SMEs-NET Networking European Food quality and Safety Stakeholders (propojení odborníků z oblasti kvality a bezpečnosti potravin EU ve formě školení apod.).

Školení organizovaná PK ČR v rámci problematiky projektu byla následovná: 7/12/2005 Praha (zajištění bezp. potravin v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce); 20/3/2006 Praha (Česká technologická platforma pro potraviny, pod záštitou premiéra vlády J. Paroubka); 13/12/2006 Praha (ČTPP);25/5/2007 Praha (ČTPP mezinárodní úrovně, ve spol. s MŠMT ČR a SCHP ČR).

TRUEFOOD Traditional United Europe Food (zvýšení výživové hodnoty tradičních potravin díky inovacím ve formě školení a dalších diseminačních aktivit).

Čtyřletý projekt s oficiálním zakončením k 30. dubnu 2010, zrealizovaný z podnětu konsorcia 11 národních federací potravinářského a nápojového průmyslu (SP.E.S. GEIE), si kladl prioritně za cíl zlepšit kvalitu a bezpečnost tradičních evropských potravin a to v přímé souvislosti se zavedením inovací do výroby za pomoci výzkumu a vzdělávání.

Konkrétní vize projektu byla naplněna ve smyslu identifikace a kvantifikace očekávání, postojů a představ spotřebitelů s ohledem na bezpečnost a kvalitu charakteristickou pro tradiční potraviny, dále pak identifikace, posouzení a přenesení inovací z bezpečnosti tradičních potravin, nutriční kvality apod. do potravinářského průmyslu. Podpora marketingu a budování dodavatelských řetězců, stejně jako usnadnění efektivního přenosu informací a technologií, naplňuje jeden z cílů vytyčených již od svého počátku, tj. 1. května 2006. 

V rámci projektu byla zrealizována společná setkání k průběžným výsledkům projektu a managementu pro zástupce partnerských národních potravinářských federací. Potenciální školitelé tak získali prostřednictvím 11 školících kurzů jedinečnou příležitost k seznámení se s problematikou legislativy EU k bezpečnosti potravin a krmiv, obalů, zpracování potravin, inovací tradičních potravin při zpracování a balení, trendů spotřebitelů a marketingu, diagnostiky a analýzy potravin, značení a výživy potravin, trendů výzkumu a vývoje v potravinářském průmyslu, nebo zpracování zemědělské produkce. 

Vycházeje z poptávky průzkumu iniciované na členské úrovni PK ČR k zmapování nejžádanější oblasti na proškolení a odborným diskuzím, zorganizovala PK ČR v průběhu roku 2009 sérii školení zaměřených na chemickou bezpečnost komodit mlékárenství, pekařství a sladovnictví. Důraz byl kladen na legislativu, standardy řetězců, funkční potraviny, aditiva, aktivní a inteligentní obaly, označování apod. V přímé návaznosti, PK ČR v prvním čtvrtletí roku 2010 zrealizovala k výstupům projektu z tématiky dříve uvedené serii školení ve spolupráci s VŠCHT Praha, a dále pak individuální školení pro zájmové subjekty z řad členské základny PK ČR.

www.truefood.eu

ICARE Impeding neo-formed contaminants accumulated to reduce their health effects (omezení ukládání škodlivých látek v potravinách; půlroční vydání bulletinu, školení apod.). Proběhla řada školení, z nichž nejvýznamnější bylo 28/6/2007 Praha (výstupní informace z výzkumných aktivit).

www.icare-project.eu

ENFFI European Networking for financing Food Innovation (financování vývoje potravinářského průmyslu). V rámci projektu bylo zorganizováno školení 29/6/2007 Praha (podnikatelský seminář k mobilizaci a propojení investorské komunity a potravinářského průmyslu).

http://food.gate2finance.com/node/15

BARLEYBREAD European Guideline for healthy high fiber/ low salt baking process based on the use of European Barely (využití ječmene k získání pečiva s vysokým obsahem vlákniny a  nízkým obsahem soli).

Počátek roku 2010 znamenal pro PK ČR oficiální konec tříletého projektu BARLEYBREAD, jehož se stala partnerem počínaje 1. říjnem 2006, kdy spolu s federací potravinářského a nápojového průmyslu Norska, Španělska, Estonska, 7 MSP a 3 výzkumných, vzdělávacích institucí sdílela  motto renesance uplatnění ječmene ve výživě evropské populace. Nejen malým a středním mlynářům a pekařům byla v rámci projektu poskytnuta nová technologie a nové poznatky o tom, jak nahradit určitý podíl pšenice při výrobě chleba ječmenem.

