(30/04/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se požadavků na dobré životní podmínky zvířat při přepravě zvířat plavidly; specifikace nové potraviny; opatření k tlumení afrického moru prasat; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; vstupu zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku; Zvláštní zprávy 09/2023 Účetního dvora; názvu v odvětví vína; změny specifikace produktu s chráněným označením původu; Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě „Zachraňte včely a zemědělce!; a doby platnosti schválení účinných látek

Komise vydala dne 24/04/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/842 ze dne 17. února 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření dodržování požadavků na dobré životní podmínky zvířat při přepravě zvířat plavidly pro přepravu hospodářských zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/859 ze dne 25. dubna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny 2’-fukosyllaktosa (mikrobiální zdroj) za účelem povolení její výroby z derivovaného kmene Corynebacterium glutamicum ATCC 13032. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/861 ze dne 26. dubna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/867 ze dne 26. dubna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/868 ze dne 27. dubna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/872 ze dne 20. dubna 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2333 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2023) 2749). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2023 Zvláštní zpráva 09/2023 – „Zajištění dodavatelských řetězců zemědělských produktů během pandemie COVID-19 – reakce EU byla rychlá, ale členské státy ji nedostatečně zacílily“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2023 Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě „Zachraňte včely a zemědělce! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2023 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. října 2022 o prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1480 ze dne 7. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, síra, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron (2022/2785(RSP)). Dostupné zde.

(23/04/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se Podvýboru EU–Gruzie pro fytosanitární otázky; účinné látky oxamyl; přídělů členských států na přímé platby Unie pro rozvoj venkova; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s neštovicemi ovcí a koz ve Španělsku; vstupu zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie; položek pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké , z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže do Unie; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; odstranění technických překážek obchodu s vínem; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů ; označování ekologického krmiva pro zvířata; a správy oceánů

Komise vydala dne 14/04/2023 Rozhodnutí Podvýboru EU–Gruzie pro sanitární a fytosanitární otázky č. 1/2023 ze dne 6. března 2023, kterým se mění příloha XI-B dohody o přidružení [2023/812]. Dostupné zde

Komise vydala dne 14/04/2023 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/741 ze dne 5. dubna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky oxamyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 98, 11.4.2023). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/04/2023  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/813 ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby a roční rozpis podpory Unie pro rozvoj venkova podle jednotlivých členských států. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/04/2023  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/816 ze dne 5. dubna 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 2511). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/824 ze dne 14. dubna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/834 ze dne 18. dubna 2023 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/835 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/594, pokud jde o zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/836 ze dne 11. dubna 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2333 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2023) 2534). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/573 ze dne 10. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 75, 14.3.2023). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 228/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/757]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 229/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/758]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 230/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/759]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 231/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/760]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 272/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/801]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 273/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/802]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023  Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 274/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/803]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 275/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/804]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 276/2022 ze dne 23. září 2022, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem [2023/805]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/04/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2023 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2023 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (COM(2022) 659 final – 2022/0390 (COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2023 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směřování k udržitelné modré planetě – společné sdělení o agendě EU v oblasti mezinárodní správy oceánů (JOIN(2022) 28 final). Dostupné zde.

(16/04/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se neobnovení schválení účinné látky; plateb podle plochy v rámci společné zemědělské politiky; tlumení určitých nákaz; biocidních přípravků; povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek; sanitární a fytosanitární otázky; Opravy neobnovení schválení účinné látky; specifikace produktu s chráněným označením původu; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; posílení správy oceánů a biologické rozmanitosti; prevence a kontroly nemoc; působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu; zemědělských vstupů a výstupů; a perzistentních organických znečišťujících látek

