Biopotraviny vyprodukované v České republice musí být označené jak národním logem, tzv. biozebrou, tak i evropským logem. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí.

Národní značení

dsfg

Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Toto logo musí nést na svých obalech nejen biopotraviny, ale všechny bioprodukty vyprodukované v České republice. Musí zde být také umístěn číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx).

Evropské značení

Bio_logo_nove_EU.jpg

Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci  je definován v nařízení Rady (ES) č. 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské surovinyPro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

Pokud je použito, musí být evropské logo vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní organizace a informací o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v jednom zorném poli s tímto logem.

Bližší informace získáte na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Související legislativa

Aktuální stav evropské legislativy

V roce 2022 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 848/2018 o ekologické produkci a označování bioproduktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 nabyde účinnosti 1. 1. 2022 (původně 1. 1. 2021).

Změny tzv. ekologické reformy jsou následující:

Rozsah působnosti;

 • Zahrnutí dalších produktů (kůže, korek, sůl atd.) nově pravidla pro konkrétní druhy; jelenovití, králíci
 • Nový koncept (rozmnožovací) ekologický heterogenní materiál

Kontrolní systém;

 • Konec decertifikačních limitů i na národní úrovni
 • Možnost kontroly jen jednou za dva roky u nerizikových subjektů
 • Certifikace skupiny hospodářských subjektů
 • Změna systému uznávání zboží ze třetích zemí systém ekvivalence - compliance

Označování;

 • Nelze už označovat produkci z přechodného období
 • Místo produkce povinně EU/mimo EU, volitelně specifikace země/ regionu pokud všechny zem. suroviny odtud

Udělování výjimek snaha o omezení;

 • Omezení doby trvání výjimek na použití neekologických surovin na 6 měs.  a max. 2x prodloužit
 • Příloha povolených neekologických přísad zemědělského původu,  zredukována; min 1x ročně revize

Povolené látky v ekologické produkci;

 • Revize seznamů povolených látek, revize současných příloh, rozvržení obdobné
 • Výrazná redukce souč. příloha IX složky zemědělského původu z konvenční produkce
 • Nově bude seznam látek pro čištění a desinfekci v rostlinné výrobě,  (až po začátku účinnosti)
 • Seznam látek povolených ve třetích zemích (podle případných požadavků třetích zemí)

Komise vydala dne 11/01/2021 Opravu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018). Dostupné zde.

Aktuální stav národní legislativy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. května 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které nabývá účinností od 1. 1. 2021.

Přijetí tohoto nařízení vyvolalo potřebu úpravy některých ustanovení zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem návrhu změny tohoto zákona je jednak adaptace na toto nařízení, ale také adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

V rámci adaptace na výše uvedené předpisy EU návrh obsahuje například:

 • vytvoření elektronické databáze ekologicky chovaných zvířat, přičemž bude využit stávající systém – Registr ekologických podnikatelů,
 • úpravu okruhu subjektů, majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství, přičemž touto úpravou má dojít k zakotvení povinnosti registrace subjektů jako jsou např.
  e-shopy,
 • úpravu délky platnosti certifikátů bioproduktů z 15 na 26 měsíců v návaznosti na četnost fyzických kontrol, které mohou být v závislosti na splnění stanovených podmínek prováděny jednou za 24 měsíců.

Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, bylo třeba reagovat i na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace tedy návrh obsahuje například:

 • upřesnění způsobu označování bioproduktů, certifikovaných na území České republiky, vnitrostátním logem pro ekologickou produkci,
 • úpravu skutkových podstat přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob s ohledem na praktické poznatky,
 • zvýšení horní hranice pokuty za přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitele atd., z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Návrh zákona byl dne 31. 3. 2020 předložen k projednání na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 27. 1. 2020 do 24. 2. 2020.

Znění návrhu zákona s důvodovou zprávou je k dispozici zde.

 

Prezentace MZe ČR - Označování bioprodukce a aktuality 

AKTUALITY Z OBLASTI EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVIN

Změny v pravidlech ekologického zemědělství v souvislosti s Nařízením 2018/848 - 17. 2. 2022

Evropská komise předložila Akční plán pro ekologické zemědělství; plán cílí na zvýšení produkce, posílení spotřeby, a další zlepšení udržitelnosti ekologického zemědělství

Akční plán pro ekologické zemědělství - předložení

Evropská komise plánuje předložit nový Akční plán pro ekologické zemědělství dne 31/03/2021 s cílem posílit spotřebu ekologických produktů, podpořit produkci, a posílit příspěvek sektoru ekologického zemědělství k ochraně životního prostředí a udržitelnos

Evropská komise zveřejnila seznam doporučovaných eko-schémat, na seznam zařadila ekologické zemědělství i agroekologii; eko-schémata budou muset napomáhat plnění cílů Evropské zelené dohody - 1/2021

Brexit - Dovoz a vývoz bioprodukce z a do Velké Británie od 1. ledna 2021 v rámci Dohody o spolupráci mezi EU a UK 

Kompletní právní předpisy EZ ve formě publikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)

Interpretační dopis k problematice aromat ve zpracování biopotravin