Evropská unie přijala na jaře 2018 nový ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství, který má podle Evropské komise evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k silnějšímu hospodářství s výraznějším oběhovým prvkem, které bude zdroje využívat udržitelnějším způsobem. Navržená opatření mají přispět k doplnění chybějící části do životního cyklu výrobků – výrobky se budou více recyklovat a opětovně využívat, což prospěje životnímu prostředí i ekonomice. Všechny suroviny, výrobky a odpady budou podle předložených plánů v maximální míře zhodnoceny a využity, čímž se podpoří úspory energie a sníží emise skleníkových plynů.

 

NÁRODNÍ LEGISLATIVA

Balíček odpadové (a obalové) legislativy

V souvislosti s přijetím tzv. balíčku oběhového hospodářství na úrovni Evropské komiseMinisterstvo životního prostředí připravilo následující právní předpisy -  návrh nového zákona o odpadech, návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, návrh novely zákona o obalech a návrh změnového zákona. Po zapracování připomínek a doporučení Legislativní rady Vlády ČR v říjnu 2019 probíhal dále legislativní proces na úrovni Parlamentu. Jednotlivé návrhy zákonů byly Poslanecké sněmovně předloženy v polovině prosince 2019.  Nová legislativa přinese do České republiky celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu a Česko tak vykročí na cestu k oběhovému hospodářství. V roce 2020 probíhal egislativní proces na úrovni PSP ČR a Senátu. Zákony se tak staly účinnými ke dni 1. ledna 2021.

Zákony vydané v Sbírce zákonů:

Zákon č. 541/2020 o odpadech

Zákon č. 542/2020  o výrobcích s ukončenou životností 

Zákon č. 543/2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (Změnový zákon)

Zákon č. 545/2020, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Novou legislativu a průběžně zpracované metodické pokyny naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Program předcházení vzniku odpadů

Vláda ČR dne 27.10.2014 schválila Program předcházení vzniku odpadů ČR. Program předcházení vzniku odpadů ČR spolu s Plánem odpadového hospodářství a připravovaným odpadovým zákonem představují klíčové dokumenty, které budou ovlivňovat budoucí směřování odpadového hospodářství ČR. Více informací na stránkách MŽP ČR.

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2020 předložilo návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí). Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (dále jen „směrnice 2019/904“) do českého právního řádu. Navrhovaný zákon stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků.

Vláda opětovně schválila začátkem listopadu 2021 návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků, který čekal ve Sněmovně na projednání více než 10 měsíců, vláda formou dvou zákonů předložila dne 24. listopadu tyto návrhy PSP ČR jako sněmovní tisky č. 55 a 56

Zákony byly dne 31. srpna 2022 vydány ve Sbírce zákonů:

Zákon č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Přehled zaváděných opatření včetně harmonogramu

 

EVROPSKÁ LEGISLATIVA

Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Začátkem léta byla v Úředním věstníku publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezeni dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Směrnice byla přijata z důvodu nepřetržitého nárůstu plastových odpadů a jeho úniku do životního prostředí (především mořského). Cílem je předejít a omezit dopad některých plastových výrobků na životní prostředí a lidské zdraví a podporovat přechod k oběhovému hospodářství s pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů a přispívat tím k účinnému fungování vnitřního trhu. Členské státy mají do roku 2021 zakázat uvádění jednorázových plastových výrobků na trh. Dále jsou členské státy povinny zavést opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových nádob na potraviny, nápojových kelímků, vlhčených ubrousků či lehkých plastových nákupních tašek. Na různé výrobky se budou uplatňovat rozdílná opatření. Transpoziční lhůta pro členské státy k přijetí vnitrostátních předpisů v souladu s novou „Směrnicí“ je do 3. července 2021. Směrnice 2019/904 byla přijata za účelem omezení plastového odpadu v mořích a oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. Směrnice je taktéž dalším krokem k podpoře cirkulární ekonomiky po směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, a tzv. balíčku k oběhovému hospodářství EU. Podle rozborů plastového odpadu nalezeného v mořích a na plážích přímořských členských států EU Komise navrhla regulaci zaměřenou na nejčastěji se vyskytující odpad z plastových výrobků. Ten se v mořích a oceánech hromadí a plastová rezidua byla nalezena v mnoha druzích mořských živočichů – želvách, tuleních, velrybách, ptácích, rybách a korýších. Tím pádem se tato rezidua dostávají i do potravního řetězce. Kromě poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví lidí znečišťujícími látkami má plastový odpad negativní dopady také na turismus, rybářství a lodní dopravu.

Dne 18. prosince 2020 bylo v úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.  Vzhledem k tomu, že v  české verzi prováděcího nařízení se neshodovaly texty piktogramů s následně uvedenými texty dále v jednotlivých přílohách, byla dne 5. března 2021 publikována oprava výše uvedeného prováděcího nařízení Komise 2020/2151. Českou verzi opravy nařízení naleznete zde. Další oprava tohoto nařízení proběhla v červnu 2021, došlo k nahrazení slova " výrobek obsahuje plast" na " plast ve výrobku"., českou verzi opravy nařízení naleznete zde. Odkaz na stránku Evropské komise, kde jsou ke stažení v příslušných grafických formátech a jazykových verzích symboly značení podle nařízení Komise 2020/2151. naleznete zde. Dne 1. října 2021 Evropská komise zveřejnila Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1752, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici SUP, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití.

Ministerstvo životního prostředí ČR aktualizovalo Odpovědi na nejčastější dotazy k povinnostem vyplývajícím ze směrnice EU 2019/904, zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zákona č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Podklad je dostupný zde.

Pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Komise zveřejnila dne 31/05/2021 zveřejnila dlouho očekáváné Pokyny  týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Českou verzi naleznete zde.

Revize Směrnice o obalech a obalových odpadech (Návrh nařízení)

Evropská komise předložila dne 30/11/2022 návrh revize směrnice o obalech a obalových odpadech, jejímž cílem by mělo být posílení základních požadavků na obaly, stanovení opatření a cílů pro předcházení vzniku obalových odpadů na úrovni EU.

Nový návrh má tři hlavní cíle – 1) předcházet vzniku odpadu z obalů, snižovat jeho množství, snižovat zbytečné používání obalů a podporovat opakovaně použitelné a plnitelné obaly; 2) podporovat vysoce kvalitní uzavřenou recyklaci – do roku 2030 by mělo být zajištěno, že všechny obaly na trhu EU budou ekonomicky životaschopným způsobem recyklovatelné; 3) snížit potřebu primárních přírodních zdrojů a vytvořit dobře fungující trh s druhotnými surovinami a zvýšit využívání recyklovaných plastů v obalech prostřednictvím povinných cílů. Návrh se tedy dotýká problematiky opakované použitelných obalů, zbytečných obalů, nadměrného používání obalů, označování k usnadnění recyklace obalů i snižování potřeby primárních materiálů.

 

Pro zobrazení informací je potřeba se přihlásit!

ZÁPISY Z FOODRINKEUROPE:OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zápisy z FoodDrinkEurope: CIRCECON

Zápisy z FoodDrinkEurope: Životní prostředí a udržitelnost