Komise vydala dne 11/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/741 ze dne 5. dubna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky oxamyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/04/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/744 ze dne 2. února 2023, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172, pokud jde o přechodná ustanovení k usnadnění podmíněnosti a kontrol podmíněnosti u některých plateb podle plochy v rámci společné zemědělské politiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/751 ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/753 ze dne 12. dubna 2023, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „C(M)IT/MIT formulations“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/754 ze dne 12. dubna 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Arche Chlorine“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Rozhodnutí Podvýboru EU–Gruzie pro sanitární a fytosanitární otázky č. 1/2023 ze dne 6. března 2023 kterým se mění příloha XI-B dohody o přidružení [2023/812. ]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/741 ze dne 5. dubna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky oxamyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 98, 11.4.2023). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/04/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětví zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/04/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2023 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2022 o strategických cílech EU pro 19. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 14. až 25. listopadu 2022 v Panamě (2022/2681(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2022 o impulzu pro oceán: posílení správy oceánů a biologické rozmanitosti (2022/2836(RSP)) . Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD)). Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (COM(2021)0113 – C9-0095/2021 – 2021/0058(COD)). Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Statistika zemědělských vstupů a výstupů ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice zemědělských vstupů a výstupů a o zrušení nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/… o statistice zemědělských vstupů a výstupů, změně nařízení Komise (ES) č. 617/2008 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/04/2023 Změna příloh IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se mění přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách. Dostupné zde.

(09/04/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vstupu zásilek drůbeže, masných výrobků z kopytníků a pernaté zvěře do Unie; rybolovných práv ve vodách Unie; maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách; podpory pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Polsku a Rumunsku; maximálních limitů reziduí; cel společného celního sazebníku; působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; zeměpisných označení v odvětví lihovin; režimů jakosti zemědělských produktů; udržitelné obhospodařování lesů v Evropě; Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu; Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku; Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu

Komise vydala dne 03/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/725 ze dne 31. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2023 Nařízení Rady (EU) 2023/730 ze dne 31. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb, a nařízení (EU) 2022/109. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/731 ze dne 3. dubna 2023 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2024, 2025 a 2026 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2022/741. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/739 ze dne 4. dubna 2023, kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Polsku a Rumunsku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Oprava nařízení Komise (EU) 2023/334 ze dne 2. února 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 47, 15.2.2023). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2023 všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu se zeměpisným označením v odvětví lihovin, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2022 o nové Lesní strategii EU do roku 2030 – udržitelné obhospodařování lesů v Evropě (2022/2016(INI)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2022 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu jménem Unie (05657/2022 – C9-0166/2022 – 2022/0014(NLE)). Dostupné zde

Komise vydala dne 05/04/2023 Ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) - Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (COM(2022)0051 – C9-0046/2022 – 2022/0035(COD)), Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/… , kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2023 Úmluva o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu: opatření pro zachování a řízení zdrojů - Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2021)0198 – C9-0153/2021 – 2021/0103(COD))  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007. Dostupné zde.

(02/04/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se maximálních limitů reziduí; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního; opatření k tlumení afrického moru prasat; neudělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek; biocidního přípravku Biobor JF; schválení účinných látek; evropské občanské iniciativy s názvem (Konec jatkům koní); směrnice o ochraně ptáků; bezcelního přístupu pro některé zboží pocházející z Norska; požadavků na rody a druhy ovocných rostlin; reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa; maximálních limitů reziduí; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; a názvů v odvětví vína

Komise vydala dne 20/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/679 ze dne 23. března 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyridaben, pyridát, pyriproxyfen a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/680 ze dne 23. března 2023, kterým se schvaluje alkyl(C12- 16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2023 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/675 ze dne 15. března 2023, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/685 ze dne 27. března 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/686 ze dne 24. března 2023 o neudělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Insecticide Textile Contact“ (oznámeno pod číslem C(2023) 1853). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/687 ze dne 24. března 2023 o prodloužení platnosti opatření přijatého nizozemským Ministerstvem infrastruktury a vodního hospodářství, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání (oznámeno pod číslem C(2023) 1865). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/689 ze dne 20. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/694 ze dne 22. března 2023 o žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „End The Horse Slaughter Age“ (Konec jatkům koní) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (oznámeno pod číslem C(2023) 1839). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/695 ze dne 27. března 2023, kterým se stanoví formát zprávy o stavu a trendech, pokud jde o druhy volně žijících ptáků, podle článku 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (směrnice o ochraně ptáků) (oznámeno pod číslem C(2023) 1889). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2023 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2515 ze dne 15. prosince 2022, kterým se na rok 2023 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie (Úř. věst. L 326, 21.12.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2023 Oprava prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce (Úř. věst. L 298, 16.10.2014). Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/709 ze dne 29. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/710 ze dne 30. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromopropylát, chloridazon, fenpropimorf, imazachin a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/719 ze dne 24. března 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 2189). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/20235 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2023 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

