S cílem snížit dopad spotřebiteli odhozených plastových filtrů v tabákových výrobcích na životní prostředí a podpořit vývoj alternativ byl tento výrobek zařazen mezi jednorázové plasty upravené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Tato směrnice bude transponována do zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů, který má nabýt účinnosti dne 1. července 2021. Zákon stanoví příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků. Mezi jinými požadavky, jako je osvětová činnost, určení pověřeného zástupce a úhrada nákladů na úklid odpadu, je i požadavek na označování tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Výrobce musí zajistit, aby tyto výrobky byly opatřeny viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které konečným uživatelům poskytne informace o vhodných postupech nakládání s vybraným plastovým výrobkem, který se stal odpadem, nebo o způsobech zbavování se tohoto odpadu, kterých je třeba se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady u daného vybraného plastového výrobku vyvarovat, a přítomnosti plastů ve vybraném plastovém výrobku a z toho vyplývajících negativních dopadech protiprávního zbavování se odpadu z tohoto vybraného plastového výrobku mimo místa určená k odkládání odpadu na životní prostředí. Evropská komise přijala prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Nařízení (EU) 2020/2151 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Jednotková a vnější balení tabákových výrobů s filtry a prodejní a skupinové obaly filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky s povrchem 10 cm2 nebo více musí být označena v českém jazyce dle následujícím způsobem:

Přesné umístění, velikost a vnější úpravu označení specifikuje nařízení (EU) 2020/2151. Platí výjimka pro tabákové výrobky s filtry a filtry uvedené na trh před 4. červencem 2022, když označení může mít formu nálepek. Piktogramy ve vektorové kvalitě poskytne Evropská komise na svých webových stránkách (www.ec.europa.eu). Informace zpřístupňuje rovněž Ministerstvo životního prostředí (https://www.mzp.cz/cz/znaceni_podle_sup).

Tabákové výrobky s filtry a filtry musí být tímto údajem označeny uvedené na trh po 3. 7. 2021 (první úplatné nebo bezúplatné dodání vybraného plastového výrobku na území České republiky v rámci podnikání za účelem distribuce, spotřeby nebo použití nebo dovoz vybraného plastového výrobku). Pokud tedy budou předmětné výrobky uvedeny na trh před 3. 7. 2021, bude možné tyto výrobky následně doprodat a povinnost označování se na tyto výrobky zpětně neuplatní. Pokud však výrobce na území ČR pouze vybrané výrobky vyrobí a uskladní před 3. červencem 2021, ale k distribuci je předá až po 3. červenci 2021, má se za to, že byly uvedeny na trh až po 3. červenci, a musí tedy již splňovat požadavky nařízení na označování.

SZPI bude příslušná ke kontrole označování tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Zdroj: SZPI