Vycházeje ze získaných poznatků z projektu BARLEYBREAD, PK ČR zkompilovala nový navazující projekt s národní a mezinárodní účastí, jenž bude předložen v nejbližším kole výzev devátého rámcového programu EU s názvem Horizon Europe, v rámci mise Zdravá půda a potraviny.

Prostřednictvím pracovní skupiny pro ječmen České technologické platformy pro potraviny PK ČR navázala na verifikaci nových poznatků a pokroků v této oblasti, jenž stále silněji dokazují možná uplatnění ječmene nejen v tradičních oborech, ale i v pekárenství.

http://www.projectplace.com

 PROPRALINE Structure and processing for high-quality of chocolate pralines (vyvinutí vhodné struktury a způsobu zpracování plněných čokoládových cukrovinek při splnění max. stupně jakosti).

Zjištění příčin a omezení tvorby trhlin a tukových výkvětů na povrchu při výrobě plněných čokoládových cukrovinek, publikace příručky s identifikací kritických bodů výroby a jejich prevence výskytu, doporučení a nových poznatků včetně výstupů ze školících kurzů patřilo z titulu vytyčených cílů koordinátora a partnerů k jednomu z naplněných indikátorů tohoto projektu.

Vedle šíření poznatků, zkušeností a výsledků z projektu se PK ČR rovněž přímým způsobem podílela spolu se švédským a belgickým sdružením výrobců čokoládových cukrovinek (CHOKOFA, CHOPRABISCO) na organizaci prvního dvoudenního školícího kurzu pro výrobce čokoládových cukrovinek ve východní, severní a střední Evropě. Ve spolupráci s VŠCHT Praha (Ústav chemie a technologie sacharidů) tento 1. kurz proběhl pro tuzemské výrobce v Praze ve dnech 17. – 18. května 2010. Druhý závěrečný kurz, k jehož realizaci dojde rovněž v Praze a to ve dnech 10. – 11. května 2011, představil teoretické i praktické výsledky vycházející ze spotřebitelských průzkumů a relevantních výzkumných aktivit celého projektu.  

http://www.sik.se/propraline/

 ECOTROFOOD European Trophelia Service Platform for Eco-Innovation in Food. S finanční pomocí DG Enterprise (7. R.P. CIP, ECOTROFOOD) plnila PK ČR/ČTPP aktivní roli v účasti vítězného národního studentského teamu v prestižní soutěži evropské úrovně. Z řady českých teamů byl 5. září 2011 vybrán odbornou zkušební komisí nejlepší team (Mendelova univerzita v Brně, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství) s návrhem čerstvého džusu z biomasy mladých rostlin ječmene. Klíčovou podmínkou k účasti na soutěži v Kolíně (9. – 10. 10. 2011, ANUGA) byla “ekoinovativnost” a to počínaje fází výrobní suroviny, balení, výrobní proces, distribuci/logistiku k fázi spotřebitele atd. V letech následovných tuzemský vítezný team reprezentoval Českou republiku na veletrhu SIAL v Paříži (říjen 2012), dále pak opět v Kolíně u příležitosti veletrhu ANUGA (říjen 2013).

http://www.europe-innova.eu/web/guest/eco-innovation/eco-innovation-platform/ecotrofood/about;jsessionid=61DE6D74164F65F9AF1375F153BA3B36

NUAGE (Nové stravovací strategie oslovující specifické potřeby osob pokročilejšího věku ve prospěch zdraví prospěšného stárnutí v Evropě)

Oficiálním datem zahájení projektu byl květen 2011, ukončení duben 2016 s rozpočtem přesahujícím 12 mil. €. Partnerství v konsorciu SP.E.S. GEIE znamená pro PK ČR mj. účast v konsorciu integrovaného projektu předloženého Universitou v Bologni, a to vedle 31 subjektů z řad národních potravinářských a nápojových federací, podnikatelských subjektů, institucí terciárního vzdělávání, ale i výzkumných organizací. Díky dlouholeté spolupráci s konsorciem SP.E.S. GEIE se PK ČR podařilo prosadit i partnerství pro Zeelandia, spol. s r.o.

