Účast v programech podporovaných na národní i evropské úrovni znamená pro Potravinářskou komoru ČR nejen zdroj finančních prostředků, ale zejména společenskou prestiž a příležitost k vytvoření nových a udržování stávajících kanálů na výměnu informací.

 

Výzva potravinářským výrobcům:

V případě zájmu o aktuální novinky, nebo spolupráci při řešení současných potřeb společnosti i příp. v rámci jednoho z níže uvedených projektů se registrujte u  u Mgr. Š. Štejnarové (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Počínaje rokem 2000 vedla PK ČR pod svou záštitou, příp. ve formě partnerské role řadu projektů financovaných z EU (pro SVE). Zprvu se jednalo o programy PHARE (Business Support Programme, Small Projects Programme). Jmenovitě: BSP 1 posílení provozního zázemí přistupujících zemí EU, školící aktivity), BSP2 (kody GHP/GMPškolící aktivity), Phare Small Projects Programme (podpora při vydávání Potravinářského zpravodaje), Phare Small Projects Programme (výroba CD-romu k bezpečnosti potravin atd.), Business Support Programme BSP 3 (školící aktivity, audity k bezpečnosti potravin atd.), nebo Small Projects Programme (serie školení). Poslední projekt představoval s tématikou zaměření EU – Politika bezpečnosti potravin a její realizace v oblasti MSP organizaci desítky školení v České republice.

Od roku 2004 se PK ČR aktivně účastnila (v kooperaci se svými členskými potravinářskými producenty) plnění projektů šestého, sedmého rámcového programu EU, programu Leonardo da Vinci a Erasmus. Jednalo se o tyto chronologicky řazené projekty - Ukončené projekty.

V současné době jsou aktuální níže uvedené projekty:

SEAFOODTOMORROW (Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow)

Jedná se o evropský projekt z programu HORIZON 2020 s rozpočtem 7 milionů EUR, jehož cílem je vyvinout inovativní, udržitelné řešení pro zlepšení bezpečných a dietních vlastností produkce z mořských živočichů v Evropě. Řešením výzvy k uspokojení rostoucí potřeby trhu pro bezpečné a udržitelné mořské plody bude projekt generovat nové znalosti pro rozvoj komerčních řešení k zlepšení socioekonomické a environmentální udržitelnosti evropského odvětví výroby a zpracování mořských živočichů.

Tříletý projekt SEAFOODTOMORROW získal v rámci grantové smlouvy č. 773400. Konsorcium 35 partnerů představuje přední organizace ve svých příslušných oblastech práce z 18 evropských zemí. Projekt koordinuje Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugalsko.

Konsorcium očekává zesílení využití ekologicky inovativních řešení, vyšší viditelnost inovativních řešení a vytváření škálovatelných trhů, ale i zvýšení dostupnosti zdravějších potravin z mořských živočichů s cílem zlepšit stravu a zdraví spotřebitelů. Konsorcium je postaveno na výzkumných týmech z 19 partnerských výzkumných a vývojových pracovišť, které jsou proslulé technologickým rozvojem špičkové kvality a silnou provázaností díky předchozím zkušenostem ve financování (např. 7. Rámcový program, ECsafeSEAFOOD), tudíž se předpokládají úspěšné výstupy z činnosti. Kromě toho 4 výzkumné instituce a 13 malých a středních podniků s různorodými a doplňkovými zájmy v řešeních v rámci validace a optimalizace tvoří nedílnou součást konsorcia projektu.

Předpokládá se, že populace a hospodářský růst do roku 2050 povedou k zdvojnásobení poptávky po potravinách na celém světě. Jedním z hlavních úkolů tohoto století je zajištění produkce a spotřeby potravin ze sociálně, ekonomicky a environmentálně udržitelného hlediska. Mořské plody jsou jednou z nejdůležitějších potravinových komodit spotřebovaných v Evropě, protože jsou důležitým zdrojem živočišných bílkovin a jsou přirozeně bohaté na cenné živiny pro zdravou výživu. Proto je nezbytné rozvíjet nové metody produkce a zpracování mořských živočichů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a transparentní, které podporují bezpečnost mořských živočichů v souladu s požadavky trhu.

SEAFOODTOMORROW, se silným zaměřením na inovace, spolupracuje přímo s uznávanými odborníky z průmyslu a inovačními institucemi s osvědčenými záznamy. V rámci projektu byly zavedeny struktury řízení znalostí, které zajistí, že inovační řešení projektu budou převedena na příslušné koncové uživatele v odvětví výroby a zpracování mořských produktů. S využitím tohoto komplexního přístupu SEAFOODTOMORROW nabízí silné a transdisciplinární partnerství, které se zabývá problematikou zabezpečení potravin tím, že hledá inovativní řešení pro mořské plody a související environmentální otázky.

