Na této stránce najdete přehled veřejných konzultací EU na téma potravinářství, příp. zemědělství, které poskytují zájmovým skupinám a široké veřejnosti jedinečnou příležitost vyjádřit se k plánovaným iniciativám v této oblasti a představit vlastní návrhy. Další informace zobrazíte kliknutím na odkazy níže.

Prostřednictvím veřejných konzultací máte možnost vyjádřit svůj názor na záběr a zaměření nových iniciativ, na jejich priority a na přidanou hodnotu souvisejících opatření přijímaných na úrovni EU a můžete se tak zapojit i do hodnocení stávajících politik a právních předpisů. Konzultace vyhledáte zde.

Veřejné konzultace probíhající v roce 2023:  

Komise dne 06/03/2023 zahájila zpětnou vazbu k podmínkám pro zálohové platby k projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. Iniciativa stanoví podmínky, za nichž mohou vnitrostátní orgány poskytovat zálohy subjektům žádajícím o podporu od školního roku 2023/2024. Evropská komise ke konzultaci přiložila i nový návrh delegovaného aktu zaměřeného na zálohové platby. Konzultace je otevřena do 03/04/2023, k dispozici zde.

Komise dne 10/03/2023 zahájila zpětnou vazbu k tříletému hodnocení výkonných agentur EU. Iniciativa cílí na vyhodnocení fungování šesti výkonných agentur EU v období 2017-2021 včetně Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny a Výkonné agentury pro malé a střední podniky. Konzultace je otevřena do 07/04/2023, k dispozici zde.

Komise dne 13/02/2023 zahájila zpětnou vazbu ke zprávě o strategickém výhledu roku 2023. Analýza a doporučení ve zprávě se budou zabývat vylepšením schopnosti Evropy dosáhnout udržitelnosti do roki 2050, rozšířením otevřené strategické autonomie EU a posílením vedoucího postavení EU ve světě. Konzultace je otevřena do 13/03/2023, k dispozici zde

Komise dne 15/02/2023 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci seznamu směsných produktů obilovin vyňatých z kontrol na hranicích EU v rámci bezpečnosti potravin. Trvanlivé směsné produkty z obilovin budou přidány na seznam nízkorizikových směsných produktů osvobozených od kontrol. Konzultace je otevřena do 15/03/2023, k dispozici zde.

Komise dne 15/02/2023 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu emisních norem pro těžká vozidla v rámci snižování emisí uhlíku. Iniciativa stanoví ambicióznější cíle pro těžká vozidla, což je klíčovým krokem pro splnění cílů Evropské zelené dohody. Konzultace je otevřena do 16/04/2023, k dispozici zde.

Komise dne 01/02/2023 zahájila konzultaci k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce státních podpor, který je součástí průmyslového plánu Zelené dohody. V souvislosti s urychlením a usnadněním ekologické transformace Evropy se dočasný krizový rámec mění na dočasný krizový a přechodný rámec. Cílem je podpořit investice do rychlejšího zavádění energie z obnovitelných zdrojů a podpořit dekarbonizaci průmyslu a výrobu zařízení nezbytných pro přechod k nulovým čistým emisím. Dostupné zde.

Komise dne 26/01/2023 zahájila zpětnou vazbu k úpravě pravidel pro zeměpisná označení v odvětví vína. Konzultace je otevřena do 23/02/2023, k dispozici zde.  

Komise dne 26/01/2023 zahájila zpětnou vazbu k označování složek vína a úpravě pravidel pro zeměpisná označení v sektoru vína. Konzultace je otevřena do 23/02/2023, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Konzultace je otevřena do 23/01/2023, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k přezkumu pravidel o snížení objemu obalových odpadů. Iniciativa cílí na zlepšení koncepce obalových materiálů pro opětovné použití a recyklaci, na zvýšení obsahu recyklovaného materiálu v obalech a na snížení objemu obalů. Konzultace je otevřena do 29/01/2023, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k pravidlům EU o certifikaci pohlcování uhlíku. Účelem iniciativy je vypracovat pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Konzultace je otevřena do 29/01/2023, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k aktualizaci pravidel týkajících se poplatků za humánní a veterinární léčivé přípravky před prodejem v EU, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky. Konzultace je otevřena do 07/02/2023, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k revizi právních předpisů o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek. V rámci provádění Zelené dohody stanoví strategie pro udržitelnost chemických látek řadu opatření, která vyžadují cílenou revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Různé možnosti revize budou analyzovány při posouzení dopadů a na základě výsledků pak Komise předloží legislativní návrhy na revizi normativní části i příloh uvedeného nařízení. Konzultace je otevřena do 17/02/2023. Dostupná zde.

Veřejná konzultace k průběžnému hodnocení programu Horizont. Iniciativa vyhodnotí první výsledky výzkumných a inovačních akcí programu Horizont pro roky 2021-2023. Konzultace je otevřena do 23/02/2023, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k závěrečnému hodnocení programu Horizont 2020. Iniciativa analyzuje výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace v letech 2014-2020. Konzultace je otevřena do 23/02/2023, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel. Hodnocení poskytne přesný obraz provádění a prosazování směrnice. Posoudí bezpečnost rybářských plavidel s ohledem na nedávná technická zlepšení bezpečnosti námořní dopravy i zda by oblast působnosti směrnice měla být rozšířena tak, aby zahrnovala menší plavidla. Konzultace je otevřena do 16/03/2023. Dostupná zde.

 

Veřejné konzultace probíhající v roce 2022:

(18/12/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska ke státním podporám v podobě malých částek; a k poplatkům za veterinární léčivé přípravky  

Komise dne 12/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu pravidel týkajících se výjimek ohledně pravidel státní podpory v podobě malých částek (podpora de minimis) pro služby obecného hospodářského zájmu. V rámci iniciativy budou přezkoumány výše částek s ohledem na inflaci. Konzultace je otevřena do 09/01/2023, k dispozici zde.  

Komise dne 13/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci pravidel týkajících se poplatků za humánní a veterinární léčivé přípravky před prodejem v EU, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky. Konzultace je otevřena do 07/02/2023, k dispozici zde.

(11/12/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k udržitelným vstupním surovinám pro biopaliva; k celním kvótám v obchodu se zemědělskými produkty; k boji proti antimikrobiální rezistenci; a k ekologické výrobě soli

Komise dne 05/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizovanému seznamu udržitelných vstupních surovin pro biopaliva. Konzultace je otevřena do 02/01/2023, k dispozici zde

Komise dne 06/12/2022 zahájila zpětnou vazbu ke změnám některých technických pravidel týkajících se celních kvót v obchodu se zemědělskými produkty. Iniciativa skrze technické změny vyjasní pravidla ohledně celních kvót a změní způsob, jakým jsou uplatňována pravidla týkající se referenčního množství a registrace v systému LORI. Konzultace je otevřena do 03/01/2023, k dispozici zde.

Komise dne 06/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k zákazu některých antimikrobiálních látek u zvířat/živočišných produktů dovážených do EU v rámci boje proti antimikrobiální rezistenci. Konzultace je otevřena do 03/01/2023, k dispozici zde.

Komise dne 07/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k novým pravidlům pro podrobnou metodu produkce u ekologické výroby soli. Cílem iniciativy je zavést podrobná pravidla ekologické produkce mořské soli a dalších solí používaných v potravinách a krmivech. Konzultace je otevřena do 04/01/2023, k dispozici zde.

