Účast v programech podporovaných na národní i evropské úrovni znamená pro Potravinářskou komoru ČR nejen zdroj finančních prostředků, ale zejména společenskou prestiž a příležitost k vytvoření nových a udržování stávajících kanálů na výměnu informací.

 

Výzva potravinářským výrobcům:

V případě zájmu o aktuální novinky, nebo spolupráci při řešení současných potřeb společnosti i příp. v rámci jednoho z níže uvedených projektů se registrujte u  u Mgr. Š. Štejnarové (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Počínaje rokem 2000 vedla PK ČR pod svou záštitou, příp. ve formě partnerské role řadu projektů financovaných z EU (pro SVE). Zprvu se jednalo o programy PHARE (Business Support Programme, Small Projects Programme). Jmenovitě: BSP 1 posílení provozního zázemí přistupujících zemí EU, školící aktivity), BSP2 (kody GHP/GMPškolící aktivity), Phare Small Projects Programme (podpora při vydávání Potravinářského zpravodaje), Phare Small Projects Programme (výroba CD-romu k bezpečnosti potravin atd.), Business Support Programme BSP 3 (školící aktivity, audity k bezpečnosti potravin atd.), nebo Small Projects Programme (serie školení). Poslední projekt představoval s tématikou zaměření EU – Politika bezpečnosti potravin a její realizace v oblasti MSP organizaci desítky školení v České republice.

Od roku 2004 se PK ČR aktivně účastnila (v kooperaci se svými členskými potravinářskými producenty) plnění projektů šestého, sedmého rámcového programu EU, programu Leonardo da Vinci a Erasmus. Jednalo se o tyto chronologicky řazené projekty - Ukončené projekty.

V současné době jsou aktuální níže uvedené projekty:

No. 773400

  • SEAFOODTOMORROW (Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow/Zvýšení dietních vlastností mořských plodů s  aspektem na výživu, bezpečnost a udržitelnost pro budoucí spotřebitele)

Cílem evropského projektu z programu HORIZON 2020 s rozpočtem 7 milionů EUR je vyvinout inovativní, udržitelné řešení pro zlepšení dietních vlastností produkce z mořských živočichů v Evropě. Řešením výzvy k uspokojení rostoucí potřeby trhu pro bezpečné a udržitelné mořské plody bude projekt generovat nové znalosti pro rozvoj komerčních řešení k zlepšení socioekonomické a environmentální udržitelnosti evropského odvětví výroby a zpracování mořských živočichů.

Konsorcium 35 partnerů v 18 evropských zemích plní aktivity tříletého projektu ve správě koordinátora Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)/Portugalsko.

K vytyčeným cílům projektu náleží zesílení využití ekologicky inovativních řešení, vyšší viditelnost inovativních řešení a vytváření škálovatelných trhů, ale i zvýšení dostupnosti zdravějších potravin z mořských živočichů s cílem zlepšit stravu a zdraví spotřebitelů. Konsorcium je postaveno na výzkumných týmech z 19 partnerských výzkumných a vývojových pracovišť, které jsou proslulé technologickým rozvojem špičkové kvality a silnou provázaností díky předchozím zkušenostem ve financování (např. 7. Rámcový program, ECsafeSEAFOOD), tudíž se předpokládají úspěšné výstupy z činnosti. Kromě toho 4 výzkumné instituce a 13 malých a středních podniků s různorodými a doplňkovými zájmy v řešeních v rámci validace a optimalizace tvoří nedílnou součást konsorcia projektu.

Předpokládá se, že populace a hospodářský růst do roku 2050 povedou k zdvojnásobení poptávky po potravinách na celém světě. Jedním z hlavních úkolů tohoto století je zajištění produkce a spotřeby potravin ze sociálně, ekonomicky a environmentálně udržitelného hlediska. Mořské plody jsou jednou z nejdůležitějších potravinových komodit spotřebovaných v Evropě, protože jsou důležitým zdrojem živočišných bílkovin a jsou přirozeně bohaté na cenné živiny pro zdravou výživu. Proto je nezbytné rozvíjet nové metody produkce a zpracování mořských živočichů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a transparentní, které podporují bezpečnost mořských živočichů v souladu s požadavky trhu.