Projekt se zaměřuje na validaci a optimalizaci komerčních řešení pro zlepšení socioekonomických aspektů a udržitelnost životního prostředí produkce z mořských živočichů a zpracovatelského průmyslu, při zajištění kvality výroby a bezpečnosti. Aktivity se zaměří na udržitelnou produkci a zpracování výživově kvalitních a bezpečných potravin z moře, a to prostřednictvím demonstrací a prvního uplatnění ekologicky inovativních, udržitelných řešení na mořské a potravinářské produkty pocházející z akvakultury, včetně výživových látek. Návrh zohlední dopady v různých regionech a populační segmenty, jakož i specifika různých druhů mořských živočichů.

Aktivity zahrnou mimo jiné využití vedlejších produktů z agro a mořských produktů, aby bylo možné vytvořit udržitelné zdroje pro akvakulturu umožňující zpracování výrobků na míru s určitými nezbytnými živinami pro spotřebitele, posoudit proveditelnost náhražek soli v mořských plodech, ověřit jejich stravitelnost, atraktivitu, funkčnost a přijetí mořské stravy z výživového hlediska i ze strany mladých i starší generace, validovat strategie prevence, odstranění nečistot z mořských produktů a optimalizovat senzory a biosenzory pro hodnocení bezpečnosti, mimo jiné.

www.seafoodtomorrow.eu

Projekt ICCEE (Improving Cold Chain Energy Efficiency)

Projekt s č. grantové smlouvy 847040 je financován z programu HORIZON 2020 (podprogram budování kapacit na podporu provádění energetických auditů LC-SC3-EE-8-2018-2019, výzva H2020-LC-SC3-EE-2018).  

K 13 partnerům projektu patří pod koordinací Universita degli Studi di Brescia (Itálie) Institute for European Energy and Climate Policy Stichting (Nizozemí), Federazione Italiana Per L´Uso Razionale Dell´Energia (Itálie), Adelphi Research Gemeinnutzige GMBH (Německo), Associat Technique Energie Environnement, FRAUNHOFER Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E. V. (Německo), Rigas Tehniska Universitate (Lotyšsko), Escan Sl (Španělsko), Spread European Safety GEIE (Itálie), European Cold Storage and Logistics Association (Belgie), Anaptyxiaki Epimelitiriou Korinthias (Řecko), Universitaet Stuttgart (Německo) a Federatia Patronala Romana din Industria Alimentara Romalimenta (Rumunsko).  

Projekt vytváří podmínky pro usnadnění vývoje a šíření projektů v oblasti energetické účinnosti v průmyslu na evropské úrovni. Projekt podporuje poskytování účinnějších schémat podpor, s ohledem na ustanovení čl. 7 směrnice 2012/27/EU pro schémata energetické účinnosti k EEO.

Plnění vytyčených cílů projektu je rozděleno do pěti pracovních balíčků, přičemž první (WP1 – Project Management) vede koordinátor UNIBS. Druhý pracovní balíček (WP2 – Model formulation and optimisation) bude realizován rovněž pod hlavní správou koordinátora. Naplnění cílů v rámci třetího balíčku projektu (WP3 – Enhancing the implementation uptake through tools and resources) bude mít příštích 35 měsíců v kompetenci Fraunhofer. Čtvrtý balíček (WP4 – Capacity building activities implementation) si vezme do správy ESCAN a poslední, pátý pracovní balíček (WP5 – Communication, Dissemination and Exploitation) FIRE. 

Cílem projektu ICCEE je usnadnit  malým a středním podnikům (MSP) v řetězcích sektoru mražených potravin a nápojů realizaci opatření k energetické účinnosti (EEM) po vykonání energetických auditů u dodavatelských řetězců.

Zaměření na řetězce mražených potravin a nápojů v tomto odvětví je způsobeno značnými energetickými požadavky (chlazená přeprava, zpracování a skladování), s velkým potenciálem úspor. Implementace holistického přístupu, přesun z perspektivy jedné společnosti na hodnocení řetězce, vede k zvýšeným příležitostem EEM. Pro umožnění aktualizace EEM bude ICCEE a) zavádět a používat analytický nástroj energetické účinnosti na podporu a usnadnění rozhodování na různých organizačních úrovních společnosti, a b) vybuduje personální program zaměřený na zaměstnance, příslušné zúčastněné strany a komunitu věnovanou podpoře změny energetické kultury v sektoru.

