(25/12/2022)   Evropská komise přijala nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; povolení vstupu zásilek drůbeže ze třetích zemí; mezinárodní dohody o cukru; ochrany evropských planě rostoucích rostlin; víceletého finančního rámce; zemědělské účetní datové sítě; úřední kontroly mlžů; rybolovu; chemických látek a materiálů; ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků; maximální podpory na stažení ovoce a zeleniny z trhu; neomezeného bezcelního přístupu pro některé zboží z Norska; kategorií podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech; podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury; podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; režimů podpory v některých zemědělských odvětvích; pravidel pro přímé platby; uvedení beta-laktoglobulinu z kravského mléka (β-laktoglobulin) na trh; uvedení mrazem vysušené práškové formy mycelií Antrodia camphorata na trh jako nové potraviny; celních kvót; de minimis povinnosti vykládky pro rybolov; rámce pro monitorování a hodnocení; systému povolení pro výsadbu révy; afrického moru prasat; volně žijících živočichů; a biocidních přípravků

Evropská komise zveřejnila dne 19/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2486 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 19/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2487 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 19/12/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2488 ze dne 14. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 19/12/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2489 ze dne 25. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 42. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 20/12/2022 Nařízení Rady (EU, Euratom) 2022/2496 ze dne 15. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 20/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2497 ze dne 12. října 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o oblasti Francie a Spojeného království v zemědělské účetní datové síti Unie. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 20/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2499 ze dne 12. prosince 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 20/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2503 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o praktická opatření pro provádění úředních kontrol živých mlžů a produktů rybolovu nebo úředních kontrol týkajících se UV záření. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 20/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2504 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění přílohy III a V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová veterinární/úřední osvědčení a úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů rybolovu a vysoce rafinovaných produktů živočišného původu do Unie a vzorové soukromé potvrzení pro vstup určitých směsných produktů do Unie. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 20/12/2022 Doporučení Komise (EU) 2022/2510 ze dne 8. prosince 2022, kterým se zavádí evropský rámec pro posuzování „koncepčně bezpečných a udržitelných“ chemických látek a materiálů. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 20/12/2022 ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO V PŘENESENÉ PRAVOMOCI č. 204/22/KOL ze dne 16. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí č. 196/22/KOL o mimořádných opatřeních v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podle čl. 259 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 a článků 21, 39 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 [2022/2511]. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 21/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2513 ze dne 26. září 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o maximální výši podpory na stažení ovoce a zeleniny z trhu za účelem bezplatného rozdělení. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 21/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2515 ze dne 15. prosince 2022, kterým se na rok 2023 poskytuje neomezený bezcelní přístup pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 21/12/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 21/12/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2473 ze dne 14. prosince 2022, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2527 ze dne 17. října 2022, kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2528 ze dne 17. října 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a zrušují nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, (EU) 2015/1366 a (EU) 2016/1149 použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2529 ze dne 17. října 2022, kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2530 ze dne 1. prosince 2022 o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 641/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2531 ze dne 1. prosince 2022, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2532 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892 a zrušují nařízení (EU) č. 738/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 615/2014, (EU) 2015/1368 a (EU) 2016/1150 použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2534 ze dne 21. prosince 2022, kterým se povoluje uvedení beta-laktoglobulinu z kravského mléka (β-laktoglobulin) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 22/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2535 ze dne 21. prosince 2022, kterým se povoluje uvedení mrazem vysušené práškové formy mycelií Antrodia camphorata na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/2563 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2564 ze dne 16. srpna 2022 kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2064, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2565 ze dne 11. října 2022 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/444 o ustanovení o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2566 ze dne 13. října 2022, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2567 ze dne 13. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/274, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2568 ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Rozhodnutí Rady 2022/2569 ze dne 14. listopadu 2022 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) (Panama City, Panama, 14.–25. listopadu 2022) a k předložení seznamu druhů, které mají být zahrnuty do přílohy III úmluvy CITES. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 23/12/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2570 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se neschvaluje dusičnan stříbrný jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

(18/12/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se kontaminujících látek z výroby v potravinách; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; opatření k tlumení afrického moru prasat; regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii; udržitelnosti pro lesní biomasu; provedení odpočtů z rybolovných kvót; vnitrostátní podpory pro zemědělství; režimu „KZR INiG“; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; dovozu ekologických produktů do Unie; pojmu „původní produkty“; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 12/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2418 ze dne 9.prosince 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/12/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2420 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8991). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2437 ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/12/2022 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/2438 ze dne 12. prosince 2022, kterou se mění směrnice 93/49/EHS a prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin, rozmnožovacím materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlinách určených k produkci ovoce. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2448 ze dne 13. prosince 2022 o stanovení operativních pokynů ohledně důkazů pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti pro lesní biomasu uvedenými v článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2458 ze dne 14. prosince 2022 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1926. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2022 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/2460 ze dne 13. prosince 2022 o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Švédska (oznámeno pod číslem C(2022) 9240). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/12/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2461 ze dne 14. prosince 2022, kterým se uznává režim „KZR INiG“ pro prokázání souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku, a ruší prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/603. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2467 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2468 ze dne 15. prosince 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznání kontrolního subjektu „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ pro účely dovozu ekologických produktů do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/12/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2469 ze dne 12. prosince 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro celní záležitosti zřízeném Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou, pokud jde o změnu protokolu 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/12/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/12/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/12/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/12/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(11/12/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie; zákazu rybolovu nad chráněnými stanovišti; schválení účinné látky glyfosát; používání biocidního přípravku; maximálních limitů perfluoralkylovaných látek v některých potravinách; zásilek rostlin vstupujících do Unie; dovozu některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka; olivového oleje; opatření v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků; vstupu zásilek zvířat určených k produkci potravin; doby platnosti povolení Unie pro biocidní přípravek; odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku; obchodu se zemědělskými produkty; označení na obalu veterinárních léčivých přípravků; přípravků na ochranu rostlin ; ukončení rybolovu; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 05/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2361 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2362 ze dne 2. prosince 2022 kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro pobřežní nevody lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Occitanie a Provence-Alpes-Côte d’Azur). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2363 ze dne 2. prosince 2022, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur).Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2364 ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosát. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2378 ze dne 2. prosince 2022 o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví povolujícího dodávání na trh a používání biocidního přípravku Biobor JF v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 8678). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2386 ze dne 5. prosince 2022 o prodloužení platnosti opatření povolujících dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 8673). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2388 ze dne 7. prosince 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity perfluoralkylovaných látek v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2389 ze dne 7. prosince 2022, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2390 ze dne 7. prosince 2022, kterým se mění konečné vyrovnávací clo uložené na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka prováděcím nařízením (EU) 2021/823 v návaznosti na částečný prozatímní přezkum podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037.Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2391 ze dne 25. listopadu 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k obchodní normě pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2022 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 196/22/KOL ze dne 26. října 2022 o mimořádných opatřeních v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podle čl. 259 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 a článků 21, 39 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 [2022/2395] Opravené dne 7. listopadu 2022 rozhodnutím v přenesené pravomoci č. 201/22/KOL. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/12/2022 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 304, 24.11.2022.)Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2405 ze dne 7. prosince 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1044, pokud jde o dobu platnosti povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Pesguard® Gel“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2406 ze dne 8. prosince 2022 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Polsku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/12/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství č. 2/2022 ze dne 17. listopadu 2022 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2022/2416]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/12/2022 Přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES a nařízením (ES) č. 726/2004 (COM(2022)0076 – C9-0054/2022 – 2022/0053(COD))

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. května 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2022 Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady týkající se nařízení (EU) 2022/2379, pokud jde o význam vytvoření rejstříku používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělství vedeného v rámci příslušných vnitrostátních orgánů ve všech členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2022 Prohlášení Komise k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o probíhající práci na zajištění dostupnosti záznamů, které mají vést profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin podle čl. 67 odst. 1 nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009, v elektronické podobě. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde

Komise vydala dne 07/12/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu pro název v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/12/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu pro název v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/12/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(05/12/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se přípravků na ochranu rostlin; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; opatření v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz; extraktů ze zeleného čaje; obchodu s ekologickými produkty; působnosti Komise pro tuňáky; opatření k tlumení afrického moru prasat; norem pro olivový olej; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; ukončení rybolovu;  názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin; katalogu odrůd druhů zeleniny

Komise vydala dne 28/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2314 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pythium oligandrum kmen M1 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 . Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2316 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2322 ze dne 21. listopadu 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8542). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2325 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se neschvaluje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 10 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2326 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se neschvaluje epsilon-metofluthrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2327 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 neschvaluje chloramin B jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2333 ze dne 23. listopadu 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1913 (oznámeno pod číslem C(2022) 8629. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2340 ze dne 30. listopadu 2022, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o extrakty ze zeleného čaje obsahující (-)-epigallokatechin-3-gallát. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2341 ze dne 21. listopadu 2022, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2021/1345, pokud jde o zmocnění k zahájení jednání s Kolumbií a Mexikem za účelem uzavření dohod o obchodu s ekologickými produkty. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2343 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2348 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2022 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2105 ze dne 29. července 2022, kterým se stanoví pravidla pro kontroly shody obchodních norem pro olivový olej a metody analýzy charakteristik olivového oleje (Úř. věst. L 284, 4.11.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2022 Oprava Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 ze dne 29. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 (Úř. věst. L 284, 4.11.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/11/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/11/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2022 Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/11/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/12/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/11. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/12/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/11. Dostupné zde.

(27/11/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; plánu výmětů pro rybolov; výjimky na základě vysoké míry přežití na povinnost vykládky; výjimky z povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu; výjimky z povinnosti vykládky v západních vodách; perzistentních organických znečišťujících látek; vstupu zásilek zvířat určených k produkci potravin; pesticidů a maximálních limitů kontaminujících látek; propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích; zvláštních požadavků na údaje o mikroorganismech; přípravků na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; schválení účinné látky; přechodu ze zemědělské účetní datové sítě na zemědělskou datovou síť; partnerství v odvětví rybolovu; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 22/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2284 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 8308). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2287 ze dne 12. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2065, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři, pokud jde o prodloužení výjimky z povinnosti vykládky pakambaly velké v Černém moři na základě vysoké míry přežití. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2288 ze dne 16. srpna 2022 kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2066, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, pokud jde o rozšíření výjimky na základě vysoké míry přežití na povinnost vykládky pro zaděnky (Venus spp.), hřebenatky svatojakubské (Pecten jacobaeus) a tapesky (Venerupis spp.) v západním Středozemním moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2289 ze dne 18. srpna 2022, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014, pokud jde o výjimky z povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři v roce 2023. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2290 ze dne 19. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, pokud jde o některé výjimky z povinnosti vykládky v západních vodách pro rok 2023. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2291 ze dne 8. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o hexachlorbenzen. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2293 ze dne 18. listopadu 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol používání farmakologicky účinných látek, maximálních limitů reziduí farmakologicky účinných látek a pesticidů a maximálních limitů kontaminujících látek. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2298 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení propikonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2022 Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1439 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 283/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o účinných látkách, a zvláštní požadavky na údaje o mikroorganismech (Úř. věst. L 227, 1.9.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2022 Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1440 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 284/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o přípravcích na ochranu rostlin, a zvláštní požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy (Úř. věst. L 227, 1.9.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/11/2022 Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1441 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o specifické jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy (Úř. věst. L 227, 1.9.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2302 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2305 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko rybí tuk a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/11/2022 Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/11/2022 Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k podpisu, prozatímnímu provádění a uzavření protokolu, kterým se provádí Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/11/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012 (COM(2022) 134 final – 2022/0089 (COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/11/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/11/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(20/11/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; normy pro olivový olej; chřadnutí u živých jelenovitých; konzerv z tuňáka a hřbetů z tuňáka dovážených do EU; povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; hygienických požadavků na potraviny živočišného původu; financování v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); režimů jakosti zemědělských produktů; a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii

Komise vydala dne 14/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2204 ze dne 11. listopadu 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2022 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 ze dne 29. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 (Úř. věst. L 284, 4.11.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/11/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2246 ze dne 15. listopadu 2022, kterým se mění přílohy VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o chronické chřadnutí u živých jelenovitých. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/11/2022 Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 1/2022 ze dne 19. října 2022 o automatické odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o automatickou odchylku stanovenou čl. 44 odst. 8 pro konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka dovážené do EU [2022/2251]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2252 ze dne 11. listopadu 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2253 ze dne 14. listopadu 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 183/2019 ze dne 10. července 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2207]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2258 ze dne 9. září 2022 kterým se mění a opravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických požadavcích na potraviny živočišného původu, pokud jde o produkty rybolovu, vejce a některé vysoce rafinované produkty, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624, pokud jde o některé mlže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2261 ze dne 11. listopadu 2022, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2022)7841). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2262 ze dne 11. listopadu 2022, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené Spojeným královstvím v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2022)7871). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/11/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/11/2022 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2022 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii (COM(2022)0026 – C9-0024/2022 – 2022/0016(COD)) P9_TC1-COD(2022)0016 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii. Dostupné zde.