 

(26/03/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se dovozu mastných kyselin z Indonésie; přemísťování zárodečných produktů suchozemských zvířat; zdravotních tvrzení při označování potravin; doplňkové látky pro výkrm krůt; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; tradiční potraviny ze třetí země; ovoce a zeleniny do škol a mléka do škol; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; sušených ořechů; doplňkové látky pro veškerou drůbež; kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; maximálních limitů reziduí; účinné látka pro použití v biocidních přípravcích; zdrojů na ochranu tuňáka jižního; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; odvětví rybolovu; chráněných zeměpisných označeních v odvětví zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 20/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/617 ze dne 17. března 2023, kterým se zastavuje antisubvenční řízení týkající se dovozu mastných kyselin pocházejících z Indonésie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/647 ze dne 13. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/648 ze dne 20. března 2023, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění Komise vydala dne 21/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/649 ze dne 20. března 2023 o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/650 ze dne 20. března 2023 o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, D-karvonu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení: Biomin GmbH). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/651 ze dne 20. března 2023 o povolení riboflavinu (vitamin B2) z Bacillus subtilis KCCM 10445 a přípravku riboflavinu z Bacillus subtilis KCCM 10445 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/652 ze dne 20. března 2023, kterým se povoluje uvedení pražených a pufovaných jader ze semen Euryale ferox Salisb. (leknínec hrozivý) na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/655 ze dne 10. března 2023 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2024 a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/493 (oznámeno pod číslem C(2023) 1532). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/605 ze dne 9. března 2023 o povolení látek ethyl-oleát, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, dodec-2-enal, nona-2(trans),6 (cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-non-2-enal, deka-2,4-dienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(trans),4 (trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-okt-2-enal, trans-dec-2-enal, 2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal, 2 (trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal, hex-2(trans)-enyl-acetát, hex-2-enyl-butyrát, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl-butyrát, linalyl-formiát, linalyl-propanoát, linalyl-isobutyrát, 3-methylcyklopent-2-en-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát, benzofenon, benzylcinnamát, ethyl-salicylát, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen, myrcen a β-ocimen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/665 ze dne 14. března 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1818). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/667 ze dne 22. března 2023, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium indicum L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/668 ze dne 22. března 2023 o povolení přípravku endo-1,4- beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro veškerou drůbež určenou ke snášce (držitel povolení: Kemin Europa N.V.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/669 ze dne 22. března 2023 o povolení přípravku endo-1,4- beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže a snášku a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: společnost BioResource, international, Inc., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností (Úř. věst. L 183, 8.7.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 201/2022 ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/618]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 202/2022 ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/619]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 203/2022 ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/620]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 204/2022 ze dne 8. července 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/621]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/679 ze dne 23. března 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyridaben, pyridát, pyriproxyfen a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/680 ze dne 23. března 2023, kterým se schvaluje alkyl(C12- 16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2023 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/675 ze dne 15. března 2023, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/03/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Sdělení Komise – Pokyny ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětví zemědělských produktů a potravin, jak je uvedeno v čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2023 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

(19/03/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se přípravků na ochranu rostlin; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; používání nařízení o souhrnném zemědělském účtu; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin; řízení populací tresky tmavé; dovozu kyseliny citronové zasílané z Malajsie; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; doplňkových látek pro některé druhy zvířat; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; bílkovin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu; zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata; opatření k tlumení afrického moru prasat; zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 13/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/564 ze dne 10. března 2023 o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. Dostupné zde