Aktivity se zaměřují na udržitelnou produkci a zpracování výživných, bezpečných mořských produktů prostřednictvím demonstrace a prvního uplatnění ekologicky inovativních, trvale udržitelných řešení na mořské a  potravinářské produkty pocházející z akvakultury. Návrh zohlední dopady v různých regionech a  populační segmenty, jakož i  specifika různých druhů mořských živočichů. Činnosti budou mimo jiné zahrnovat využití vedlejších produktů z  agro a  mořských živočichů pro rozvoj udržitelných zdrojů akvakultury, umožňující výrobu produktů na míru pro spotřebitele, obohacených o  specifické základní živiny. Posouzení proveditelnosti náhražek soli v mořských plodech, ověření jejich stravitelnosti, atraktivity funkčnosti a výživy mořských plodů pro seniory a  mládež, validaci strategie prevence/odstranění nečistot z  mořských produktů a  optimalizaci mimo jiné senzory a  biosenzory pro hodnocení bezpečnosti. Konsorcium očekává posílení širšího využívání ekologicky inovativních řešení v  důsledku většího počtu uživatelů, vyšší viditelnost těchto inovativních řešení, vytvoření trhů a zvýšení jejich úrovně, nebo dostupnost zdravějších mořských živočichů s cílem zlepšit stravu a zdraví spotřebitelů.

Projekt se zaměřuje na validaci a optimalizaci komerčních řešení pro zlepšení socioekonomických aspektů a udržitelnost životního prostředí produkce z mořských živočichů a zpracovatelského průmyslu, při zajištění kvality výroby a bezpečnosti.

www.seafoodtomorrow.eu

No. 847040

  • ICCEE (Improving Cold Chain Energy Efficiency/Zlepšení energetické účinnosti v  dodavatelských řetězcích pro výrobce mražených potravin, MSP)

Klíčovým cílem projektu ICCEE je usnadnit  malým a středním podnikům (MSP) v řetězcích sektoru mražených potravin a nápojů realizaci opatření k energetické účinnosti (EEM) po vykonání energetických auditů u dodavatelských řetězců.

Projekt podporuje poskytování účinnějších schémat podpor, s ohledem na ustanovení čl. 7 směrnice 2012/27/EU pro schémata energetické účinnosti k EEO. Projekt ICCEE, financovaný z programu HORIZON 2020 (Podprogram budování kapacit na podporu provádění energetických auditů LC-SC3-EE-8-2018-2019), je 36 měsíční projekt s oficiálním zahájením plnění 1. září 2019. Vedle 13 partnerů projektu z  Nizozemí, Itálie, Německa, Španělska, Belgie, Řecka a Rumunska je projekt koordinován Universita degli Studi di Brescia (Itálie).

Zaměření na řetězce mražených potravin a  nápojů v  tomto odvětví je způsobeno značnými energetickými požadavky (chlazená přeprava, zpracování a skladování), s velkým potenciálem úspor. Implementace holistického přístupu, přesun z perspektivy jedné společnosti na hodnocení řetězce, vede k zvýšeným příležitostem EEM. Pro umožnění aktualizace EEM bude ICCEE a) zavádět a používat analytický nástroj energetické účinnosti na podporu a  usnadnění rozhodování na různých organizačních úrovních společnosti, a dále vybuduje personální program zaměřený na zaměstnance, příslušné zúčastněné strany a komunitu věnovanou podpoře změny energetické kultury v sektoru. Realizovatelnost EEM je hodnocena na základě ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů zahrnujících celý jejich životní cyklus a celý dodavatelský řetězec. Neenergetické přínosy a behaviorální aspekty jsou také řešeny, stejně tak posouzena doporučení týkající se systémů financování pro malé a střední podniky.