(05/12/2022)  Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k platbám na plochu v rámci programů rozvoje venkova; k právní předpisům proti šíření přenosné spongiformní encefalopatie (TSE); k označování ekologického krmiva; ke snížení objemu obalových odpadů; certifikaci pohlcování uhlíku; k současnému programu Horizont; a k programu Horizont 2020

Komise dne 02/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k programům rozvoje venkova – kontroly dodržování podmínek pro získávání plateb podle plochy. Iniciativa stanoví pokyny pro kontrolu dodržování pravidel při vyplácení plateb na plochu v rámci rozvoje venkova, kdy příjemce dostává i platby na plochu v rámci strategických plánů SZP. Konzultace je otevřena do 30/12/2022, k dispozici zde

Komise dne 02/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k úpravě právních předpisů o přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) týkajících se zákazu krmiv, vývozu hnojiv a obchodu s kozami a jejich dovozu. Iniciativa harmonizuje obchodní a dovozní pravidla pro kozy a zohlední pojem koncového bodu organických hnojiv/pomocných půdních látek. Konzultace je otevřena do 30/12/2022, k dispozici zde.

Komise dne 28/11/2022 zahájila zpětnou vazbu k označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Konzultace je otevřena do 23/01/2023, k dispozici zde.

Komise dne 01/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu pravidel o snížení objemu obalových odpadů. Iniciativa cílí na zlepšení koncepce obalových materiálů pro opětovné použití a recyklaci, na zvýšení obsahu recyklovaného materiálu v obalech a na snížení objemu obalů. Konzultace je otevřena do 29/01/2023, k dispozici zde.

Komise dne 01/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k pravidlům EU o certifikaci pohlcování uhlíku. Účelem iniciativy je vypracovat pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Konzultace je otevřena do 29/01/2023, k dispozici zde.

Komise dne 01/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k průběžnému hodnocení programu Horizont. Iniciativa vyhodnotí první výsledky výzkumných a inovačních akcí programu Horizont pro roky 2021-2023. Konzultace je otevřena do 23/02/2023, k dispozici zde.

Komise dne 01/12/2022 zahájila zpětnou vazbu k závěrečnému hodnocení programu Horizont 2020. Iniciativa analyzuje výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace v letech 2014-2020. Konzultace je otevřena do 23/02/2023, k dispozici zde.

 

(06/11/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k zpětné vysledovatelnosti tabákových výrobků

Komise dne 03/11/2022 zahájila zpětnou vazbu k cílené revizi systému EU pro zpětnou vysledovatelnost tabákových výrobků. Konzultace je otevřena do 01/12/2022, k dispozici zde.

(30/10/2022) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k povoleným produktům a látkám ekologické produkce; ke kontrolním subjektům pro dovoz ekologických produktů; ke Společné zemědělské politice; a ke směrnicím týkajícím se škůdců na osivu a jiném rozmnožovacím materiálu rostlin

Komise dne 24/10/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci seznamu povolených produktů a látek ekologické produkce. Konzultace je otevřena do 21/11/2022, k dispozici zde

Komise dne 25/10/2022 zahájila zpětnou vazbu k opravě některých prvků seznamu uznaných kontrolních subjektů pro dovoz ekologických produktů. Konzultace je otevřena do 22/11/2022, k dispozici zde.

Komise dne 25/10/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci seznamu uznaných kontrolních subjektů u dovozu ekologických produktů. Konzultace je otevřena do 22/11/2022, k dispozici zde.

Komise dne 28/10/2022 zahájila zpětnou vazbu ke Společné zemědělské politice – změny strategických plánů (postupy, lhůty a maximální počet změn za rok). Iniciativa cílí na stanovení postupů a časových lhůt pro žádost zemí EU o změny ve schválených strategických plánech a na stanovení výjimek z pravidla o maximální počtu změn za kalendářní rok. Konzultace je otevřena do 25/11/2022, k dispozici zde.

Komise dne 28/10/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci směrnic týkajících se škůdců na osivu a jiném rozmnožovacím materiálu rostlin. Iniciativa doplní informace o opatřeních na ochranu proti nekaranténním škodlivým organismům regulovaným v EU do směrnice o uvádění osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin na trh a do směrnice o uvádění na trh vinné révy a rozmnožovacího materiálu ovoce a ovocných rostlin. Konzultace je otevřena do 25/11/2022, k dispozici zde.

(02/10/2022)  Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k hnojivům

Komise dne 26/09/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci seznamu vedlejších produktů živočišného původu v hnojivech, které mají být použity bez dalších úředních kontrol. Konzultace je otevřena do 24/10/2022, k dispozici zde.

(25/09/2022) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k nařízení o klasifikaci, označování a balení; a k zákazu produktů sklizených nucenou prací

Komise dne 20/09/2022 zahájila zpětnou vazbu k představení nových hazardních tříd v revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení (ES č. 1272/2008). Konzultace je otevřena do 18/10/2022, k dispozici zde.

Komise dne 19/09/2022 zahájila zpětnou vazbu k účinnému zákazu produktů, které byly vyrobeny, vytěženy nebo sklizeny za použití nucené práce v EU i třetích zemích. Konzultace je otevřena do 20/11/2022, k dispozici zde.

(18/09/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k návrhu základního nařízení o Evropské agentuře pro chemické látky; běží poslední den konzultace k udržitelnému používání pesticidů

Komise dne 12/09/2022 zahájila zpětnou vazbu k návrhu základního nařízení o Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA). Cílem iniciativy je připravit základní nařízení o agentuře – rozšířit správní pravomocní agentury ECHA a racionalizovat pracovní postupy. Konzultace je otevřena do 10/10/2022, k dispozici zde

Komise dne 19/09/2022 o půlnoci uzavře možnost odeslat připomínky do veřejné konzultace k udržitelnému používání pesticidů. Ke dni 18/09/2022 bylo do konzultace zasláno 6.247 připomínek. Drtivě nejvíce odpovědí bylo zasláno z Německa (necelé 4.000 odpovědí), následuje Francie (1.146), Nizozemí (278) a Polsko (197). Česká republika podle statistik Komise zaslala do konzultace 30 příspěvků, Slovensko pouze 3. Konzultace je na poslední den k dispozici zde.

(11/09/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k poskytování zálohovaných plateb na odvětvové intervence v rámci Společné zemědělské politiky; k podmínkám pro tržní intervenci v rámci Společné zemědělské politiky; a k novému veterinárnímu nařízení (EU) 2019/6

Komise dne 05/09/2022 zahájila zpětnou vazbu k poskytování zálohovaných plateb na odvětvové intervence v rámci strategických plánů Společné zemědělské politiky. Účelem iniciativy je umožnit vyplácení záloh na odvětvové intervence v rámci strategických plánů SZP všem zemědělským odvětvím. Konzultace je otevřena do 03/10/2022, k dispozici zde

Komise dne 06/09/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci podmínek pro tržní intervenci ve strategických plánech Společné zemědělské politiky. Cílem iniciativy je upravit některá pravidla v nařízení (EU) 2022/216 týkající se intervencí zemí EU na trzích se zemědělskými produkty. Konzultace je otevřena do 04/10/2022, k dispozici zde.

Komise dne 07/09/2022 zahájila zpětnou vazbu ke změně přílohy II nařízení (EU) 2019/6 (nové veterinární nařízení) za účelem jejího přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku v rámci bezpečnosti potravin. Konzultace je otevřena do 05/10/2022, k dispozici zde.

(14/08/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k povolování výsadby révy vinné; a k nařízení o blokových výjimkách konsorcia

Komise dne 10/08/2022 zahájila zpětnou vazbu ke změnám v režimu povolování výsadby révy vinné (nařízení v přenesené pravomoci). Iniciativa cílí na zohlednění změny v režimu povolování výsadby révy, o nichž bylo rozhodnuto v rámci nové Společné zemědělské politiky. Konzultace je otevřena do 07/09/2022, k dispozici zde

Komise dne 10/08/2022 zahájila zpětnou vazbu ke změnám v režimu povolování výsadby révy vinné (prováděcí nařízení). Iniciativa cílí na zohlednění změny v režimu povolování výsadby révy, o nichž bylo rozhodnuto v rámci nové Společné zemědělské politiky. Konzultace je otevřena do 07/09/2022, k dispozici zde.

Komise dne 09/08/2022 zahájila zpětnou vazbu k právu hospodářské soutěže – hodnocení nařízení o blokových výjimkách pro konsorcia. Cílem iniciativy je vyhodnotit fungování nařízení od posledního prodloužení platnosti v roce 2020. Konzultace je otevřena do 03/10/2022, k dispozici zde.

(07/08/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k ochraně a obnově půdy a udržitelnému hospodaření s půdním fondem; k šetření kontaminace v ekologické produkci; k Zemědělské účetní datové síti; k podmínkám používání veterinárních léčiv a očkovacích látek; a k finanční podpoře producentům ovoce a zeleniny při stažení jejich produktů z trhu

Komise dne 01/08/2022 zahájila zpětnou vazbu k ochraně a obnově půdy a udržitelnému hospodaření s půdním fondem. Účelem iniciativy je vytvořit právní rámec pro zdraví půdy v rámci Strategie EU v oblasti půdy do roku 2030, jehož součástí je specifikace podmínek pro zajištění půdy, určení možnosti monitorování půdy a stanovení pravidel k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy. Konzultace je otevřena do 24/10/2022, k dispozici zde.

Komise dne 02/08/2022 zahájila zpětnou vazbu k šetření kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami v ekologické produkci. Iniciativa stanoví šablonu pro podávání zpráv o kontaminaci ekologických produktů, o výsledcích šetření příčiny a zdroje kontaminace a o opatření přijatých v návaznosti na šetření. Konzultace je otevřena do 30/08/2022, k dispozici zde.

Komise dne 02/08/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci zaznamenávání údajů o ekonomice zemědělských podniků v Zemědělské účetní datové síti (FADN). Cílem iniciativy je opravit a upravit některá pravidla pro zaznamenávání údajů o ekonomice zemědělských podniků. Konzultace je otevřena do 30/08/2022, k dispozici zde.

Komise dne 05/08/2022 zahájila zpětnou vazbu k podmínkám používání veterinárních léčiv a očkovacích látek. Iniciativa stanoví podmínky používání veterinárních léčivých přípravků pro účely prevence nákaz zvířat, jakož i následná opatření. Konzultace je otevřena do 02/09/2022, k dispozici zde.

Komise dne 05/08/2022 zahájila zpětnou vazbu k bezplatnému rozdělení finanční podpory EU producentům ovoce a zeleniny při stažení jejich produktů z trhu. Cílem iniciativy je stanovit pravidla pro vyrovnávací platby vyplácené organizacím producentům ovoce a zeleniny v případě stažení jejich produktů z trhu a následného distribuování zdarma (př.: charitativním organizacím, školám). Konzultace je otevřena do 02/09/2022, k dispozici zde.

Komise dne 05/08/2022 zahájila zpětnou vazbu k prováděcím pravidlům finanční podpory EU producentům ovoce a zeleniny při stažení jejich produktů z trhu. Cílem iniciativy je stanovit pravidla pro vyrovnávací platby vyplácené organizacím producentům ovoce a zeleniny v případě stažení jejich produktů z trhu a následného distribuování zdarma (př.: charitativním organizacím, školám). Konzultace je otevřena do 02/09/2022, k dispozici zde.

(17/07/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k Evropské síti pro Společnou zemědělskou politiku; a k dovozu ekologických produktů

Komise dne 13/07/2022 zahájila zpětnou vazbu ke správě Evropské sítě pro Společnou zemědělskou politiku. Cílem iniciativy je vytvořit kontakty mezi vnitrostátními sítěmi, organizacemi a správními orgány z oblasti zemědělství a rozvoje venkova na úrovni EU. Konzultace je otevřena do 10/08/2022, k dispozici zde.

Komise dne 14/07/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizovanému seznamu uznaných zemí mimo EU a kontrolních subjektů pro dovoz ekologických produktů. Konzultace je otevřena do 11/08/2022, k dispozici zde.

(26/06/2022) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska ke klasifikaci a označování chemických látek; k cílům obnovy přírody; a k udržitelnému používání pesticidů

Komise dne 22/06/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizovanému seznamu poznámek v klasifikaci a označování chemických látek. Účelem iniciativy je doplnit do seznamu nové poznámky na základě nových a aktualizovaných klasifikací pro některé látky. Konzultace je otevřena do 20/07/2022, k dispozici zde.

Komise dne 24/06/2022 zahájila zpětnou vazbu k cílům obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti. Cílem iniciativy je na základě posouzení dopadů navrhnout právně závazné cíle obnovy přírody do roku 2030. Konzultace je otevřena do 21/08/2022, k dispozici zde.

Komise dne 24/06/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci pravidel udržitelného využívání pesticidů. Iniciativa cílí na rozšíření metod pro snížení objemu používaných pesticidů pro plnění cílů Evropské zelené dohody a strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 21/08/2022, k dispozici zde.

(29/05/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k zákazu výrobků získaných nucenou prací; k živinám v hospodaření; ke snížení potravinového odpadu; a k rámci Evropské Unie pro nakládání s odpady 

Komise dne 23/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k účinnému zákazu výrobků produkovaných, těžených nebo sklízených za použití nucené práce. Cílem iniciativy je zakázat, aby byly na trhu EU dostupné výrobky, při jejichž produkci v EU a ve světě byla použita nucená práce. Konzultace je otevřena do 20/06/2022, k dispozici zde.

Komise dne 23/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k živinám – akčnímu plánu pro lepší hospodaření. Iniciativa cílí na zmírnění znečištění živinami (dusík a fosfor) a zefektivnění jejich koloběhu s cílem zlepšení bezpečnosti potravin, ochrany lidského zdraví a ochrany ekosystému.  Konzultace je otevřena do 15/08/2022, k dispozici zde.

Komise dne 24/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k cílům v oblasti snižování množství potravinového odpadu. Účelem iniciativy je stanovit právně závazné cíle na omezení plýtvání potravinami v rámci strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 16/08/2022, k dispozici zde.

Komise dne 24/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k revizi rámce EU pro nakládání s odpady a jejich dopadu na životní prostředí. Iniciativa cílí na snížení objemu odpadu, snížení množství směsného odpadu a posílení recyklace odpadu. Konzultace je otevřena do 16/08/2022, k dispozici zde.

(23/05/2022) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k vyšetření jatečně upravených těl prasat na přítomnost trichinel; a k omezení výskytu rostlinných škůdců ceratocstit platani a flacescence dorée 

Komise dne 16/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k dělení jatečně upravených těl prasat do doby, než jsou známy výsledky vyšetření na přítomnost trichinel. Inciativa aktualizuje nařízení v otázce dělení jatečně upravených těl domácích prasat na více než 6 částí za určitých podmínek před obdržením výsledku na přítomnost trichinel. Konzultace je otevřena do 13/06/2022, k dispozici zde.

Komise dne 17/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k opatřením související s omezením výskytu rostlinného škůdce ceratocystis platani. Konzultace je otevřena do 14/06/2022, k dispozici zde.

Komise dne 18/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k opatřením související s omezením výskytu škůdce révy vinné flavescence dorée. Konzultace je otevřena do 15/06/2022, k dispozici zde.