Komise vydala dne 13/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/565 ze dne 10. března 2023 o povolení látek ethylheptanoát, ethyl-2-methylbutanoát, isopentyl-acetát, 3-methylbutyl-3-methylbutyrát, kyselina 2- methylpropanová, 3-methylbutyl-butyrát, 2-methylbutyl-acetát, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allyl-hexanoát, allyl-heptanoát, linalol, 1-fenyl-2-methylpropan-2-ol, α-jonon, β-damaskon, nootkaton, β-jonon, α-iron, β-damascenon, (E)-β-damaskon, pentadecano-1,15-lakton, 2- fenylethan-1-ol, fenethyl-isovalerát, 4-(p-hydroxyfenyl)butan-2-on, 2-methoxynaftalen, 2- isopropyl-4-methylthiazol a valencen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/570 ze dne 10. března 2023, kterým se některým členským státům udělují výjimky týkající se používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu (oznámeno pod číslem C(2023)1562). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/573 ze dne 10. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/574 ze dne 13. března 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 stanoví podrobná pravidla pro identifikaci nepřijatelných formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/03/2023 Rozhodnutí Rady (EU) 2023/575 ze dne 9. března 2023, kterým se Polsku uděluje svolení v zájmu Evropské unie ratifikovat změnu Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/583 ze dne 15. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/584 ze dne 15. března 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1493 o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 a Escherichia coli KCCM 80246 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/585 ze dne 15. března 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1452 o povolení 3-ethylcyklopentan-1,2-dionu, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl) benzenu, α-pentylcinnamaldehydu, α-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridinu jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy). Dohody o EHP [2023/517]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy). Dohody o EHP [2023/518]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy). Dohody o EHP [2023/519] . Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/520]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/521]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2020 ze dne 12. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/522]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 88/2020 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/537]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/589 ze dne 10. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/590 ze dne 12. ledna 2023, kterým se opravuje lotyšské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/595 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví formulář pro výkaz týkající se vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů podle nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/03/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/03/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/03/2023 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2023 6 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2023 Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(12/03/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; nové potraviny; maximálních limitů arsenu v určitých potravinách; maximálních limitů reziduí; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 18; látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; opatření k tlumení afrického moru prasat; cla pro některé druhy loupané rýže; vstupu masných výrobků z kopytníků, drůbeže a vaječných výrobků do Unie; vstupu zásilek vajec do Unie; schválení účinné látky abamektin; osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; přidělení hodnocení účinných látek; biocidních přípravků; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; Zeměpisných označení z Japonska; specifikace produktu s chráněným označením původu; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 06/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/462 ze dne 2. března 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/463 ze dne 3. března 2023, kterým se povoluje uvedení osteopontinu z kravského mléka na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/465 ze dne 3. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity arsenu v určitých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/466 ze dne 3. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/469 ze dne 20. února 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1290). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/470 ze dne 2. března 2023, kterým se neschvaluje dallethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/471 ze dne 2. března 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/497 ze dne 3. března 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/506 ze dne 6. března 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/507 ze dne 7. března 2023, kterým se od 8. března 2023 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/513 ze dne 8. března 2023, kterým se mění přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/514 ze dne 8. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o vysoce rafinované produkty, seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol a zařazení Moldavska na seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/515 ze dne 8. března 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky abamektin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011.Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/516 ze dne 8. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2236, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2020 ze dne 3. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/472]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 49/2020 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/474]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 50/2020 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/475]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 51/2020 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/476]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2020 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/477]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/543 ze dne 9. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, členským státům pro účely postupu obnovení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/548 ze dne 6. března 2023 o neudělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „UL Hydrogen Peroxide Family 1“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2023) 1372). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/03/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2023 Informační oznámení – Veřejná konzultace – Zeměpisná označení z Japonska. Dostupné zde

