OBOHACOVÁNÍ POTRAVIN

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin sbližuje právní a správní předpisy členských států, které upravují přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin, za účelem zajištění účinného fungování vnitřního trhu při současném zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Ustanovení tohoto nařízení týkající se vitaminů a minerálních látek se nevztahují na doplňky stravy, na něž se vztahuje směrnice 2002/46/ES.

 

Výživové označování výrobků, do kterých byly přidány vitamíny a minerální látky a na něž se vztahuje toto nařízení, je povinné, přičemž poskytované údaje musí obsahovat informace podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 a celkové množství vitamínů a minerálních látek v okamžiku přidání do potraviny.

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení právních předpisů Evropské unie, která se týkají:

 

a) potravin určených pro zvláštní výživu, a neexistují-li zvláštní ustanovení, požadavků na složení těchto výrobků, které nezbytně vyplývají ze zvláštních výživových potřeb osob, pro něž jsou určeny;

b) nových potravin a nových složek potravin;

c) geneticky modifikovaných potravin;

d) potravinářských přídatných látek a aromatických látek;

e) povolených enologických postupů a procesů.

Do potravin smějí být při dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení přidávány pouze vitaminy nebo minerální látky uvedené v seznamu obsaženém v příloze I ve formách uvedených v seznamu obsaženém příloze II.

Vitaminy a minerální látky se nesmějí přidávat do

a) nezpracovaných potravin, například ovoce, zeleniny, masa, drůbeže a ryb;

b) nápojů obsahujících více než 1,2 % obj. alkoholu, s výjimkou a odchylně od čl. 3 odst. 2 výrobků

i) uvedených v čl. 44 odst. 6 a 13 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a

ii) které byly uvedeny na trh před přijetím tohoto nařízení, a

iii) které některý z členských států oznámí Komisi v souladu s článkem 11, pokud na nich nejsou uvedena výživová a zdravotní tvrzení.

Opatření k určení dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy nebo minerální látky a jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mohou být přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3 s ohledem na vědecké důkazy při zohlednění jejich výživové hodnoty. Je-li do potravin přidáván vitamin nebo minerální látka, nesmí celkové množství daného vitaminu nebo minerální látky v prodávané potravině v žádném případě přesáhnout nejvyšší přípustné množství.

INFORMAČNÍ POVINNOST PPP

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcícch a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (§ 3d)

Informační povinnost PPP:

     (1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh

     a) potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, nebo

     b) doplněk stravy,

     je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny. Od 11. 11 je možné využívat Systém pro oznamování potravin (SOP).

     (2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh

     a) počáteční a pokračovací kojeneckou výživu,

     b) obilný příkrm a potravinu pro malé děti,

     c) potravinu pro zvláštní lékařské účely, nebo

     d) náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

     je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

     (3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 4 a 5 o jejich příchodu. Prováděcí právní předpis na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol stanoví druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování.

     (4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit ministerstvu v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat jiný způsob vyjadřování a uvádění výživových údajů a odůvodnění týkající se splnění požadavků stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a) až g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

 

 

Další informace získáte na stránkách Internetového portálu bezpečnosti potravin.

 

Systém pro oznamování potravin (SOP)

Systém pro oznamování potravin (SOP) je elektronický systém pro splnění informační povinnosti dle zákona o potravinách pro doplňky stravy a obohacené potraviny přes portál Ministerstva zemědělství.

Zřízením elektronického systému dochází k významnému usnadnění celého oznamovacího procesu pro provozovatele potravinářských podniků.

Provozovatel potravinářského podniku, před prvním uvedením doplňku stravy nebo obohacené potraviny na trh, splní dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů oznamovací povinnost tak, že se přes odkaz na webových stránkách Ministerstva zemědělství přihlásí do svého účtu, kde vyplní složení a další vlastnosti výrobku a případně vloží i etiketu. Odesláním této informace prostřednictvím Systému pro oznamování potravin bude zákonná povinnost splněna.

Systém pro oznamování potravin lze využívat od 11.11.2021 na www.eagri.cz/ssl/app/Sop/Gui/

Navod_jak_se_registrovat_a_vstoupit_do_aplikace_SOP
Prirucka_pro_PPP_k_orientaci_v_aplikaci_SOP
ADMINISTRATIVNI_POSTUP_pro_splneni_informacni_povinnosti
ADMINISTRATIVE_PROCEDURE_for_Compliance_with_Reporting_Duty

 

Vzhledem k tomu, že předpisy níže uvedené nemusí zobrazovat aktuální znění, doporučujeme tyto předpisy vyhledávat v EUR-Lexu v konsolidovaných verzích !

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin