(26/12/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se výrobců alkoholických nápojů; odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků; příspěvku Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků; celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty; požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů; údajů podle nařízení o integrované statistice zemědělských podniků; pravidel podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky; jmenování člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; programů Horizont 2020 a Horizont Evropa; finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu; udržitelnější a konkurenceschopnější akvakultury; podpory ekologické produkce; rybolovu v oblasti dohody GFCM; omezení přístupu do vod Unie; názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 20/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2263 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2264 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3649/92, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2265 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2267 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/12/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2269 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků podle nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/2283 ze dne 20. prosince 2021 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1388/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2285 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam škodlivých organismů, zákazů a požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, a kterým se zrušují rozhodnutí 98/109/ES a 2002/757/ES a prováděcí nařízení (EU)2020/885 a (EU) 2020/1292. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2286 ze dne 16. prosince 2021, o údajích, které mají být předkládány za referenční rok 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis, a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1200/2009. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2290 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/12/2021 Rozhodnutí Rady ze dne 23. listopadu 2021 o jmenování jednoho člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/12/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/12/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/12/2021 Z Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2021, o finančním řízení vzájemného pojišťovacího mechanismu zřízeného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 pro akce v rámci sedmého rámcového programu, programů Horizont 2020 a Horizont Evropa a programů Euratomu . Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu (COM(2021) 188 final). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategické zásady pro udržitelnější a konkurenceschopnější akvakulturu v EU na období 2021–2030 (COM(2021) 236 final). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro podporu ekologické produkce (COM(2021) 141 final). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (přepracované znění) ((COM(2021) 434 final – 2021/0248(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013, pokud jde o omezení přístupu do vod Unie (COM(2021) 356 final – 2021/0176 (COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/12/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se uvedení čerstvých rostlin na trh; maximálních limitů reziduí; konzerv z ryb pocházejících z Thajska; odpočtů z rybolovných kvót; zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie; stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivech; producentů v odvětví ovoce a zeleniny; vstupu určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; opatření k tlumení afrického moru prasat; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů a potravin; názvu v odvětví vína; maximálních limitů reziduí; ochrany půdy; programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa; programu pro vnitřní trh, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv; řízení populace tuňáka obecného; cla na dovoz kyseliny vinné; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 13/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2191 ze dne 10. prosince 2021, kterým se povoluje uvedení čerstvých rostlin Wolffia arrhiza a/nebo Wolffia globosa na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/12/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/2202 ze dne 9. prosince 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, Bacillus subtilis kmen IAB/BS03, emamektin, flutolanil a imazamox v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2205 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2006, pokud jde o objem některých přípravků nebo konzerv z ryb pocházejících z Thajska, které lze dovážet v rámci celní kvóty 09.0706. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2235 ze dne 15. prosince 2021 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2021 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2021/1420. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2240 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/12/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2244 ze dne 7. října 2021, kterým se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 doplňuje o zvláštní pravidla týkající se úředních kontrol, pokud jde o postupy odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/12/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2245 ze dne 12. října 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o výpočet hodnoty produkce uváděné na trh organizacemi producentů v odvětví ovoce a zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2246 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2247 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2249 ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/12/2021 Komise vydala dne 17/12/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/12. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/12/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/12. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/12/2021 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/12/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, akrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, pikloram a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 v některých produktech a na jejich povrchu (D070113/03–2021/2590(RPS)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, acibenzolar-S-methyl, Bacillus subtilis kmen IAB/BS03, emamektin, flonikamid, flutolanil, fosetyl, imazamox a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu (D063854/04 – 2021/2608(RP)) Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2021 o ochraně půdy (2021/2548(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 (07064/2/2020 – C9-0111/2021–2018/0224(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Zvláštního program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (08550/2019 – C9-0167/2020–2018/0225(CNS)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 27. dubna 2021 k přijetí rozhodnutí Rady (EU) 2021/... o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, a o zrušení rozhodnutí 2013/743. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 (COM(2019)0619 – C9-0188/2019–2019/0272(COD)). Dostupné zde

Komise vydala dne 15/12/2021 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 28. dubna 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/16. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Oznámení o provádění rozsudku ze dne 3. prosince 2020 ve věci C-461/18 v souvislosti s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 626/2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 349/2012 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny; limitů opiových alkaloidů; zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže do Unie; v biocidních přípravků; podpory pro strategické plány; financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky; společné organizace trhů se zemědělskými produkty; tlumení klasického moru prasat; biocidních přípravků sestávající z dusíku; dodávání biocidního přípravku na trh; povolení biocidního přípravku; zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata; některého zboží pocházejícího z Norska; hmotnosti partií osiva a vzorků; partnerství v oblasti udržitelného rybolovu; povolení biocidního přípravku; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; režimů jakosti zemědělských produktů a potravin; identifikace a evidence skotu, ovcí a koz; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 06/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2140 ze dne 2. prosince 2021, kterým se pro roky 2022a 2023 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2141 ze dne 3. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2129, pokud jde o míry četnosti fyzických kontrol u některých směsných produktů vstupujících do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/2142 ze dne 3. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES)č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity opiových alkaloidů v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2143 ze dne 3. prosince 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2146 ze dne 3. prosince 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení N,N-diethyl-m-toluamidu pro použití v biocidních přípravcích typu 19. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2148 ze dne 3. prosince 2021 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků Oxybio v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C (2021) 8690). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2149 ze dne 3. prosince 2021 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek dočasného povolení biocidního přípravku obsahujícího 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (C(M)IT) předložených Francií v souladu s čl. 36 odst. 1nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021)8693). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2158 ze dne 6. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/934, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2164 ze dne 3. prosince 2021, kterým se Belgii v zájmu ochrany kulturního dědictví umožňuje povolit biocidní přípravky sestávající z dusíku připravovaného na místě (oznámeno pod číslem C(2021)8670). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2165 ze dne 3. prosince 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví České republiky povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021)8684). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2166 ze dne 3. prosince 2021 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek udělení povolení biocidního přípravku Teknol Aqua 1411-01v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 8694). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2168 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2169 ze dne 2. prosince 2021, kterým se na rok 2022 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2021 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/2171 ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o hmotnosti partií osiva a vzorků Avena nuda. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2123 ze dne 11. listopadu 2021 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2021 Dohoda mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2172 ze dne 8. prosince 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2174 ze dne 3. prosince 2021 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Konservan P40 v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 8686). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/12/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2186 ze dne 9. prosince 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 9379). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2021 Prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde

Komise vydala dne 08/12/2021 2021/C 492/06 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde

Komise vydala dne 08/12/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, pokud jde o pravidla týkající se nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu, ovcí a koz a výpočtu úrovně správních sankcí u zvířat ohlášených v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata (C(2021)00993–2021/2566(DE). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/12/2021 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

(05/12/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; nové potraviny; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb; přípravků na ochranu rostlin; úhrady prostředků přenášených z rozpočtového roku 2021; programu Horizont Evropa; složkových materiálů v hnojivých výrobcích; zvířat v zájmovém chovu; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro výkrm prasat a odstavená selata; doplňkové látky pro výkrm kuřat; doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, výkrm prasat, selata; doplňkové látky pro výkrm krůt; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže do Unie; biocidních přípravků; opatření k tlumení afrického moru prasat; potravinářských přídatných látek; steviol-glykosidu (E 960) a rebaudiosidu M; použití advantamu jako sladidla; nové potraviny; seznamů rostlin náchylných k napadení organismem Xylella fastidiosa; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 29/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2076 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli KCCM 80210 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2077 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2079 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2080 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli NITE SD 00268 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2081 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky indoxakarb a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2091 ze dne 26. listopadu 2021 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2021 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa a zrušují nařízení (ES) č. 219/2007, (EU) č. 557/2014, (EU) č. 558/2014, (EU) č. 559/2014, (EU) č. 560/2014, (EU) č. 561/2014 a (EU) č. 642/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2086 ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění vysrážených fosforečných solí a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2087 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění termooxidačních materiálů a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2088 ze dne 7. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění materiálů z pyrolýzy a zplyňování jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2089 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, pokud jde o některé kategorie zboží představujícího nízké riziko, zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, a zvířat v zájmovém chovu osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění uvedené nařízení v přenesené pravomoci a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074, pokud jde o odkazy na některé zrušené právní předpisy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2090 ze dne 25. listopadu 2021 o zamítnutí povolení oxidu titaničitého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2092 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a odstavená selata. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2093 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení 5’-guanylanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2094 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení dekochinátu (Deccox a Avi-Deccox 60G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Zoetis Belgium SA) a o zrušení nařízení (ES) č. 1289/2004. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2095 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení L-lysinu báze, L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2096 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 143953 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, výkrm prasat, selata a všechny menšinové druhy prasat (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2097 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Novus Europe NV). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2100 ze dne 29. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8774). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2107 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2109 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/704 s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INSECTICIDES FOR HOME USE“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2110 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2021 Oprava nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie (Úř. věst. L 295, 12.11.2011). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2021 Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1156 ze dne 13. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o steviol-glykosidy (E 960) a rebaudiosid M produkované enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie (Úř. věst. L 249, 14.7.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2021 Oprava nařízení Komise (EU) č. 497/2014 ze dne 14. května 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití advantamu jako sladidla. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2129 ze dne 2. prosince 2021, kterým se povoluje uvedení fruktoborátu vápenatého na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/12/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2130 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy rostlin, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení organismem Xylella fastidiosa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/12/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/12/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(28/11/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se narušení trhu v odvětví vína; řešení krize způsobené pandemií v odvětví vína; nové potraviny; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; povolování a omezování chemických látek; doplňkové látky pro výkrm kuřat; schválení účinné látky cypermethrin; doplňkové látky pro výkrm krůt; rozdělení rybolovných práv; vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři; vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách; vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři; vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; platnosti schválení účinných; dovozu konzumních brambor; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; platnosti schválení účinných látek; geneticky modifikované bavlny; geneticky modifikované kukuřice; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 22/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2026 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592, pokud jde o některé dočasné odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a dobu jejich uplatňování. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2027 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, pokud jde o odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2029 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy (3-FL) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2031 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/2045 ze dne 23. listopadu 2021, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2047 ze dne 23. listopadu 2021 o povolení amprolia hydrochloridu (COXAM) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení): HuvePharma NV. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2049 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2050 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku Bacillus velezensis CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (kromě rozmnožování) (držitel povolení: Evonik Operations GmbH). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2051 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku z Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B–50104 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení: Danisco Animal Nutrition, zastoupený společností Genencor International B.V.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/2061 ze dne 11. listopadu 2021 o rozdělení rybolovných práv stanovených na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu (2021–2026). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2062 ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2063 ze dne 25. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2064 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2066 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, pokud jde o podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři na období 2022–2024. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2067 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2068 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2069 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz konzumních brambor z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska do Unie, a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí 2012/219/EU a (EU) 2015/1199 Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2021/52 ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (2021/2552(RSP)).Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × T304-40 × GHB119, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D070621/02–2021/2553(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(D070620/02–2021/2554(RS). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(21/11/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se Evropského, námořního, rybářského a akvakulturního fondu; produktů živočišného původu; sušených plodů jako nové potraviny; Locusta migratoria jako nové potraviny; vstupu zásilek drůbeže, zárodečných produktů a pernaté zvěře do Unie; vysoce patogenní influenzy ptáků; rybolovných práv; geneticky modifikované sóji; statistice pesticidů; opatření k tlumení afrického moru prasat; Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; oblasti potravinového zabezpečení; režimů jakosti zemědělských produktů; označování zeměpisných označení lihovin; odvětví ovoce a zeleniny; ukončení rybolovu; a názvů v odvětví vína

Komise vydala dne 15/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1972 ze dne 11. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, stanovením kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1973 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1974 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení sušených plodů Synsepalum dulcificum na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1975 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Locusta migratoria na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1977 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1982 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 8226). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/11/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/2002 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/90, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/11/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1999 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1215, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 8000). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/11/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/2010 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2024 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/11/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2020 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2021) 8168). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2021 Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2021, kterým se zřizuje skupina odborníků pro evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/11/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/11/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/11/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 (C(2021)00371 – 2021/2530(DE). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/11/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku s názvem v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikaci výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(14/11/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se některých produktů z hmyzu; odvětví ovoce a zeleniny; požadavků na osivo hybridů pšenice; celních kvót pro Argentinu; vývozu určitých organických hnojiv; neobchodních přesunů ptáků v zájmovém chovu; původu zboží; údajů o ekologické produkci a označování ekologických produktů; fytosanitárních opatření pro dovoz rostlin k pěstování; zásilek měkkýšů a korýšů; přesunů ptáků v zájmovém chovu; krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových; názvů v odvětví vína; oblastí působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; režimů jakosti zemědělských produktů; obnovy rybích populací; produkce ekologických produktů; a účetní uzávěrky v rozpočtovém roce 2020

Komise vydala dne 08/11/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1925 ze dne 5. listopadu 2021, kterým se mění některé přílohy nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na uvádění některých produktů z hmyzu na trh a úpravu metody uchovávání v uzavřených prostorách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1926 ze dne 5. listopadu 2021, kterým se schvalují kontroly shody s obchodními normami pro ovoce a zeleninu prováděné Spojeným královstvím a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/11/2021 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/1927 ze dne 5. listopadu 2021, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o požadavky na osivo hybridů pšenice produkovaných technikou cytoplazmatické pylové sterility. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1928 ze dne 31. srpna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, pokud jde o správu a množství některých celních kvót pro Argentinu, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o přechodná ustanovení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1929 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o podmínky vývozu určitých organických hnojiv a pomocných půdních látek obsahujících materiály kategorie 2. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1934 ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1935 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/723, pokud jde o informace a údaje o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které mají být předkládány prostřednictvím jednotného vzorového formuláře. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1936 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ficus carica L. a Persea americana Mill. pocházející z Izraele, mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a kterým se opravuje uvedené prováděcí nařízení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1937 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o vstup zásilek měkkýšů a korýšů určených k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních do Unie, a kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těchto zásilek do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1938 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se stanoví vzorový identifikační doklad pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu a zrušuje rozhodnutí 2007/25/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/11/2021 Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami (Úř. věst. L 295, 18.8.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/11/2021 Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/11. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/11. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2021 na téma „Více ryb v mořích? Opatření na podporu obnovy populací nad úroveň maximálního udržitelného výnosu, včetně oblastí na obnovu rybích populací a chráněných mořských oblastí“ (2019/2162(I).Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitky vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 4. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA).Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/11/2021 VÝKONNÁ AGENTURA PRO SPOTŘEBITELE, ZDRAVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINY Zveřejnění konečné účetní uzávěrky v rozpočtovém roce 2020
(2021/C 459/07). Dostupné zde.

(07/11/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vstupu určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie; loga pro maloobchodní prodej veterinárních léčivých přípravků; seznamu aromat Unie; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 03/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1900 ze dne 27. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1904 ze dne 29. října 2021, kterým se přijímá design společného loga pro maloobchodní prodej veterinárních léčivých přípravků na dálku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1916 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3- (isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1917 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N- (1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1907 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1908 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 7966). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/11/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/11/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/11/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se Evropská komise vydala Nařízení týkající se maximálních limitů reziduí; úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů; odrůdových práv Společenství pro odrůdy; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; maximálních limitů reziduí; pravidel pro dodávání hnojivých výrobků EU; skupiny rybích populací v Baltském moři; obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny; dovozu vedlejších produktů živočišného původu; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; označování a ochrany zeměpisných označení lihovin; režimů jakosti zemědělských produktů; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; geneticky modifikované sóji; geneticky modifikované kukuřice; a přechodného ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu

Komise vydala dne 25/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1864 ze dne 22. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizon a propineb v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1865 ze dne 22. října 2021, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/66 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 ze dne 20. října 2021 o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1872 ze dne 25. října 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 7728). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1881 ze dne 26. října 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro imidakloprid v některých produktech nebo na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1884 ze dne 27. října 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/10/2021 Oprava nařízení Komise (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 131, 16.4.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/10/2021 Oprava nařízení Komise (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 131, 16.4.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/10/2021 Oprava nařízení Komise (EU) 2020/192 ze dne 12. února 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro prochloraz v některých produktech nebo na jejich povrchu (Úř. věst. L 40, 13.2.2020). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/10/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/1888 ze dne 27. října 2021, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1890 ze dne 2. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1891 ze dne 26. října 2021, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1892 ze dne 27. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/10. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/10. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D069145/02–2020/2891(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D069146/02 – 2020/2892(RSP)) Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D069147/02–2020/2893(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 (MON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D069148/02–2020/2894(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 (MON-89Ø34-3), sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D069149/02–2020/2895(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/10/2021 Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 20. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se schválení kreosotu v biocidních přípravcích; maximálních limitů reziduí; platnosti Mezinárodní dohody o cukru; ekologických produktů; opatření k tlumení afrického moru prasat; změn Mezinárodní dohody o cukru; celního sazebníku pro některé zemědělské výrobky; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů  

Komise vydala dne 20/10/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1839 ze dne 15. října 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1841 ze dne 20. října 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 6- benzyladenin a aminopyralid v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1842 ze dne 20. října 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1843 ze dne 15. října 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1849 ze dne 21. října 2021, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1850 ze dne 21. října 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/10/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1851 ze dne 15. října 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr ke změnám Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 a k harmonogramu pro jejich provedení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/10/2021 Oznámení hospodářským subjektům — Nové kolo žádostí o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/10/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/10/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se podpory v odvětví vína; definice „obilí“ nebo „obilovin“; opatření k tlumení afrického moru prasat; maximálních limitů reziduí; opatření proti zavlékání organismu na území Unie; maximálních limitů reziduí; ukončení rybolovu; geneticky modifikované kukuřice; geneticky modifikované sóji; Zelené dohody pro Evropu; stropů kapacity pro tresku obecnou; Evropského námořního a rybářského fondu; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 11/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1785 ze dne 8. října 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/600, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1786 ze dne 8. října 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/78, pokud jde o odchylku od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2020/600 a týkající se změn vnitrostátních programů podpory v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1787 ze dne 5. října 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny ke změně definice „obilí“ nebo „obilovin“ v Úmluvě o obchodu s obilovinami z roku 1995. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1794 ze dne 8. Října 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1795 ze dne 11. října 2021, kterým se opravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1804 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bentazon v hrachových luscích. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1807 ze dne 13. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1809 ze dne 13. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1810 ze dne 14. října 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyprodinil v brusnicích/borůvkách, klikvách, rybízu a angreštu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1111 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D068777/01 – 2020/2836(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D068779/01–2020/2838(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D068778/01 – 2020/2837(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2020 k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu (2020/2058(INI)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2021 Oznámení komise — Pokyny k uzavírání operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (2014–2020). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/10/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/10/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se rybolovných práv; maximálních limitů kadmia; hnojivých výrobků EU; listů ředkve; zákazu určitých použití antimikrobik; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; režimů jakosti zemědělských produktů a potravin; globálního odlesňování; pravidel podpory pro strategické plány; sledování společné zemědělské politiky; organizace trhů se zemědělskými produkty; názvu v odvětví vína; a ukončení rybolovu

Komise vydala dne 04/10/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/1750 ze dne 28. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/440 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2021 Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách (Úř. věst. L 288, 11.8.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/10/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1768 ze dne 23. června 2021, kterým se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/10/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1771 ze dne 7. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o listy ředkve. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/10/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1756 ze dne 6. října 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik a nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o přímé dodávky masa z drůbeže a zajícovců. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/10/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1766 ze dne 7. října 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/10/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/10/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2020 k doporučení Komise k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU (2020/2006(IN). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/10/2021 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/10/2021 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018–2018/0217(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/10/2021 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/10/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/10/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/10/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde. Dostupné zde.

(03/10/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; povolení vstupu zvířat, zárodečných produktů do Unie; maximálních limitů reziduí; režimů jakosti zemědělských produktů; udržitelného využívání vody v zemědělství; názvů v odvětví vína; specifikace pro potravinářské přídatné látky; maximálních limitů akrylamidu; strategie v oblasti lesnictví; ekologické produkce a označování ekologických produktů; a režimů jakosti zemědělských produktů a potravin  

Komise vydala dne 27/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1714 ze dne 24. září 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1727 ze dne 29. září 2021, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2021 Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1110 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 239, 7. 7. 2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/09/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/09/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Zvláštní zpráva č. 20/2021 — Udržitelné využívání vody v zemědělství: finanční prostředky v rámci SZP pravděpodobněji podporují větší, ale ne efektivnější využívání vody. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde

Komise vydala dne 29/09/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (E 171) (D066794/04–2020/2795(RPS)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity akrylamidu v některých potravinách pro kojence a malé děti (D067815/03–2020/2735(RP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o Evropské strategii v oblasti lesnictví – dalším postupu (2019/2157(IN). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data *** I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném nařízení (COM(2020)0483 – C9-0286/2020–2020/0231(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2021 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. října 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2021 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/10/2021 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/10/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/10/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(26/09/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se maximálních limitů reziduí; zařazení látky na seznam aromatických látek; podmínek pro dovoz krmiv a potravin; rostlin k identifikaci organismu Xylella fastidiosa; hospodářských subjektů v ekologické produkci; položek pro Botswanu; biocidního přípravku; kontroly ekologických produktů; vzoru veterinárního osvědčení; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; požadavků na vstup produktů živočišného původu; požadavků na přemísťování suchozemských zvířat; reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec; rybolovných kvót na rok 2021; úředních kontrol produktů živočišného původu; plnění rozpočtu Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zeměděl­ství a potraviny; kontroly rybolovu za rozpočtový rok 2019; opatření vztahujících se na dovoz některých pstruhů; označení původu a tradičních výrazů v odvětví vína; úlohy EU při ochraně světových lesů; a maximálních limitů reziduí

Komise vydala dne 20/09/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1531 ze dne 17. září 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, akrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, pikloram a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1532 ze dne 17. září 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení látky 3-(1-((3,5- dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion na seznam aromatických látek Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1533 ze dne 17. září 2021, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1688 ze dne 20. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy hostitelských rostlin a dotčených rostlin a testů k identifikaci organismu Xylella fastidiosa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1691 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1692 ze dne 21. září 2021, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Botswanu v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1690 ze dne 20. září 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého maltským Úřadem pro hospodářskou soutěž a spotřebitelské záležitosti povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C (2021) 6691). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1697 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1699 ze dne 22. září 2021, kterým se mění příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z uzavřených pásem zřízených za účelem prevence a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 222/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1489]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 223/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1490] Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 224/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1491] Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 225/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1492]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 226/2018 ze dne 5.prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1493] Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 227/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/1494] Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 228/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/1495]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 229/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/1496] Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 230/2018 ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2021/1497] Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1703 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených ve směsných produktech do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1706 ze dne 14. července 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1707 ze dne 22. Září 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1708 ze dne 23. září 2021, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2021 přičítají určitá množství převedená v roce 2020. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1709 ze dne 23. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1538 ze dne 28. dubna 2021 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zeměděl­ství a potraviny na rozpočtový rok 2019. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1598 ze dne 28. dubna 2021 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2019. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1599 ze dne 28. dubna 2021 o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2019 Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Usnesení Evropského parlamentu (EU) 2021/1600 ze dne 29. dubna 2021 obsahující připo­mínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2019. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1619 ze dne 28. dubna 2021 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpoč­tový rok 2019. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Komise vydala dne 24/09/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1620 ze dne 28. dubna 2021 o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2019. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/09/2021 Usnesení Evropského parlamentu (EU) 2021/1621 ze dne 29. dubna 2021 obsahující připo­mínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2019. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2021 Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecké republiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2021 Zveřejnění žádosti o ochranu tradičního výrazu podle čl. 28 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. září 2020 o úloze EU při ochraně a obnově světových lesů (2019/2156(IN)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. září 2020 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D063880/06–2020/2734(RP)). Dostupné zde.

(19/09/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se názvů lihovin nebo zeměpisných označení lihovin; vývozní licence pro rýži; osvědčení pro produkty živočišného původu; ukončení rybolovu krevety severní; nákaz vodních živočichů; vysoce patogenní influenzy ptáků; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 13/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1465 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1466 ze dne 6. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o výši jistoty a dobu platnosti vývozních licencí pro rýži. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1467 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1469 ze dne 10. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1473 ze dne 30. června 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1471 ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění a opravují prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 a (EU) 2020/2236, pokud jde o odkazy na vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů a na seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat a zboží do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/09/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1485 ze dne 15. září 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6765). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/09/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(12/09/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se čísla CAS základní látky; cla na dovoz některých upravených citrusových plodů; uvádění přípravků na ochranu rostlin; platnosti schválení účinných látek; neschválení dimethylsulfidu jako základní látka; obnovení schválení účinné látky; opatření k tlumení afrického moru prasat; účinné látky představující nízké riziko; vysoce patogenní influenzy ptáků; cla pro některé druhy loupané rýže; statusů území prostého nákazy; označování ekologických produktů; a podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1446 ze dne 3. září 2021, kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) 563/2014, pokud jde o číslo CAS základní látky hydrochlorid chitosanu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1447 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1534, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1448 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1449 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2- fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, síra, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1450 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1451 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje dimethylsulfid jako základní látka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1452 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky hydrogenuhličitan draselný jako látky představující nízké riziko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2021 Komise vydala dne 06/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1453 ze dne 3. září 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1455 ze dne 6. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Bacillus amyloliquefaciens kmen AH2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011.Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/09/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1454 ze dne 6. září 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6614). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1458 ze dne 7. září 2021, kterým se od 8. září 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2021 Oprava rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO ze dne 21. dubna 2021, které se týká schválení statusů území prostého nákazy a statusů území, kde se neprovádí vakcinace, a schválení eradikačních programů Norska a Islandu nebo určitých jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 [2021/1332] (Úř. věst. L 290, 12.8.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2021 Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013); Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19; a Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. června 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID. Dostupné zde.

(05/09/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se limitů tropanových alkaloidů; doplňkové látky pro koně; doplňkové látky pro nosnice; doplňkové látky pro odchov kuřic; doplňkové látky pro selata;  doplňkové látky pro prasnice; povinnosti vykládky lososa obecného; opatření podpory na zvířata; odpočtů z rybolovných kvót; obchodu s ekologickými produkty; osvědčení v případě porážky v hospodářství; doplňkové látky pro výkrm kuřat; doplňkové látky pro všechny druhy zvířata; a označování a ochrany zeměpisných označení lihovin

Komise vydala dne 30/08/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1409 ze dne 27. srpna 2021 o povolení fytomenadionu jako doplňkové látky pro koně. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1410 ze dne 27. srpna 2021 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže určené ke snášce, chovné druhy drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Huvepharma NV). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1411 ze dne 27. srpna 2021 o obnovení povolení Clostridium butyricum FERM BP-2789 jako doplňkové látky pro odchov kuřic, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic), odstavená selata a odstavené menšinové druhy prasat, jeho povolení pro výkrm kuřat, sající selata a sající menšinové druhy prasat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 373/2011, (EU) č. 374/2013 a (EU) č. 1108/2014 (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Huvepharma NV Belgium). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1412 ze dne 27. srpna 2021 o povolení chelátu citronanu železitého jako doplňkové látky pro selata a menšinové druhy prasat (držitel povolení: Akeso Biomedical, Inc. USA, zastoupený v Unii společností Pen & Tec Consulting SLU). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1413 ze dne 27. srpna 2021 o povolení endo-1,4-beta- xylanázy z Bacillus subtilis LMG-S 15136 jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1414 ze dne 27. srpna 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/422 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG). Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/08/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1417 ze dne 22. června 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o specifikace povinnosti vykládky lososa obecného v Baltském moři na období 2021–2023. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/08/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1418 ze dne 23. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, pokud jde o sankční pravidla v rámci režimů podpory na zvířata nebo opatření podpory na zvířata. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1420 ze dne 30. srpna 2021 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2021 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/08/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1345 ze dne 28. června 2021 o zmocnění k zahájení jednání s Argentinou, Austrálií, Indií, Izraelem, Japonskem, Jižní Koreou, Kanadou, Kostarikou, Novým Zélandem, Spojenými státy a Tuniskem s cílem uzavřít dochody o obchodu s ekologickými produkty. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1422 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624, pokud jde o osvědčení v případě porážky v hospodářství, z něhož pocházejí dotčená zvířata. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1424 ze dne 31. srpna 2021 o obnovení povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (EU) č. 998/2010 (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1425 ze dne 31. srpna 2021 o povolení manganového chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1426 ze dne 31. srpna 2021 o povolení proteázy serinu z Bacillus licheniformis DSM 19670 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd., v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o. o.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1431 ze dne 1. září 2021 o povolení muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)- Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

(29/08/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se krmiv a jiných produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu; patogenní influenzy ptáků; limitů námelových sklerocií; množství zemědělských produktů, která lze dovézt v rámci některých celních kvót; celní kvóty pro drůbeží maso; principů oběhového hospodářství; tématu Zelenou dohodu nelze realizovat bez sociální dohody; programu Horizont Evropa; úřední kontroly zvířat; oblasti působnosti Komise pro tuňáky; úmluvy o rybolovu; názvu v odvětví vína; pravidel bezpečnosti potravin, zdraví zvířat; a symbolů Unie pro chráněná označení původu