Komise vydala dne 08/03/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2023 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(05/03/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se zdroje niacinu v potravinách; doplňků stravy; seznam aromat Unie; dovozu uvedených rostlin k pěstování; steviol-glykosidů jako sladidla; sledovatelnosti tabákových výrobků; odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin; limitu reziduí v potravinách; látek pro použití v biocidních přípravcích; specifikace produktu s chráněným označením původu; povolování a omezování chemických látek; režimů jakosti zemědělských produktů; tématu Přechod na zemědělskou datovou síť; režimů jakosti zemědělských produktů; Zajištění potravinového zabezpečení; Reformy systému zeměpisných označení; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 01/03/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/439 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 s cílem umožnit používání nikotinamidu ribosidu chloridu jako zdroje niacinu v potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/440 ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití karbomeru v doplňcích stravy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/441 ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-hydroxy-4- methoxybenzaldehydu na seznam aromat Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/446 ze dne 27. února 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/447 ze dne 1. března 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití glukosylovaných steviol-glykosidů jako sladidla. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/448 ze dne 1. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Oprava prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci (Úř. věst. L 248, 26.9.2022. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/454 ze dne 2. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky toltrazuril podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/458 ze dne 1. března 2023 o neschválení některých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/459 ze dne 2. března 2023, kterým se neschvaluje 2,2- dibrom-2-kyanacetamid (DBNPA) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012.Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/460 ze dne 2. března 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení imidaklopridu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/03/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětví zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/03/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětví zemědělských produktů a potravin, jak je uvedeno v čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2023 Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2023 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přechod na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků (FSDN) [COM(2022) 296 final – 2022/0192 (COD)]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Stanovisko Evropského výboru regionů k tématu Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2023 Stanovisko Evropského výboru regionů k Reformě systému zeměpisných označení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(26/02/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se změny strategických plánů SZP; přepravy hospodářských zvířat; opatření k tlumení afrického moru prasat; veterinárních léčivých přípravků; rozborů ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin; změny tradičního výrazu v odvětví vína; maximálních limitů reziduí; biocidních přípravků; boje proti neregulovanému rybolovu, pokud jde o Kamerunskou republiku; cla společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty; množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech; opatření u nitrofuranů; opatření v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz; geneticky modifikované sóji; geneticky modifikované řepky olejné; názvu v odvětví vína; specifikace produktu s chráněným označením původu; názvu v odvětví vína; označování lihovin; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; specifikace produktu s chráněným označením původu; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 20/02/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/370 ze dne 13. prosince 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o postupy, lhůty pro předkládání žádostí členských států o změny strategických plánů SZP a další případy, pro něž neplatí maximální počet změn strategických plánů SZP. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/372 ze dne 17. února 2023, kterým se stanoví pravidla pro zaznamenávání, uchovávání a sdílení písemných záznamů o úředních kontrolách prováděných na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, nouzové plány pro plavidla pro přepravu hospodářských zvířat pro případ mimořádných situací, schvalování plavidel pro přepravu hospodářských zvířat a minimální požadavky na místa výstupu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/373 ze dne 17. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/02/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/361 ze dne 28. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro používání určitých veterinárních léčivých přípravků pro prevenci a tlumení některých nákaz uvedených na seznamu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/383 ze dne 16. února 2023 kterým se mění nařízení (ES) č. 2870/2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2009/92, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/400 ze dne 16. února 2023, kterým se schvaluje změna tradičního výrazu v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 („Vin de paille“). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/377 ze dne 15. února 2023, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlor id (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlor id (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, chizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/402 ze dne 22. února 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2023 Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2023/405 ze dne 20. února 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pokud jde o Kamerunskou republiku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2023 Oprava nařízení Rady (EU) 2022/2583 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 340, 30.12.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/409 ze dne 18. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o minimální množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech s makroživinami. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/411 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1871, pokud jde o použití referenčních hodnot pro opatření u nitrofuranů a jejich metabolitů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/414 ze dne 17. února 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2333 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2023) 1270). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/415 ze dne 22. února 2023 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2023) 1126). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/416 ze dne 22. února 2023 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 94100 (MON-941ØØ-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2023) 1135). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/02/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/2023 Zveřejnění žádosti podle čl. 26 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/2023  Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