První část školení díky spolupráci asociací v  konsorciu oslovuje 300 společností prostřednictvím 20 národních seminářů. Na 4 seminářích je postupně vyškolováno 32 společností. V posledním kroku ICCEE se zahajují e-learningové kurzy, které budou k dispozici i po ukončení projektu a osloví dalších 64 společností. ICCEE přinese úsporu primární energie (118 GWh/rok), zvýší investovaný kapitál do udržitelné energie (64 milionů €) a sniží emise skleníkových plynů (40 376 tun CO2/rok). Činnosti zaměřené na budování kapacit umožňují zvýšit podíl zúčastněných stran ve znalosti a  posílení jejich energetické kultury (2000 lidí). Výsledky ICCEE mají ambici také podporovat tvůrce politiky v definování tímto „nadefinované“ politiky v sektoru.

PK ČR se aktivně zapojuje na plnění především v  rámci pracovního balíčku (WP) 2, WP 4 a WP 5. WP2 zahrnuje analýzy a  modely/algoritmy, na nichž rámec nástroje podpory k rozhodování pro potravinářský a nápojový sektor bude založen. V rámci WP4 jsou zrealizována školení zaměstnanců a programy budování kapacit k zlepšení: firemní politiky směřující k energetické účinnosti, energetické kultury (motivace, změna chování, zmírnění vnímaných rizik a bariér) a iniciativy udržitelného dodavatelského řetězce. Cílem WP5 je zajistit: efektivní a přesvědčivou komunikaci s příslušnými zúčastněnými stranami, dostupnost účinných nástrojů šíření, jako jsou webové stránky, informační bulletiny, konference a příručky, které zajistí využití výsledků projektu ICCEE. Dále použití nástroje vyvinutého v  rámci WP3 s  následnou verifikací v rámci WP4, k rozšíření jeho použití na další dodavatelské řetězce a sektory, účinnou podporu vzdělávací akce s rozvojem vzdělávací platformy a účinného účastníka k zapojení do projektových aktivit, nebo rozšířený dopad projektu vytvořením průmyslové informační síťové platformy.

https://iccee.eu/

No. 101000613

  • FOODSAFETY4EU (Multi-Stakeholder Platform for Food Safety in Europe/Evropská platforma pro bezpečné a výživné potraviny v Evropě)

Krok vpřed směrem k aktivnějšímu a kooperativnějšímu systému bezpečnosti potravin (Food Safety System, FSS) v Evropě představuje tříletý projekt FOODSAFETY4EU, který byl zahájen v lednu 2021 a jedním z partnerů konsorcia je také Potravinářská komora České republiky.

Cílem projektu financovaného Evropskou unií z programu HORIZON 2020 je navrhnout, vyvinout a spustit platformu pro různé skupiny uživatelů za účelem vytvoření sítě aktérů (například výzkumné organizace, kontrolní orgány) FSS na národní, evropské a mezinárodní úrovni. K usnadnění této spolupráce bude konsorcium rozvíjet znalosti a digitální nástroje k aktivaci společného procesu mezi těmito aktéry.

K budoucím přínosům platformy FoodSafety4EU patří snížení současné roztříštěnosti FSS a usnadnění podstatné interakce mezi jejími aktéry ve víceúrovňovém systému, podpora Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) při řešení hlavních výzev v oblasti bezpečnosti potravin a formulování vhodných doporučení, ale i zpřístupnění vybraných znalostí a dat (poskytnutím digitálních řešení) zvyšujících důvěru veřejnosti.

Evropská platforma umožňuje účastníkům systému bezpečnosti potravin účinně přistupovat k zdrojům a údajům, synchronizovat strategie výzkumu bezpečnosti potravin, sdílet a vyměňovat si vědecké poznatky a příspěvky pro budoucí FSS EU. Platforma podpoří interaktivní spolupráci mezi aktéry systému bezpečnosti potravin včetně zúčastněných stran a s občanskou společností. Kromě toho bude zřízeno Evropské fórum pro bezpečnost potravin, které bude oficiálně konsolidovat proces spolupráce partnerů a garantovat dlouhodobé rozhraní mezi vědou, politikou a společností. Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Evropskou síť v současné době tvoří 23 partnerů konsorcia a 44 zúčastněných stran (orgány pro bezpečnost potravin, sdružení spotřebitelů, výzkumná centra atd.).