(13/11/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se kategorie biocidních přípravků; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků;  vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; evropského oběhového biohospodářství; agentury pro kontrolu rybolovu; Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; režimů jakosti zemědělských produktů; a označování a ochrany zeměpisných označení lihovin

Komise vydala dne 07/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2127 ze dne 4. listopadu 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/11/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2176 ze dne 31. října 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 7986). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2183 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 137/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2129]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2130]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 139/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2131]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2132]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2133]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 142/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP[2022/2134] Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 143/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2135]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 144/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2136]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 145/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2137]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 146/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2138]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 147/2019 ze dne 14. června 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/2139]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2022 Společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství — Zveřejnění konečné účetní uzávěrky v rozpočtovém roce 2021. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2022 Evropská agentura pro kontrolu rybolovu — Zveřejnění konečné účetní uzávěrky v rozpočtovém roce 2021. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/11/2022 Evropský úřad pro bezpečnost potravin — Zveřejnění konečné účetní uzávěrky v rozpočtovém roce 2021. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/11/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/11/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/11/2022 Zveřejnění žádosti podle čl. 17 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Dostupné zde.

(06/11/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se rybích populací v Baltském moři; mezioborových organizací v odvětví ovoce a zeleniny a odvětví mléka; uznaných organizací producentů; určitého zboží do kombinované nomenklatury; opatření proti zavlékání organismu; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; ukončení rybolovu krevety; zahřívaných tabákových výrobků; přistoupení vlády Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji; přistoupení vlády Ázerbájdžánské republiky k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji; vyřazení kategorie obyčejný panenský olivový olej z přílohy; obchodní normy pro olivový olej; kontroly shody obchodních norem pro olivový olej; ukončení rybolovu krevety; povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek; usnesení pro révu vinnou a víno; a ukončení rybolovu

Komise vydala dne 31/10/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/2090 ze dne 27. října 2022, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a mění nařízení (EU) 2022/109, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2091 ze dne 25. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892 a prováděcí nařízení (EU) č. 511/2012, pokud jde o oznámení členských států týkající se uznaných organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací v odvětví ovoce a zeleniny a odvětví mléka a mléčných výrobků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/10/2022 Komise vydala dne 31/10/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2092 ze dne 25. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/232 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o oznámení členských států týkající se uznaných organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2093 ze dne 25. října 2022, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3417/88 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2095 ze dne 28. října 2022, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho usídlení a rozšiřování na území Unie a kterým se ruší rozhodnutí 2012/138/EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2098 ze dne 25. října 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 7828). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/11/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2099 ze dne 28. října 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 pro plavidla o celkové délce 24 metrů nebo vyšší plující pod vlajkou Itálie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2101 ze dne 13. října 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Království Saúdská Arábie k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2102 ze dne 13. října 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy, pokud jde o podmínky přistoupení vlády Ázerbájdžánské republiky k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2103 ze dne 13. října 2022 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy k vyřazení kategorie obyčejný panenský olivový olej z přílohy B Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 ze dne 29. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2105 ze dne 29. července 2022, kterým se stanoví pravidla pro kontroly shody obchodních norem pro olivový olej a metody analýzy charakteristik olivového oleje. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2106 ze dne 31. října 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 plavidly plujícími pod vlajkou Itálie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2108 ze dne 3. listopadu 2022, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2109 ze dne 24. října 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o některá usnesení, jež mají být předmětem hlasování na 20. zasedání valné hromady Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, které se bude konat dne 4. listopadu 2022. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/11/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

(30/10/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se maximálních limitů dioxinů v některých potravinách; mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; předpisů Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku; dovozu ekologických produktů do Unie; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; dovozu ekologických produktů do Unie; Evropské občanské iniciativy za veganské jídlo; podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku; opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů; celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; Dohody mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu; opatření k tlumení afrického moru prasat; ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů; dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; metod pro zachování ohrožených plemen a zachování genetické rozmanitosti; změny specifikace produktu s chráněným označením původu; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; a Konzervované zeleniny

Komise vydala dne 24/10/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/2002 ze dne 21. října 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2004 ze dne 18. října 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1913 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2022) 7509). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2005 ze dne 21. října 2022, kterým se neschvaluje methylen-dithiokyanát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 12 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2037 ze dne 19. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2047 ze dne 24. října 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2048 ze dne 24. října 2022, kterým se schvaluje L- (+)-mléčná kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2049 ze dne 24. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2053 ze dne 18. října 2022 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Evropská občanská iniciativa za veganské jídlo“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (oznámeno pod číslem C(2022) 7418). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2054 ze dne 21. října 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Preventol A 12 TK 50 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 7408). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2056 ze dne 19. října 2022, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/2057 ze dne 13. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1706 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021–2023. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2022  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2061 ze dne 24. října 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2066 ze dne 21. února 2022 o uzavření jménem Evropské unie Prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2067 ze dne 25. října 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2069 ze dne 30. září 2022, kterým se povoluje odchylka požadovaná Nizozemskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2022) 6859). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2070 ze dne 26. října 2022 o nepozastavení konečného antidumpingového cla uloženého prováděcím nařízením (EU) 2019/1688 na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2019 ze dne 8. května 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2006]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2019 ze dne 8. května 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2007]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2019 ze dne 8. května 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/2008]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2077 ze dne 27. října 2022, kterým se určuje referenční centrum Evropské unie odpovědné za vědecký a technický příspěvek ke stanovení a harmonizaci metod pro zachování ohrožených plemen a zachování genetické rozmanitosti existující u těchto plemen. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/10/2022 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětví zemědělských produktů a potravin, jak je uvedeno v čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/10. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/10/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/10. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení ze zasedání dne 17. listopadu 2021 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.40127 – Konzervovaná zelenina — Zpravodaj: Irsko. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Závěrečná zpráva úřednice pro slyšení — AT.40127 – Konzervovaná zelenina. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/10/2022 Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2021 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.40127 – Konzervovaná zelenina) (oznámeno pod číslem C(2021) 8259 final). Dostupné zde.

(23/10/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; výboru pro zeměpisná označení a obchod s vínem a lihovinami; dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; prosazování práva a správu v oblasti lesnictví; lovu hlaváče průsvitného; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích;  Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé zemědělské výrobky; a oblastí působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Komise vydala dne 17/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1950 ze dne 14. října 2022, kterým se obnovuje schválení kreosotu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1952 ze dne 13. října 2022 o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Zvláštním výboru pro zeměpisná označení a obchod s vínem a lihovinami zřízeném Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) EPA na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu zvláštního výboru. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1960 ze dne 17. října 2022, kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1961 ze dne 17. října 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/10/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1974 ze dne 13. října 2022 o podpisu Dohody o dobrovolném partnerství mezi Evropskou unií a Guyanskou kooperativní republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie jménem Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1989 ze dne 20. října 2022, kterým se opětovně povoluje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody v některých teritoriálních vodách Itálie (Manfredonia).Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1990 ze dne 20. října 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 ruší schválení tolylfluanidu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1991 ze dne 20. října 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 schvaluje didecyldimethylamonium-chlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 a 2. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1992 ze dne 20. října 2022, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný uhlovodíkovými rozpouštědly jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1993 ze dne 20. října 2022, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1995 ze dne 17. října 2022 o jmenování tří zástupců členských států členy a náhradníky správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1996 ze dne 14. října 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 7442). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/10/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/10/2022 Oznámení hospodářským subjektům — Nové kolo žádostí o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/10/2022 Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Dostupné zde.

(16/10/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se  dohody o cukru; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz; rostlin k pěstování druhu Juglans regia L.; potravinářské přídatné látky; použití kyseliny L-askorbové, askorbanu sodného a askorbanu vápenatého u tuňáka; antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného; odpočtů z rybolovných kvót; opatření pro izolaci organismu; dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; zákazu dovozu některých škodlivých organismů; rostlin k pěstování druhu Jasminum polyanthum Franchet; a názvů v odvětví vína

Komise vydala dne 07/10/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1910 ze dne 29. září 2022 o uzavření změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1911 ze dne 6. října 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1913 ze dne 4. října 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2022) 7162). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1916 ze dne 7. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Juglans regia L. pocházející z Moldavska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1922 ze dne 10. října 2022, kterým mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro rebaudiosidy M, D a AM produkované enzymatickou konverzí purifinovaných extraktů z listů stévie a specifikace pro rebaudiosid M produkovaný enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie (E 960c(i)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1923 ze dne 10. října 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny L-askorbové (E 300), askorbanu sodného (E 301) a askorbanu vápenatého (E 302) u tuňáka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1924 ze dne 10. října 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1926 ze dne 11. října 2022 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1927 ze dne 11. října 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) v určitých vymezených územích. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1933 ze dne 12. října 2022, kterým se mění směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o prodloužení platnosti odchylky týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2022) 7148). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 165/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1865]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 166/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1866].  Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1867]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1941 ze dne 13. října 2022 o zákazu dovozu, přemísťování, držení, množení nebo uvolňování některých škodlivých organismů podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1942 ze dne 13. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Jasminum polyanthum Franchet pocházející z Ugandy, mění se prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a opravuje se prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhu Jasminum polyanthum Franchet pocházejících z Izraele na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Zveřejnění schválené standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením v odvětvích zemědělských a potravinářských produktů podle čl. 6b odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/10/2022Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 . Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 Toto oznámení se zveřejňuje. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

 Komise vydala dne 14/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/10/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(09/10/2022)   Evropská komise vydala nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; odvětví ovoce a zeleniny; influenzy ptáků v určitých členských státech; organizační struktury a fungování evropské sítě pro SZP; Mezinárodní dohody o cukru; neštovic ovcí a neštovic koz

Komise vydala dne 03/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1841 ze dne 30. září 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1911 ze dne 6. října 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/10/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1845 ze dne 29. července 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/10/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1863 ze dne 5. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892, pokud jde o stažení ovoce a zeleniny z trhu za účelem bezplatného rozdělení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1853 ze dne 30. září 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1864 ze dne 5. října 2022, kterým se stanoví organizační struktura a fungování evropské sítě pro SZP a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2014/825/EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1910 ze dne 29. září 2022 o uzavření změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/10/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1913 ze dne 4. října 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku. Dostupné zde.