(08/05/2022) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k přepravě a skladování rybolovných produktů; k monitorovacímu rámci oběhové ekonomiky; a k programu EU na porpotu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Komise dne 03/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k novým požadavkům pro přepravu a skladování rybolovných produktů v souvislosti s bezpečností potravin. Iniciativa má umožnit používání kadí naplněných vodou a ledem a rovněž techniky superchlazení. Konzultace je otevřena do 31/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 06/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k revizi monitorujícího rámce oběhové ekonomiky. Iniciativa cílí na lepší pokrytí stádia produkce a propojení oběhové ekonomiky, klimatické neutrality a nulového znečištění v souladu s Evropskou zelenou dohodou. Konzultace je otevřena do 03/06/2022, k dispozici zde.

Komise dne 05/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu podpory z EU na ovoce, zeleninu a mléka do škol. Cílem iniciativy je přispět k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 28/07/2022, k dispozici zde.

Komise dne 05/05/2022 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách. Přezkum programu souvisí s propagací udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 28/07/2022, k dispozici zde.(09

(01/05/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k zálohovým platbám na odvětvové intervence strategických plánů Společné zemědělské politiky; k hodnocení výkonnosti Evropské agentury pro životní prostředí; k úředním kontrolám živých měkkýšů, drůbeže a rybích produktů; k zamezení šíření bakterie Meloidogyne graminicola; k udržitelnému potravinovému systému; a k rostlinám získaným pomocí nových genomických technik

Komise dne 25/04/2022 zahájila zpětnou vazbu ke Společné zemědělské politice – konkrétně k zálohovým platbám na odvětvové intervence v rámci strategických plánů. Použití zálohových plateb by mělo být rozšířeno na odvětví vína, včelařství, ovoce a zeleniny, chmele a další odvětví uvedená v Nařízení (EU) 2021/2115. Konzultace je otevřena do 23/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 25/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k hodnocení výkonnosti Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v letech 2017-2021. Konzultace je otevřena do 23/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 27/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k úředním kontrolám živých měkkýšů, drůbeže a rybích produktů. Účelem iniciativy je rozšířit analytické metody pro kontrolu mražených rybích produktů, kontroly drůbeže po porážce za účelem produkce foie gras a drůbeže určené k pozdějšímu vykuchání. Konzultace je otevřena do 25/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 27/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k opatření k zamezení vstupu a šíření bakterie Meloidogyne graminicola na území Evropské unie. Konzultace je otevřena do 25/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 28/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k nové iniciativě týkající se udržitelného potravinového systému EU. Iniciativa stanoví pravidla označování potravin z hlediska udržitelnosti, minimální kritéria pro udržitelné zadávání veřejných zakázek na potraviny a pravidla pro správu a monitorování. Konzultace je otevřena do 21/07/2022, k dispozici zde.

Komise dne 29/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k právním předpisům pro rostliny získané pomocí určitých nových genomických technik. Iniciativa cílí na vytvoření právního rámce pro rostliny a potravinářské a krmné produkty získané cílenou mutagenezí a cisgenezí, přičemž bude zachována vysoká úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, což přispěje k plnění cílů Evropské zelené dohody a strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 22/07/2022, k dispozici zde.

(17/04/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska ke spotřební dani alkoholu a alkoholických nápojů; a k nástroji pro jednotný trh během mimořádných událostí

Komise dne 11/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k hodnocení sazby spotřební daně a daňových struktur k alkoholu a alkoholickým nápojům. Iniciativa cílí k posouzení spotřební daně alkoholu a alkoholických nápojů z roku 1992, jestli přispívají k řádnému fungování jednotného trhu EU. Konzultace je otevřena do 11/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 13/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k novému nástroji EU k zajištění fungování jednotného trhu během mimořádných událostí. Účelem iniciativy je vytvoření flexibilního a transparentního nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu, které zajistí nepřetržitý volný pohyb zboží a jeho dostupnost. Konzultace je otevřena do 11/05/2022, k dispozici zde.

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ   (17/04/2022)   Evropská komise plánuje předložit legislativní návrhy na označování složek alkoholických nápojů v roce 2022, návrhy pro zdravotní varování pak v roce 2023

Evropská komise se přiklání k povinnosti označovat složky a obsah živin v alkoholických nápojích. Návrh by ráda představila do konce roku 2022, návrh pro zdravotní varování na etiketách alkoholických nápojů by pak měla předložit do konce roku 2023. Návrh je jednou z iniciativ Plánu EU pro boj proti rakovině a jejímu rostoucímu výskytu, zveřejněného v únoru 2021. Odhaduje se, že do konce roku 2035 by se mohl počet obětí rakoviny zvýšit o 24 %, tím by se rakovina stala hlavní příčinu úmrtí v EU.

Více informací zde.

(10/04/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k hraničním kontrolám produktů živočišného původu; k monitorování lesů; k úloze spotřebitelů v ekologické transformaci; a k systému chráněných zeměpisných označení

Komise dne 07/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k hraničním kontrolám u produktů živočišného původu, směsných produktů a jejich kódů kombinované nomenklatury v rámci bezpečnosti potravin. Účelem iniciativy je pozměnit seznam produktů v nařízení (EU) 2017/625, které podléhají úředním kontrolám. Konzultace je otevřena do 05/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 08/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k novému rámci EU pro monitorování lesů a strategické plánování. Cílem iniciativy je vytvořit rámec pro pozorování stavu lesů s otevřeným přístupem k aktuálním a podrobným informacím. Konzultace je otevřena do 06/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 03/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k posílení úlohy spotřebitelů v ekologické transformaci v rámci Spotřebitelské politiky. Iniciativa cílí na umožnění spotřebitelům aktivně se podílet na dosažení udržitelnější ekonomiky – poskytnutí spolehlivých informací o výrobcích, zabránění greenwashingu a stanovení požadavků na loga a ekoznačky. Konzultace je otevřena do 29/05/2022, k dispozici zde.

Komise dne 03/04/2022 zahájila zpětnou vazbu k revizi systému chráněných zeměpisných označení u potravin a nápojů. Iniciativa by měla posílit systém skrze zlepšení udržitelné produkce, lepší prosazování pravidel, omezení internetové krádeže, urychlení registračních postupů, a další. Konzultace je otevřena do 05/06/2022, k dispozici zde.

(13/03/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k vydávání dodatkových ochranných osvědčení u léčivých přípravků a přípravků na ochranu rostlin; ke zkušebním metodám pro nařízení o chemických látkách; a k olivovému oleji

Komise dne 08/03/2022 zahájila zpětnou vazbu k jednotnému postupu pro vydávání dodatkových ochranných osvědčení u léčivých přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Konzultace je otevřena do 05/04/2022, k dispozici zde.

Komise dne 10/03/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci pravidel EU týkajících se zkušebních metod pro nařízení o chemických látkách (REACH). Účelem iniciativy je doplnit seznam schválených metod testování chemických látek. Konzultace je otevřena do 07/04/2022, k dispozici zde.

Komise dne 11/03/2022 zahájila zpětnou vazbu ke změně obchodních norem pro olivový olej. Iniciativa stanoví předpisy, které musí splňovat olivový olej pro prodej na trhu EU. Konzultace je otevřena do 08/04/2022, k dispozici zde.

Komise dne 11/03/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizovaným metodám analýzy pro olivový olej. Iniciativa cílí na aktualizaci metod používaných ke kontrole stanovených vlastností, zatímco vychází z posledních vědeckých poznatků. Konzultace je otevřena do 08/04/2022, k dispozici zde.