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1385 ze dne 17. srpna 2021 o obnovení povolení pro uvádění krmiv a jiných produktů než potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou GT73 (MON-ØØØ73-7) nebo z ní sestávají, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5992). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1386 ze dne 17. srpna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5993) Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1387 ze dne 17. srpna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2 × DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5994). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1388 ze dne 17. srpna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři jednoduché události 1507, MIR162, MON810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5995). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1389 ze dne 17. srpna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × T304-40 × GHB119, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5996) Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1390 ze dne 17. srpna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5997). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1391 ze dne 17. srpna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 a Rf3 × GT73, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5998) Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1392 ze dne 17. srpna 2021 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 (SYN-BTØ11-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 5999)- Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1393 ze dne 17. srpna 2021 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 6001). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1394 ze dne 17. srpna 2021 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět jednoduchých událostí MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 a 59122, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 6002). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1395 ze dne 20. srpna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 6253). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/08/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1399 ze dne 24. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/ 2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1401 ze dne 25. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o množství, která lze dovézt v rámci některých celních kvót. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1406 ze dne 26. srpna 2021, kterým se stanoví odchylka od pravidel týkajících se důkazu o původu stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2020/761 a vztahujících se na některé dovozní celní kvóty pro drůbeží maso a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o množství sýrů, která jsou k dispozici pro vývozní licence do USA. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k zadávání veřejných zakázek v souladu s principy oběhového hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zelenou dohodu nelze realizovat bez sociální dohody“ (stanovisko z vlastní iniciativy). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa (COM(2021) 87 final – 2021/0048(NLE)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (COM(2021) 113 final – 2021/0058 (COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik [COM(2021) 108 final – 2021/0055 (COD)]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2021) 198 final – 2021/0103 (COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/08/2021 Sdělení Komise, kterým se formálně uznává, že určitý počet aktů práva Unie v oblasti pravidel bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat zastaral. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/08/2021 Zveřejnění žádosti o zrušení podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin ve spojení s č. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(22/08/2021)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se biocidního přípravku; tlumení afrického moru prasat; rybolovného práva pro rok 2021; stanovení rybolovného práva; krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových; hygienických pravidel pro potraviny živočišného původu; tradičních výrazů v odvětví vína; použití nové potraviny; přípravků na ochranu rostlin; a ukončení rybolovu

Komise vydala dne 16/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1365 ze dne 11. srpna 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého chorvatským ministerstvem zdravotnictví povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 5929). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1371 ze dne 16. srpna 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/08/2021 Oprava nařízení Rady (EU) 2021/1239 ze dne 29. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii (Úř. věst. L 276, 31.7.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/08/2021 Oprava nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/08/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/08/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1374 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/08/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1375 ze dne 11. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, pokud jde o změnu tradičních výrazů v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1377 ze dne 19. srpna 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1379 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky famoxadon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/08/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se patogenní influenzy ptáků; limitů olova v některých potravinách; nové složky potravin a nové potraviny; statusu BSE Kanady a Irska; biocidních přípravků; limitů kadmia v některých potravinách; reprodukčního materiálu lesních dřevin; vstupu zásilek čerstvého masa do Unie; zeměpisných označení lihovin v popisu; označování lihovin; programů pro rezidua pesticidů; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 09/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1307 ze dne 6. srpna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5979). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1317 ze dne 9. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity olova v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1318 ze dne 9. srpna 2021 kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, rozhodnutí 2008/968/ES, kterým se povoluje uvedení na trh oleje s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaného z plísně Mortierella alpina jako nové složky potravin, a prováděcí nařízení (EU) 2020/484, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1319 ze dne 9. srpna 2021, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1321 ze dne 6. srpna 2021, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kanady a Irska (oznámeno pod číslem C(2021) 5789). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1322 ze dne 3. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2076 za účelem provedení administrativních změn v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec IPA Product Family“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/08/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1324 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1597/2002, pokud jde o vzor pro předkládání národních seznamů zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1326 ze dne 10. srpna 2021, kterým se povoluje uvedení oleje ze Schizochytrium sp. (FCC-3204) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1327 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění přílohy II, IX a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa volně žijících lichokopytníků, produktů rybolovu z akvakultury a hmyzu do Unie, a kterým se opravuje příloha XI uvedeného prováděcího nařízení, pokud jde o seznam třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/08/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1334 ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o narážky na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin v popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/08/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1335 ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o označování lihovin vzniklých kombinací lihoviny s jednou nebo více potravinami. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1355 ze dne 12. srpna 2021 o víceletých národních kontrolních programech pro rezidua pesticidů, které mají být zavedeny členskými státy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/8 . Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/08/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 . Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/08/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/08/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/9. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/08/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/9. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření pro správnou distribuční praxi léčivých látek; farmakovigilanční praxe; účinných látek v biocidních přípravcích; datumů skončení platnosti schválení některých látek pro použití v biocidních přípravcích; cla na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka; výše záloh u přímých plateb; režimů jakosti zemědělských produktů; stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu; názvů v odvětví vína; příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny; a vnitrostátních programů podpory v odvětví vína  

Komise vydala dne 02/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1268 ze dne 29. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1280 ze dne 2. srpna 2021 o opatřeních pro správnou distribuční praxi léčivých látek používaných jako výchozí suroviny ve veterinárních léčivých přípravcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1281 ze dne 2. srpna 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o správnou farmakovigilanční praxi a formát, obsah a shrnutí základního dokumentu farmakovigilančního systému pro veterinární léčivé přípravky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1283 ze dne 2. srpna 2021 o neschválení některých účinných látek v biocidních přípravcích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1284 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení fosfidu hlinitého pro použití v biocidních přípravcích typu 14 a 18 Dostupné zde.


Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1285 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení fosfidu hořečnatého pro použití v biocidních přípravcích typu 18 Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1286 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení dinotefuranu pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1287 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1288 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kyseliny borité pro použití v biocidních přípravcích typu 8. Dostupné zde.


Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1289 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení dazometu pro použití v biocidních přípravcích typu 8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1290 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení tetraboritanu disodného pro použití v biocidních přípravcích typu 8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1293 ze dne 3. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/823, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1295 ze dne 4. srpna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1299 ze dne 4. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení hexaflumuronu pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2021 Zveřejnění žádosti o zrušení podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin ve spojení s č. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2021 název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/08/2021 Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na rozpočtový rok 2021. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/08/2021 Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/08/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (C(2020)00423–2020/2543(DEA)). Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se odrůdy konopí; žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; maximálních limitů reziduí; veterinárních léčivých přípravků; předpisů Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku; rybolovného práva pro rok 2021; dovozu aspartamu

Komise vydala dne 26/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1214 ze dne 22. července 2021, kterým se Polsku povoluje zakázat na svém území uvádění odrůdy konopí Finola na trh podle směrnice Rady 2002/53/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1246 ze dne 28. července 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/07/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1247 ze dne 29. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro mandestrobin v hroznech a jahodách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1248 ze dne 29. července 2021 o opatřeních pro správnou distribuční praxi veterinárních léčivých přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/07/2021 Nařízení EP a Rady (EU) 2021/1231 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/07/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/1239 ze dne 29. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2021 Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se polyalkoholů v cukrářských výrobcích; určování informací o skotu, ovcích a kozách; vynětí propoxykarbazonu ze seznamu účinných látek; vstupu zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí; geneticky modifikované sóji; opatření k vysoce patogenní influenze ptáků; produkce a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu; schválení účinné látky klopyralid; a opatření k tlumení afrického moru prasat

Komise vydala dne 19/07/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1175 ze dne 16. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyalkoholů v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1176 ze dne 16. července 2021, kterým se mění přílohy III, V, VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o určování genotypu pozitivních případů TSE u koz, zjišťování věku ovcí a koz, opatření použitelná ve stádu nebo hejnu s atypickou klusavkou a podmínky dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1177 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o vynětí propoxykarbazonu ze seznamu účinných látek považovaných za látky, které se mají nahradit. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1178 ze dne 16. července 2021, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1185 ze dne 13. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2450, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1186 ze dne 16. července 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1191 ze dne 19. července 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky klopyralid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/07/2021 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1205 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se registrace evropské občanské iniciativy; Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu; tlumení určitých nákaz; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; steviol-glykosidů ze stévie; omezení lovu šprota obecného a platýse velkého; geneticky modifikovaných organismů; látky pro použití v ekologické produkci; údajů v odvětví rybolovu a akvakultury; názvů v odvětví vína; ukončení rybolovu; programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 12/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1136 ze dne 30. června 2021, týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „ZACHRAŇTE KOSMETIKU BEZ KRUTOSTI – ZACHOVEJTE EVROPU BEZ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH“ („SAVE CRUELTY- FREE COSMETICS – COMMIT TO A EUROPE WITHOUT ANIMAL TESTING“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (oznámeno pod číslem C(2021) 4950). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1137 ze dne 30. června 2021, týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Evropské ekoskóre“ („European EcoScore“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (oznámeno pod číslem C(2021) 4951). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1140 ze dne 5. května 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1141 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1146 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 5279). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/07/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1156 ze dne 13. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o steviol-glykosidy (E 960) a rebaudiosid M produkované enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1160 ze dne 12. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1161 ze dne 13. července 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/891/EU a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449, (EU) 2019/2085 a (EU) 2019/2086, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2021) 5148). Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/07/2021 Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1167 ze dne 27. dubna 2021, kterým se na období od roku 2022 zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1168 ze dne 27. dubna 2021, kterým se stanoví seznam povinných výzkumných šetření na moři a prahové hodnoty jakožto součást víceletého programu Unie pro shromažďování a správu údajů v odvětví rybolovu a akvakultury od roku 2022. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde

Komise vydala dne 14/07/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/07/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2021 Výzvy k předkládání návrhů a souvisejících činností v rámci pracovního programu Evropské rady pro výzkum na rok 2022 v souvislosti s rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se požadavků na ochranu životního prostředí; opatření k tlumení afrického moru prasat; označování směsek; maximálních limitů reziduí; činitelů biologické kontroly ze skupiny bezobratlých; rybolovných práv; partnerství v odvětví rybolovu; seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov; názvu v odvětví vína; ukončení rybolovu; kontroly rybolovu; Společné zemědělské politiky a klima; Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu; Zásady „znečišťovatel platí“; režimů jakosti zemědělských produktů; a občanské iniciativy „End the Cage Age“

Komise vydala dne 05/07/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1088 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o aktualizaci odkazů na požadavky na ochranu životního prostředí. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1090 ze dne 2. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1096 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směsek. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1098 ze dne 2. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 24-epibrassinolid, výtažek z cibule Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu.Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1102 ze dne 28. června 2021, jímž se Komise žádá o předložení studie, která mapuje situaci v Unii a možnosti týkající se dovozu, hodnocení, produkce, uvádění na trh a používání činitelů biologické kontroly ze skupiny bezobratlých na území Unie, a s ohledem na výsledky této studie případně o předložení návrhu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/1110 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/1116 ze dne 28. června 2021o rozdělení rybolovných práv stanovených Prováděcím protokolem k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1117 ze dne 28. června 2021o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026V. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2021 Prováděcí protokol k dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/07/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1120 ze dne 8. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/07/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/07/2021 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2021 – Opravný rozpočet č. 1. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2021 Zvláštní zpráva č. 16/2021 — Společná zemědělská politika a klima: Polovina výdajů EU v oblasti klimatu, avšak emise ze zemědělských podniků neklesají. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2021 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2021 Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 31/2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakultur ní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2021 Odůvodnění Rady: Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 31/2021 k přijetí nařízení Evropského parla­mentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakultur ní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2021 Zvláštní zpráva č. 12/2021 — Zásada „znečišťovatel platí“: její uplatňování v environmentálních politikách a opatřeních EU není jednotné. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/07/2021 Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě „End the Cage Age“. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se cel sazebníku pro určité zemědělské produkty; norem pro olivové oleje; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; rybolovných práv pro rok 2021; opatření k tlumení infekce virem nodulární dermatitidy skotu; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; podpory pro producenty mléka; názvu v odvětví vína; druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; opylovačů; udržitelného rybolovu; režimů jakosti zemědělských produktů; Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 28/06/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/1052 ze dne 18. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/06/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1054 ze dne 21. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin a analytickou metodu stanovení obsahu stigmastadienolů v rostlinných olejích Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1063 ze dne 28. června 2021, kterým se schvaluje alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/1069 ze dne 28. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1579, pokud jde o některá rybolovná práva v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1070 ze dne 28. června 2021, kterým se na omezenou dobu stanoví zvláštní opatření k tlumení infekce virem nodulární dermatitidy skotu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/07/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1084 ze dne 30. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4947). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/06/2021 Zvláštní zpráva č. 11/2021 — Mimořádná podpora pro producenty mléka v EU v letech 2014–2016 Potenciál ke zlepšení budoucí účinnosti. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/06/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/06/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/06/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající se opylovačů (2019/2803(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2021 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění této dohody o partnerství (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2021 Oprava zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu (Úř. věst. C 398, 23.11.2020). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2021 Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/07/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; pravidly ekologické produkce; kontroly v odvětví vína; biocidního přípravku; účinné látky; cen v odvětví drůbežího masa; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 21/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/994 ze dne 18. června 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/06/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1006 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1007 ze dne 18. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/274, pokud jde o databanku analytických hodnot s údaji o izotopech a kontroly v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1044 ze dne 22. června 2021o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Pesguard® Gel“. Dostupné zde. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1045 ze dne 24. června 2021, kterým se schvaluje didecyldimethylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1046 ze dne 23. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/06/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/06/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/06/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; identifikace a evidence koňovitých; povolení některých doplňkových látek pro zvířata; uvádění osiva pícnin, obilovin, zeleniny a olejnin na trh; produkce včelařských produktů; maximálních limitů reziduí některých látek; vyloučení některých v rámci Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků

Komise vydala dne 14/06/2021 Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/952 ze dne 11. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/06/2021 Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2021 Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/967 ze dne 16. června 2021 o obnovení povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 350/2010. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2021 Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/968 ze dne 16. června 2021 o obnovení povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 335/2010. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2021 Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/969 ze dne 16. června 2021 o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 13325 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2021 Prováděcí směrnici komise (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021, kterou se mění příloha I směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2021 Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2021/974 ze dne 9. června 2021, kterým se schvalují pozměněné vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/06/2021 Nařízení komise (EU) 2021/976 ze dne 4. června 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/06/2021 Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/981 ze dne 17. června 2021 o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger DSM 18404 jako doplňkové látky pro druhy drůbeže, okrasné ptáky a odstavená selata (držitel povolení: BASF SE) a o zrušení nařízení (ES) č. 271/2009 a prováděcího nařízení (EU) č. 1068/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/06/2021 Prováděcí nařízení komise (EU) 2021/982 ze dne 17. června 2021 o obnovení povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei CBS 122001 jako doplňkové látky pro prasata a drůbež (držitel povolení: Roal Oy) a o zrušení nařízení (EU) č. 277/2010, (EU) č. 891/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 886/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/06/2021 Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2021/987 ze dne 16. června 2021, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené Spojeným královstvím v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/06/2021 Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2021/988 ze dne 16. června 2021, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/06/2021 Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2021/989 ze dne 17. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se nové potraviny; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; přípravků na ochranu rostlin; dohody o kakau; doplňkových látek pro výkrm kuřat; opatření k tlumení klasického moru prasat; označování ekologických produktů; veterinárních léčivých přípravků; zeměpisných označení; plastových výrobků na jedno použití; chřestu a druhové skupiny květinových cibulí; prodloužení doby platnosti schválení účinných látek; klasifikace látky imidakloprid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 07/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/912 ze dne 4. června 2021, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy (mikrobiální zdroj) a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/06/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/906 ze dne 3. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4096). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/917 ze dne 7. června 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvalují účinné látky představující nízké riziko virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1 a virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/06/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/924 ze dne 3. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro kakao, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/932 ze dne 9. června 2021 kterým se pozastavuje povolení lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) a lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkových látek pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Zoetis Belgium S.A.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/06/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/06/2021 Sdělení Komise — Dodatek k pokynům pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách II, IIa, III a IV nařízení Komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24. listopadu 2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků, jakož i pro dokumentaci, která se má na základě těchto postupů předkládat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/06/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/06/2021 Sdělení Komise – Pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/06/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin“ COM(2021) 36 final – 2021/0019 (COD). Dostupné zde.

Evropský parlament přijal dne 10/06/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/745 ze dne 6. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje / řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina. Dostupné zde.

Evropský parlament přijal dne 10/06/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/621 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky imidakloprid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/06/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se zařazení nového typu hnojiva; výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu; opatření proti zavlékání škodlivého organismu; výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat; území prostého nákazy; nové potraviny; označování plastových výrobků na jedno použití; Evropského námořního a rybářského fondu; opatření pro vývoz masokostní moučky; podmínek použití nové potraviny; opatření proti škodlivým organismům rostlin; opatření k tlumení afrického moru prasat; zeměpisných označení lihovin; označování ekologických produktů; geneticky modifikované sóji; geneticky modifikované kukuřice; a odrůd druhů zemědělských rostlin

Komise vydala dne 31/05/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/862 ze dne 28. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/870 ze dne 28. května 2021 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2020 (oznámeno pod číslem C(2021) 3684). Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/869 ze dne 27. května 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638, pokud jde o datum konce jeho použitelnosti, za účelem prodloužení opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/873 ze dne 28. května 2021 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2020 (oznámeno pod číslem C(2021) 3690). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/06/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/880 ze dne 5. března 2021 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/06/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/881 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021, kterým se povoluje uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/06/2021 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2151 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Úř. věst. L 77, 5.3.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/06/2021 Oprava nařízení EP a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20. 5. 2014). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/06/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/899 ze dne 3. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/900 ze dne 3. června 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „galakto-oligosacharid“ podle nařízení EP a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/901 ze dne 3. června 2021, kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/06/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/902 ze dne 3. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/05/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/06/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 89788 (MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D061871/04 – 2019/2857(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/06/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D062828/04 – 2019/2859(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/06/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři, čtyři nebo pět z genetických modifikací Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/06/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/6. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/06/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/6. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se cla na dovoz některých pstruhů; Mezinárodní dohody o tropickém dřevě; nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu; hodnocení rizika látek podléhajících přezkumu; přípravků na ochranu rostlin; maximálního limitu reziduí; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné

Komise vydala dne 25/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/823 ze dne 20. května 2021, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/05/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/837 ze dne 6. května 2021 o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Mezinárodní radě pro tropické dřevo, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/05/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/841 ze dne 19. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, pokud jde o pravidla týkající se nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu, ovcí a koz a výpočtu úrovně správních sankcí u zvířat ohlášených v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/842 ze dne 26. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 307/2012, pokud jde o požadavky na transparentnost a důvěrnost pro hodnocení rizika látek podléhajících přezkumu prováděné EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/843 ze dne 26. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyazofamid a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011. Dostupné zde

Komise vydala dne 27/05/2021 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/238 ze dne 8. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky ovotransferrin podle maximálního limitu reziduí (Úř. věst. L 39, 11.2.2019). Dostupné zde