V roce 2015 proběhla další revize s dalším sběrem dat o stravovacích zvyklostech starší populace nad 65 let v ČR a na rozšíření platformy průmyslových podniků tvořících základnu pro transfer poznatků a zpětnou vazbu. PK ČR se podílela na definici školících podkladů pro nadcházející pořádané akce, spolu s EUFIC (Evropská rada pro informace o potravinách) zpracovala podklady k připravovanému bulletinu projektu, aktivně spolupracovala při diseminaci v rámci relevantního pracovního balíčku projektu a zpracovala národní data pro tržní analýzu v rámci projektu. 

SAFEBAG (Inovační balící systém s dekontaminační schopností pro čerstvou produkci ovoce a zeleniny, ve smyslu alternace chlorové dezinfekce)

Počátkem roku 2015 bylo úspěšně dovršeno plnění tříletého projektu 7. R. P. EU z kategorie Výzkum pro benefit MSP asociací, Safe-bag, jenž byl oficiálně zahájen v září 2011 ve složení jedenáctičlenného konsorcia v čele se španělským institutem IRIS (Innovació i Recerca Industrial i Sostenible). Partnerství v projektu Safe-bag přijali s IRIS celkem 4 MSP asociace (PK ČR, rakouská národní federace FIAA/Food industry association of Austria, turecká SETBIR/Union of dairy, beef, food industrialists and producers of Turkey a slovinská GZS/Chamber of commerce and industry of Slovenia – Chamber of agricultural and food enterprises), 2 RTD (irský DIT/Dublin institute of technology a DCU/Dublin city university), a dále pak 4 další instituce (z VB FM/FM Foods Ltd., irská Nature/Nature´s Best, španělská Verdi/Verdifresh a italská OSV/OSV Srl.).  

Projekt splnil svůj vytyčený cíl, tj. vyvinout inovační balící system s dekontaminační schopností pro čerstvou produkci, založenou na současných výsledcích výzkumu dosažených DIT/Dublin Institute of Technology, kdežto technologie s plasmou byla efektivně užita v balícím procesu dekontaminace výrobků jen na laboratorní úrovni. Plasma (energeticky ionizovaný plyn) je široce využíván při zpracování průmyslových materiálů a v poslední době se osvědčil jako nástroj pro slibnou dekontaminaci a ukázal na schopnost likvidace patogenních bakterií na povrchu řady potravin, celé řadě potravin a nápojů.

Prototyp balícího systému s dekontaminační schopností byl navrhnut a vytvořen v průběhu celého běhu projektu a jeho efektivita ve prospěch čerstvě zabaleného salátu, ovoce nebo zeleniny byla pozitivně průběžně i v závěru projektu vyhodnocena průmyslem. Systém dovoluje krátkodobě žijícím radikálům (jako „singlet oxygen“) nové vytvoření v rámci uzavřeného obalu vedoucího k vyhubení mikroorganismů, po kterém onen plyn napomůže k návratu k původní podobě a skladbě potravin.

Dopad tohoto systému Safe-bag projektu představuje značné benefity pro zdraví bezpečnou a sebevědomou volbu potravin/y spotřebitelem, prodloužení doby skladovatelnosti potravin a zvýšené požadavky pro čerstvý výrobek, což přináší příznivý dopad na konkurenceschopnost výrobců s výše uvedeným typem čerstvých potravin.  

Do počátku roku 2015 byla PK ČR, z pozice své vedoucí role, zodpovědná za realizaci vzniku oficiální internetové stránky, vydání letáku, posteru projektu, školící materiály a on-line školící nástroj pro podnikatelskou veřejnost.

Vedle technického a finančního zpravodajství plynoucího z vedoucí role PK ČR v projektu byl ve sledovaném roce zpracován další roční zpravodaj dokumentující vědecké pokroky v projektu, dokončen PUDF (praktický plán pro budoucí využití a šíření výstupů/znalostí z projektu), a ve spolupráci s IRIS podnikatelský plán. Uchován byl úkol správy a aktualizace webových stránek projektu, tj. Redmine. V neposlední řadě zesílila součinnost s IRIS na plnění demonstračních aktivit a s FIAA u ochrany autorských práv a řízení projektu. Do počátku roku 2015 proběhla řada demonstrací výsledného projektového prototypu v prostorách průmyslu, v rámci semináře pro tuzemské výrobce vakuovaného ovoce a zeleniny.    