(07/03/2022) Evropská komise vyzvala prvovýrobce, zpracovatele, velkoobchodníky i maloobchodníky k poskytnutí informací o dohodách zaměřených na dosažení cílů udržitelnosti v zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězcích

Evropská komise vyzvala dne 28/02/2022 prvovýrobce, zpracovatele, velkoobchodníky i maloobchodníky k poskytnutí informací o dohodách zaměřených na dosažení cílů udržitelnosti v zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězcích. Zpětná vazba pomůže Komisi vypracovat pokyny k nové odchylce, která za určitých podmínek vyjímá dohody o udržitelnosti v oblasti zemědělství z pravidel hospodářské soutěže. Právo EU podle vyjádření Komise obecně zakazuje dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž, jako jsou dohody mezi soutěžiteli vedoucí k vyšším cenám nebo nižším množstvím. Evropský parlament a Rada ale nedávno přijaly novou odchylku, která umožňuje taková omezení v dohodách v odvětví zemědělství, pokud jsou nezbytná pro dosažení vyšších norem udržitelnosti, než jsou závazné normy EU nebo normy vnitrostátní. Dohody by měly sledovat určité environmentální cíle, snížení používání pesticidů a nebezpečí antimikrobiální rezistence a ochranu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Smluvními stranami dohod by měli být zemědělští výrobci, kteří by případně jednali s dalšími subjekty z dodavatelského řetězce. Evropská komise by v souladu s žádostí Parlamentu a Rady měla do 08/12/2023 vydat pokyny týkající se podmínek pro uplatňování této odchylky. Komise nyní proto zahájila konzultaci se zúčastněnými stranami, aby porozuměla typům dohod o udržitelnosti, které dosud byly vypracovány a možným omezením hospodářské soutěže, která mohou vyplývat z těchto dohod. Konzultace je otevřena do 23/05/2022.

Více informací zde a zde.

(27/02/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k ethanolu zemědělského původu; a ke znečištění životního prostředí mikroplasty

Komise dne 21/02/2022 zahájila zpětnou vazbu ke změně definice ethanolu zemědělského původu. Účelem iniciativy je objasnit, že ethanol se získává destilací zemědělských produktů po kvašení, a sladit požadované limity reziduí s limity skutečně používanými výrobci a kontrolovanými laboratořemi. Konzultace je otevřena do 21/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 22/02/2022 zahájila zpětnou vazbu k opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. Iniciativa cílí na zlepšení znalostí o rizicích výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách a na snížení znečištění a potencionálního zdravotního rizika. Konzultace je otevřena do 17/05/2022, k dispozici zde.

(20/02/2022)   Veřejné konzultace: Komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin přijímají zpětné vazby a stanoviska ke zdravotním a environmentálním normám u dovozu zemědělských a potravinářských produktů; k ochraně a obnově půdy; a k dobrým životním podmínkám zvířat

Komise dne 16/02/2022 zahájila zpětnou vazbu ke zprávě o uplatňování zdravotních a environmentálních norem EU u dovozu zemědělských a potravinářských produktů. Zpráva posoudí důvody a právní proveditelnost norem pro životní podmínky zvířat, nebo třeba postupů a výrobních metod. Konzultace je otevřena do 16/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 16/02/2022 zahájila zpětnou vazbu k ochraně a obnově půdy a udržitelnému hospodaření s půdním fondem. Iniciativa v rámci strategie EU v oblasti půdy do roku 2030 specifikuje podmínky pro zajištění zdravé půdy, určí možnosti monitorování půdy a stanoví pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy. Konzultace je otevřena do 16/03/2022, k dispozici zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin dne 14/02/2022 zahájil zpětnou vazbu k metodologickým pokynům pro vypracování mandátů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 28/03/2022, k dispozici zde.

(13/02/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k ochraně zeměpisných označení potravin; k hnojivým výrobkům; k ochranným opatřením proti škůdcům; k evropskému projektu ovoce, zelenina a mléko do škol; k certifikaci pohlcování uhlíku

Komise dne 09/02/2022 zahájila zpětnou vazbu k ochraně zeměpisných označení potravin. Účelem iniciativy je vytvořit jednotné podmínky provádění pravidel při změně specifikace výrobku. Konzultace je otevřena do 09/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 09/02/2022 zahájila zpětnou vazbu k ochraně zeměpisných označení potravin. Cílem iniciativy je doplnit pravidla týkající se změny specifikace výrobku pro zajištění řádného fungování systému. Konzultace je otevřena do 09/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 09/02/2022 zahájila zpětnou vazbu k technickým změnám pravidel pro hnojivé výrobky. Účelem iniciativy je sjednotit technické požadavky pravidel s politickými prioritami Unie (Farm to Fork, REACH). Konzultace je otevřena do 09/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 10/02/2022 zahájila zpětnou vazbu ke změně ochranných opatření proti škůdcům rostlin – Thaumatotibia leucotreta. Konzultace je otevřena do 10/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 10/02/2022 zahájila zpětnou vazbu k evropskému projektu ovoce, zelenina a mléko do škol – dálkové kontroly v období 2021/22 kvůli Covidu-19. Ve školním roce 2021/22 mohou země zúčastněné v projektu mohou provádět nezbytné kontroly na dálku, například prostřednictvím videokonference. Konzultace je otevřena do 10/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 07/02/2022 zahájila zpětnou vazbu k pravidlům EU pro certifikaci pohlcování uhlíku. Účelem iniciativy je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. Konzultace je otevřena do 02/05/2022, k dispozici zde.

 

 

(23/01/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k biologicky rozložitelným a kompostovatelným plastům; a k revizi nařízení REACH pro chemické látky

Komise dne 18/01/2022 zahájila zpětnou vazbu k politickému rámci pro biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty. Iniciativa cílí na určení role rozložitelných plastů pro dosažení nulových emisí a funkční oběhové ekonomiky v rámci Evropské strategie pro plasty, Evropské zelené dohody a Akčního plánu pro oběhovou ekonomiku. Konzultace je otevřena do 15/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 20/01/2022 zahájila zpětnou vazbu k revizi nařízení REACH (nařízení k chemickým látkám) pro dosažení životního prostředí bez toxinů. Účelem iniciativy je plnit cíl Evropské zelené dohody, tedy snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. Konzultace je otevřena do 15/04/2022, k dispozici zde.

(16/01/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k pravidlům státních podpor pro zemědělství, lesnictví a rybolov

Komise dne 11/01/2022 zahájila zpětnou vazbu k návrhu revize pravidel státních podpor EU pro zemědělství, lesnictví a rybolov. Návrh cílí na srovnání současných pravidel s prioritami EU (se Společnou zemědělskou politikou, se Společnou rybářskou politikou a s Evropskou zelenou dohodou), více informací k dispozici zde. Konzultace je otevřena do 13/03/2022, k dispozici zde.

(09/01/2022)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k chronickému chřadnutí jelenovitých

Komise dne 07/01/2022 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci ochranných opatření proti chronickému chřadnutí jelenovitých. Cílem iniciativy je zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění v EU. Konzultace je otevřena do 04/02/2022, k dispozici zde.

(2/1/2022) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k recyklovaným plastům v obalech potravin v rámci bezpečnosti potravin; k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Ralstonia, Synchytrium a Globodera a druhu Clavibacter sepedonicus; ke snížení přípustného denního příjmu bisfenolu; ke změně právních předpisů EU k dobrým životním podmínkám zvířat;k označování potravin; ke stanovení výživových profilů pro výběr zdravějších potravin; a k označování alkoholických nápojů a další.