Komise vydala dne 27/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/846 ze dne 25. května 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3844). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/851 ze dne 26. května 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/853 ze dne 27. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Streptomyces kmen K61 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/05/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se obchodu s ekologickými produkty; viru SARS-CoV-2 u některých druhů zvířat; uvádění přípravků na ochranu rostlin; udržitelného rybolovu; označování lihovin, používání názvů lihovin; účinné látky; reziduí farmakologicky účinných látek; přípravků na ochranu rostlin; určitých látek uvedených v příloze; opatření k tlumení afrického moru prasat; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 17/05/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/792 ze dne 6. května 2021o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru pro ekologické produkty zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty k přijetí jeho jednacího řádu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/788 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví pravidla pro sledování a hlášení případů infekce virem SARS-CoV-2 u některých druhů zvířat (oznámeno pod číslem C(2021)3293). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/795 ze dne 17. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/05/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/793 ze dne 26. března 2021o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/05/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/806 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/05/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/807 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sorbátu draselného jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/808 ze dne 22/03/2021 o provádění analytických metod pro rezidua farmakologicky účinných látek používaných u zvířat určených k produkci potravin a o interpretaci výsledků, jakož i o metodách, které se mají používat pro odběr vzorků, a o zrušení rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/809 ze dne 20. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje fermentovaný výtažek z listů Symphytum officinale L. (kostivalu lékařského) jako základní látka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/810 ze dne 20/05/2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/811 ze dne 20. května 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/05/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se humánních a veterinárních léčivých přípravků; stažení určitých doplňkových látek; výjimky z požadavku na rostlinolékařský pas; osvědčení pro plemenná zvířata; biocidních přípravků; biocidního přípravku Biobor JF; dobrých životních podmínek přežvýkavců a koňovitých; kontrol ekologické produkce; produkce ekologických produktů; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami; programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa; reprodukčního materiálu lesních dřevin; názvu v odvětví vína; výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; zeměpisných označení lihovin; skupiny Komise „Platforma pro dobré životní podmínky zvířat“; druhů zemědělských rostlin; a odrůd druhů zeleniny

Komise vydala dne 10/05/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/756 ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/758 ze dne 7. května 2021 o statusu určitých produktů jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/ 2003 a o stažení určitých doplňkových látek z trhu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/759 ze dne 7. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o výjimky z požadavku na rostlinolékařský pas, status Itálie, Irska, Litvy, Slovinska a Slovenska nebo některých jejich oblastí jako chráněných zón a odkaz na chráněnou zónu v Portugalsku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/761 ze dne 7. května 2021, kterým se mění přílohy I až IV prováděcího nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/762 ze dne 6. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého irským Ministerstvem pro zemědělství, potraviny a rybolov povolujícího dodávání biocidních přípravků obsahujících propan-2-ol na trh a jejich používání jako přípravků pro osobní hygienu v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/ 2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3127). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/754 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého Estonskou radou pro zdraví povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3032). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/755 ze dne 6. května 2021 o určení referenčního střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky přežvýkavců a koňovitých v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (oznámeno pod číslem C(2021) 3009). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/05/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/772 ze dne 10. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dočasná opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů, zejména o dobu použitelnosti. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/766 ze dne 7. května 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 3375). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/777 ze dne 10. května 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/764 ze dne 10. května 2021 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, a o zrušení rozhodnutí 2013/743/EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/773 ze dne 10. května 2021, kterým se členským státům v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES povoluje dočasně rozhodnout o rovnocennosti určitých kategorií reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem C(2021) 3194). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2021 Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/05/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Prohlášení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2021, kterým se mění rozhodnutí 2017/C 31/12, kterým se zřizuje odborná skupina Komise „Platforma pro dobré životní podmínky zvířat“. Dostupné zde.

Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/5. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/5. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se naklíčených semen, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury; doplňkové látky; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; programu pro vnitřní trh; dozoru nad procesy staření lihovin; správní kontroly v rámci společné zemědělské politiky; schválení účinných látek; jména držitele povolení doplňkové látky; biocidního přípravku; přidávání dusitanů; schválení účinných látek; protokolů pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin; názvů v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; a programů ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020

Komise vydala dne 03/05/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/716 ze dne 9. února 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/718 ze dne 30. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/719 ze dne 30. dubna 2021 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/05/2021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/723 ze dne 26. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o zřízení veřejného rejstříku obsahujícího seznam subjektů pověřených dozorem nad procesy staření lihovin v každém členském státě. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/724 ze dne 3. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o oznámení, která mají členské státy předkládat Komisi ohledně subjektů pověřených dohledem nad postupy staření lihovin a ohledně příslušných orgánů odpovědných za zajištění souladu s uvedeným nařízením. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/725 ze dne 4. května 2021, kterým se s ohledem na rok 2021 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) č. 615/2014 a (EU) 2015/1368, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/726 ze dne 4. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek Adoxophyes orana granulovirus a flutriafol. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/733 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2017/961, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1395, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/735 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého irským Ministerstvem pro zemědělství, potraviny a rybolov povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3026). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/737 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého rakouským spolkovým ministerstvem pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3015). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/738 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého německým Spolkovým úřadem pro chemické látky, které povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3016). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/739 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého nizozemským Ministerstvem infrastruktury a vodního hospodářství, kterým se v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání (oznámeno pod číslem C(2021) 3020. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/740 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví povolujícího dodávání biocidního přípravku Isopropanol Solution na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021) 3037). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Rozhodnutí Komise (EU) 2021/741 ze dne 5. května 2021 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámení pod číslem C(2021) 3045). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/05/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/745 ze dne 6. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje / řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/05/2021 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/746 ze dne 6. května 2021, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, a kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o některé botanické názvy rostlin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/05/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD)). Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se nové potraviny; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; zdravotních tvrzení při označování potravin; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; Mezinárodní dohody o kakau; plodů pocházejících z Argentiny; rybolovných práv; cen v odvětví drůbežího masa; biocidních přípravků; zeměpisných označení lihovin; režimů jakosti zemědělských produktů; ukončení rybolovu; programu pro vnitřní trh; endokrinních disruptorů; označení původu a zeměpisných označení; Mezinárodní dohody o olivovém oleji; zachování rybolovných zdrojů; a hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

Komise vydala dne 26/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/668 ze dne 23. dubna 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití semena chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/669 ze dne 23. dubna 2021 o povolení technicky čistého L-lysin-monohydrochloridu a kapalného L-lysinu báze z Corynebacterium casei KCCM 80190 nebo Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 nebo Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/670 ze dne 23. dubna 2021, kterým se povoluje uvedení oleje ze Schizochytrium sp. (WZU477) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/686 ze dne 23. dubna 2021, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/687 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/688 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/675 ze dne 20. dubna 2021 o zmocnění k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/682 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715, pokud jde o dotčené plody pocházející z Argentiny (oznámeno pod číslem C(2021) 2744). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/04/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/703 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/708 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/709 ze dne 29. dubna 2021 o povolení L-histidin- monohydrochloridu monohydrátu z Escherichia coli KCCM 80212 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/713 ze dne 29. dubna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 a 18. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/04/2021 Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2021 Návrh odůvodnění Rady: Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 9/2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 652/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 ke sdělení Komise s názvem „Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptory“ (2019/2683(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)) Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie (06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)) P8_TC1-COD(2016)0074 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/04/2021 Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))P8_TC1-COD(2018)0088 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se kontroly na stanovištích hraniční kontroly; dovoz glutamátu sodného; zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce; označení ekologických produktů; maximálních limitů reziduí; zásilek syrového mléka, mléčných výrobků; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; operačních programů organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; rybolovných práv pro rok 2021; žádostí o pozastavení všeobecných cel; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvů v odvětví vína

Komise vydala dne 19/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/632 ze dne 13. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, směsných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 a rozhodnutí Komise 2007/275/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/633 ze dne 14. dubna 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/642 ze dne 30. října 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/644 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/645 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/640 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2605. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/641 ze dne 16. dubna 2021 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2704). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/652 ze dne 10. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o činnosti a operační programy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/658 ze dne 21. dubna 2021 o povolení esenciálního oleje z Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/04/2021 Oprava nařízení Rady (EU) 2021/406 ze dne 5. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá prozatímní rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a vodách mimo Unii (Úř. věst. L 81, 9.3.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/04/2021 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/896 ze dne 8. června 2016 o povolení vinanů sodno-železitých jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 152, 9.6.2016). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/04/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/663 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/04/2021 Oznámení hospodářským subjektům — Nové kolo žádostí o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/04/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/04/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/3. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2021 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

 

Evropská komise vydala Nařízení týkající se finančního příspěvku v odvětví včelařství; limitů reziduí; organických znečišťujících látek; území úředně prostého brucelózy; infestace leskňáčkem; opatření k tlumení afrického moru prasat; zboží určených k lidské spotřebě; antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové; jakosti zemědělských produktů; zeměpisných označení lihovin; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 12/04/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/580 ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, pokud jde o základ pro přidělování finančního příspěvku v odvětví včelařství. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/590 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, boskalid, kravské mléko, etofenprox, difosforečnan železitý, L-cystein, lambda- cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentriflukonazol, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2- nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a triklopyr v některých produktech nebo na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/592 ze dne 7. dubna 2021 o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení chlorpyrifu do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/601 ze dne 13. dubna 2021 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2022, 2023 a 2024 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/596 ze dne 8. dubna 2021, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2003/467/ES v souvislosti se statusem Chorvatska jako území úředně prostého brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem C(2021) 2260). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/597 ze dne 12. dubna 2021, kterým se stanoví mimořádná opatření v souvislosti s potvrzenými případy infestace lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2021) 2365). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/606 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění příloha I, přílohy IV až XIII a příloha XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o položky týkající se Běloruska a Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey na seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/607 ze dne 14. dubna 2021 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde

Komise vydala dne 13/04/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/04/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

 

Evropská komise vydala Nařízení týkající se základní látky chlorid sodný; schválení účinných látek; přípravků na ochranu rostlin; přepravy určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; dovozu živých hlemýžďů; antimikrobních léčivých přípravků; názvu v odvětví vína; působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; etikety na hnojivých výrobcích; zeměpisných označení lihovin; dokumentace úlovků tuňáka obecného; reprodukčního materiálu lesních dřevin; a udržování odrůd druhů zemědělských rostlin