(19/02/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského stavu;  maximálních limitů reziduí; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; specifikace produktu s chráněným označením původu; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; režimů jakosti zemědělských produktů; Dohody o obchodu s lihovinami; Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou Unií a Chilskou republikou; režimech jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; a režimech jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 14/02/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/330 ze dne 22. listopadu 2022, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/02/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/334 ze dne 2. února 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/341 ze dne 15. února 2023 o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 26/2011.Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/343 ze dne 8. února 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 1034). Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2020 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/280]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2020 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/281]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2023 Rozhodnutí smíšeného Výboru EHP č. 4/2020 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/282]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2020 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/283]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2020 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/284]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/02/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětví zemědělských produktů a potravin, jak je uvedeno v čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/02/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/02/2023 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/02/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/02/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/02/2023INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ KONZULTACE – Vstup v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou Unií a Chilskou republikou o změnách dodatku I Dohody o obchodu s lihovinami a aromatizovanými nápoji (příloha VI) připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé. Dostupné zde

Komise vydala dne 15/02/2023 INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ KONZULTACE – Vstup v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou Unií a Chilskou republikou o změnách dodatků I, II, V a VIII Dohody o obchodu s vínem (příloha V) připojené k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé. Dostupné zde

Komise vydala dne 15/02/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin .Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/02/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde

Komise vydala dne 17/02/2023 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde

Komise vydala dne 17/02/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(12/02/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro psy a kočky; esenciálního oleje z kanangy; doplňkové látky pro přežvýkavce; uvedení sušených ořechů; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; rybolovu v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku; přemísťování zásilek jelenovitých; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 07/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/255 ze dne 6. února 2023 o obnovení povolení naringinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/256 ze dne 6. února 2023 o povolení přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 jako doplňkové látky pro psy a přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení: NBF Lanes s.r.l.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/257 ze dne 6. února 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1412 o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/263 ze dne 7. února 2023 o povolení sepiolitického jílu jako doplňkové látky pro přežvýkavce určené k produkci mléka, odstavené a výkrmové prasatovité, lososovité a výkrm kuřat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/267 ze dne 8. února 2023, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium ovatum Engl. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/268 ze dne 8. února 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2336 ze dne 14. prosince 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (Úř. věst. L 354, 23.12.2016). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/308 ze dne 8. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek jelenovitých mezi členskými státy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/312 ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 834). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/02/2023 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2023 Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(05/02/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se podpory v odvětví vína;  zboží osvobozených od úředních kontrol; dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky; dovozu ekologických produktů do Unie; veterinárních léčivých přípravků; maximálních limitů reziduí; uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh; rybolovných práv ve vodách Unie; rybolovných práv pro některé populace ryb; pravidel ekologické produkce; ukončení rybolovu humra severského; ukončení rybolovu rejnoků; ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska; uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh; veterinárních osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat do Unie; schválení účinné látky; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; názvů v odvětví vína; Evropské agentury pro kontrolu rybolovu; ukončení rybolovu; změny specifikace produktu s chráněným označením původu; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 30/01/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/181 ze dne 27. června 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/182 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/185 ze dne 27. ledna 2023, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/186 ze dne 27. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/183 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o požadavky na soulad se správnou laboratorní praxí pro veterinární léčivé přípravky stanovené v příloze II uvedeného nařízení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/01/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/198 ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/199 ze dne 30. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AT10 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/200 ze dne 30. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje citronová silice (silice z Citrus limon) jako základní látka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/01/2023 Nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/01/2023 Nařízení Rady (EU) 2023/195 ze dne 30. ledna 2023, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři a kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/110, pokud jde o rybolovná práva na rok 2022 ve Středozemním moři a v Černém moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/207 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/208 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES 7 plavidly plujícími pod vlajkou Irska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/209 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoků v oblasti 7d plavidly plujícími pod vlajkou Belgie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/210 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/216 ze dne 1. února 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AGR2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/02/2023 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113, 31.3.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/223 ze dne 27. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/224 ze dne 2. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/233 ze dne 19. ledna 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 626). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/01/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/01/2023 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/01/2023 Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2023 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2023 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/02/2023 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/02/2023 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/02/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětví zemědělských produktů a potravin, jak je uvedeno v čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/02/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2023 Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/02/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