(02/10/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky; druhů zemědělských rostlin; rybolovných kvót na rok 2022; pěstování sójových bobů v Argentině; opatření v souvislosti s africkým morem prasat; dovozu plodů Citrus sinensis Pers.; účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích; rybolovných práv ve vodách Unie; rybolovu tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; cla pro melasu v odvětví cukru; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně; názvu v odvětví vína; oblasti boje proti nezákonnému rybolovu; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 26/09/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1644 ze dne 7. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol používání farmakologicky účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky nebo jako doplňkové látky a zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek a jejich reziduí. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1646 ze dne 23. září 2022 jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o používání farmakologicky účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky nebo jako doplňkové látky a zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek a jejich reziduí, o zvláštním obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních opatřeních pro jejich přípravu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/09/2022 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/09/2022 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1653 ze dne 26. září 2022, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2022 přičítají určitá množství převedená v roce 2021. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1655 ze dne 26. září 2022, kterým se uznává zpráva obsahující informace o typických emisích skleníkových plynů z pěstování sójových bobů v Argentině podle čl. 31 odst. 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1658 ze dne 26. září 2022, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1189 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2022) 6931). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1659 ze dne 27. září 2022 o rovnocenných požadavcích na dovoz plodů Citrus sinensis Pers. pocházejících z Izraele do Unie s ohledem na rizika, která představuje Thaumatotibia leucotreta. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1667 ze dne 19. července 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/1670 ze dne 29. září 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1673 ze dne 27. září 2022 kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Irska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1674 ze dne 28. září 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1675 ze dne 29. září 2022, kterým se stanoví reprezentativní ceny, dovozní cla a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2022. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1676 ze dne 29. září 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/09/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1677 ze dne 26. září 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně, pokud jde o přijetí jednacího řádu smíšeného výboru. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/09/2022 Zvláštní zpráva 20/2022: — „Opatření EU v oblasti boje proti nezákonnému rybolovu – Kontrolní systémy jsou zavedené, ale jsou oslabené nerovnoměrnými kontrolami a sankcemi ze strany členských států“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/09/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína prováděné na úrovni Unie, jak je uvedeno v čl. 97 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/09/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 .Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/09/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(25/09/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se společných ustanoveních pro Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond; hlubinného rybolovu; zboží osvobozeného od úředních kontrol; předmětů z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami; opatření k tlumení afrického moru prasat; vstupu zásilek drůbeže, a pernaté zvěře do Unie; vstupu zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie; hodnoty produkce uvedené na trh a vracení finanční podpory Unie na víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; předmětů z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami; opatření pro izolaci organismu; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; opatření v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz; potravinového zabezpečení; kontroly dovozu produktů ze třetích zemí; oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků; a dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Komise vydala dne 19/09/2022 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1614 ze dne 15. září 2022, kterým se určují stávající oblasti hlubinného rybolovu a sestavuje seznam oblastí, v nichž se vyskytují nebo pravděpodobně vyskytují citlivé mořské ekosystémy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1615 ze dne 22. dubna 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1617 ze dne 19. září 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1618 ze dne 19. září 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1619 ze dne 19. září 2022, kterým se mění příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položku pro Botswanu v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/09/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1623 ze dne 14. července 2022, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 pro rok 2022, pokud jde o hodnotu produkce uvedené na trh, vnitrostátní strategii a vracení finanční podpory Unie na víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1627 ze dne 19. září 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 6786). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/09/2022 Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008 (Úř. věst. L 243, 20.9.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1629 ze dne 21. září 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. v určitých vymezených územích. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1630 ze dne 21. září 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma v určitých vymezených územích. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1533]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1534] Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 91/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1535]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 92/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1536]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1537]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 94/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1538]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 95/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1539]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného Výboru EHP č. 96/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1540]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1541]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1542]. Dostupné zde.

 Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 99/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1543]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1544]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1545]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 102/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1546]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1547]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1548]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1549]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 106/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1550]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 107/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1551]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 108/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1552]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 109/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1553]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 110/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1554]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 111/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1555]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 112/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1556] Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/09/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 113/2022 ze dne 29. dubna 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1557]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1639 ze dne 21. září 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2022) 6853). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/09/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. března 2022 o potřebě naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu (2022/2593(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/09/2022 Oznámení Komise — Otázky a odpovědi týkající se uplatňování pravidel EU pro kontrolu dovozu produktů ze třetích zemí, které mají být uvedeny na trh EU jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), a nařízení (EU) …/2022, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (COM(2022) 171 final – 2022/0111(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/09/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu (COM(2022) 242 final — 2022/0166 (COD)). Dostupné zde.

(18/09/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se občanské iniciativy s názvem „Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU“; biocidních přípravků; požadavků použitelných na hnojivé výrobky; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; přidružení Kanady k rámcovému programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa; přidružení Nového Zélandu k rámcovému programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; a pokynů k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin

Komise vydala dne 12/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1513 ze dne 7. září 2022 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Chraňte dědictví venkova, potravinové zabezpečení a dodávky v EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (oznámeno pod číslem C(2022) 6193). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1514 ze dne 8. září 2022, kterým se Finsku v zájmu ochrany kulturního dědictví umožňuje povolit biocidní přípravky sestávající z dusíku připravovaného na místě (oznámeno pod číslem C(2022)6274). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1515 ze dne 8. září 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Mouskito Junior Lotion v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C (2022)6279). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/09/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1519 ze dne 5. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o požadavky použitelné na hnojivé výrobky EU obsahující inhibitující složky a na následné zpracování digestátu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1525 ze dne 13. září 2022 o povolení L-lysin[1]monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu získaných fermentací pomocí Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/09/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1526 ze dne 9. září 2022 o zmocnění k zahájení jednání s Kanadou o dohodě o obecných zásadách účasti Kanady na programech Unie a o přidružení Kanady k rámcovému programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/09/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1527 ze dne 9. září 2022 o zmocnění k zahájení jednání s Novým Zélandem o dohodě o obecných zásadách účasti Nového Zélandu na programech Unie a o přidružení Nového Zélandu k rámcovému programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/09/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/09/2022 Sdělení Komise — Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně otázek zjednodušení/pružnosti jejich provádění v některých potravinářských podnicích. Dostupné zde.

(11/09/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; opatření k tlumení afrického moru prasat; některých aromatických látek; aromatických látek ze seznamu Unie; účinné látky penflufen; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro výkrm kuřat a okrasné ptáky; doplňkové látky pro kočky; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; schválení účinné látky; hodnocení strategických plánů SZP; definice produktů rybolovu; schválení účinných látek; cla pro některé druhy loupané rýže; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; skončení platnosti schválení didecyl-(dimethyl)amonium-karbonátu; skončení platnosti schválení IPBC; skončení platnosti schválení akroleinu; skončení platnosti schválení etofenproxu; skončení platnosti schválení K-HDO ; skončení platnosti schválení spinosadu; dodávání hnojivých výrobků EU na trh; povolení lisovaného citronového esenciálního oleje; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; udělení povolení biocidního přípravku; použití v biocidních přípravcích typu 21; data skončení platnosti schválení tebukonazolu ; přípravku obsahující „lisované expelery oleoresinu z paprik; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu; dobrých životních podmínek hospodářských zvířat; zachování a řízení rybolovných zdrojů; Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu; vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného; režimů jakosti zemědělských produktů; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejku; a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet

Komise vydala dne 05/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1457 ze dne 2. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2330, pokud jde o podmínky povolení chelátu železa a aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1458 ze dne 2. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1095, pokud jde o podmínky povolení chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1459 ze dne 2. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/804, pokud jde o podmínky povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1460 ze dne 2. září 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1465 ze dne 5. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1466 ze dne 5. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1469 ze dne 5. září 2022 o povolení L-lysin-sulfátu z Escherichia coli CGMCC 7.398 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1470 ze dne 5. září 2022 o povolení endo-1,4-beta[1]xylanázy z Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 a alfa-galaktosidázy z Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (držitel povolení Industrial Técnica Pecuaria S.A.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1471 ze dne 5. září 2022 o povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení Porus GmbH). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1472 ze dne 5. září 2022 o povolení lysinát-síranu manganatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1474 ze dne 6. září 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko ovčí tuk a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1475 ze dne 6. září 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o hodnocení strategických plánů SZP a poskytování informací pro monitorování a hodnocení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1475 ze dne 6. září 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o hodnocení strategických plánů SZP a poskytování informací pro monitorování a hodnocení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1479 ze dne 7. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1480 ze dne 7. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2- fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, síra, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1481 ze dne 7. září 2022, kterým se od 8. září 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1483 ze dne 6. září 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)6509). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1484 ze dne 7. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení didecyl-(dimethyl)amonium-karbonátu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1485 ze dne 7. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení IPBC pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1486 ze dne 7. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení akroleinu pro použití v biocidních přípravcích typu 12 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1487 ze dne 7. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení etofenproxu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1488 ze dne 7. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení K-HDO pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1489 ze dne 7. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení spinosadu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/09/2022 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1490 ze dne 1. března 2022 o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat. Dostupné zde. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1492 ze dne 8. září 2022 o povolení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1493 ze dne 8. září 2022 o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicumKCCM 80245 a Escherichia coli KCCM 80246 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1494 ze dne 7. září 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Mouskito Spray v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022)6264). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1495 ze dne 8. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení medetomidinu pro použití v biocidních přípravcích typu 21 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1496 ze dne 8. září 2022, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení tebukonazolu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1497 ze dne 8. září 2022, kterým se stanoví, zda se přípravek obsahující „lisované expelery oleoresinu z paprik (Capsicum)“ považuje za biocidní přípravek podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2022 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju GMB151 (BCS-GM151-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003. (D075506/01–2021/2947(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2022 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D076839/01–2021/3006(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2022 o prováděcí zprávě týkající se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat v chovech (2020/2085(INI)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2022 k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře severního Tichého oceánu (12617/2021 – C9-0420/2021–2021/0184(NLE)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2022 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. listopadu 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o dobu a data nepřípustnosti žádostí o podporu (C(2021)7701–2021/2961(DEA)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/09/2022 Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 16. února 2022 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o zrušení nařízení (EU) č. 640/2010 (COM(2020)0670 – C9-0336/2020–2020/0302(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/09/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2022 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB811 (BCS-GH811-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D077486/02–2021/3057(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2022 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejku 73496 (DP-Ø73496-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D077485/02 – 2021/3058(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/09/2022 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet (COM(2021)0054 – C9-0020/2021–2021/0031(COD)). Dostupné zde.

(04/09/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků; maximálních limitů reziduí; biocidních přípravků; dřevařských výrobků vstupujícími na území Evropské unie; schvalování účinných látek; údajů o mikroorganismech; přípravků na ochranu rostlin; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; přípravků na ochranu rostlin; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; rybolovných práv ve vodách Unie; podpory pro strategické plány; oblasti udržitelného rybolovu; konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě; kafrového bílého esenciálního oleje; doplňkových látek pro některé druhy zvířat; doplňkové látky pro všechny druhy ptáků; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; Odrůdového úřadu Společenství; jakosti zemědělských produktů; ochrany zvířat během přepravy; poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu; katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin; katalogu odrůd druhů zeleniny

Komise vydala dne 29/08/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1433 ze dne 26. srpna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 6192). Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1435 ze dne 26. srpna 2022, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro uhličitan vápenatý, oxid uhličitý, cyprodinil a hydrogenuhličitan draselný v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1434 ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1438 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o zvláštní kritéria pro schvalování účinných látek, které jsou mikroorganismy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1439 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 283/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o účinných látkách, a zvláštní požadavky na údaje o mikroorganismech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1440 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 284/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o přípravcích na ochranu rostlin, a zvláštní požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1441 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, pokud jde o specifické jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1442 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1490, pokud jde o podmínky povolení chelátu manganu aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1443 ze dne 31. srpna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje propionan vápenatý jako základní látka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1444 ze dne 31. srpna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje černé mýdlo E 470a jako základní látka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1445 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1039, pokud jde o podmínky povolení chelátu mědi aminokyselin hydrátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Oprava nařízení Rady (EU) 2022/515 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 104, 1.4.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/09/2022 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1448 ze dne 18. července 2022 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1449 ze dne 18. července 2022 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu jménem Evropské unie. Dostupné zde.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1450 ze dne 27. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1451 ze dne 1. září 2022 o povolení kafrového bílého esenciálního oleje z Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. a skořicové tinktury z Cinnamomum verum J. Presl. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1452 ze dne 1. září 2022 o povolení 3-ethylcyklopentan1,2-dionu, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzenu, α-pentylcinnamaldehydu, αhexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridinu jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1453 ze dne 1. září 2022 o povolení 6-fytázy z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků a pro všechna prasata a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 98/2012 (držitel povolení Huvepharma EOOD). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1454 ze dne 1. září 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/08/2022 Výzva k vyjádření zájmu o funkci předsedy odvolacího senátu Odrůdového úřadu Společenství – COM/2022/20088. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/08/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 20. ledna 2022 v návaznosti na vyšetřování údajného porušení práva Unie a nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování v souvislosti s ochranou zvířat během přepravy v rámci Unie i mimo ni (2021/2736(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1 (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/09/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/8. Dostupné zde.