Komise vydala dne 06/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/556 ze dne 31. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1529 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení základní látky chlorid sodný. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/566 ze dne 30. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/567 ze dne 6. dubna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus) a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/568 ze dne 6. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/562 ze dne 30. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2349). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/573 ze dne 1. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o podmínky dovozu živých hlemýžďů, směsných produktů a střívek uváděných na trh k lidské spotřebě. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/574 ze dne 30. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/375 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky prosulfuron. Dostupné zde

Komise vydala dne 09/04/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/578 ze dne 29. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o požadavky na shromažďování údajů o objemu prodeje a o používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2021 Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2021 Sdělení Komise o vzhledu etikety na hnojivých výrobcích EU podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/04/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o zrušení nařízení (EU) č. 640/2010 [COM(2020) 670 final – 2020/0302 (COD)]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/04/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království s reprodukčním materiálem lesních dřevin vyprodukovaným v Unii [COM(2020) 852 final – 2020/0378 (COD)]. Dostupné zde

Komise vydala dne 09/04/2021 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržování odrůd druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království“ [COM(2020) 853 final – 2020/0379 (COD)]. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin; šlechtění druhů zemědělských rostlin; podpory na hospodářská zvířata; veterinárních osvědčení; opatření pro tlumení afrického moru prasat; sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; biocidních přípravků; vzorových veterinární osvědčení; vstupu zvířat a produktů živočišného původu do Unie; vstupu zboží určených k lidské spotřebě do Unie; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 29/03/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/536 ze dne 24. března 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného v UK. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/537 ze dne 24. března 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/540 ze dne 26. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/547 ze dne 29. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1715, pokud jde o postupy pro zřízení a používání systémů ADIS a EUROPHYT, vydávání elektronických veterinárních osvědčení, úředních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a obchodních dokladů, používání elektronických podpisů a fungování systému TRACES, a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/152/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/544 ze dne 25. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/545 ze dne 26. března 2021, kterým se schvalují laboratoře v Brazílii, Kambodži, Číně, Mexiku, Jižní Africe, Tunisku, na Ukrajině a ve Spojeném království za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/551 ze dne 30. března 2021 o povolení kurkumového výtažku, kurkumového oleje a kurkumového oleoresinu z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a kurkumové tinktury z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkové látky pro koně a psy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/552 ze dne 30. března 2021 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „DEC-AHOL® Product Family“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24 března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/4. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/4. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2021 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

 

Evropská komise vydala Nařízení týkající se salmonel u některých živých zvířat; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; ochranných opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; doplňkové látky náležející do funkční skupiny konzervanty; doplňkové látky pro odstavená selata; testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků; vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; dodávání biocidních přípravků; cen v odvětví drůbežího masa; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; režimů jakosti zemědělských produktů; a hnojivých výrobků

Komise vydala dne 22/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/477 ze dne 18. března 2021, kterým se schvalují změny národních programů pro tlumení salmonel u některých živých zvířat a produktů živočišného původu předložené Finskem a Švédskem (oznámeno pod číslem C(2021) 1672). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/485 ze dne 22. března 2021 o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/489 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1979). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/505 ze dne 23. března 2021 o zamítnutí povolení 60 % kyseliny fosforečné na křemenném nosiči jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny konzervanty. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/506 ze dne 23. března 2021 o povolení methanethiolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/507 ze dne 23. března 2021 o obnovení povolení pyridoxin-hydrochloridu (vitaminu B6) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 515/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/508 ze dne 23. března 2021 o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o změně nařízení (EU) č. 170/2011 (držitel povolení: Prosol S.p.A.) . Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/519 ze dne 24. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků a odchylku od testování na přítomnost trichinel u domácích prasat pro Velkou Británii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2018 ze dne 26. října 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/491]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/03/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/525 ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/533 ze dne 24. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/03/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/3. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/03/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/3. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2021 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)) Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; schválení účinné látky; přepravy některé drůbeží komodity; dovozu ekologických produktů; podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu, mléko do škol; přípravků na ochranu rostlin; botanických druhů obsahující deriváty; názvů v odvětví vína; programu Horizont – rámcového programu pro výzkum a inovace; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 15/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/450 ze dne 10. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1711). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/459 ze dne 16. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenpyrazamin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/460 ze dne 16. března 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/461 ze dne 16. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/462 ze dne 15. března 2021 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022 a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/467 (oznámeno pod číslem C(2021) 1571). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/464 ze dne 17. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/03/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/468 ze dne 18. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o botanické druhy obsahující deriváty hydroxyanthracenu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde

Komise vydala dne 15/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/03/2021 Výzvy k předkládání návrhů a související činnosti v kontextu pracovního programu ERI na rok 2021 v rámci programu Horizont – rámcového programu pro výzkum a inovace (2021–2027). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/03/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/03/2021 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se podpory Unie pro rozvoj venkova; cla pro některé druhy loupané rýže; rybolovných práv; kyseliny citronové jako účinné látky; povolení doplňkové látky; schválení účinné látky; názvů některých druhů semen; výroby doplňků stravy; dovozu uvedených rostlin k pěstování na území Unie; doplňkových látek pro drůbež; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro nosnice; přípravků na ochranu rostlin; schválení účinných látek; ochrany zvířat během přepravy; ukončení rybolovu; geneticky modifikovaných organismů; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; a ukončení rybolovu

Komise vydala dne 08/03/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/399 ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o částky podpory Unie pro rozvoj venkova v roce 2021. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/401 ze dne 5. března 2021, kterým se od 8. března 2021 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2021 Nařízení Rady (EU) 2021/406 ze dne 5. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá prozatímní rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a vodách mimo Unii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/407 ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení kyseliny citronové jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/412 ze dne 8. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/962, pokud jde o přezkum pozastavení povolení ethoxychinu jako doplňkové látky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/413 ze dne 8. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko krevní moučka a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2021 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/418 ze dne 9. března 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o nikotinamid ribosid chlorid a citrát-malát hořečnatý používané při výrobě doplňků stravy a pokud jde o měrné jednotky používané pro měď. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/419 ze dne 9. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Jasminum polyanthum Franchet k pěstování pocházející z Izraele a úpravu kódů kombinované nomenklatury pro rostliny Ullucus tuberosus, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/420 ze dne 9. března 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1097 o povolení extraktů s vysokým obsahem luteinu a s luteinem/ zeaxanthinem z Tagetes erecta jako doplňkových látek pro drůbež na výkrm a snášku (s výjimkou krůt) a menšinové druhy drůbeže na výkrm a snášku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/421 ze dne 9. března 2021 o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/422 ze dne 9. března 2021 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení: Lactosan GmbH & Co KG). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/426 ze dne 10. března 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/427 ze dne 10. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 24-epibrassinolid jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/428 ze dne 10. března 2021, kterým se přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/03/2021 Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2021/429 ze dne 20. ledna 2021 o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2021 Sdělení Komise o podávání oznámení podle článků 13 a 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS a podle příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 178/2002 ve znění nařízení (EU) 2019/1381. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2021 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/03/2021 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/03/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/03/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se doplňkové látky pro všechny druhy zvířat;  účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; doplňkové látky pro odchov telat; jednotlivého biocidního přípravku; odchylky od nařízení v přenesené pravomoci pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, odvětví vína; zákazu rybolovu tresky obecné; zákazu rybolovu okouníků; afrického moru prasat; hygieny potravin; součásti přípravků na ochranu rostlin; názvů odrůd druhů zemědělských rostlin; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; eradikačních programů pro určité oblasti; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; a ukončení rybolovu

Komise vydala dne 01/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/363 ze dne 26. února 2021, o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii DSM 32159 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/364 ze dne 26. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/365 ze dne 26. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/367 ze dne 1. března 2021, o obnovení povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odchov telat a o změně nařízení (EU) č. 883/2010 (držitel povolení S.I. Lesaffre). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/368 ze dne 1. března 2021, o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/374 ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/375 ze dne 24. února 2021, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech 1 a 2b plavidly plujícími pod vlajkou některých členských států. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/376 ze dne 24. února 2021, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/380 ze dne 1. března 2021, kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat u volně žijících prasat v některých oblastech Německa (oznámeno pod číslem C(2021) 1248). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/382 ze dne 3. března 2021, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/383 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/384 ze dne 3. března 2021 o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 173/2018 č. 173/2018 ze dne 21. září 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2021/287]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/385 ze dne 2. března 2021, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status oblastí úředně prostých brucelózy (B. melitensis), přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status oblastí úředně prostých tuberkulózy a brucelózy, a přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status oblastí prostých Aujeszkyho choroby a schválení eradikačních programů pro určité oblasti (oznámeno pod číslem C (2021) 1064). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/03/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/396 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1547). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2021 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

 

Evropská komise vydala Nařízení týkající se referenční úrovně pro lesy; ekologické produkce a označování; biocidních přípravků; povolení přípravku pro výkrm kuřat; doplňkové látky pro výkrm prasat; podmínek dovozu potravin a krmiv; ošetření ovoce a zeleniny pesticidy; ochranných opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; programu kontrol v oblasti potravin a veterinární oblasti; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; cla na dovoz zrn kukuřice cukrové; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; biocidních přípravků; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; přemísťování zásilek mloků; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvů v odvětví vína