Vedle PK ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce je v projektu zapojen za Českou republiku i Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, jenž zastává v projektu vůdčí roli v pracovní skupině orientované na Definition of the Research and Innovation Framework for the future policies a také pozici East Hub leader, kde koordinuje aktivity zaměřené na interakci mezi aktéry z různých oblastí (výzkumné organizace, kontrolní orgány, zástupci různých zájmových skupin, organizace zaměřené na šíření informací, apod.), kterých se týká bezpečnost potravin.

https://foodsafety4.eu/

No. 101061023

  •  PLANEAT (Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour/Transformace potravinových systémů směrem ke zdravému a udržitelnému dietnímu modelu chování)

Potravinový systém EU je pod značným tlakem na změnu kvůli svým negativním dopadům na klima, životní prostředí a zdraví. Transformace potravinového systému bude vyžadovat změnu stravovacích návyků milionů Evropanů. PLAN’EAT si klade za cíl posouvat vědeckou základnu o faktory ovlivňující dietní chování a zdravotní, environmentální a socioekonomické dopady stravovacích návyků, a poskytovat řešení pro přechod prostřednictvím transdisciplinárního a víceúrovňového přístupu.

Cílem čtyřletého projektu PLAN’EAT bude spoluvytvářet data a intervence v celoevropské síti 9 “laboratoří”. Tyto živé laboratoře se zaměří na širokou škálu skupin obyvatelstva, které se liší podle věku, kultury, zdraví a socioekonomického postavení. PLAN'EAT zahrnuje čtyři aspekty, které se vzájemně doplňují: 1) zmapování stravovacích zvyklostí 9 různých cílových skupin z 9 regionů spolu s jejich potravinovým prostředím, 2) faktory a hnací síly ovlivňující dietní chování v makro - (potravinovém systému) , mezo - (potravinové prostředí) a mikro - (individuální) úrovně budou hluboce prozkoumány, 3) vyvinuta a poprvé aplikována bude databáze a metodika skutečného nákladového účetnictví na stravovací návyky, která poskytne integrované vhledy do různých dopadů současných a budoucích diet, včetně možných synergií a kompromisů, 4) ve spolupráci s aktéry potravinového řetězce, spotřebiteli a tvůrci politik bude vypracován balíček řešení, včetně: i) panelu „Food System Dashboard“, který stanoví kontextově specifická doporučení potravinové politiky; ii) intervence zaměřené na aktéry z farmy až na stůl, pro zemědělce, potravinářský průmysl, maloobchodníky a potravinářské služby za účelem vytvoření vhodných prostředí; iii) poradenské nástroje pro posílení postavení spotřebitelů; a iv) zlepšené dietní poradenství a komunikační strategie zaměřené na širokou populaci.

PLAN'EAT si klade za cíl realizovat přechod více než 60 tisích spotřebitelů na zdravější a udržitelné stravovací návyky do roku 2032, snížit předčasnou úmrtnost o 20 % a rovněž tak emise skleníkových plynů z místních potravinových řetězců o 23 % v 39 oblastech.

https://cordis.europa.eu/project/id/101061023

No. 101084222

  • WASTELESS (Waste quantification solutions to limit environmental stress/Řešení kvantifikace odpadu s cílem omezení negativních dopadů na životní prostředí)

Přechod EU na oběhové hospodářství a větší účinnost zdrojů je řízen inovací. Je to vidět v potravinářském průmyslu, kde dochází k posunu od lineární k cirkulární udržitelnosti. V této souvislosti projekt WASTELESS financovaný EU vyvine a otestuje směs inovativních nástrojů a metodologií pro měření a monitorování ztrát potravin a plýtvání potravinami. Projekt se bude řídit přístupem zdola nahoru. Začne definováním harmonizovaného metodického rámce. Poté stanoví standardy pro testovací činnosti, hodnocení kvality a integrovatelnosti dat vytvořených v jiných rámcích. Nakonec doporučí udržitelné politiky a obchodní strategie. Zjištění budou použita k vytvoření sady nástrojů pro podporu rozhodování.

