VZOROVÝ STATUT SEKCE POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY České republiky

V souladu s článkem 17, odstavec d) Stanov Potravinářské komory ČR (dále jen PK ČR) přijímá představenstvo PK ČR tento statut sekce PK ČR s tím, že jednotlivé sekce po svém založení rozšíří tento statut formou příloh tak, aby splňoval jejich specifické požadavky na něj kladené. Přijaté přílohy se v takovém případě stávají nedílnou součástí tohoto statutu.

I.

Základní pojmy

Sekce je samostatnou organizační jednotkou PK ČR, řešící své zájmy s cílem dosažení maximálního prospěchu pro své členy v souladu se Stanovami PK ČR a tímto statutem. Spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami PK ČR (výkonná rada, představenstvo, výbory a pracovní skupiny) a o své činnosti informuje představenstvo PK ČR, které jí pro její činnost naopak poskytuje potřebnou podporu.

Ve své činnosti se řídí schváleným jednacím řádem sekce, tímto statutem a jeho přílohami. V případě potřeby, zejména z důvodu lepšího zastupování zájmů svých členů, je možno sekci dále členit na pracovní skupiny.

Sekce má právo využívat v přiměřeném rozsahu veškerého materiálně technického vybavení PK ČR a využívat pro zajištění administrativní a organizační činnosti sekretariátu PK ČR.

II.

Financování sekce

Financování sekce je v účetnictví PK ČR prokazatelně odděleno od financování ostatních aktivit PK ČR. Za řádné vedení účetnictví sekce odpovídá v souladu s článkem 17 Stanov výkonná rada.

III.

Příspěvky členů sekce

Členové sekce jsou členy PK ČR (řádnými nebo přidruženými a to buď přímými nebo nepřímými prostřednictvím oborového společenstva) a z tohoto titulu plní veškeré své finanční závazky plynoucí z výše uvedených vztahů. Mimo tyto závazky jsou vázáni členstvím v sekci a plněním finančních závazků plynoucích z tohoto členství. Finanční vztahy v sekci jsou upravovány rozhodnutím členů sekce a řízeny co do výše, způsobu placení a účelu čerpání podmínkami a pravidly přijatými uvnitř sekce.

IV.

Práva členů sekce

Člen má právo zúčastňovat se všech akcí pořádaných sekcí a PK ČR a být o nich včas a řádně informován. Každý člen sekce jmenuje jednoho zástupce, který je oprávněn hlasovat na zasedáních členů sekce, podle pravidel určených uvnitř sekce.

V.

Povinnosti členů

Člen je povinen se aktivně účastnit na práci sekce zejména tím, že bude sekci v případě jejích odůvodněných požadavků poskytovat potřebnou součinnost při zajišťování statistických a dalších údajů potřebných pro přípravu analýz, zpráv a stanovisek a to jak přímo tak ve spolupráci s PK ČR.

Člen je povinen sdílet spolu s ostatními informace a dokumenty, které obdržel z titulu svého členství v sekci na jednání českých nebo mezinárodních institucí, svazů nebo jiných organizací.

Členové sekce jsou povinni se ve schváleném rozsahu podílet na financování závazků sekce v souladu s přijatým rozpočten sekce.

VI.

Vedení sekce

Sekce volí ze svého středu předsedu sekce, který ji řídí a zastupuje navenek. Dále může sekce zvolit tajemníka odpovědného za vedení administrativy sekce a spolupráci se sekretariátem PK ČR, případně za další oblasti určené v jednacím řádu sekce. V případě dalšího členění sekce na pracovní skupiny stojí v jejich čele zvolení místopředsedové, kteří v takovém případě tvoří spolu s předsedou řídící výbor sekce jehož postavení je dále upraveno v jednacím řádu sekce.

Předseda sekce je zván jakožto host na zasedání představenstva PK ČR, není-li z titulu členství v PK ČR jeho řádným členem. V případě, že to považuje za potřebné, má právo požádat o přizvání na jednání výkonné rady a podávat tam informace, vznášet náměty a předkládat návrhy a požadavky.

VII.

Zrušení sekce

Sekce může být zrušena představenstvem PK ČR na návrh jejích členů nebo z jiných důvodů hodných zřetele.