 Komise vydala dne 22/02/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/268 ze dne 28. října 2020, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841, pokud jde o referenční úrovně pro lesy, které mají členské státy uplatňovat v období 2021–2025. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/327 ze dne 23. února 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení metofluthrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/329 ze dne 24. února 2021, o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro výkrm kuřat (držitel povolení: AVEVE NV) a o zrušení nařízení (ES) č. 1091/2009. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/330 ze dne 24. února 2021, o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella phaffii CECT 13094 jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat a výkrm a odchov krůt (držitel povolení: Fertinagro Biotech S.L.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/333 ze dne 24. února 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení α-chloralosy pro použití v biocidních přípravcích typu 14. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1158 ze dne 5. srpna 2020 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 257, 6.8.2020). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/334 ze dne 23. února 2021, o návrhu vládního nařízení oznámeného Rumunskem, pokud jde o informace o povrchovém ošetření ovoce a zeleniny pesticidy (oznámeno pod číslem C(2021) 1096). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/335 ze dne 23. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1386). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 151/20/KOL ze dne 11. prosince 2020, kterým se zavádí program kontrol na rok 2021, které mají být provedeny ve státech ESVO EHP za účelem ověření uplatňování právních předpisů EHP v oblasti potravin a veterinární oblasti [2021/336]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/185]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 124/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/186]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/187]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 126/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/188]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 127/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/189]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 128/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/190]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 129/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/191]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 130/2018 ze dne 6. července 2018, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2021/192]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/342 ze dne 25. února 2021, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království ve vztahu ke společnosti River Kwai International Food Industry Co., Ltd v návaznosti na opětovné zahájení prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/343 ze dne 25. února 2021, o povolení přípravku Lactobacillus buchneri DSM 29026 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/344 ze dne 25. února 2021, o povolení sorbitanmonolaurátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/345 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor vyrobený z chloridu sodného elektrolýzou jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/346 ze dne 25. února 2021, o povolení přípravku Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/347 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/348 ze dne 25. února 2021, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 a 10. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/349 ze dne 25. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/354 ze dne 25. února 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/361 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví mimořádná opatření pro přemísťování zásilek mloků mezi členskými státy a jejich vstup do Unie v souvislosti s infekcí způsobenou Batrachochytrium salamandrivorans  (oznámeno pod číslem C(2021) 1018). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se vstupu zásilek hmyzu na území Unie; opatření pro tlumení afrického moru prasat; označování ekologických produktů; geneticky modifikované řepky olejné; geneticky modifikovaných organismů; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; přepravy určité drůbeží komodity; nákaz vodních živočichů; výdajů vynaložených členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu; označení a tradičních výrazů v odvětví vína; a podpory restrukturalizace ovocných sadů

Komise vydala dne 15/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/171, ze dne 12. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/175 ze dne 12. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1052). Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/181, ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/183, ze dne 12. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2453, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované řepky olejné, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (oznámeno po číslem C(2021) 823).

Komise vydala dne 16/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/184, ze dne 12. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 2009/813/ES, 2009/814/ES a 2010/429/EU a prováděcí rozhodnutí 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 a (EU) 2020/1360, pokud jde o držitele povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o jeho zástupce v Unii (oznámeno pod číslem C(2021)826). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/239 ze dne 16. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 1126). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/256 ze dne 18. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/260 ze dne 11. února 2021, kterým se schvalují vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a zrušuje rozhodnutí Komise 2010/221/EU (oznámeno pod číslem C(2021) 773). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/261, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2021) 927). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/02/2021 Žádost o zrušení zápisu podle čl. 19 2. pododstavce nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/02/2021 Žádost o zrušení zápisu podle čl. 19 2. pododstavce nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/02/2021 Státní podpora – Česko – Státní podpora SA.50787 (2019/NN) (ex-2018/N) – Podpora restrukturalizace ovocných sadů – Státní podpora SA.50837 (2019/NN) (ex-2018/N) – Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se chráněných zeměpisných označení („Český modrý mák“); potravinářských přídatných látek; ochranných opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy; limitů reziduí; programů v odvětví včelařství; aktů v oblasti zdraví zvířat; dodávání hnojivých výrobků EU na trh; přepravy určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků; režimů jakosti zemědělských produktů; a zeměpisných označení lihovin

Komise vydala dne 09/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/147, ze dne 2. února 2021, o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Český modrý mák“ (CHZO)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/148, ze dne 8. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 257/2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/151, ze dne 8. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 922). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2021 Nařízení Komise (EU) 2021/155, ze dne 9. února 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tetrachlormethan, chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/166, ze dne 10. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1368, pokud jde o prodloužení vnitrostátních programů v odvětví včelařství. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/02/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/02/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25. 6. 2019). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/169 ze dne 11. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (1). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2021 Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

 

Evropská komise vydala Nařízení týkající se rybolovných práv; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; udržitelného rybolovu; prášku z částečně odtučněných řepkových semen; ochranných opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; opatření pro tlumení afrického moru prasat; požadavků na dovoz dřevěného obalového materiálu; přípravků na ochranu rostlin; přepravy určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků; schválení účinné látky; specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; režimů jakosti zemědělských produktů; odrůd druhů zemědělských rostlin; a odrůd druhů zeleniny

Komise vydala dne 01/02/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/99, ze dne 25. ledna 2021, o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/103, ze dne 29. ledna 2021, o neschválení oxidu uhličitého jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 19. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/02/2021 Rozhodnutí Rady (EU) 2021/113, ze dne 25. ledna 2021, o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/120, ze dne 2. února 2021, kterým se povoluje uvedení prášku z částečně odtučněných řepkových semen z Brassica rapa L. a Brassica napus L. na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/122, ze dne 2. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 760). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/123, ze dne 2. února 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 761). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/127, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z některých třetích zemí na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/129, ze dne 3. února 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky výtažek z česneku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/130, ze dne 3. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/02/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/134, ze dne 4. února 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Akanthomyces muscarius kmen Ve6 (dříve Lecanicillium muscarium kmen Ve6) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/02/2021 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/02/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/02/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/02/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/2. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/02/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2021/2. Dostupné zde.

 Evropská komise vydala Nařízení týkající se nové potraviny; účinných látek; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju; ochranných opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; opatření proti zavlékání organismu viru do Unie; přípravků na ochranu rostlin; nové potraviny; Oprav nařízení Evropského parlamentu a Rady; určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec; narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína; účinné látky; režimů jakosti zemědělských produktů; a podpory zemědělských produktů prováděná na vnitřním trhu

Komise vydala dne 25/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/50, ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje rozšíření použití a změna specifikací nové potraviny „směs 2′-fukosyllaktosy/difukosyllaktosy“ a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/51, ze dne 22. ledna 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „trans-resveratrolu“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/52, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/60, ze dne 22. ledna 2021, o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1111 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 150). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/61, ze dne 22. ledna 2021, o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě, tři nebo čtyři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 255). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/62, ze dne 22. ledna 2021, o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 260). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/63, ze dne 22. ledna 2021, o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 (MON- 89Ø34-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 261. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/64, ze dne 22. ledna 2021, o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 266. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/65, ze dne 22. ledna 2021, o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 268). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/66, ze dne 22. ledna 2021, o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 285). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/67, ze dne 22. ledna 2021, o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 (MON- 88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 286). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/68, ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 482). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/73, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/74, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/79, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka topramezon. Dostupné zde.

 

Komise vydala dne 27/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/80, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje oxid uhličitý jako základní látka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/81, ze dne 27. ledna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje výtažek z cibule Allium cepa L. jako základní látka a mění se příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/82, ze dne 27. ledna 2021, kterým se povoluje uvedení sodné soli 6’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/94, ze dne 27. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/01/2021 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/95, ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/96, ze dne 28. ledna 2021, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/98, ze dne 28. ledna 2021, o neschválení esbiothrinu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/01/2021 Žádost o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/01/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/01/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/01/2021 Výzva k předkládání návrhů 2021 — Jednoduché programy — Granty na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů prováděná na vnitřním trhu a ve třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se biocidního přípravku; opatření pro tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; limitů reziduí; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici; účinných látek; Nekalých obchodních praktik; označování lihovin a ochrany zeměpisných označení lihovin; a Zeměpisných označení navrhovaných Indonésií, jež mají být chráněna v EU

Komise vydala dne 18/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/32, ze dne 13. ledna 2021, o prodloužení platnosti opatření přijatého lucemburskou agenturou pro životní prostředí povolujícího dodávání biocidního přípravku BIOBOR JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2021)13). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/39, ze dne 18. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 353). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/40, ze dne 18. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 355). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2021 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/01/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/01/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D059754/02 – 2019/2520(RPS)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 4114 (DP-ØØ4114-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D060242/03 – 2019/2551(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87411 (MON-87411-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D060243/03 – 2019/2552(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a podkombinace Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D060244/03 – 2019/2553(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2021 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram (D060042/02 – 2019/2541(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2021 Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))P8_TC1-COD(2018)0082. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2021 Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))P8_TC1-COD(2016)0392. Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/01/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/01/2021 Informační Oznámení – Veřejná Konzultace — Zeměpisná označení navrhovaná Indonésií, jež mají být chráněna v EU. Dostupné zde.

 Evropská komise vydala Nařízení týkající se databáze veterinárních léčivých přípravků; označování ekologických produktů; ochranných opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; mandátu členů správní rady Technického střediska; udělení absolutoria za plnění rozpočtu; přepravy určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků; názvu v odvětví vína; ochrany zeměpisných označení lihovin; opatření v oblasti společné zemědělské politiky; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 11/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/16, ze dne 8. ledna 2021, kterým se stanoví nezbytná opatření a praktické kroky pro databázi Unie pro veterinární léčivé přípravky (databázi Unie pro přípravky). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/01/2021 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/18, ze dne 8. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 154). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2021 Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU č. 3/2020 ze dne 22. prosince 2020, o prodloužení mandátu členů správní rady Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) [2021/20]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2021 Rozhodnutí č. 4/2020 Výboru velvyslanců AKT–EU ze dne 22. prosince 2020, kterým se řediteli Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) uděluje absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2019 [2021/21]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/24, ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2021 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/01/2021 Výzva k podávání návrhů — Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky na rok 2021. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/01/2021 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se biocidního přípravku; vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie; opatření pro tlumení afrického moru prasat; odrůd druhů zemědělských rostlin; a odrůd druhů zeleniny

Komise vydala dne 07/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/7, ze dne 5. ledna 2021, o prodloužení platnosti opatření přijatého Finskou agenturou pro bezpečnost a chemické látky povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem (C(2021) 7). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/01/2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/11, ze dne 7. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/01/2021 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/15, ze dne 7. ledna 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 112). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2021 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2021/1. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2021 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2020/1. Dostupné zde.