Geneticky modifikovanou potravinou / krmivem se rozumí potravina/krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyrobena. Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU.  Za GMO je považován organismus, s výjimkou lidských bytostí, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí technik genového inženýrství. Jedná se o techniky odlišné od klasického šlechtění. Geneticky modifikovány mohou být rostliny, zvířata, mikroorganismy. Běžný spotřebitel se v současné době může nejčastěji setkat s produkty z GMO rostlinného původu.

KOMPETENCE V OBLASTI GMO V ČR:

 • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Uvolňování GMO do životního prostředí
  • Polní pokusy s GMO
  • Uzavřené nakládání s GMO
  • Česká komise pro nakládání s GMO a GM produkty
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Hodnocení rizik pro zdraví lidí (SZÚ)
 • Ministerstvo zemědělství ČR 
  • Pěstování a monitoring pěstování GM rostlin
  • Uvádění GM potravin a krmiv na trh

PŘEHLED LEGISLATIVY:

Rámcový přehled legislativy související s oblastí geneticky modifikovaných organismů:

Legislativa EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003, o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu,...

Související legislativa EU

Nařízení Evropského parlamentu rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Legislativa ČR:

Zákon č. 252/1997 Sb., Zákon o zemědělství

Zákon č. 78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Vyhláška č. 89/2006 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Vyhláška č. 209/2004 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Vyhláška č. 415/2009 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Mezinárodní smlouvy v oblasti GMO - zdroj MŽP ČR:

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Legislativní předpisy sledujte také na stránkách Ministerstva zemědělství ČR v sekci GM plodiny - pěstování geneticky modifikovaných plodin.

 

OZNAČOVÁNÍ:

Vztahuje se na potraviny/krmiva, které obsahují GMO nebo z nich sestávají nebo jsou vyrobeny z GMO nebo obsahují slžoky vyrobené z GMO.

Prezentace MZe ČR - Legislativa GM potraviny a krmiva

 

DALŠÍ INFORMACE:

European Non-GMO Industry Association

GMO bez obalu

Portál Bezpečnosti potravin

GMO - Otázky a odpovědi

Bezpečnost genetický modifikovaných potravin a krmiv

Informace MInisterstva zemědělství ČR

 

AKTUALITY:

(05/09/2021)   Velká Británie povolila jako první v Evropě zkušební pěstování geneticky modifikované pšenice metodou CRISPR

Britské ministerstvo zemědělství DEFRA povolilo první zkušební pěstování geneticky modifikované pšenice upravené technikou úpravy DNA tzv. CRISPR. Jde o první zemi v EU, která se k podobnému kroku odhodlala. Pšenice je upravena tak, aby měla snížené hladiny přirozeně se vyskytujícího asparaginu, který se při pečení chleba mění na karcinogenní látku akrylamid. Výskyt akrylamidu v potravinách je diskutován již od roku 2002. V tomto roce bylo potvrzeno, že akrylamid způsobuje vznik rakoviny u hlodavců, a je považován za pravděpodobně karcinogenní i u lidí. Cílem projektu je proto snížení expozice spotřebitelů akrylamidu. Pětiletý zkušební pěstitelský projekt poběží do září 2026.

Více informací zde.

(22/08/2021)   Evropská komise schválila deset geneticky modifikovaných plodin k výrobě potravin a k použití jako krmiva pro zvířata

Evropská komise udělila dne 17/08/2021 povolení k používání deseti geneticky modifikovaných plodin (GMO) k výrobě potravin a pro použití jako krmiva pro zvířata. Jedná se o 3 druhy kukuřice, 2 druhy sójových bobů, 1 druh řepky olejky, 1 druh bavlníku a obnovení povolení 2 druhů kukuřice a 1 druhu řepky olejky. Povolení jsou platná 10 let, přičemž na jakýkoli produkt vyrobený z těchto GM plodin se budou vztahovat přísná pravidla EU pro označování a dosledovatelnost na trhu EU. Povolení se netýká pěstování na území EU. Evropská komise rozhodla na základě přísného vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Více informací zde.

Na evropském trhu je možné koupit jen GM produkty rostlinného původu, žádná GM potravina či krmivo živočišného původu být uváděno nesmí. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Použití GM produkty rostlinného původu je výrazné především v krmivářském průmyslu.

Standard "Bez GMO"