FOODMANUFUTURE (Návrh koncepce infrastruktury potravinářského výzkumu pro urychlení inovací v potravinářském průmyslu)

Dne prvního ledna 2012 projekt zahájil plnění svých vytyčených cílů. Zařazením v kategorii Coordination and Support Action byl navržen k přípravě návrhu koncepční studie, určené pro základní rozhodování o výzkumné infrastruktuře evropského potravinářského výzkumu. Výzkumná infrastruktura byla směřována na urychlení inovací potravinářského sektoru cestou špičkového výzkumu zahrnujícího transfer znalostí a motivujícího ke vzdělávání. Projekt zakončený v prvním kvartálu r. 2015 byl dle časového rozvrhu realizován partnery z průmyslu, akademického sektoru a veřejnoprávní i privátní osoby z potravinářského sektoru a výroby technologií s cílem naplnění potřeb malých a středních i velkých podniků pomocí multidisciplinárního přístupu v evropském rozměru. Konsorcium bylo založeno na široké síti veřejnoprávních a soukromých subjektů aktivních v ETP FOOD FOR LIFE. Roli koordinátora vedla Aalborg University z Dánska. PK ČR byla zapojena prostřednictvím konsorcia SPES GEIE.

Ve spolupráci s partnery projektu se PK ČR aktivně podílela na vzniku elektronické brožury projektu, překladu do české mutace a grafickém zpracování brožury do 10 národních/partnerských verzí. Rovněž tak spolupracovala při kompilaci tiskových zpravodajství.   

BIOBOARD (Vývoj trvanlivých papírových a lepenkových povrchových systémů na bázi proteinů, s cílem zvýšení recyklovatelnosti potravinářských a nápojových obalových materiálů)

Pod záštitou koordinátora IRIS v projektu kategorie Research for benefit of SME ´s zastoupila PK ČR i v r. 2015 jednoho z 14 členů konsorcia. Jeden z hlavních cílů byl naplněn, tj. vývoj série bio-povlaků a kompozitů vč. způsobu jejich výroby pro aplikaci na papír, lepenku a kartón, s cílem nahradit konvenční plasty založené na fosilních palivech (polyethylen) v laminovaných balících materiálech. Projekt vycházel z předchozích výzkumů, že povlaky založené na živočišných proteinech, jako jsou povlaky na bázi syrovátkových proteinů nebo rostlinných proteinů, jako je pšeničný gluten, sojový protein nebo žitný zein, mohou tvořit bio-degradibilní plastické vrstvy, které mohou nahradit současné plastové vrstvy ve vícevrstvých obalech a zvýšit jejich recyklovatelnost.

PK ČR se zúčastnila dubnového (Celje/Slovinsko) a říjnového (Lucca/Itálie) jednání k managementu, v průběhu rovněž kterých byla součinná s vedoucími partnery na aktivitách diseminace, řízení a ochrany autorských práv.

COMPETE (Mezinárodní porovnání dodavatelských řetězců v agro-potravinářských sektorech v kontextu nalezení klíčových faktorů jejich konkurenceschopnosti a chování na evropských a mezinárodních trzích)

Do konce září 2015 zastávala PK ČR partnerskou roli v celkem desetičlenném konsorciu, pod záštitou koordinátora tříletého projektu, Leibniz Institut Fuer Agrarentwickung in Mittel und Osteuropa.

Projekt úspěšně naplnil vytyčený cíl podat konzistentní a inovativní zhodnocení konkurenceschopnosti evropských potravinářských řetězců prostřednictvím integrace rozmanitých přístupů. Na základě této skutečnosti, výzkumné výsledky dovolily vyvodit slučitelnou, koherentní a konzistentní sadu politických doporučení, s cílem zkvalitnit konkurenceschopnost a prosadit znalostně založenou bio-ekonomii v Evropě. Rozbor byl prováděn na dvou úrovních, a to na koncepci a indikátorech konkurenceschopnosti a na jejích klíčových faktorech. 

V září 2015 se PK ČR zúčastnila v Bruselu závěrečné konference a spolupracovala na aktivitách diseminace a komunikace. Zajistila překlad a tisk propagačních materiálů projektu v českém jazyce. 

FABBIOGAS (Produkce bioplynu z organického odpadu v evropském potravinářském a nápojovém průmyslu)

Koncem září 2015 se podařilo koordinátorovi projektu, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna - Department for Agrobiotechnology, úspěšně administrativně zakončit plnění, ale především naplnit projektový cíl, tj. poskytnout podporu potravinářským podnikům s nakládáním s odpadem a jeho likvidací, při zvýšení ochrany životního prostředí a snížení výrobních nákladů.  