Veřejná konzultace k recyklovaným plastům v obalech potravin v rámci bezpečnosti potravin. Iniciativa stanoví přechodná ustanovení, ustanovení pro jiné materiály než PET a povinnosti provozovatelů a příslušných orgánů. Konzultace je otevřena do 10/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k pozměněným pravidlům týkajících se monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Cílem iniciativy je zajistit účinné a harmonizované provádění ustanovení k monitorování a vykazování emisí, a zejména pak nulového faktoru emisí ze spalování udržitelné biomasy. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Ralstonia v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů druhu Clavibacter sepedonicus v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Synchytrium v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Globodera v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k agronomické účinnosti a bezpečnostním kritériím pro vedlejší produkty v hnojivových výrobcích EU. Iniciativa určí agronomickou účinnost a bezpečnostní kritéria pro vedlejší produkty v hnojivech. Konzultace je otevřena do 14/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k materiálům o vysoké čistotě v hnojivových výrobcích. Iniciativa stanoví kritéria bezpečnosti pro materiály o vysoké čistotě (jako elementární síra), které mají jasnou agronomickou účinnost, aby byly způsobilé k použití v hnojivech. Konzultace je otevřena do 14/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k přepravě odpadů – přezkum a posouzení revize pravidel EU. Na základě cílů Evropské zelené dohody iniciativa cílí na řádnou recyklaci, a tedy přechod k oběhovému hospodářství. Konzultace je otevřena do 16/01/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace ke změně právních předpisů EU k dobrým životním podmínkám zvířat. Cílem iniciativy je aktualizovat pravidla EU tak, aby zohledňovala roli nedávných vědeckých studií o dobrých životních podmínkách zvířat. Konzultace je otevřena do 21/01/2022, k dispozici zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil veřejnou konzultaci ke snížení přípustného denního příjmu bisfenolu, který je používán v kombinaci s dalšími chemikáliemi na výrobu plastů a pryskyřic a nachází se v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami (převážně nádobí). Nový denní limit příjmu bisfenolu by měl být snížen z 4 mikrogramů na 0,04 nanogramu na 1 kg hmotnosti člověka za den, tedy se jedná o snížení tolerovaného příjmu 100.000krát. Veřejná konzultace k vědeckému názoru je otevřena do 08/02/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek. Cílem iniciativy je zjednodušit poskytování základních informací o chemických látkách, a tak dosáhnout snížení nepříznivých účinků nebezpečných chemických látek na zdraví a životní prostředí. Konzultace je otevřena do 16/02/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k úpravě nařízení k Víceletému finančnímu rámci pro roky 2021-2027. Iniciativa souvisí s cíli legislativního balíčku FitFor55 a v rámci něho stanoveným Sociálním fondem pro opatření v oblasti klimatu. Konzultace je otevřena do 20/02/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace ke změně o rozhodnutí o vlastních zdrojích. Účelem iniciativy je zavést nové vlastní zdroje a poskytnout EU nezbytné zdroje s ohledem na Sociální fond pro opatření v oblasti klimatu. Konzultace je otevřena do 20/02/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k revizi pravidel k označování potravin o informacích poskytováných spotřebitelům. Iniciativa je součástí strategie Farm to Fork a cílí na umožnění volby spotřebitelů pro zdravější a udržitelnější potraviny skrze označování na obalech. Konzultace je otevřena do 07/03/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k usnadnění výběru zdravějších potravin skrze stanovení výživových profilů. V rámci strategie Farm to Fork iniciativa cílí na vytvoření tzv. výživových profilů dle složení potravin (jedná se o prahové hodnoty pro tuky, cukry a/nebo sůl, při jejichž překročení bude u potravin zakázané, či omezené uvádění výživových a zdravotních tvrzení). Konzultace je otevřena do 07/03/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k revizi předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům v rámci označování potravin. V souvislosti s Evropským plánem boje proti rakovině iniciativa stanoví pravidla označování alkoholických nápojů – povinný seznam složek a nutričních údajů. Konzultace je otevřena do 07/03/2022, k dispozici zde.

Veřejná konzultace k revidovaným pravidlům pro rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin. Iniciativa cílí na sladění předpisů o rozmnožovacím materiálu rostlin s cíli Evropské zelené dohody, Farm to Fork strategie, strategie pro biodiverzitu, strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, digitální strategie a strategie v oblasti lesnictví. Konzultace je otevřena do 27/03/2022, k dispozici zde.

Veřejné konzultace probíhající v roce 2021:

(19/12/2021) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů; k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Ralstonia, Synchytrium a Globodera a druhu Clavibacter sepedonicus; ke snížení přípustného denního příjmu bisfenolu; k označování potravin; ke stanovení výživových profilů pro výběr zdravějších potravin; a k označování alkoholických nápojů

Komise dne 14/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k pozměněným pravidlům týkajících se monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Cílem iniciativy je zajistit účinné a harmonizované provádění ustanovení k monitorování a vykazování emisí, a zejména pak nulového faktoru emisí ze spalování udržitelné biomasy. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Komise dne 14/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Ralstonia v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Komise dne 14/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů druhu Clavibacter sepedonicus v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Komise dne 14/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Synchytrium v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Komise dne 14/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k opatření k eradikaci a prevenci šíření škodlivých organismů rodu Globodera v rámci zdraví rostlin. Konzultace je otevřena do 11/01/2022, k dispozici zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil veřejnou konzultaci ke snížení přípustného denního příjmu bisfenolu, který je používán v kombinaci s dalšími chemikáliemi na výrobu plastů a pryskyřic a nachází se v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami (převážně nádobí). Nový denní limit příjmu bisfenolu by měl být snížen z 4 mikrogramů na 0,04 nanogramu na 1 kg hmotnosti člověka za den, tedy se jedná o snížení tolerovaného příjmu 100.000krát. Veřejná konzultace k vědeckému názoru je otevřena do 08/02/2022, k dispozici zde.

Komise dne 13/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi pravidel k označování potravin o informacích poskytovaných spotřebitelům. Iniciativa je součástí strategie Farm to Fork a cílí na umožnění volby spotřebitelů pro zdravější a udržitelnější potraviny skrze označování na obalech. Konzultace je otevřena do 07/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 13/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k usnadnění výběru zdravějších potravin skrze stanovení výživových profilů. V rámci strategie Farm to Fork iniciativa cílí na vytvoření tzv. výživových profilů dle složení potravin (jedná se o prahové hodnoty pro tuky, cukry a/nebo sůl, při jejichž překročení bude u potravin zakázané, či omezené uvádění výživových a zdravotních tvrzení). Konzultace je otevřena do 07/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 13/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům v rámci označování potravin. V souvislosti s Evropským plánem boje proti rakovině iniciativa stanoví pravidla označování alkoholických nápojů – povinný seznam složek a nutričních údajů. Konzultace je otevřena do 07/03/2022, k dispozici zde.

(12/12/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k recyklovaným plastům v obalech potravin a k hnojivům

Komise dne 06/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k recyklovaným plastům v obalech potravin v rámci bezpečnosti potravin. Iniciativa stanoví přechodná ustanovení, ustanovení pro jiné materiály než PET a povinnosti provozovatelů a příslušných orgánů. Konzultace je otevřena do 10/01/2022, k dispozici zde.

Komise dne 08/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k agronomické účinnosti a bezpečnostním kritériím pro vedlejší produkty v hnojivových výrobcích EU. Iniciativa určí agronomickou účinnost a bezpečnostní kritéria pro vedlejší produkty v hnojivech. Konzultace je otevřena do 14/01/2022, k dispozici zde.