(28/08/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se esenciálního oleje z kanangy vonné; opatření k tlumení afrického moru prasat; doplňkové látky pro všechny druhy a kategorie drůbeže kromě nosnic; kontroly trichinel v souvislosti s porcováním jatečně upravených těl; esenciálního oleje z listu těhozevu březového; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; zákazu rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu; kontroly perfluoralkylovaných látek v některých potravinách; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách; biocidních přípravků; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; a opatření ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti

Komise vydala dne 22/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1412 ze dne 19. srpna 2022 o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1413 ze dne 19. srpna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1417 ze dne 22. srpna 2022 o povolení přípravku Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako doplňkové látky pro všechny druhy a kategorie drůbeže kromě nosnic a výkrmu kuřat a pro okrasné ptactvo a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/2275 (držitel povolení: Centro Sperimentale del Latte S.r.l.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1418 ze dne 22. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o kontroly trichinel v souvislosti s porcováním jatečně upravených těl a alternativní analytické metody. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1419 ze dne 22. srpna 2022 o povolení esenciálního oleje z listu těhozevu březového Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1420 ze dne 22. srpna 2022 o povolení L-glutamové kyseliny a glutamanu sodného z Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1421 ze dne 22. srpna 2022 o povolení lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z Citrus sinensis (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1424 ze dne 18. srpna 2022, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1428 ze dne 24. srpna 2022, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu perfluoralkylovaných látek v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1429 ze dne 25. srpna 2022 kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2022 Doporučení Komise (EU) 2022/1431 ze dne 24. srpna 2022 o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1423 ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/08/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/08/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/08/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury [COM(2022) 179 final – 2022/0118 COD]. Dostupné zde.

(21/08/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se dovozu sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; některých přenosných spongiformních encefalopatií; prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování; úrokové sazby pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření; maximálních limitů reziduí; vyplácení záloh na určité intervence; lhůty pro předchozí oznámení před vplutím do přístavu; změny přílohy XVIII („Chráněná zeměpisná označení“); režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; a režimu jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 16/08/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1400 ze dne 11. srpna 2022, kterým se mění směrnice Rady 2008/72/ES za účelem prodloužení období, během něhož mohou členské státy rozhodnout o podmínkách dovozu sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2022) 5723). Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/08/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1402 ze dne 12. srpna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1403 ze dne 16. srpna 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1404 ze dne 16. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování rodu Lonicera L. pocházející z Turecka a některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Moldavska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1405 ze dne 16. srpna 2022, kterým se pro období od 1. října 2022 stanoví úrokové sazby pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zemědělských produktů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1406 ze dne 3. srpna 2022, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro methoxyfenozid, propoxur, spinosad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/08/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1408 ze dne 16. června 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o vyplácení záloh na určité intervence a podpůrná opatření stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1410 ze dne 18. srpna 2022, kterým se stanoví zkrácená lhůta pro předchozí oznámení před vplutím do přístavu pro rybářská plavidla Unie o celkové délce 12 metrů nebo větší, která se zabývají rybolovem populací, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, a která vykládají ve španělských přístavech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/08/2022 Rozhodnutí Rady přidružení EU-Střední Amerika č. 1/2022 ze dne 23. června 2022 o změně přílohy XVIII („Chráněná zeměpisná označení“) Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé [2022/1411]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/08/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/08/2022 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/08/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(14/08/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se maximálních limitů ochratoxinu A v potravinách; nové potraviny; doplňkové látky pro odstavená selata; zamítnutí povolení ethoxychinu jako doplňkové látky; statusu BSE Francie; nové potraviny; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro koně a psy; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; lovu hlaváče průsvitného; povolení biocidního přípravku; vstupu určitých produktů rybolovu do Unie; biocidních přípravků; maximálních limitů delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9 -THC) v konopných semenech; specifikace pro potravinářské přídatné látky; názvu v odvětví vína; a jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 08/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1370 ze dne 5. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity ochratoxinu A v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1373 ze dne 5. srpna 2022, kterým se povoluje uvedení hydroxid-adipát-vinanu železitého na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1374 ze dne 5. srpna 2022 o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 333/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1375 ze dne 5. srpna 2022 o zamítnutí povolení ethoxychinu jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny antioxidanty a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/962. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/08/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1377 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Francie (oznámeno pod číslem C(2022) 5507). Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1381 ze dne 8. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galaktooligosacharid. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1382 ze dne 8. srpna 2022 o povolení přípravku z Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 a Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1383 ze dne 8. srpna 2022 o povolení kadidlovníkového extraktu z Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. jako doplňkové látky pro koně a psy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1385 ze dne 8. srpna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1386 ze dne 9. srpna 2022 kterým se prodlouží odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody v některých teritoriálních vodách Itálie (Toskánska a Ligurie). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1388 ze dne 23. června 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant předložených Francií a Švédskem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 4220). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1389 ze dne 2. srpna 2022, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1391 ze dne 26. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lactic acid based products – CID Lines NV“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1393 ze dne 11. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9 -THC) v konopných semenech a produktech z nich získaných. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1396 ze dne 11. srpna 2022, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o přítomnost ethylenoxidu v potravinářských přídatných látkách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/08/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/08/2022 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/08/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

(07/08/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se monitorování rtuti v rybách; maximálních limitů reziduí; schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata; maximálních limitů reziduí; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; opatření v rámci rozvoje venkova; hřebenatky kuchyňské v Lamanšském průlivu; maximálních limitů reziduí; maximálních limitů kyseliny kyanovodíkové; nové potraviny olej z mikrořas; opatření k tlumení afrického moru prasat, názvu v odvětví vína; označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína; názvů v odvětví vína; druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; podpory EU v odvětvích zemědělství, lesnictví; Nové Lesní strategie; a provádění Zelené dohody

Komise vydala dne 01/08/2022 Doporučení Komise (EU) 2022/1342 ze dne 28. července 2022 o monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1343 ze dne 29. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1346 ze dne 1. srpna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,4- dimethylnaftalen, 8-hydroxychinolin, pinoxaden a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/08/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1351 ze dne 2. srpna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)5678). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1352 ze dne 3. srpna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1357 ze dne 25. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o hřebenatku kuchyňskou (Pecten maximus) v Lamanšském průlivu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1363 ze dne 3. srpna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4- D, azoxystrobin, cyhalofopbutyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalikarb a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1364 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1365 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1366 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/08/2022 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/08/2022 Zveřejnění žádosti o změnu tradičního výrazu v odvětví vína v souladu s čl. 28 odst. 3 a článkem 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitkách, omezení používání, změny specifikace produktu, zrušení ochrany, označování a obchodní úpravu — „Vin de paille“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/08/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/7. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/7. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Budoucí státní podpora EU v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Nová Lesní strategie EU do roku 2030. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Na cestě k sociálně spravedlivému provádění Zelené dohody. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/08/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Revize nařízení o LULUCF a nařízení o „sdílení úsilí“. Dostupné zde.

(31/07/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se názvu do rejstříku chráněných označení původu; maximálních limitů reziduí; požadavků na líh zemědělského původu; názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; rostlin k pěstování druhu Malus domestica; rostlinných látek pro použití v tradičních rostlinných léčivých přípravcích; uplatňování standardů dobrého zemědělského stavu půdy; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; maximálních limitů reziduí; seznamů produktů živočišného původu; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; maximálních limitů reziduí; opatření k tlumení afrického moru prasat; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; Strategie EU pro půdu do roku 2030; Dlouhodobé vize pro venkovské oblasti EU; opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov; doby použitelnosti přehlídek porostu prováděných v Bolívii; a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků

Komise vydala dne 25/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1289 ze dne 18. července 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Hrušovský lepník“ (CHZO). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/07/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1290 ze dne 22. července 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlormekvat, dodin, nikotin, profenofos a multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/07/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1303 ze dne 25. dubna 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici a požadavky na líh zemědělského původu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1304 ze dne 20. července 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Valašský frgál“ (CHZO)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1306 ze dne 25. července 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1309 ze dne 26. července 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Ukrajiny a Srbska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1316 ze dne 25. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2008/911/ES, kterým se stanoví seznam rostlinných látek, rostlinných přípravků a jejich kombinací pro použití v tradičních rostlinných léčivých přípravcích (oznámeno pod číslem C(2022) 4341). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1320 ze dne 26. července 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 5471). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1321 ze dne 25. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1322 ze dne 25. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/632, pokud jde o seznamy produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1323 ze dne 27. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1324 ze dne 28. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, boskalid, fenazachin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetyl[1]Al, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, thiabendazol a tolklofos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1325 ze dne 28. července 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/07/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro půdu do roku 2030 – Využití přínosů zdravé půdy pro lidi, potraviny, přírodu a klima (COM(2021) 699 final). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru: Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU (COM(2021) 345 final). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (COM(2022) 51 final – 2022/0035 (COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii (COM(2022) 26 final – 2022/0016 (COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/07/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES a nařízením (ES) č. 726/2004 [COM(2022) 76 final – 2022/0053 (COD). Dostupné zde.

(24/07/2022)  Evropská komise vydala Nařízení týkající se narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny; biocidního přípravku; podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; žádosti o podporu v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu; biocidních přípravků; opatření k tlumení afrického moru prasat; ekoznačky EU pro substráty; doplňkové látky pro drobné savce; povolení esenciálního oleje; povolení vitaminu B12; doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; schválení účinných látek motýlí feromony; aktualizace seznamu látek; maximální limity reziduí; opatření proti zavlékání organismu; povolení glutamanu sodného; režimů jakosti zemědělských produktů; dopadů narušení trhu způsobeného válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu; donucovacích opatření Organizace pro rybolov; biocidních přípravků; určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním; plnění klimatického cíle EU; názvu v odvětví vína; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 18/07/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1225 ze dne 14. července 2022, o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny způsobeného ruskou invazí na Ukrajinu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1226 ze dne 14. července 2022, o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Bioquell HPV-AQ“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1227 ze dne 15. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1228 ze dne 14. července 2022 kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892 pro rok 2022, pokud jde o žádosti o podporu, jakož i žádosti o zálohy a částečné platby v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1232 ze dne 13. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „INTEROX Biocidal Product Family 1“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1234 ze dne 18. července 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/07/2022 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/1244 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro substráty a pomocné půdní látky (oznámeno pod číslem C(2022) 4758). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1247 ze dne 19. července 2022 o povolení látky Allura Red AC jako doplňkové látky pro drobné savce neurčené k produkci potravin a okrasné ptáky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1248 ze dne 19. července 2022 o povolení esenciálního oleje z Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. jako doplňkové látky pro některé druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1249 ze dne 19. července 2022 o povolení vitaminu B12 ve formě kyanokobalaminu z Ensifer adhaerens CNCM I-5541 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1250 ze dne 19. července 2022 o povolení ethylakrylátu, pentyl-isovalerátu, butyl-2-methylbutyrátu, 2-methylundekanalu, (2E)-methylkrotonové kyseliny, ethyl-(E,Z)-deka-2,4-dienoátu, butan-2-onu, cyklohexylacetátu, 3,4- dimethylcyklopentan-1,2-dionu, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-onu, fenethyl-butyrátu, hexyl-fenylacetátu, 4-methylacetofenonu, 4-methoxyacetofenonu, 3-methylfenolu, 3,4- dimethylfenolu, 1-methoxy-4-methylbenzenu, trimethyloxazolu a 4,5-dihydrothiofen-3(2H)-onu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1251 ze dne 19. července 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinných látek motýlí feromony s rovným řetězcem (acetáty) jako účinných látek představujících nízké riziko a motýlí feromony s rovným řetězcem (aldehydy a alkoholy) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1252 ze dne 19. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408 za účelem aktualizace seznamu látek, které se mají nahradit. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/07/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1264 ze dne 20. července 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1265 ze dne 20. července 2022, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Rose rosette virus do Unie a jeho šíření na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1266 ze dne 20. července 2022 o povolení glutamanu sodného získaného fermentací s Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/07/2022 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/892 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 155, 8.6.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/07/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1278 ze dne 18. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění důsledků útočné války Ruska vůči Ukrajině pro rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto útočnou válkou na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/07/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1281 ze dne 4. března 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1282 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Knieler & Team Propanol Family. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/07/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 [COM(2021) 706 final – 2021/0366 (COD)]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/07/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě [COM(2021) 550 final]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/07/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/07/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/07/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(17/07/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se hlášení určitých nákaz; seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný rybolov; biocidních přípravků; podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol; opatření týkající se některých nákaz vodních živočichů; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Německu; opatření k eradikaci a prevenci šíření organismů; opatření k tlumení afrického moru prasat; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů; metody třídění pro klasifikaci jatečně upravených těl prasat v Dánsku; poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu; ukončení rybolovu platýse černého ve vodách Norska; kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky; rybolovných kvót přidělených Španělsku; schválení statusu území prostého nákazy; vstupu zásilek některých směsných produktů do Unie; vstupu určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie; názvu v odvětví vína; iniciativy EU týkající se opylovačů; tématu Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU; Akčního plánu EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy; ukončení rybolovu; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 11/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1183 ze dne 8. července 2022, kterým se mění přílohy II a IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002, pokud jde o hlášení určitých nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o jejich zjištění v rámci Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1184 ze dne 8. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1185 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1186 ze dne 8. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „L+R Propanol PT1 Family“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1187 ze dne 7. července 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/493, pokud jde o konečný příděl podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 (oznámeno pod číslem C(2022)4873). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1188 ze dne 8. července 2022, kterým se mění přílohy I a II prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/260, pokud jde o členské státy nebo části jejich území, v souvislosti se kterými jsou schválena vnitrostátní opatření týkající se některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1189 ze dne 8. července 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2022)4962). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1192 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1193 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1194 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1195 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1196 ze dne 11. července 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat.  Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1197 ze dne 11. července 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie, a kterým se opravuje příloha XIV, pokud jde o položku pro Spojené království. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1200 ze dne 11. července 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 5015). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1203 ze dne 12. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1205 ze dne 12. července 2022, kterým se povolují metody třídění pro klasifikaci jatečně upravených těl prasat v Dánsku a zrušuje rozhodnutí 2009/12/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 4784). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/07/2022 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1 (Úř. věst. L 20, 31.1.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1215 ze dne 7. července 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse černého ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1216 ze dne 8. července 2022, kterým se s ohledem na rok 2022 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) č. 615/2014 a (EU) 2015/1368, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/725. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1217 ze dne 14. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na roky 2021, 2022 a 2023. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1218 ze dne 14. července 2022, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1219 ze dne 14. července 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek některých směsných produktů do Unie a pro jejich tranzit přes Unii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/913 ze dne 30. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úř. věst. L 158, 13.6.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Místní a regionální orgány urychlující provádění iniciativy EU týkající se opylovačů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů k tématu Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/07/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(10/07/2022)    Evropská komise vydala Nařízení týkající se katalogu pro krmné suroviny; specifikace nové potraviny; režimů přímých podpor; cla na dovoz glutamátu sodného; podpory pro strategické plány v rámci společné zemědělské politiky; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU; kontrolního systému v oblasti společné zemědělské politiky; Reakce Komise na podvody ve společné zemědělské politice; odrůd druhů zemědělských rostlin; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 04/07/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1104 ze dne 1. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1160 ze dne 5. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití a specifikace nové potraviny nikotinamid ribosid chlorid. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1161 ze dne 5. července 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1167 ze dne 6. července 2022, kterým se po částečném prozatímním přezkumu mění prováděcí nařízení (EU) 2021/633 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2022 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 46/2022 ze dne 18. března 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1114]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 47/2022 ze dne 18. března 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1115]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/07/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 48/2022 ze dne 18. března 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1116]Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1171 ze dne 22. března 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění zpětně získaných materiálů vysoké čistoty jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/07/2022 Zvláštní zpráva 14/2022: — „Reakce Komise na podvody ve společné zemědělské politice – Je načase se jimi zabývat hlouběji“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/6. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/07/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/6.Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(03/07/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků; cla společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; použití ovesného lecitinu v kakaových a čokoládových výrobcích; postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy; dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; použití glykolipidů jako konzervantů v nápojích;  vstupu některých ptáků chovaných v zajetí do Unie;  Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; rybolovných práv ve vodách Unie; geneticky modifikované kukuřice; vysoce patogenní influenze ptáků; názvu v odvětví vína; celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye; oblasti zdraví zvířat; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 27/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1005 ze dne 23. června 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků Alphachloralose Grain předložených Francií a Švédskem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022)419). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1006 ze dne 24. června 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení kategorie biocidních přípravků Alphachloralose Pasta předložených Francií a Švédskem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022)4226). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/06/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/1008 ze dne 17. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Dostupné zde