(29/01/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se maximálních limitů reziduí; přípravků na ochranu rostlin; statusu území prostého nákazy; Podvýboru EPA pro zemědělství a rozvoj venkova; samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů; rostlin k pěstování pocházejících z Ukrajiny; maximálních limitů reziduí; hygienických pravidel pro potraviny živočišného původu; účinných látek obsažených v biocidních přípravcích; maximálních limitů reziduí; vstupu určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie; methyloxolanu; režimů jakosti zemědělských produktů; geneticky modifikované kukuřice; nezákonné těžby dřeva; dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad invaze Ruska na Ukrajinu; odrůd druhů zemědělských rostlin; a odrůd druhů zeleniny

Komise vydala dne 23/01/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/147 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, topramezon a triflumizol v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/149 ze dne 20. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky benfluralin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/150 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/01/2023 Rozhodnutí Rady (EU) 2023/151 ze dne 17. ledna 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru EPA zřízeném podle Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o zřízení Podvýboru EPA pro zemědělství a rozvoj venkova. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/157 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na osvědčení a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v zjednodušeném elektronickém správním dokladu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/158 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domestica a Prunus cerasifera pocházející z Ukrajiny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/01/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/163 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro DDT a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/166 ze dne 26. října 2022, kterým se opravuje francouzské znění přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2023 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/173 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1- methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-karboxamid (PAM), cykloxydim, cyflumetofen, cyfluthrin, metobromuron a penthiopyrad v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2023 Směrnice Komise (EU) 2023/175 ze dne 26. ledna 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES, pokud jde o 2-methyloxolan. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2023 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2022 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí DP4114, MON 810, MIR604 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D081155/01 – 2022/2694(RSP)) 6 2023/C 32/03 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2022 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2022/797 ze dne 19. května 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 × DAS-40278-9 a její podkombinaci T25 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D080148/03 – 2022/2713(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2023 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2022 o nezákonné těžbě dřeva v EU (2022/2523(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2023 Výjimečná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu. Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad invaze Ruska na Ukrajinu (COM(2022)0242 – C9-0185/2022 – 2022/0166(COD)) P9_TC1-COD(2022)0166 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad invaze Ruska na Ukrajinu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2023 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2023/1. Dostupné zde.  

Komise vydala dne 27/01/2023 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2023/1. Dostupné zde.

(22/01/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se nové potraviny; schválení účinných látek; doby platnosti schválení účinné látky; veterinárních požadavků na přemísťování ptáků; zásilek některých zvířat a produktů živočišného původu do Unie; produktů a látek pro použití v ekologické produkci; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; katalogu pro krmné suroviny; maximálních limitů reziduí; dovozu mastných kyselin pocházejících z Indonésie; maximálních limitů reziduí; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření k tlumení afrického moru prasat; standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu;  dovozu rýže indica; standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu; a režimů jakosti zemědělských produktů a potravin