Realizovatelnost EEM bude hodnocena na základě ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů zahrnujících celý jejich životní cyklus a celý dodavatelský řetězec. Neenergetické přínosy a behaviorální aspekty budou také řešeny, stejně tak posouzena doporučení týkající se systémů financování pro malé a střední podniky. První část školení díky spolupráci asociací v konsorciu osloví 300 společností prostřednictvím 20 národních seminářů. Na 4 seminářích bude vyškoleno 32 společností. V posledním kroku ICCEE zahájí e-learning kurzy, které budou k dispozici i po ukončení projektu a osloví dalších 64 společností. ICCEE přinese úsporu primární energie (118 GWh/rok), zvýší investovaný kapitál do udržitelné energie (64 milionů €) a sniží emise skleníkových plynů (40 376 tun CO2/rok). Činnosti zaměřené na budování kapacit umožňují zvýšit podíl zúčastněných stran ve znalosti a posílení jejich energetické kultury (2000 lidí). Výsledky ICCEE budou také podporovat tvůrce politiky v definování tímto „nadefinované“ politiky v sektoru.

PK ČR bude v průběhu 35 měsíců zapojena na plnění úkolů v rámci WP 2, WP 4 a WP 5. 

http://www.ieecp.org/project/iccee-improving-cold-chain-energy-efficiency/

FOODSAFETY4EU

FOODSAFETY4EU je projekt financovaný z HORIZON 2020, zaměřený v letech svého běhu 2020 – 2023 na vývoj a uvedení do provozu platformy mnoha zúčastněných stran pro budoucí evropský systém bezpečnosti potravin (dále “FSS”).

Platforma umožní účastníkům systému bezpečnosti potravin účinně přistupovat k zdrojům a údajům, synchronizovat strategie výzkumu bezpečnosti potravin, sdílet a vyměňovat si vědecké poznatky a příspěvky pro budoucí FSS EU. Platforma podpoří interaktivní spolupráci mezi aktéry systému bezpečnosti potravin včetně zúčastněných stran a s občanskou společností. Kromě toho bude zřízeno Evropské fórum pro bezpečnost potravin, které bude oficiálně konsolidovat proces spolupráce partnerů a garantovat dlouhodobé rozhraní mezi vědou, politikou a společností. Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Konsorcium projektu představuje 23 partnerů z 12 zemí a 44 dalších aktérů v oblasti bezpečnosti potravin je zapojeno z pozice partnera.

K budoucím přínosům platformy FoodSafety4EU patří:

  1. Snížení současné roztříštěnost FSS a usnadnění podstatné interakce mezi jejími aktéry ve víceúrovňovém systému.
  2. Podpora Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) při řešení hlavních výzev v oblasti bezpečnosti potravin a formulování vhodných doporučení.
  3. Zpřístupnění vybraných znalostí a dat (poskytnutím digitálních řešení) zvyšujících důvěru veřejnosti.

Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha zastává v projektu vůdčí roli v pracovní skupině orientované na Definition of the Research and Innovation Framework for the future policies a také pozici East Hub leader, kde bude koordinovat aktivity zaměřené na interakci mezi aktéry z různých oblastí (výzkumné organizace, kontrolní orgány, zástupci různých zájmových skupin, organizace zaměřené na šíření informací, apod.), kterých se týká bezpečnost potravin. Do projektu je zapojena rovněž Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Projekt je financován v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Případné dotazy směrujte na Mgr. Š. Štejnarovou, DiS., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

První měsíční zpravodaj o novinkách z dění nejen v projektu naleznete na FS4EUpdates 1st release

https://cordis.europa.eu/project/id/101000613/it

Připravujeme cestu k užší spolupráci v oblasti bezpečnosti potravin

Současný systém bezpečnosti potravin v EU není momentálně dodatečně pružný, když je nutné rychle se přizpůsobit neustále se vyvíjejícímu potravinovému řetězci. Krok vpřed směrem k aktivnějšímu a kooperativnějšímu systému bezpečnosti potravin (Food Safety System, FSS) v Evropě představuje projekt FOODSAFETY4EU, který byl oficiálně zahájen v lednu 2021. Potravinářská komora České republiky je jedním z 23 partnerů konsorcia.

Cílem projektu financovaného Evropskou unií je navrhnout, vyvinout a spustit platformu pro různé skupiny uživatelů za účelem vytvoření sítě aktérů (například výzkumné organizace, kontrolní orgány) FSS na národní, evropské a mezinárodní úrovni. K usnadnění této spolupráce bude konsorcium rozvíjet znalosti a digitální nástroje k aktivaci strukturovaného participačního procesu mezi těmito aktéry.