Komise vydala dne 28/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1021 ze dne 27. června 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 4581). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1023 ze dne 28. června 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití ovesného lecitinu v kakaových a čokoládových výrobcích ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1024 ze dne 7. dubna 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na konferenci smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pokud jde o změny přílohy III uvedené úmluvy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1033 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad invaze Ruska na Ukrajinu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/1037 ze dne 29. června 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití glykolipidů jako konzervantů v nápojích. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1040 ze dne 29. června 2022, kterým se mění přílohy VI a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup některých ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů a masných výrobků z drůbeže do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 1/2022 ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1049]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 2/2022 ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1050]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2022 ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1051]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4/2022 ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1052]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 5/2022 ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1053]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 40/2022 ze dne 4. února 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1088]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/1091 ze dne 30. června 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1094 ze dne 29. června 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři jednoduché události DP4114, MON 810, MIR604 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022)4333). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/06/2022 Závěry Rady ze dne 24. května 2022 o vysoce patogenní influenze ptáků (HPAI): strategický přístup k rozvoji očkování jako doplňkového nástroje prevence a kontroly. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/06/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/06/2022 Celní kvóta Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216, pokud jde o celní kvótu Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2022 Sdělení Komise, kterým se formálně uznává, že určitý počet aktů práva Unie v oblasti zdraví zvířat zastaral. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/07/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(26/06/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření pro zachování rybolovných zdrojů; požadavků na dovoz některých plodů; nové potraviny; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; kategorie biocidních přípravků; nové potraviny; žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína; autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty; vedlejších produktů v hnojivých výrobcích EU; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; cla v odvětví cukru; obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; účinné látky pro použití v biocidních přípravcích; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 20/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/946 ze dne 17. června 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/06/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/952 ze dne 9. února 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/959 ze dne 16. června 2022, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz některých plodů Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/961 ze dne 20. června 2022, kterým se povoluje uvedení tetrahydrokurkuminoidů na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/963 ze dne 17. června 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 4286). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/964 ze dne 10. června 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SOPUROXID“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/965 ze dne 21. června 2022, kterým se povoluje uvedení jader jedlé odrůdy Jatropha curcas L. na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/966 ze dne 21. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití, zvláštní požadavky na označování a specifikace nové potraviny olej z Calanus finmarchicus. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/06/2022 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (Úř. věst. L 9, 11.1.2019). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/06/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/972 ze dne 17. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/06/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/973 ze dne 14. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 stanovením kritérií agronomické účinnosti a bezpečnosti pro používání vedlejších produktů v hnojivých výrobcích EU. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/976 ze dne 22. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/979 ze dne 22. června 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/980 ze dne 23. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 75/2013, pokud jde o dodatečná dovozní cla v odvětví cukru. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/06/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/982 ze dne 16. června 2022 o předložení návrhu jménem Evropské unie na změny příloh I a II Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) na 19. zasedání konference smluvních stran CITES a na zařazení jednoho druhu do přílohy III CITES . Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/986 ze dne 23. června 2022 o neschválení N-(3- aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/06/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(19/06/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vstupu určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Německu; rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu; nákazy vodních živočichů; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; dodávání hnojivých výrobků EU; kontaminující látky v potravinách; influenzy ptáků podtypu H5N1; a režimů jakosti zemědělských produktů a potravin

Komise vydala dne 13/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/913 ze dne 30. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/914 ze dne 10. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/917 ze dne 13. června 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/920 ze dne 13. června 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 4094). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/921 ze dne 13. června 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2022) 4096). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/06/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/923 ze dne 11. března 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/925 ze dne 14. června 2022, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/928 ze dne 15. června 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/06/2022 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 ze dne 23. března 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením pravidel pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/932 ze dne 9. června 2022 o jednotných praktických opatřeních pro provádění úředních kontrol, pokud jde o kontaminující látky v potravinách, o zvláštním doplňkovém obsahu víceletých vnitrostátních plánů kontrol a zvláštních dodatečných opatřeních pro jejich přípravu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/937 ze dne 16. června 2022, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/563/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/06/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/06/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/06/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/06/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/06/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/06/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/5 Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/06/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/5. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/06/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/06/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

 

(12/06/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se zboží a ptáků v zájmového chovu osvobozené od úředních kontrol; opatření k tlumení afrického moru prasat; symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality; režimů jakosti zemědělských produktů; metody zkoušení pro detekci složek suchozemských bezobratlých; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin; rámce Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; režimů jakosti zemědělských produktů; Společné zemědělské politiky; podpory pro strategické plány v rámci společné zemědělské politiky; financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky; společné organizace trhů se zemědělskými produkty; příspěvku Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků; označení z Republiky Uzbekistán; a názvů v odvětví vína

Komise vydala dne 07/06/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/887 ze dne 28. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury a harmonizovaného systému a podmínky dovozu určitých směsných produktů, mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, pokud jde o určité zboží a ptáky v zájmovém chovu osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o požadavky na směsné produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/889 ze dne 3. června 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/746. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/891 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/892 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/893 ze dne 7. června 2022, kterým se mění příloha VI nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody zkoušení pro detekci složek suchozemských bezobratlých pro úřední kontrolu krmiv. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/898 ze dne 3. června 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/06/2022 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/908 ze dne 8. června 2022, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2022) 3543). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/909 ze dne 8. června 2022, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené Spojeným královstvím v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2022) 3565). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) P9_TC1-COD(2018)0217 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/… o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/06/2022 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků podle nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/06/2022 INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ KONZULTACE — Zeměpisná označení z Republiky Uzbekistán, která mají být v Evropské unii chráněna jako zeměpisná označení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/06/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

(06/06/2022)  Evropská komise vydala Nařízení týkající se ochrany tuňáků v Atlantiku; účinných látek obsažených v biocidních přípravcích; oblasti omezení lovu platýse velkého; Veterinárních a rostlinolékařských předpisů; povolení biocidního přípravku; balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso; opatření k tlumení afrického moru prasat; plodů Momordica charantia L. pocházející z Hondurasu, Mexika, Šrí Lanky a Thajska; vzorových veterinárních/úředních osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu do Unie; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Německu; monakoliny z červené fermentované rýže; druhé žádosti členských států o podporu Unie na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol; rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii; povolení biocidního přípravku; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 30/05/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/824 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/05/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/825 ze dne 17. března 2022, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/05/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/826 ze dne 23. března 2022, kterým se opravuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o výjimky týkající se oblasti omezení lovu platýse velkého. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/05/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/831 ze dne 23. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/835 ze dne 25. května 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek pro udělení povolení biocidního přípravku Primer Stain TIP v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 3379). Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/05/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/839 ze dne 30. května 2022, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/845 ze dne 30. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 1/06/2022 Oznámení o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně švýcarských koncesí WTO, pokud jde o ochucené maso. Dostupné zde.

Komise vydala dne 1/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/852 ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 1/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/853 ze dne 31. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o plody Momordica charantia L. pocházející z Hondurasu, Mexika, Šrí Lanky a Thajska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 1/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/854 ze dne 31. května 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 1/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/857 ze dne 31. května 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2022) 3660). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/06/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/860 ze dne 1. června 2022, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o monakoliny z červené fermentované rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/06/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/861 ze dne 1. června 2022, kterým se na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 stanoví mimořádná pravidla pro druhé žádosti členských států o podporu Unie na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol a kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o přerozdělení podpory Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/06/2022 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/871 ze dne 30. května 2022, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/874 ze dne 1. června 2022 o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího N-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid (folpet) předložených Nizozemskem v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 3465) ( 1 ). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/06/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/875 ze dne 1. června 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 3727). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/06/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/06/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(29/05/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se účinných látek parafinové oleje; aktualizace seznamu účinných látek; účinné látky bispyribak; platnosti schválení účinné látky; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; názvu v odvětví vína; a ukončení rybolovu

Komise vydala dne 23/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/800 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek parafinové oleje CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/801 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 za účelem aktualizace seznamu účinných látek schválených nebo považovaných za schválené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/808 ze dne 23. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky bispyribak. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/814 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky heptamaloxyloglukan. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/817 ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)3437). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/818 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3305). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/819 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se dlužných částek vyplývajících z výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) podle víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a předchozích finančních výhledů pro rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3306). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/820 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3307). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/821 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3312). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/05/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/05/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

(22/05/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se celních kvót pro dovoz drůbeže a pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky; přípravků na ochranu rostlin; limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření k tlumení afrického moru prasat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii; přípravků na ochranu rostlin; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; oznamování úrovní zásob obilovin, olejnatých semen a rýže; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici; produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 16/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/739 ze dne 13. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o správu některých celních kvót pro dovoz drůbeže a celní kvóty pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/740 ze dne 13. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 1,3-dichlorprop-1-en. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/05/2022  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/741 ze dne 13. května 2022 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2023, 2024 a 2025 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2021/601. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/742 ze dne 13. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/743 ze dne 13. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/745 ze dne 11. května 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)3187). Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/746 ze dne 13. května 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022)3240). Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/751 ze dne 16. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka chlorpikrin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/782 ze dne 18. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky isopyrazam, mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1037/2012. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/789 ze dne 18. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/791 ze dne 19. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, pokud jde o oznamování úrovní zásob obilovin, olejnatých semen a rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/792 ze dne 19. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/797 ze dne 19. května 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 × DAS-40278-9 a její podkombinaci 25 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 3179). Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/798 ze dne 19. května 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87769 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022).Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/05/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/05/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(15/05/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se platnosti schválení účinných látek; zdravotního tvrzení při označování potravin; registrace evropské občanské iniciativy; opatření v souvislosti s africkým morem prasat; zdravotních tvrzení při označování potravin; stopového množství hybridní řepky olejky; kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví; odrůd druhů zeleniny; druhů zemědělských rostlin; Zeměpisných označení z Ekvádoru; režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 10/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/708 ze dne 5. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, aclonifen, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, karbid vápenatý, kaptan, cymoxanil, dimethomorf, dodemorf, ethefon, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-methyl, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/řepkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, propamokarb, proquinazid, prothiokonazol, pyrethriny, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, sulcotrion, tebukonazol a močovina. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/709 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká vývoje a zdraví dětí. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/710 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/711 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí. Dostupné zde.