Komise vydala dne 17/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/113 ze dne 16. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3′-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/114 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metiram, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/115 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky dimoxystrobin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/116 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky oxamyl. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/118 ze dne 23. září 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy v rámci Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/125 ze dne 10. ledna 2023, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2023) 289). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2023 Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1104 ze dne 1. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 177, 4.7.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/127 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/128 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, bromoxynil, chlorsulfuron, epoxikonazol a fenamifos v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2023 Nařízení Komise (EU) 2023/129 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2023 Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1363 ze dne 3. srpna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalikarb a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 205, 5.8.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/111 ze dne 18. ledna 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz mastných kyselin pocházejících z Indonésie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/139 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/141 ze dne 19. ledna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/01/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2023 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2023 Oznámení o opětovném zahájení ochranného šetření v návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 9. listopadu 2022 ve věci T-246/19 týkající se prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/67, kterým se ukládají ochranná opatření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2023 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/01/2023 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(15/01/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se nové potraviny; boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; ovoce a zeleniny do škol a mléka do škol; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 09/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/65 ze dne 6. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2018/1648, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2019/1686, kterým se povoluje rozšíření použití zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka jako nové potraviny, a prováděcí nařízení (EU) 2021/96, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/01/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/97 ze dne 5. ledna 2023, kterým se Kamerun určuje jako nespolupracující třetí země v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 247/2019 ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2023/70]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2023Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 248/2019 ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/71]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 249/2019 ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/72]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 250/2019 ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/73]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 251/2019 ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/74]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 252/2019 ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/75]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 270/2019 ze dne 31. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/93]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 ze dne 11. ledna 2023, kterým se stanoví předběžné příděly podpory Unie pro jednotlivé členské státy, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/01/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(08/01/2023)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh; odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh; uvedení hrachového a rýžového proteinu na trh; uvedení lakto-Ntetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; opatření v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku; uvedení 3- fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli na trh; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; růžichy šedé; larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro výkrm prasat a dojnice; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 04/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/4 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/6 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/7 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení lakto-N[1]tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/8 ze dne 3. ledna 2023 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 868/2011, (EU) č. 1111/2011 a (EU) č. 227/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/01/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/9 ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 9934). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/01/2023 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/10 ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2333 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2022) 9947). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/52 ze dne 4. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení 3- fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/53 ze dne 4. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/54 ze dne 4. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/652 o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 206/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/11]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 207/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/12]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 208/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/13]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 209/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2023/14]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 210/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/15]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 211/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/16]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 212/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/17]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 213/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/18]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2023 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/56 ze dne 19. července 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o zvláštní technická opatření týkající se růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) v podoblastech ICES 6 až 8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení zmrazených, kašovitých, sušených a práškových forem larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/59 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32292 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/60 ze dne 5. ledna 2023 o povolení metylesteru konjugované kyseliny linolové (t10, c12) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a dojnice (držitel povolení: BASF SE). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/61 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku endo-1,4- beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604, přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus neoniger MUCL 39199, přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2023 Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2022 ze dne 17. listopadu 2022 o změně příloh 1 a 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2023/63]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2023 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(01/01/2023)   Evropská komise zveřejnila novou legislativu týkající se audiovizuálních služeb; udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin; principu „nepoškozovat“ ve vztahu k udržitelnosti; zboží podléhajícího spotřební dani; koordinace nákupu plynu; urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů; mechanismu korekce trhu na ochranu občanů Unie a hospodářství před nadměrně vysokými cenami; taxonomie; a pozastavení cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Evropská komise zveřejnila dne 27/12/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2571 ze dne 24. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP a protokolu 37 (obsahujícího seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHP (směrnice o audiovizuálních mediálních službách). Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 27/12/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2572 ze dne 19. prosince 2022, kterým se Komise žádá, aby předložila studii doplňující posouzení dopadů návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin a změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a aby případně navrhla následná opatření s ohledem na výsledky studie. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 27/12/2022 Opravu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 28/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2573 ze dne 13. prosince 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o zprávy týkající se dopravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 29/12/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/2576 ze dne 19. prosince 2022 o posílení solidarity prostřednictvím lepší koordinace nákupu plynu, spolehlivých referenčních cen a přeshraničních výměn plynu. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 29/12/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/2577 ze dne 22. prosince 2022, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 29/12/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/2578 ze dne 22. prosince 2022, kterým se zavádí mechanismus korekce trhu na ochranu občanů Unie a hospodářství před nadměrně vysokými cenami. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 30/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2553 ze dne 21. září 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv provedenou v roce 2022. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 30/12/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/2583 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Dostupné zde.