ZÁKON O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, nabyl účinnosti 1.2.2010. Zemědělsko-potravinářský sektor dlouhodobě poukazoval na to, že obchodní řetězce zneužívají své ekonomické / tržní síly k tomu, aby diktovaly podmínky pro dodávky zboží od dodavatelů do maloobchodní sítě. Podstatou platného zákona je proto zákaz zneužití významné tržní síly ze strany odběratelů. Dohledem nad dodržováním a aplikací zákona je pověřen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Od počátku jeho platnosti je předmětem řady více či méně odborných diskusí o jeho funkčnosti či opodstatněnosti. Existence zákona však prokázala, že má jednoznačně pozitivní vliv na chování řetězců, kdy se toto chování viditelně zlepšilo. Došlo především k tomu, že je dodržována doba splatnosti 30 dnů, což zaregistrovali téměř všichni dodavatelé vstupující do obchodních vztahů s řetězci. Zároveň u pekařského zboží zmizely tzv. vratky, které zákon zakazuje, a řetězce se tak o zbylé zboží musí postarat samy na své vlastní náklady. Jako třetí pozitivum lze vnímat i skutečnost, že došlo ke snížení letákových akcí u zboží, které bylo nejčastěji nabízeno za podnákupní ceny. V této souvislosti je nutné zmínit také fakt, že výše uvedená pozitiva nevnímají pouze malí a střední dodavatelé, ale dotýkají se všech, i těch, kteří mají určité postavení na trhu a určitou vyjednávací pozici, a to napříč všemi sektory.

Dne 5. 2. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn text zákona č. 50/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen „zákon“), která nabyla účinnosti 5.3.2016.

V roce 2019 ukončila Evropská komise legislativní proces a vydala Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Členské státy měly povinnost transponovat Směrnici, v rámci níž mohly zavést i přísnější opatření, do 1. května 2021.  Většina států však transpozici v požadovaném termínu nesplnila.

Ústavní soud svým nálezem ze dne 7. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16, vyhlášeným ve Sbírce zákonů dne 27. května 2020 pod č. 254/2020 rozhodl o zrušení části § 3a zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb.

Dne 30. listopadu vyšla pod číslem 359/2022 Sb. novela zákona, která mění samotný název na „zákon o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů“ a přináší nové vymezení zemědělských a potravinářských produktů a osob, na které se zákon vztahuje. Úplnění znění tohoto zákona naleznete zde.Výkladová stanoviska, doporučení a aktuality naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.