 Komise vydala dne 10/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/712 ze dne 27. dubna 2022 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „End The Slaughter Age“ („Za svět bez jatek“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (oznámeno pod číslem C(2022) 2753)0. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/717 ze dne 6. května 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022)3130). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/05/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/719 ze dne 10. května 2022 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/727 ze dne 11. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/736 ze dne 11. května 2022, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem C(2022) 3009) (Pouze německé znění je závazné). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2022 Sdělení Komise — Schválení obsahu předlohy nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/4. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/05/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/4. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/05/2022 Informativní oznámení – veřejná konzultace — Zeměpisná označení z Ekvádoru, která mají být v Evropské unii chráněna jako zeměpisná označení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/05/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

(08/05/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů; přípravků na ochranu rostlin; dovozu chmele ze třetích zemí; nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku; směrnice Rady v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství; doplňkové látky pro určité druhy zvířat; doplňkové látky pro odstavená selata; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření k tlumení afrického moru prasat; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh

Komise vydala dne 02/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/690 ze dne 26. dubna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)2794). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/696 ze dne 29. dubna 2022, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2022) 2596). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/698 ze dne 3. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bifenazát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/700 ze dne 4. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/701 ze dne 4. května 2022, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/346/EU o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2022  Oprava směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní (Úř. věst. L 168, 1.5.2004. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2022 tinktury z divizny malokvěté jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/703 ze dne 5. května 2022 o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis DSM 15544 jako doplňkové látky pro odstavená selata, o povolení pro všechny druhy a kategorie ptactva, o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/897, prováděcího nařízení (EU) 2017/2312 a prováděcího nařízení (EU) 2018/1081 a o zrušení nařízení (EU) č. 333/2010, nařízení (EU) č. 184/2011 a prováděcího nařízení (EU) 2019/893 (držitel povolení: společnost Asahi Biocycle Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/704 ze dne 5. května 2022, kterým se mění a opravují některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/705 ze dne 5. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/05/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/05/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/05/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/05/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/05/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/05/2022 Sdělení Komise — Schválení obsahu předlohy nařízení Komise, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1388/2014. Dostupné zde.

(01/05/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se zvláštních pravidel pro úřední kontroly prováděné příslušnými orgány u zvířat; specifikace nové potraviny; nové potraviny; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; povolení dovážet do Unie rostliny, ovoce, zeleninu, květiny nebo semena bez rostlinolékařského osvědčení; rybolovných práv; reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec; použití nové potraviny; vzorků z ryb a suchozemských zvířat; schválení účinné látky; a názvů v odvětví vína

Komise vydala dne 25/04/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/671 ze dne 4. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o zvláštní pravidla pro úřední kontroly prováděné příslušnými orgány u zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů, následná opatření, která má příslušný orgán přijmout v případě nesouladu s pravidly týkajícími se identifikace a evidence skotu, ovcí a koz nebo v případě nesplnění požadavků během tranzitu určitého skotu přes území Unie, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 494/98. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/672 ze dne 22. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny trans-resveratrol (z mikrobiálního zdroje). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/673 ze dne 22. dubna 2022, kterým se povoluje uvedení bílkoviny fazole mungo (Vigna radiata) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/678 ze dne 26. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/680 ze dne 27. dubna 2022 o změně informací v příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/178, kterou se zařazuje Spojené království (Severní Irsko) mezi země, z nichž je povoleno dovážet do Unie rostliny, ovoce, zeleninu, květiny nebo semena bez rostlinolékařského osvědčení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/04/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/681 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/683 ze dne 27. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

 Komise vydala dne 29/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/684 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto[1]oligosacharid. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/685 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadavky na odběr vzorků z ryb a suchozemských zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/686 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1295 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfoxaflor. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/04/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/04/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/04/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

 

(24/04/2022)    Evropská komise vydala Nařízení týkající se zavlékání škodlivého organismu; doplňkové látky k silážování pro všechny druhy zvířat; limitu reziduí v potravinách; zařazení pesticidů, průmyslových chemických látek, perzistentních organických znečišťujících látek a rtuti; intervencí pro rozvoj venkova; vstupu zásilek drůbeže, a pernaté zvěře do Unie; potravinářské přídatné látky; doplňkové látky pro určité druhy zvířat; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro kočky; objemu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye; Dovozu česneku; názvu v odvětví vína; producenty v zemědělských odvětvích; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 19/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/632 ze dne 13. dubna 2022, kterým se stanoví dočasná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jižní Afriky, Uruguaye a Zimbabwe. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/633 ze dne 13. dubna 2022 o povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 jako doplňkové látky k silážování pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/634 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/643 ze dne 10. února 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů, průmyslových chemických látek, perzistentních organických znečišťujících látek a rtuti a o aktualizaci celních kódů. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/648 ze dne 15. února 2022, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o částku podpory Unie pro typy intervencí pro rozvoj venkova v rozpočtovém roce 2023. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/649 ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/650 ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/652 ze dne 20. dubna 2022 o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/653 ze dne 20. dubna 2022 o povolení přípravku z výtažku z listů Melissa officinalis L. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/654 ze dne 20. dubna 2022 o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro kočky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/663 ze dne 21. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o objem celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2022 Oznámení dovozcům — Dovoz česneku do Společenství. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/04/2022 Datum použitelnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/04/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(17/04/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatření k tlumení afrického moru prasat; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; souhrnného zemědělského účtu; doplňkové látky pro určité druhy zvířat; rybolovných práv a finančního příspěvku; maximální limity rtuti v rybách a soli; dovozu krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; cel společného celního sazebníku pro zemědělské výrobky; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 11/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/587 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/588 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/04/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/590 ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/593 ze dne 1. března 2022 o povolení esenciálního oleje z vavřínu kubébového (Litsea cubeba) jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/614 ze dne 11. února 2022 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií Mauricijskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2022 Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/617 ze dne 12. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/ 2006, pokud jde o maximální limity rtuti v rybách a soli. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/618 ze dne 12. dubna 2022, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/1533, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/623 ze dne 11. dubna 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 2454. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/04/2022 Oznámení hospodářským subjektům — Nové kolo žádostí o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/04/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/04/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/04/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/04/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(10/04/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se odkazů na veterinární léčivé přípravky; biocidního přípravku; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; geneticky modifikované řepky olejné; geneticky modifikované bavlny; geneticky modifikované sóji; zeměpisných označení; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; doplňkové látky pro odstavená selata; zeměpisných označení; přítomnosti toxinů Alternaria v potravinách; geneticky modifikované bavlny; přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách; rybolovných práv; doplňkové látky pro dojnice; maximálních limitů reziduí; zavlékání slintavky a kulhavky do Unie; názvu v odvětví vína; Nové Lesní strategie; mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích; dosažení klimatické neutrality; režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 04/04/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/524 ze dne 27. ledna 2022, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/577, pokud jde o některé odkazy na veterinární léčivé přípravky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/527 ze dne 1. dubna 2022, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/528 ze dne 1. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/529 ze dne 31. března 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou 73496 (DP-Ø73496-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 1868). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/530 ze dne 31. března 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB811 (BCS-GH811-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 1873). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/531 ze dne 31. března 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju GMB151 (BCS-GM151-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 1893). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/532 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 (oznámeno pod číslem C(2022)1957). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/537 ze dne 4. dubna 2022 o povolení přípravku na bázi citronového extraktu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/538 ze dne 4. dubna 2022 o obnovení povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro odstavená selata, o novém povolení pro odstavená selata jiných prasatovitých (Suidae) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 496/2011 (držitel povolení Taminco Finland Oy). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2022   Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/540 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2022   Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/541 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/04/2022 Doporučení Komise (EU) 2022/553 ze dne 5. dubna 2022 o monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/560 ze dne 31. března 2022 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 1891). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2022 Doporučení Komise (EU) 2022/561 ze dne 6. dubna 2022 o monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích z brambor. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/04/2022 Oprava nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři (Úř. věst. L 21, 31.1.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/565 ze dne 7. dubna 2022 o povolení přípravku 3-nitrooxypropanol jako doplňkové látky pro dojnice a krávy k reprodukci (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený v Unii společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/566 ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flutianil v některých produktech a na jejich povrchu . Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/575 ze dne 6. dubna 2022 o mimořádných opatřeních proti zavlékání slintavky a kulhavky do Unie prostřednictvím zásilek sena a slámy ze třetích zemí nebo území a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/2208 (oznámeno pod číslem C(2022)2078). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/04/2022 Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína. Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU). Dostupné zde.

Komise vydala dne 05/04/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/04/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová Lesní strategie EU do roku 2030 [COM(2021) 572 final]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/04/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích [COM(2021) 564 final – 2021/0214 (COD). Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/04/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum [COM(2021) 554 final]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/04/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(03/04/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě; účinných látek; fytosanitárních opatření; opatření k tlumení afrického moru prasat; přídělu na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol; přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravinách; přípravků na ochranu rostlin; zásilek určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat; přípravků na ochranu rostlin; produktu kouřového aromatu; rybolovu traulery „volantina“ v teritoriálních vodách Slovinska; rybolovných práv; cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře; požadavků týkajících se bílkovin; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; režimů jakosti zemědělských produktů; odrůd druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; Výkazu příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; Výkazu příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu; a organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Komise vydala dne 28/03/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/488 ze dne 25. března 2022, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/489 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek flubendiamid, kyselina L-askorbová, spinetoram a spirotetramat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/490 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. k pěstování pocházející z Turecka, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/491 ze dne 25. března 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/493 ze dne 21. března 2022 o stanovení konečného přídělu podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023 a o změně prováděcího rozhodnutí EU 2021/462 (oznámeno pod číslem C(2022) 1580). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/03/2022 Doporučení Komise (EU) 2022/495 ze dne 25. března 2022 týkající se monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravinách. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/496 ze dne 28. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/497 ze dne 28. března 2022, kterým se mění a opravují přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o některá vzorová veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení pro přemísťování zásilek určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy a pro jejich vstup do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/501 ze dne 25. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen 203 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/502 ze dne 29. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1321/2013, pokud jde o jméno držitele povolení pro primární produkt kouřového aromatu „Scansmoke PB 1110. Dostupné zde.

Komise vydala dne 31/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/511 ze dne 30. března 2022, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře v případě rybolovu traulery „volantina“ v teritoriálních vodách Slovinska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/04/2022 Nařízení Rady (EU) 2022/515 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/04/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/516 ze dne 26. října 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/04/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/519 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/04/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/522 ze dne 29. března 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 2058). Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/3 Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/3. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2022 Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2022. Dostupné zde.

Komise vydala dne 29/03/2022 Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2022. Dostupné zde.

Komise vydala dne 30/03/2022 Propojení organizací působících v oblastech působnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Dostupné zde.