K budoucím přínosům platformy FoodSafety4EU patří:

  1. Snížení současné roztříštěnost FSS a usnadnění podstatné interakce mezi jejími aktéry ve víceúrovňovém systému.
  2. Podpora Evropské komise a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) při řešení hlavních výzev v oblasti bezpečnosti potravin a formulování vhodných doporučení.
  3. Zpřístupnění vybraných znalostí a dat (poskytnutím digitálních řešení) zvyšujících důvěru veřejnosti.

Nové digitální nástroje, společně navržené strategie a komunikační modely podpoří orgány pro bezpečnost potravin (FSA), agentury EU, tvůrce politik, vědce a občanskou společnost v koordinovaném přístupu, čímž přispějí k posílení přístupu EU k hodnocení rizik a komunikaci o riziku.

Evropskou síť v současné době tvoří 23 partnerů konsorcia a 44 zúčastněných stran (orgány pro bezpečnost potravin, sdružení spotřebitelů, výzkumná centra atd.). Očekává se, že se tato komunita do konce projektu (za 3 roky) rozroste za účelem vytvoření Evropského fóra pro bezpečnost potravin.

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha zastává v projektu vůdčí roli v pracovní skupině orientované na Definition of the Research and Innovation Framework for the future policies a také pozici East Hub leader, kde bude koordinovat aktivity zaměřené na interakci mezi aktéry z různých oblastí (výzkumné organizace, kontrolní orgány, zástupci různých zájmových skupin, organizace zaměřené na šíření informací, apod.), kterých se týká bezpečnost potravin. Do projektu je zapojena rovněž Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Pozvánka PK ČR na výroční konferenci v rámci svého partnerství v projektu FoodSafety4EU

Dne 15. prosince proběhne on-line setkání s titulem „Towards the EU Food Safety Forum: shaping together the new collaborative platform“.

Akce je určena pro výrobce, výzkumné pracovníky v potravinářství, ale i laické spotřebitele.

Účastníci konference budou seznámeni s aktuálně dostupnými výsledky projektu od jednotlivých vedoucích pracovních skupin a chybět nebudou ani stanoviska evropských státních institucí (EFSA, JRC, DG Research & Innovation Bioeconomy and Food Systems) atd.

Vice naleznete zde, účast zdarma.

agendaregistration form; application form for pitches

 

Jak se připojit k Evropské komunitě pro bezpečnost potravin? Najdete zde.

Projekt je financován v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020. Další naleznete v informačním listu.

Na podzim 2022 se stane Potravinářská komora ČR součástí dalších tří evropských projektů financovaných z programu HORIZON EUROPE pod akronymy: PLANEAT, WASTELESS a LIKE-A-PRO

Cílem čtyřletého projektu PLANEAT („Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour“)

Potravinový systém EU je pod značným tlakem na změnu kvůli svým negativním dopadům na klima, životní prostředí a zdraví. Transformace potravinového systému bude vyžadovat změnu stravovacích návyků milionů Evropanů. PLAN’EAT si klade za cíl posouvat vědeckou základnu o faktorech ovlivňujících dietní chování a zdravotní, environmentální a socioekonomické dopady stravovacích návyků a poskytovat řešení pro přechod prostřednictvím transdisciplinárního a víceúrovňového přístupu.

PLAN’EAT bude spoluvytvářet data a intervence v celoevropské síti 9 “laboratořích”. Tyto živé laboratoře se zaměří na širokou škálu skupin obyvatelstva, které se liší podle věku, kultury, zdraví a socioekonomického postavení. PLAN'EAT zahrnuje čtyři aspekty, které se vzájemně doplňují: (1) zmapování stravovacích zvyklostí 9 různých cílových skupin z 9 regionů spolu s jejich potravinovým prostředím, (2) faktory a hnací síly ovlivňující dietní chování v makro - (potravinovém systému) , mezo - (potravinové prostředí) a mikro - (individuální) úrovně budou hluboce prozkoumány, (3) vyvinuta a poprvé aplikována bude databáze a metodika skutečného nákladového účetnictví na stravovací návyky, která poskytne integrované vhledy do různých dopadů současných a budoucích diet, včetně možných synergií a kompromisů, (4) ve spolupráci s aktéry potravinového řetězce, spotřebiteli a tvůrci politik bude vypracován balíček řešení, včetně: i) panelu Food System Dashboard, který stanoví kontextově specifické doporučení potravinové politiky; ii) intervence zaměřené na aktéry z farmy až na stůl, pro zemědělce, potravinářský průmysl, maloobchodníky a potravinářské služby za účelem vytvoření vhodných potravinových prostředí; iii) poradenské nástroje pro posílení postavení spotřebitelů; a iv) zlepšené dietní poradenství a komunikační strategie zaměřené na širokou populaci.