Z pozice vedoucího pátého pracovního balíčku PK ČR zajistila mj. průzkum u členské základny ve smyslu potenciálního investora do bioplynu a zainteresované výrobce pro aplikaci bioplynu, proškolení pracovníka na třídenním externím školení (organizovaném národním členem EBA – asociací bioplynu), záštitu poradního servisu osobám/podnikatelským subjektům se zájmem investice do produkce bioplynu nebo nabídky organického odpadu k produkci bioplynu apod.

V květnu (Lodz/Polsko) a září (Brusel/Belgie) 2015 se PK ČR zúčastnila jednání k řízení projektu a spolupracovala na aktivitách WP 5, diseminace a komunikace. 

OPEN NEW FOOD

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení povědomí a kompetencí vedoucích pracovníků malých a středních podniků (MSP) potravinářského průmyslu o možnostech spolupráce při vývoji nových potravinářských výrobků. Tím došlo k výraznému zvýšení optimalizace celého procesu a k vývoji produktů, které více vyhovují požadavkům cílové skupiny. To vše je možné díky spolupráci projektového konsorcia s mezinárodním zastoupením.

Potravinářská sdružení, která byla členy projektového konsorcia, vytvořila tzv. “národní inovační jednotky”. Ty představily stálé týmy, jejichž úkolem bylo zajistit udržitelnost výsledků projektu v čase, tedy i po skončení projektu jako takového.

Obsah projektu a všechny jeho nástroje byly vytvořeny v jazyce všech partnerů konsorcia, tedy ve španělštině, angličtině, turečtině, češtině, dánštině, francouzštině a vlámštině. Tím byl znásoben dosah projektu.

Délka trvání projektu byla 24 měsíců, tj. od 01/10/2013 do 30/09/2015. Projekt byl financován z prostředků Evropské Komise z programu Celoživotního vzdělávání 2013.

(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm)

FOODLAB (European FoodBusiness Transfer Laboratory for stimulating entrepreneurial skills, for fostering innovation and for business creation in the Food Sector)

Hlavním mottem projektu bylo podporovat interakce mezi zúčastněnými stranami v potravinářství, vyvíjet inovativní projekty, posilovat a zároveň využívat zkušenosti z projektu ECOTROPHELIA. V rámci soutěže bylo pouze 35 inovativních projektů využito pro podnikatelské účely, z celkového počtu 200 nápadů. Přes některé úspěšné počiny neproběhl dostateční transfer do podnikání. 

K hlavním přínosům patřilo následovné, jenž se majoritně podařilo naplnit:

-  vytvoření trvalých mostů mezi akademickou obcí a potravinářskými podniky,

-  rozvoj podnikatelských dovedností prostřednictvím řízeneného sebevzdělávání,

- zvýšení zaměstnatelnosti studentů malých a středních podniků a zepšení přenosu inovací pro podnikání v odvětví.

EU-MERCI (EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the Industry)

Všeobecným cílem EU-MERCI (EU koordinované MEtody a postupy založené na Reálných Případech pro účinné zavádění politik a opatření na podporu energetické účinnosti v Průmyslu) bylo podporovat, koordinovaným způsobem, růst energetické účinnosti průmyslových procesů. Vyvinuty byly metody a nástroje pro pomoc průmyslu EU při účinné implementaci zlepšení energetické účinnosti a monitorování úspor energie, při aplikaci směrnice EU 2012/27.

Metodika vycházela z analýzy tisíců projektů zavádějících reálně energetickou účinnost, v souladu se současnými energetickými politikami a opatřeními v různých členských státech, a zabývající se desítkami různých průmyslových sektorů a procesů. Řešení energetické účinnosti bylo stanoveno podle dohodnutých kritérií týkajících se žádostí, postupů a technologií: nejlepších praxí, algoritmů a postupů posuzování účinnosti, jenž budou odvozeny, harmonizovány a standardizovány.

EU-MERCI, s doporučeními a specifickým sdílením aktivit napomohl rovněž politikům a veřejným institucím při posuzování účinnosti a transparentnosti mechanismů, poskytující jim také obraz o technologiích a zlepšení účinnosti ve vztahu k motivaci.

Poučení ze zemí disponujících konsolidovanými schématy energetické účinnosti byla přenášena do zemí méně rozvinutých. Výstupy z EU-MERCI byly zvláště vyhodnoceny pro zemědělsko-potravinářský průmysl na celoevropské úrovni. V důsledku této pomoci průmyslu se počet a účinnost zlepšení energetické účinnosti zvýšil a zároveň tak přispěl k dosažení evropských a národních cílů v oblasti energetiky. 

www.eu-merci.eu