Projekt WASTELESS vyvine a otestuje směs inovativních nástrojů a metodologií pro měření a monitorování potravinových ztrát a plýtvání (dále tzv. „FLW“). Bude uplatněn přístup zdola nahoru: počínaje definováním harmonizovaného metodického rámce a souboru standardů pro testovací činnosti, hodnocením implementace nástrojů a kvality, integrovatelnosti dat vytvořených v jiných rámcích, a nakonec doporučením udržitelných politik a podnikání strategie pro vytvoření základu pro harmonizovaný rámec na úrovni EU.

Kromě nástrojů pro měření a monitorování bude WASTELESS provádět výzkumné aktivity v oblasti inovativních procesů a toků ke zhodnocení nevyhnutelných FLW.

S ambicí učinit stávající řešení pro kvantifikaci FLW a ta bezodpadová použitelná pro všechny potravinářské subjekty, bude vyvinuta sada nástrojů pro podporu rozhodování pro všechny zúčastněné strany, aby měli přístup k nejvhodnější metodice, digitálním nástrojům a řešením pro zhodnocování FLW. To vše v souhrnu s environmentálním a sociálně-ekonomickým dopadem spojeným s implementací řešení. To umožní replikaci středisek sběru dat v celé Evropě, která modelu vyvinutému JRC poskytne robustní, spolehlivé a srovnatelné údaje o FLW.

Koordinátorem je portugalská univerzita UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. Zapojeno je 29 partnerů z Portugalska, Španělska, Turecka, Belgie, Rakouska, Dánska, Itálie, Francie, Portugalska, Řecka, Slovinska, Maďarska, Portugalska, Estonska, Švýcarska a České republiky.    

https://cordis.europa.eu/project/id/101084222

No. 101083961

  •  LIKE-A-PRO (From Niche to mainstream – alternative proteins for everybody and everywhere/Od alternativy po hlavní proud – alternativní proteiny pro každého a všude)

Čtyřletý projekt si klade za cíl ve smyslu usnadnit udržitelnou a zdravou stravu přesunem alternativních proteinů a produktů do hlavního proudu – učinit je dostupnějšími, přístupnějšími a přijatelnějšími pro všechny skupiny populace (mladí lidé, dospělí, starší lidé, zranitelné skupiny – s nízkým socioekonomickým statusem, etnické menšiny, obyvatele venkova) a všude (městské, příměstské a venkovské oblasti). Toho má být dosaženo prostřednictvím vývoje 16 produktů se složkami ze 7 zdrojů bílkovin (udržitelných, z EU, s vylepšenou chutí a texturou) a prostřednictvím řešení pro podporu alternativních bílkovin, navržených a prozkoumaných ve spolupráci s více než 25 tisíc občany a komunitními aktéry napříč Evropou.  

Koordinátorem je Technologické centrum pro inovace v agropotravinářském sektoru Španělska (Asociace pro výzkum, vývoj a inovace v agropotravinářském sektoru). Na plnění vytyčených cílů se podílí konsorcium 42 subjektů – zástupců celého alternativního proteinového hodnotového řetězce (výrobci proteinů, vývojáři přísad a produktů, kulinářská centra, potravinářské klastry), vědci a odborníci na trh a komunikaci. Kromě toho bude rozsah přesahovat rámec konsorcia prostřednictvím přímého zapojení občanů, průmyslu, zpracovatelů, maloobchodníků, potravinářských služeb, kuchařů a cateringových společností.