Komise dne 10/12/2021 zahájila zpětnou vazbu k materiálům o vysoké čistotě v hnojivových výrobcích. Iniciativa stanoví kritéria bezpečnosti pro materiály o vysoké čistotě (jako elementární síra), které mají jasnou agronomickou účinnost, aby byly způsobilé k použití v hnojivech. Konzultace je otevřena do 14/01/2022, k dispozici zde.

(05/12/2021) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska ke směrnici o odpovědnosti za životní prostředí; a ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí

Komise dne 29/11/2021 zahájila zpětnou vazbu k hodnocení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Hodnocení je zaměřeno na nalezení nedostatků směrnice a na posouzení, zda směrnice plní účel. Konzultace je otevřena do 27/12/2021, k dispozici zde.

Komise dne 30/11/2021 zahájila zpětnou vazbu k opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. Iniciativa cílí na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů mikroplastů, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Konzultace je otevřena do 28/12/2021, k dispozici zde.

(28/11/2021) Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k rezistenci zvířat vůči lékům; ke kontrolám v zařízeních pro chov zvířat; a k označování chemických látek

Komise dne 23/11/2021 zahájila zpětnou vazbu k rezistenci zvířat vůči lékům. Iniciativa stanoví formát pro sběr dat o antimikrobiálních léčivých přípravcích používaných u zvířat. Konzultace je otevřena do 21/12/2021, k dispozici zde.

Komise dne 25/11/2021 zahájila zpětnou vazbu ke kontrolám v zařízeních pro chov zvířat. Iniciativa stanoví doplňující pravidla, podle kterých budou členské státy kontrolovat některá chovná zařízení (např.: svody zvířat, inseminační stanice, místa pro uzavřený chov a rybí farmy). Konzultace je otevřena do 23/12/2021, k dispozici zde.

Komise dne 25/11/2021 zahájila zpětnou vazbu ke stanovení jednotného minimálního počtu úředních kontrol v některých zařízeních pro chov zvířat. Konzultace je otevřena do 23/12/2021, k dispozici zde.

Komise dne 24/11/2021 zahájila zpětnou vazbu ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek. Cílem iniciativy je zjednodušit poskytování základních informací o chemických látkách, a tak dosáhnout snížení nepříznivých účinků nebezpečných chemických látek na zdraví a životní prostředí. Konzultace je otevřena do 16/02/2022, k dispozici zde.

(21/11/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k seznamu invazivních nepůvodních druhů; a k přepravě odpadů

Komise dne 16/11/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci seznamu invazivních nepůvodních druhů ohrožujících biologickou rozmanitost a ekosystémy v různých částech EU. Iniciativa cílí na doplnění seznamu o další invazivní nepůvodní druhy, v jejichž případě musí členské státy přijmout koordinovaná opatření. Konzultace je otevřena do 14/12/2021, k dispozici zde.

Komise dne 19/11/2021 zahájila zpětnou vazbu k přepravě odpadů – přezkum a posouzení revize pravidel EU. Na základě cílů Evropské zelené dohody iniciativa cílí na řádnou recyklaci, a tedy přechod k oběhovému hospodářství. Konzultace je otevřena do 16/01/2022, k dispozici zde.

(14/11/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k perzistentním organickým znečišťujícím látkám

Komise dne 08/11/2021 zahájila zpětnou vazbu ke stanovení mezních hodnot perzistentních organických znečišťujících látek. Iniciativa cílí na stanovení limitní hodnoty pro přítomnost hexachlorbenzenu v pesticidech. Konzultace je otevřena do 06/12/2021, k dispozici zde.

(31/10/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k doporučení Rady o řešení sociálních a pracovních aspektů přechodu ke klimatické neutralitě; k biocidům; k pohraničním kontrolám potravin; k biopesticidům; k pesticidům; a k nebezpečnému odpadu

Komise dne 29/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k doporučení Rady o řešení sociálních a pracovních aspektů spravedlivého přechodu ke klimatické neutralitě. Cílem iniciativy je poskytnout členským státům EU pokyny, jak nejlépe řešit sociální a pracovní aspekty přechodu na klimatickou neutralitu, které budou součástí druhého balíčku „Fit for 55“. Konzultace je otevřena do 19/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k biocidům – odstranění některých kombinací účinných látek/typů přípravků z probíhajícího přezkumu. Účelem iniciativy je odstranit z probíhajícího přezkumu biocidních účinných látek ty, které se již nepoužívají. Konzultace je otevřena do 23/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k pohraničním kontrolám potravin – podmínky importu a pohraniční kontroly obchodních vzorků a některých výrobků. Konzultace je otevřena do 23/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k biopesticidům – kritéria pro schvalování mikrobiálních účinných látek. Účelem iniciativy je plnit cíle strategie Farm to Fork, tedy snížit závislost na chemických pesticidech. Iniciativa cílí na zohlednění mikrobiálních účinných látek oproti chemickým. Konzultace je otevřena do 23/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k pesticidům – nové požadavky ohledně údajů při schvalování účinných látek. Pro plnění cílů strategie Farm to Fork je iniciativa zaměřena na aktualizaci pravidel prodeje biologických alternativ přípravků na ochranu rostlin. Konzultace je otevřena do 23/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k pesticidům – nové požadavky k údajům při povolování přípravků. Účelem iniciativy je zjednodušit prodej biologických alternativ přípravků na ochranu rostlin v rámci plnění cílů strategie Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 23/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k pesticidům – nové jednotné zásady hodnocení a povolování přípravků. Iniciativa je zaměřena na plnění cílů strategie Farm to Fork. Pro aktualizaci stávajících pravidel prodeje biologických alternativ je klíčové upravit část jednotných zásad hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin, aby zohlednily vlastnosti mikroorganismů. Konzultace je otevřena do 23/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 28/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k nebezpečnému odpadu – aktualizované koncentrační limity pro chemické znečišťující látky. Perzistentní organické znečišťující látky jsou jedovaté chemické látky, které se pomalu rozkládají a dostávají se do potravinového řetězce. Iniciativa přezkoumává opatření, jakým způsobem se nakládá s takovým odpadem. Konzultace je otevřena do 23/12/2021, k dispozici zde.

(24/10/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k obchodování s produkty ekologického zemědělství; a k projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol

Komise dne 21/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k prováděcím pravidlům obchodování s produkty ekologického zemědělství, která je nutná stanovit po přijetí nového nařízení EU o ekologického produkci 2018/848. Konzultace je otevřena do 18/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 23/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k podpoře, vyplácení podpory a kontrole projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Cílem iniciativy je upravit prováděcí pravidla celounijního projektu, aby bylo zjednodušené vykazování nákladů a doplněný seznam ověřování kontroly dodávky produktů. Konzultace je otevřena do 20/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 23/10/2021 zahájila zpětnou vazbu ke vzdělávacím opatření a výběru/schválení žadatelů o podporu v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Účelem iniciativy je zajistit doprovodná vzdělávací opatření ve všech zúčastněných školách a upravit podmínky pro schvalování žadatelů o podporu. Konzultace je otevřena do 20/11/2021, k dispozici zde.

(17/10/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k dobrým životním podmínkám zvířat

Komise dne 15/10/2021 zahájila zpětnou vazbu ke změně právních předpisů EU k dobrým životním podmínkám zvířat. Cílem iniciativy je aktualizovat pravidla EU tak, aby zohledňovala roli nedávných vědeckých studií o dobrých životních podmínkách zvířat. Konzultace je otevřena do 21/01/2022, k dispozici zde.