PLAN'EAT si klade za cíl realizovat přechod více než 60 tisích spotřebitelů na zdravější a udržitelné stravovací návyky do roku 2032, snížit předčasnou úmrtnost o 20 % a emise skleníkových plynů z místních potravinových řetězců o 23 % v 36 oblastech.

Hlavním cílem projektu WASTELESS (“WASTE QUANTIFICATION SOLUTIONS TO LIMIT ENVIRONMENTAL STRESS”) bude vyvinout a otestovat směs inovativních nástrojů a metodologií pro měření a monitorování potravinových ztrát a plýtvání, generování robustní databáze o kritických bodech, slabinách v potravinových řetězcích po doporučení harmonizovaného metodického rámce pro kvantifikaci a vyvinutí systémového souboru nástrojů pro podporu rozhodování, zacíleným na všechny zúčastněné strany v potravinovém hodnotovém řetězci a umožňující duplikaci sběrných míst BEZ ODPADU ve státech EU, v různých potravinářských komoditách.

Koordinátorem je portugalská univerzita UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. Zapojeno bude 29 partnerů z Portugalska, Španělska, Turecka, Belgie, Rakouska, Dánska, Itálie, Francie, Portugalska, Řecka, Slovinska, Maďarska, Portugalska, Estonska, Švýcarska a České republiky.    

LIKE-A-PRO (“From Niche to mainstream – alternative proteins for everybody and everywhere”) si klade za cíl usnadnit udržitelnou a zdravou stravu přesunem alternativních proteinů a produktů do hlavního proudu – učinit je dostupnějšími, přístupnějšími a přijatelnějšími pro všechny skupiny populace (mladí lidé, dospělí, starší lidé, zranitelné skupiny – s nízkým socioekonomickým statusem, etnické menšiny, obyvatele venkova) a všude (městské, příměstské a venkovské oblasti). Toho má být dosaženo prostřednictvím vývoje 16 produktů se složkami ze 7 zdrojů bílkovin (udržitelných, z EU, s vylepšenou chutí a texturou) a prostřednictvím řešení pro podporu alternativních bílkovin, navržených a prozkoumaných ve spolupráci s více než 25 tisíc občany a komunitními aktéry napříč Evropou.  

Koordinátorem je Technologické centrum pro inovace v agropotravinářském sektoru Španělska (Asociace pro výzkum, vývoj a inovace v agropotravinářském sektoru). Na plnění vytyčených cílů se podílí konsorcium 42 subjektů – zástupců celého alternativního proteinového hodnotového řetězce (výrobci proteinů, vývojáři přísad a produktů, kulinářská centra, potravinářské klastry), vědci a odborníci na trh a komunikaci. Kromě toho bude rozsah přesahovat rámec konsorcia prostřednictvím přímého zapojení občanů, průmyslu, zpracovatelů, maloobchodníků, potravinářských služeb, kuchařů a cateringových společností.

Jádro výzkumu projektu pokryje sedm slibných alternativních proteinů (2 rostlinné, 1 mikrob, 1 oceánský, 2 houbové, 1 hmyzí) s různým vývojovým stavem, seskupených do 3 vývojových kategorií. Diverzifikovat se budou aktivity do následovných kategorií: 1. Produkty dostupné na trhu – tyto na trhu dostupné alternativní proteinové produkty, které jsou stále mezerou, potřebují lépe porozumět svému místu v FE a determinantům souvisejících spotřebitelských voleb. 2. Pokračující vývoj – Jejich regulační cesta byla vyjasněna (např. není potřeba povolení od Evropského úřadu pro potraviny a bezpečnost – EFSA), přesto potřebují podporu výzkumu a inovací, aby byly připraveny na průmysl + trh. 3. Budoucí trendy – Tyto budoucí trendy, které jsou v raných fázích vývoje, potřebují podporu pro hodnocení jejich technické, ekonomické, tržní a regulační proveditelnosti, včetně spotřebitelského testování. Na každou kategorii se zaměří soubor mainstreamingových aktivit – seskupených do čtyř vzájemně propojených klastrů, z nichž každý má specifické cíle.

 

Případné dotazy směrujte na Mgr. Š. Štejnarovou, DiS., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..