Jádro výzkumu projektu pokryje sedm slibných alternativních proteinů (2 rostlinné, 1 mikrob, 1 oceánský, 2 houbové, 1 hmyzí) s různým vývojovým stavem, seskupených do 3 vývojových kategorií. Diverzifikovat se budou aktivity do následovných kategorií: 1) produkty dostupné na trhu – tyto na trhu dostupné alternativní proteinové produkty, které jsou stále mezerou, potřebují lépe porozumět svému místu v FE a determinantům souvisejících spotřebitelských voleb, 2) pokračující vývoj – Jejich regulační cesta byla vyjasněna (např. není potřeba povolení od Evropského úřadu pro potraviny a bezpečnost – EFSA), přesto potřebují podporu výzkumu a inovací, aby byly připraveny na průmysl + trh, 3) budoucí trendy. Tyto budoucí trendy, které jsou v raných fázích vývoje, potřebují podporu pro hodnocení jejich technické, ekonomické, tržní a regulační proveditelnosti, včetně spotřebitelského testování. Na každou kategorii se zaměří soubor „mainstreamingových“ aktivit – seskupených do čtyř vzájemně propojených klastrů, z nichž každý má specifické cíle.

https://www.cbp.fraunhofer.de/en/reference-projects/like-a-pro.html

https://www.cscp.org/our-work/like-a-pro/

No. 101084180

  • NOVAFOODIES (Demonstration of innovative functional food production systems based on a sustainable value chain of marine and freshwater raw materials for conscientious European consumers/ Ukázka inovativních funkčních systémů produkce potravin založených na udržitelném hodnotovém řetězci mořských a sladkovodních surovin pro uvědomělé evropské spotřebitele)

NOVAFOODIES nabídne evropským spotřebitelům nové a konkurenceschopné funkční produkty ze spolehlivého, dosledovatelného a udržitelného rybolovu a hodnotové řetězce akvakultury. Aby toho bylo dosaženo, NOVAFOODIES se skládá z mezinárodního konsorcia pokrývajícího celý hodnotový řetězec a odborné znalosti: výrobu, zpracování, transformace, biologická bezpečnost, legislativa, spotřebitelská sdružení, odborníci na obchod, IT a udržitelnost.

Ambicí projektu NOVAFOODIES bude 1) ukázat na TRL 6-7, v 10 případech studií, nákladově efektivní a udržitelné procesy produkce ryb, mikro a makrořas, které budou těžit z přírodních ekosystémových služeb, 2) přinést do TRL6 inovativní a udržitelný proces sušení řas pomocí mikrovlnné trouby pro maximalizaci účinnosti a nižší náklady, 3) posunout na TRL 6-7 inovativní koncept biorafinerie pro separaci funkčních extraktů z ryb a mořských řas, který bude optimalizován pro technickoekonomické a environmentální ověřování. Z těchto extraktů bude připraveno 12 funkčních prototypů potravin, stejně jako ryb, vedlejších úlovků a řas pro člověka, produkty a vodní krmiva, která budou hodnocena z hlediska vlastností, biologické bezpečnosti a standardů a budou přinášena spotřebitelům osvětovou činností, 4) přinést do TRL7 inovativní proces výroby ekologického obalového materiálu z makrořas, 5) přivést do TRL6 proces přeměny materiálu z plážových vraků na biomasu bezobratlých pro vodní krmiva, 6) zavést do TRL6 proces zhodnocování vedlejších úlovků rybolovu s cílem vytvořit nové potraviny pro lidskou spotřebu. NOVAFOODIES si klade za cíl vyvinout platformu a mobilní aplikaci využívající technologie IoT a pokročilou analýzu dat pro sledování a optimalizaci odpadů.

Partneři budou plně využívat moderní i nově vyvinuté technologie, aktivně se podílet na šíření a využívání, stejně jako na vzdělávání a školicích aktivitách v místních oblastech pro vydláždění cesty k vstupu nových produktů a procesů na trh.

Tříletý projekt pod koordinací španělské neziskové výzkumné organizace Idener research and development agrupacion de interes economico zahájí plnění květnem 2023, kdy proběhne i první jednání 28 partnerů projektu.

 

NOVAFOODIES newsletter 3/2024

 

Případné dotazy směrujte na Mgr. Š. Štejnarovou, DiS., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..