(27/03/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; přípravků na ochranu rostlin; hlášení případů infekce virem SARS-CoV-2 u některých druhů zvířat; účasti některých zemí v programu Horizont Evropa; podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích; soukromého skladování vepřového masa; rozmnožovacího materiálu rostlin; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; maximálních limitů reziduí; opatření na dovoz mlžů z Turecka; vstupu zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a pernaté zvěře do Unie; správy celních kvót pro zemědělské produkty; evropské občanské iniciativy; ochranných lhůt v případě veterinárních ošetření; dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; úbytku biologické rozmanitosti; rybích populací ve Středozemním moři; oblasti udržitelného rybolovu; a režimů jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 21/03/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/454 ze dne 16. března 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 1729). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/456 ze dne 21. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chitosan a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/03/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/460 ze dne 4. března 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/788, kterým se stanoví pravidla pro sledování a hlášení případů infekce virem SARS-CoV-2 u některých druhů zvířat (oznámeno pod číslem C(2022) 1270). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Dohoda mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o účasti Ukrajiny v programu Horizont Evropa – rámcovém programu pro výzkum a inovace a v Programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, doplňující rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o účasti Moldavské republiky v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Tureckou republikou na straně druhé o účasti Turecké republiky v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o účasti Arménské republiky v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o účasti Republiky Srbsko na programu Unie Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé o účasti Bosny a Hercegoviny v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Kosovem * na straně druhé o účasti Kosova v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa 95. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Černou Horou na straně druhé o účasti Černé Hory v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Republikou Severní Makedonie na straně druhé o účasti Republiky Severní Makedonie v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Izraelem na straně druhé o účasti Izraele v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Gruzií na straně druhé o účasti Gruzie v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Mezinárodní dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a Radou ministrů Albánské republiky na straně druhé o účasti Albánské republiky v unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/470 ze dne 23. března 2022 o poskytnutí podpory soukromého skladování vepřového masa a o stanovení výše podpory předem. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/474 ze dne 17. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o zvláštní požadavky na produkci a používání semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a ekologických semenáčků a jiného ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/475 ze dne 23. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/476 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu octovou, azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, polysulfid vápenatý, maltodextrin a prochinazid v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/478 ze dne 24. března 2022, kterým se zachovávají ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/479 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/481 ze dne 22. března 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o přezkumu Ujednání o pravidlech správy celních kvót pro zemědělské produkty. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/482 ze dne 16. března 2022 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Fur Free Europe“ („Evropa bez kožešin“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 (oznámeno pod číslem C(2022)1530). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/03/2022 Oznámení Komise o ochranných lhůtách v případě veterinárních ošetření ekologicky chovaných suchozemských hospodářských zvířat veterinárními léčivými přípravky — POZNÁMKA RIPAC Č. 2022–XX. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/03/2022 Oprava oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 35, 24.1.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/03/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 A 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2021 o úloze rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu splnění Agendy 2030 (2020/2274(INI)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2021 o obnově rybích populací ve Středozemním moři: posouzení a další kroky (2019/2178(INI)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2022 Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2021 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé a jejího prováděcího protokolu (06566/2021 – C9-0154/2021–2021/0037M(NLE)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/03/2022   Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

(20/03/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se doplňkových látek pro všechny druhy zvířat; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; vstupu koňovitých, masných výrobků, mléka, mleziva, střívek a vodních živočichů do Unie; přípravků na ochranu rostlin; opatření k tlumení afrického moru prasat; názvu v odvětví vína; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 14/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/415 ze dne 11. března 2022, o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Dostupnézde.  

Komise vydala dne 14/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/416 ze dne 11. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupnézde.

Komise vydala dne 14/03/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/417 ze dne 8. března 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 1516). Dostupnézde.

Komise vydala dne 15/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/424 ze dne 14. března 2022, kterým se mění a opravují přílohy I, IV, XV, XVI, XVII a XXI prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup koňovitých, masných výrobků, mléka, mleziva, výrobků z mleziva, mléčných výrobků, střívek a vodních živočichů do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/437 ze dne 16. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky oxid uhličitý a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/440 ze dne 16. března 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/441 ze dne 17. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/03/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/03/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/03/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(13/03/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se účinných látek; vstupu určitých produktů rybolovu do Unie; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; přípravků na ochranu rostlin; vstupu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; cla pro některé druhy loupané rýže; rybolovu v severním Tichém oceánu; zůstatku pro výdaje EZZF; dovozu některých pstruhů duhových z Turecké republiky; doplňkové látky pro všechny druhy zvířat; partnerství v oblasti udržitelného rybolovu; režimů jakosti zemědělských produktů; Usnesení o budoucích rybářích; doby trvání odrůdových práv; a dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

Komise vydala dne 07/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/378 ze dne 4. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/363 ze dne 24. ledna 2022, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie (Úř. věst. L 69, 4.3.2022).Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/364 ze dne 3. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L 69, 4.3.2022). Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/383 ze dne 4. března 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Metarhizium brunneum kmen Ma 43 (dříve Metarhizium anisopliae var. anisopliae kmen BIPESCO 5/F52) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/384 ze dne 4. března 2022, kterým se mění příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o úpravu seznamů třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/385 ze dne 7. března 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/421 o povolení tinktury z Artemisia vulgaris L. (tinktury z pelyňku černobýlu) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, prováděcí nařízení (EU) 2021/485 o povolení zázvorového esenciálního oleje ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, zázvorového oleoresinu ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, selata, výkrm prasat, prasnice, dojnice, telata (mléčné krmné směsi), výkrm skotu, ovce, kozy, koně, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu a zázvorové tinktury ze Zingiber officinale Roscoe jako doplňkové látky pro koně a psy a prováděcí nařízení (EU) 2021/551 o povolení kurkumového výtažku, kurkumového oleje a kurkumového oleoresinu z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a kurkumové tinktury z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkové látky pro koně a psy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/386 ze dne 7. března 2022, kterým se od 8. března 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/03/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/392 ze dne 3. března 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severním Tichém oceánu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/400 ze dne 7. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/407 ze dne 9. března 2022 o ukončení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecké republiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/03/2022 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2077 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení Lvalinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 426, 29.11.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2022 Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/03/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. září 2021 o budoucích rybářích: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách (2019/2161(INI)).Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2022 Odrůdová práva Společenství: prodloužení doby trvání pro některé odrůdy ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin (COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD)) P9_TC1-COD(2021)0019 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. září 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/… o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro odrůdy druhu Asparagus officinalis L. a skupiny druhů květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/03/2022 Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD)) P9_TC1-COD(2021)0055 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. září 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik a nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o přímé dodávky masa z drůbeže a zajícovců. Dostupné zde.

(06/03/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se rybolovných zdrojů; doplňkové látky pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité; biocidního přípravku; geneticky modifikovaných organismů; doplňkové látky pro určité druhy zvířat; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; zásilek ekologických produktů; vstupu určitých produktů rybolovu do Unie; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; režimů jakosti zemědělských produktů; druhů zemědělských rostlin; odrůd druhů zeleniny; ekologického zemědělství; modré ekonomiky a akvakultury; geneticky modifikované sóji; geneticky modifikované kukuřice; mořských větrných elektráren; antarktických mořských oblastí; Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu; ukončení rybolovu; režimů jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; Strategické autonomie a potravinové zabezpečení; opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního

Komise vydala dne 28/02/2022 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/314 ze dne 15. února 2022 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře severního Tichého oceánu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Překlad — Úmluva o zachování a řízení rybolovných zdrojů na volném moři v Severním Tichém oceánu . Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/320 ze dne 25. února 2022 o povolení lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/323 ze dne 22. února 2022 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek udělení povolení biocidního přípravku Sojet v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 973). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/325 ze dne 24. února 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/698, (EU) 2017/2448, (EU) 2017/2452, (EU) 2018/1109, (EU) 2018/1110, (EU) 2019/1304, (EU) 2019/1306 a (EU) 2021/1388, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (oznámeno pod číslem C(2022) 1049) (Pouze nizozemské znění je závazné). Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/347 ze dne 1. března 2022 o povolení esenciálního oleje z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 02/03/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/349 ze dne 28. února 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem (2022)1342). Dostupné zde.

Komise vydala dne 03/03/2022 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, 27.12.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/363 ze dne 24. ledna 2022, kterým se mění a opravuje příloha IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých produktů rybolovu do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/364 ze dne 3. března 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin — Dodatek 2022/2. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Společný katalog odrůd druhů zeleniny — Dodatek 2022/2. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Akční plán EU pro ekologické zemědělství. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/02/2022 Stanovisko Evropského výboru regionů – Udržitelná modrá ekonomika a akvakultura. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073421/01–2021/2759(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2 × DAS– 44406–6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073422/01–2021/2760(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací 1507, MIR162, MON810 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073423/01–2021/2765(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt 11 (SYN-BTØ11-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073424/01–2021/2761(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o dopadu mořských větrných elektráren a ostatních systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu (2019/2158(INI)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu (2021/2757(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021–2018/0210(COD)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Komise vydala dne 01/03/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 01/03/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategická autonomie a potravinové zabezpečení a udržitelnost (stanovisko z vlastní iniciativy). Dostupné zde.

Komise vydala dne 04/03/2022 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního [COM(2021) 424 final – 2021/0242 (COD). Dostupné zde.

(27/02/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se rostliny k pěstování druhů pocházející ze Srbska; Společenství v kontinentální biogeografické oblasti; Společenství v boreální biogeografické oblasti; Společenství v atlantské biogeografické oblasti; Společenství ve středomořské biogeografické oblasti; zeměpisného označení lihoviny; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; vstupu ovcí a koz z Velké Británie do Severního Irska, a o seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup ovcí a koz do Unie; opatření v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků; doplňkové látky; doplňkové látky pro nosnice; doplňkové látky pro všechny druhy prasat; doplňkové látky pro všechny prasatovité; doplňkových látek k silážování; analýzy a experimentu v oblasti ekosystémů; opatření ke snížení náhodných úlovků populace sviňuchy obecné; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; vstupu zásilek drůbeže a pernaté zvěře do Unie; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína

Komise vydala dne 21/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/230 ze dne 18. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o rostliny k pěstování druhů Corylus avellana L. a Corylus colurna L. pocházející ze Srbska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/231 ze dne 16. února 2022, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2022) 854). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/232 ze dne 16. února 2022, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2022) 855). Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/233 ze dne 16. února 2022, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2022) 856).Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/234 ze dne 16. února 2022, kterým se přijímá patnáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2022) 862). Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/248 ze dne 15. února 2022 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Pregler“/ „Osttiroler Pregler“. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/249 ze dne 18. února 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 22/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/250 ze dne 21. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o doplnění nového vzorového veterinárního/úředního osvědčení pro vstup ovcí a koz z Velké Británie do Severního Irska, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup ovcí a koz do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/202 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/257 ze dne 21. února 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 1152). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/268 ze dne 23. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/898, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteázy (EC 3.4.21.19) jako doplňkové látky, a prováděcí nařízení (EU) 2018/982, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/270 ze dne 23. února 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1410 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže určené ke snášce, chovné druhy drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Huvepharma NV). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/271 ze dne 23. února 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1760 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 25841 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat včetně prasnic, kromě prasnic produkujících mléko pro přínos u sajících selat (držitel povolení Chr. Hansen A/S). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/272 ze dne 23. února 2022 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro všechny prasatovité kromě odstavených selat a prasnic a pro psy (držitel povolení: Prosol S.p.A.). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/273 ze dne 23. února 2022 o povolení přípravků Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 a Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 jako doplňkových látek k silážování pro všechny druhy zvířat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/289 ze dne 22. února 2022, kterým se zřizuje konsorcium ERIC pro analýzu a experimenty v oblasti ekosystémů (AnaEE-ERIC) (oznámeno pod číslem C(2022) 933) (Pouze bulharské, české, dánské, francouzské, italské, nizozemské, finské a švédské znění je závazné). Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/202 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/303 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1241, pokud jde o opatření ke snížení náhodných úlovků populace sviňuchy obecné Baltského moře (Phocoena phocoena) trvale žijící v Baltském moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/304 ze dne 23. února 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/02/202 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/305 ze dne 24. února 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/02/202 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/202 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/02/202 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/02/202 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(20/02/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vstupu zásilek drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie; vysoce patogenní influenzy ptáků; zařízení na snižování vedlejších úlovků při rybolovu tresky; seznamu Unie pro nové potraviny; společné rybářské politiky; opatření k tlumení afrického moru prasat; antimikrobních léčivých přípravků u zvířat; dovozu ekologických produktů do Unie; jakosti zemědělských produktů; a názvů v odvětví vína

