MATERIÁLY A PŘEDMĚTY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI

Evropská komise pracuje na revizi legislativy pro materiály určené pro styk s potravinami. Revize spadá pod iniciativy plánované v rámci strategie Farm to Fork a v rámci Strategie EU pro chemické látky. Evropská komise měla revizi legislativy předložit již v příštím roce, vzhledem ke komplexnosti tématu bude ale revize pravděpodobně předložena až v roce 2023. Podle zástupců Evropské komise potřebuje Komise čas na řádné prodiskutování revize, aktuálně je zhruba z poloviny hotovo hodnocení současných pravidel. Až na toto hodnocení pak naváží vlastní práce na revizi legislativy. Současná legislativa se podle zástupců Komise vztahuje pouze na plastové obaly, a to přesto, že posilují obavy o zdravotní nezávadnosti alternativních obalů, jako například bambusu nebo palmových listů. Komise proto usiluje o to, aby i pro tyto alternativní obalové materiály existovala jasná pravidla.

 

Základním právním předpisem určujícím pravidla pro materiály a předměty přicházející do styku s potravinami je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS a 89/109/EHS. Účelem tohoto nařízení je zajistit účinné fungování vnitřního trhu ve vztahu k uvádění materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami na trh Společenství a stanovit základ pro zabezpečení vysokého stupně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

Toto nařízení se vztahuje na materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (dále jen „materiály a předměty“), které v konečném
stavu:
a) jsou určené pro styk s potravinami; nebo
b) již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny; nebo
c) se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin.

Toto nařízení se nevztahuje na:
a) materiály a předměty, které jsou dodávány jako starožitnosti;
b) látky pro povrchové vrstvy a povlaky, například látky pokrývající povrch sýra, zpracované masné výrobky nebo ovoce, které tvoří součást potraviny a které mohou být společně s touto potravinou
konzumovány;
c) pevná veřejná nebo soukromá zařízení pro dodávku vody.

Materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla:
a) ohrozit zdraví lidí; nebo
b) způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin; nebo
c) způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin.

Nařízení zmocňuje k vydání dalších právních předpisů, které by měly upravit konkrétní materiály a předměty přicházející do styku s potravinami. Harmonizovaná je tak v rámci EU legislativa pro regenerovanou celulózu, keramiku, recyklované plasty, aktivní a inteligentní materiály a předměty a individuální látky či skupiny látek.

Problematiku materiálů a předmětů z plastů (s účinností od 1.května 2011) upravuje nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, které je zvláštním opatřením ve smyslu čl. 5 nařízení (ES) č. 1935/2004.

Toto nařízení se použije na materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a spadají do následujících kategorií:
a) materiály a předměty a jejich části a součásti skládající se výlučně z plastů;
b) vícevrstvé plastové materiály a předměty spojené adhezivními látkami nebo jiným způsobem;
c) materiály a předměty uvedené v písmenech a) nebo b), které jsou potištěné a/nebo opatřené povrchovou úpravou;
d) plastové vrstvy nebo plastové povrchy tvořící těsnění víček a uzávěrů, které s těmito víčky a uzávěry tvoří dohromady soubor dvou či více vrstev různých druhů materiálů;
e) plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů.

Toto nařízení se nevztahuje na následující materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a mají se na ně vztahovat jiná zvláštní opatření:
a) iontoměničové pryskyřice;
b) pryž;
c) silikony. A nejsou jím dotčena ustanovení EU nebo členských států vztahující se na tiskařské barvy, adhezivní látky nebo materiály pro povrchovou úpravu.

Při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů je povoleno záměrně používat pouze látky zařazené do seznamu povolených látek Unie uvedeného v příloze I. Látky používané při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů musí vykazovat takovou technickou kvalitu a čistotu, které jsou vhodné pro zamýšlené a převídatelné použití příslušných předmětů a materiálů. Výrobce látky musí znát její složení a na požádání jej musí sdělit příslušným orgánům. Obecná omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů jsou uvedena v příloze II.

Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do potravin v množstvích překračujících specifické migrační limity (SML) stanovené v příloze I. Tyto specifické migrační limity (SML) jsou vyjádřeny v mg látky na 1 kg potravin (mg/kg). Pro látky, pro které není v příloze I stanoven konkrétní specifický migrační limit ani jiná omezení, platí obecný specifický migrační limit 60 mg/kg.

Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 10 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 dm 2 povrchu, který je ve styku s potravinou (mg/dm 2). Odchylně od odstavce 1 materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami určenými pro kojence a malé děti, podle vymezení ve směrnicích Komise 2006/141/ES a 2006/125/ES, nesmí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 60 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 kg simulantu potravin.

Novelizace a dodatky Nařízení č. 10/2011 - dosud 15 dodatků

 • Nařízení Komise (ES) č. 321/2011 o omezení používání bisfenolu A kojeneckých lahvích, kterým se upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 321/2011 o omezení používání bisfenolu A kojeneckých lahvích, kterým se upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 1282/2011, kterým se doplňují nové látky a doplňují se omezení a specifikace již schválených a na seznamu Unie již zařazených látek, kterým se upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 1183/2012, kterým se doplňují nové látky a doplňují se omezení a specifikace již schválených a na seznamu Unie již zařazených látek, kterým se upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 202/2014, kterým se doplňují nové látky a doplňují se omezení a specifikace již schválených a na seznamu Unie již zařazených látek, kterým se upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 865/2014, kterým se doplňují nové látky a doplňují se omezení a specifikace již schválených a na seznamu Unie již zařazených látek, kterým se upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 2015/174, kterým se mění a upravuje nařízení č. 10/2011 o plastech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinamiNařízení Komise (ES) č. 2016/1416, kterým se mění a upravuje nařízení č. 10/2011 o plastech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (ES) č. 2017/752, kterým se mění a opravuje nařízení č. 10/2011 o plastech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinamiNařízení Komise (ES) č. 2018/79, kterým se mění nařízení č. 10/2011 o plastech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (ES) č. 2018/213, o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (ES) č. 2018/831, kterým se doplňují nové látky a doplňují se omezení a specifikace již schválených a na seznamu Unie již zařazených látek, kterým se upravuje nařízení č. 10/2011 (vztahuje se na plasty)
 • Nařízení Komise (ES) č. 2019/37, kterým se mění a upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 2019/1338, kterým se mění a upravuje nařízení č. 10/2011
 • Nařízení Komise (ES) č. 2020/1245, kterým se mění a oporavuje nařízení č. 10/2011 (15. dodatek)
 • Připravuje se 16. dodatek!

Oznamovací povinnost podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 Od 1. května 2020 zákon č. 205/2020 stanovil novou oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami a pro provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl (týká se ČR) - v návaznosti na Nařízení EP a Rady (EU) č. 625/2017 o úředních kontrolách v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Oznamovací povinnost se nahlašuje příslušenému orgánu ochrany veřejného zdraví podle sídla firmy=místu příslušné krajské hygienické stranici. 

 

 

 

 

Prezentace SZÚ - Trendy v balení potravin

Upozornění SZÚ - nepovolená rostlinná vlákna do polymerních materiálů pro styk s potravinami 

Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh

 

Zápisy z FoodDrinkEurope: FCM: MATERIÁLY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI

Další informace získáte například na stránkách Státního zdravotního ústavu.


Nařízení bylo vydáno i s přílohami v konsolidované verzi !

Pro více informací zadejte přístupové údaje.