Komise vydala dne 14/02/2022   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/194 ze dne 10. února 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/198 ze dne 9. února 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 890). Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/02/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/199 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o používání zařízení na snižování vedlejších úlovků při rybolovu tresky Esmarkovy v Severním moři. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/02/2022   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/202 ze dne 14. února 2022, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/204 ze dne 8. prosince 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/205 ze dne 14. února 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/209 ze dne 16. února 2022, kterým se stanoví formát údajů, které mají být shromažďovány a hlášeny pro určení objemu prodeje a používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/02/2022 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2325 ze dne 16. prosince 2021, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie (Úř. věst. L 465, 29.12.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/02/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 15/02/2022 Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 16/02/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

(13/02/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se dovozu živých, nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů ze Spojených států amerických; účinné látky; zdraví zvířat; obchodu ve smyslu nařízení uplatňovaných Spojenými státy mexickými; plastových výrobků na jedno použití; nové potraviny; dovozu v případě přemísťování ovcí a koz; úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly; přemísťování vodních živočichů mezi členskými státy; financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky; nové potraviny; režimů jakosti zemědělských produktů; oblasti biologické rozmanitosti; maximálního limitu reziduí; platnosti schválení účinných látek; režimech jakosti zemědělských produktů; názvu v odvětví vína; režimech jakosti zemědělských produktů

Komise vydala dne 07/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/158 ze dne 4. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1641 o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/159 ze dne 4. února 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Bacillus amyloliquefaciens kmen IT-45 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol za účelem ověření souladu s požadavky Unie týkajícími se zdraví zvířat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/161 ze dne 3. února 2022, kterým se zastavuje přezkumné řízení týkající se překážek obchodu ve smyslu nařízení (EU) 2015/1843 uplatňovaných Spojenými státy mexickými, které spočívají v opatřeních, jež mají dopad na dovoz Tequily. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/162 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/168 ze dne 8. února 2022, kterým se povoluje uvedení pasterované Akkermansia muciniphila na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 09/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/169 ze dne 8. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem moučných červů (larev potemníka moučného Tenebrio molitor) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/175 ze dne 9. února 2022, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o podmínky dovozu v případě přemísťování ovcí a koz určených k plemenitbě z Velké Británie do Severního Irska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/176 ze dne 9. února 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/632, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, směsných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/181 ze dne 9. února 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/260, pokud jde o některá přemísťování vodních živočichů mezi členskými státy nebo částmi jejich území, na něž se vztahují vnitrostátní opatření, a příloha I uvedeného rozhodnutí, pokud jde o nákazový status Irska v případě ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2022 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/187 ze dne 10. února 2022, kterým se povoluje uvedení cetylovaných mastných kyselin na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU)2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/02/2022 Komise vydala dne 11/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/188 ze dne 10. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Acheta domesticus na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 07/02/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/02/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2021 o strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života (2020/2273(IN). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/02/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/621 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky imidakloprid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu (2021/2705(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/02/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 o prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/745 ze dne 6. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje / řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina (2021/2706(RSP)). Dostupné zde.

Komise vydala dne 08/02/2022   Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/02/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/02/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

(06/02/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se strategických plánů Společné zemědělské politiky; platebních agentur; intervencí týkajících se olejnatých semen; opatření na tlumení afrického moru prasat; biocidního přípravku Mydis; hospodářského partnerství s Japonskem; použití uhličitanů sodných (E 500) a uhličitanů draselných (E 501) u nezpracovaných hlavonožců; opatření týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků; dimethylbenzylamoniumchloridu; a biocidního přípravku SchwabEX-Guard

Evropská komise vydala dne 31/01/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1. Dostupné zde.

Evropská komise vydala dne 31/01/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura. Dostupné zde.

Evropská komise vydala dne 31/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, kontroly, jistoty a transparentnost. Dostupné zde.

Evropská komise vydala dne 31/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/129 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP. Dostupné zde.

Evropská komise vydala dne 01/02/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/136 ze dne 31. ledna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Evropská komise vydala dne 01/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/137 ze dne 28. ledna 2022 o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví povolujícího dodávání na trh a používání biocidního přípravku Mydis v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Dostupné zde.

Evropská komise vydala dne 01/02/2022 Rozhodnutí smířeného výboru podle dohody mezi Evropskou Unií a Japonskem o hospodářském partnerství č. 1/2022 ze dne 21. ledna 2022 o změnách přílohy 14-B týkající se zeměpisných označení [2022/138]. Dostupné zde.

Evropská komise vydala dne 02/02/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/141 ze dne 21. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití uhličitanů sodných (E 500) a uhličitanů draselných (E 501) u nezpracovaných hlavonožců. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 03/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/145 ze dne 31. ledna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech. Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 03/02/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/146 ze dne 1. února 2022, kterým se stanoví, zda se přípravek obsahující alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid považuje za biocidní přípravek podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). Dostupné zde.

Evropská komise zveřejnila dne 03/02/2022 Opravu prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/114 ze dne 26. ledna 2022 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „SchwabEX-Guard“. Dostupné zde.

(31/01/2022)  Evropská komise vydala Nařízení týkající se  maximálních limitů reziduí; přípravků na ochranu rostlin; opatření k tlumení afrického moru prasat; ukončení rybolovu tresky obecné; vstupu zásilek drůbeže a čerstvého masa drůbeže do Unie; vysoce patogenní influenzy ptáků; účinné látky; celní kvóty Unie pro hovězí maso z Paraguaye; povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek; reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec; antidumpingového cla na dovoz acesulfamu draselného; poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin; ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích; přílohy 14-B Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem; dovozu glutamátu sodného; Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny; režimů jakosti zemědělských produktů; a názvu v odvětví vína  

Komise vydala dne 25/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/93 ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro akrinathrin, fluvalinát, folpet, fosetyl, isofetamid, „virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1“, „virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2“, spinetoram a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 25/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/94 ze dne 24. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fosmet a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/97 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/103 ze dne 24. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/104 ze dne 26. ledna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/106 ze dne 21. ledna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 444). Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2022 Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1330/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka meptyldinokap a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 359, 16.12.2014). Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/01/2022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/111 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/216, pokud jde o celní kvótu Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/114 ze dne 26. ledna 2022 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „SchwabEX-Guard“. Dostupné zde

Komise vydala dne 28/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/115 ze dne 26. ledna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/116 ze dne 27. ledna 2022, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz acesulfamu draselného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/01/2022 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/119 ze dne 26. ledna 2022 o zrušení rozhodnutí 2004/613/ES na vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/01/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/120 ze dne 26. ledna 2022 o změně rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem C(2022) 367). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2022 Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2022, kterým se jménem Evropské unie schvalují změny přílohy 14-B Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2022 se na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2022 Oprava výkazu příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 (Úř. věst. C 315, 6.8.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2022 Oprava výkazu příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na rozpočtový rok 2021 (Úř. věst. C 315, 6.8.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/01/2022 Oprava výkazu příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 (Úř. věst. C 315, 6.8.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2022 Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/01/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/01/2022 Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 28/01/2022 Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33. Dostupné zde.

Evropská komise vydala Nařízení týkající se požadavků na vstup do Unie v případě některých kopytníků; vzorového osvědčení pro vstup do Unie v případě některých kopytníků; cla na dovoz kyseliny vinné; opatření v souvislosti s africkým morem prasat; potravinářské přídatné látky oxid titaničitý; režimu správy některých celních kvót; opatření k tlumení afrického moru prasat; povolených enologických postupů; maximálních limitů reziduí; vstupu zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže; a maximální limity reziduí pro flonikamid

Komise vydala dne 17/01/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/54 ze dne 21. října 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o další požadavky na vstup do Unie v případě některých kopytníků, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/55 ze dne 9. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro vstup do Unie v případě některých kopytníků, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup kopytníků do Unie. Dostupné zde.


Komise vydala dne 17/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/56 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/921, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036. Dostupné zde.

Komise vydala dne 17/01/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/62 ze dne 14. ledna 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/63 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku oxid titaničitý (E 171). Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/64 ze dne 17. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót a množství, která lze dovézt v rámci některých celních kvót. Dostupné zde.

Komise vydala dne 18/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/65 ze dne 17. ledna 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Dostupné zde.

Komise vydala dne 19/01/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/68 ze dne 27. října 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o povolené enologické postupy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/78 ze dne 19. ledna 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dazomet, hexythiazox, metam a methylisothiokyanát v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/80 ze dne 19. ledna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/85 ze dne 20. ledna 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flonikamid v některých produktech a na jejich povrchu. Dostupné zde.

(16/01/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se vinařské oblasti, povolených enologických postupů, minimálního procentního podílu alkoholu a zveřejnění složek OIV; ukončení rybolovu sledě obecného; ukončení rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého; přípravků na ochranu rostlin; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii; ukončení rybolovu sardele obecné; zákazu rybolovu sledě obecného; opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Německu; pernaté zvěře, určitých mlžů, mořských plžů, žabích stehýnek a hlemýžďů; zárodečných produktů a produktů živočišného původu; osvědčení pro vstup zásilek určitých živých vodních živočichů; veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých druhů drůbeže; položek pro Spojené království v seznamech třetích zemí; výročních zpráv o shromažďování údajů v odvětví rybolovu; ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků; rybolovného práva pro rok 2021; přípravků na ochranu rostlin; nedodržování pravidel společné rybářské politiky; intenzity rybolovu rybářských plavidel; sušené dužiny bobulí kávovníku; vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech; ukončení rybolovu; a společné rybářské politiky

Komise vydala dne 10/01/2022 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/16 ze dne 22. října 2021, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/17 ze dne 4. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30′ s. š. pro plavidla plující pod vlajkou Francie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/18 ze dne 4. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu severoatlantického tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Francie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/19 ze dne 7. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Purpureocillium lilacinum kmen 251 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. Dostupné zde.

Komise vydala dne 11/01/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/28 ze dne 10. ledna 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 157). Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/31 ze dne 6. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu sardele obecné v oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2022 Nařízení Komise (EU) 2022/32 ze dne 6. ledna 2022, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a ve vodách Norska oblasti 4 severně od 53°30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Litvy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/33 ze dne 10. ledna 2022, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/2021 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2022) 155). Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/34 ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění přílohy III, VIII, IX a XI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určité volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě, zásilek určitých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, určitých produktů rybolovu a žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie, a zrušuje rozhodnutí 2007/82/ES. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/35 ze dne 6. ledna 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/36 ze dne 11. ledna 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/37 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých druhů a kategorií drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů do Unie a přemísťování těchto zásilek mezi členskými státy. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/38 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/39 ze dne 12. ledna 2022, kterým se stanoví pravidla týkající se formy a časových plánů pro předkládání národních pracovních plánů a výročních zpráv o shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1701 a (EU) 2018/1283. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 264/21/KOL ze dne 23. listopadu 2021 o mimořádných opatřeních v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podle čl. 259 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 a článků 21, 39 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 [2022/40]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 13/01/2022  Oprava nařízení Rady (EU) 2021/703 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii (Úř. věst. L 146, 29.4.2021). Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/43 ze dne 13. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky flumioxazin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/408. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/44 ze dne 13. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro uplatnění paušálních sazeb spojených se závažným nedodržováním pravidel společné rybářské politiky. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/45 ze dne 13. ledna 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o případy nedodržení a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, které mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb z tohoto fondu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/46 ze dne 13. ledna 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, pokud jde o určování energeticky účinných technologií a upřesnění metodických prvků pro určení běžné intenzity rybolovu rybářských plavidel. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/47 ze dne 13. ledna 2022, kterým se povoluje uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470. Dostupné zde.

Komise vydala dne 14/01/2022 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/53 ze dne 11. ledna 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 247). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/01/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/01/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2022 Informace členských států o ukončení rybolovu. Dostupné zde.

Komise vydala dne 12/01/2022 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2021 o zajištění plnění cílů týkajících se povinnosti vykládky podle článku 15 společné rybářské politiky (2019/2177(INI)). Dostupné zde.

(09/01/2022)   Evropská komise vydala Nařízení týkající se přípravků na ochranu rostlin; a veterinárních požadavků na vstup mléčných výrobků do Unie

Komise vydala dne 05/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/4 ze dne 4. ledna 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Purpureocillium lilacinum kmen PL11 jako látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011.   Dostupné zde.

Komise vydala dne 06/01/2022 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/7 ze dne 5. ledna 2022, kterým se mění příloha V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o veterinární požadavky na vstup mléčných výrobků obsažených v trvanlivých směsných produktech do Unie. Dostupné zde.