(10/10/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k obchodování s produkty ekologického zemědělství; k nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; a k omezení používání katechinu ze zeleného čaje v potravinách

Komise dne 05/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k prováděcím pravidlům obchodování s produkty ekologického zemědělství, které souvisí s přijetím nového nařízení EU o ekologické produkci, které začne platit v roce 2021. Konzultace je otevřena do 02/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 05/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi akčního plánu EU pro prevenci nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Účelem iniciativy je umožnit členským státům koordinovat opatření a řešení nejdůležitějších příčin tohoto problému. Konzultace je otevřena do 02/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 06/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k omezení používání katechinu ze zeleného čaje v potravinách v souvislosti s bezpečností potravin. V návaznosti na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), že katechin může způsobovat poškození jater, cílí iniciativa na omezení používání extraktů ze zeleného čaje, aby potraviny byly bezpečné pro lidskou spotřebu. Konzultace je otevřena do 03/11/2021, k dispozici zde.

Komise dne 05/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k akčnímu plánu EU pro nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Iniciativa cílí na boj proti ničivému dopadu nelegálního obchodu na biologickou rozmanitost. Konzultace je otevřena do 28/12/2021, k dispozici zde.

(03/10/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k právním předpisům v oblasti životního prostředí; k rostlinám vytvořených pomocí nových genomických technik; k udržitelnému potravinovému systému; k politickému rámci pro biologicky rozložitelné plasty; a ke snížení potravinového odpadu

Komise dne 20/09/2021 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí v roce 2022. Přezkum provádění právních předpisů bude zahrnovat 27 zpráv o pokroku jednotlivých členských států EU a sdělení, které bude obsahovat společné výzvy a prioritní opatření pro všechny země.  Konzultace je otevřena do 18/10/2021, k dispozici zde.

Komise dne 24/09/2021 zahájila zpětnou vazbu k právním předpisům pro rostliny vytvořené pomocí určitých nových genomických technik. Cílem iniciativy je navrhnout právní rámec pro rostliny, potravinářské a krmné produkty získané cílenou mutagenezí a cisgenezí. Konzultace je otevřena do 22/10/2021, k dispozici zde.

Komise dne 28/09/2021 zahájila zpětnou vazbu k udržitelnému potravinovému systému EU. Účelem iniciativy je zajistit udržitelnost potravinového systému a začlenit ji do všech souvisejících politik. Konzultace je otevřena do 26/10/2021, k dispozici zde.

Komise dne 29/09/2021 zahájila zpětnou vazbu k politickému rámci pro plasty na bázi biotechnologií, biologicky rozložitelné plasty a kompostovatelné plasty. Iniciativa cílí na přechod k oběhovému plastovému hospodářství. Konzultace je otevřena do 27/10/2021, k dispozici zde.

Komise dne 01/10/2021 zahájila zpětnou vazbu k cílům snížení potravinového odpadu. Iniciativa je jedním z nástrojů dosažení cílů strategie Farm to Fork a má navrhnout právně závazné prostředky na snížení potravinového odpadu. Konzultace je otevřena do 29/10/2021, k dispozici zde.

 

(12/09/2021)   Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska ke katalogu krmných surovin a k obnově udržitelných uhlíkových zdrojů

Komise dne 09/09/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizovanému katalogu krmných surovin. Aktualizace katalogu je v souladu se strategií Farm to Fork a cílí na snadnější využívání udržitelnějších krmných surovin. Konzultace je otevřena do 07/10/2021, k dispozici zde.

Komise dne 09/09/2021 zahájila zpětnou vazbu k obnově udržitelných uhlíkových cyklů v rámci změny klimatu. Účelem iniciativy je podpořit rozvoj udržitelných řešení pro pohlcování oxidu uhličitého, součástí bude i akční plán na podporu uhlíkového zemědělství. Konzultace je otevřena do 07/10/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k záznamům hospodářských subjektů v ekologickém zemědělství; k výpočtu škod v odvětví ovoce a zeleniny při přírodních katastrofách; a k podávání zpráv o používání kalů z čistíren odpadních vod

Komise dne 03/09/2021 zahájila zpětnou vazbu ke specifikaci záznamů a prohlášení hospodářských subjektů v rámci ekologického zemědělství. Iniciativa upřesňuje způsob vedení evidence preventivních opatření, sledovatelnosti a hmotnostní bilance v hospodářských subjektech. Konzultace je otevřena do 01/10/2021, k dispozici zde.

Komise dne 30/08/2021 zahájila zpětnou vazbu k větší flexibilitě při výpočtu škod způsobených přírodními katastrofami v odvětví ovoce a zeleniny. Konzultace je otevřena do 27/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 30/08/2021 zahájila zpětnou vazbu k používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství – konkrétně k úpravám týkajícím se podávání zpráv podle směrnice o kalech z čistíren odpadních vod. Členské státy budou od roku 2022 podávat každoročně zprávu o prostorových datech týkajících se používání kalů z čistíren odpadních vod. Konzultace je otevřena do 27/09/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k certifikaci bolivijských osiv; a k ekologickým sazenicím

Komise dne 19/08/2021 zahájila zpětnou vazbu k rovnocennosti systémů certifikace osiva – otevření trhu EU pro osivo vyprodukované v Bolívii. Konzultace je otevřena do 30/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 18/08/2021 zahájila zpětnou vazbu k produkci a používání sazenic nepocházejících z ekologické produkce, sazenic z přechodného období a ekologických sazenic. Cílem tohoto návrhu je zajistit integritu ekologických produktů, a to zákazem odchylek při používání sazenic nepocházejících z ekologické produkce u ekologických plodin, které mají jedno vegetační období. Konzultace je otevřena do 15/09/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k integrované statistice zemědělských podniků a revizi nařízení EU o chemických látkách

Komise dne 12/08/2021 zahájila zpětnou vazbu ke grantům EU na shromažďování údajů (2021-2027) v rámci integrované statistiky zemědělských podniků. Iniciativa stanoví výši financování státům EU na pokrytí nákladů sběru údajů v letech 2020, 2023 a 2026. Konzultace je otevřena do 07/10/2021, k dispozici zde.

Komise dne 09/08/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek. Iniciativa reviduje nařízení EU v rámci plnění cílů Zelené dohody. Konzultace je otevřena do 15/11/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska ke Změně ochranných opatření proti škůdcům rostlin a k Integrovanému hospodaření s vodou

Komise dne 27/07/2021 zahájila zpětnou vazbu ke Změně ochranných opatření proti škůdcům rostlin. Jedná se o poskytování zpětné vazby k návrhu prováděcího nařízení, které Komise zveřejnila rovněž dne 27/07/2021. Prováděcí nařízení je dostupné pouze v angličtině. Připomínky je možné odesílat do 24/08/2021, dostupné zde.

Komise dne 26/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k Integrovanému hospodaření s vodou – revidovaným seznamům látek znečišťujících povrchové a podzemní vody. Tato iniciativa se zabývá zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody. Připomínky je možné odesílat do 01/11/2021, dostupné zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k Evropské politice biohospodářství; k doplňkovému vývoznímu osvědčení pro ekologické potraviny; ke směrnicím, pravidlům a nařízením spojeným s dosažením klimatické neutrality v rámci Evropské zelené dohody; a k označování chemických látek

Komise dne 12/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k hodnocení a budoucímu vývoji Evropské politiky biohospodářství. Na žádost Rady bude posouzeno 14 opatření v rámci strategie EU pro biohospodářství z roku 2018 a jejich přispívání cílům Evropské zelené dohody. Konzultace je otevřena do 09/08/2021, k dispozici zde.

Komise dne zahájila 14/07/2021 zpětnou vazbu k doplňkovému vývoznímu osvědčení pro produkci živočišných produktů bez použití antibiotik. Iniciativa zavede vzor pro osvědčení, které potvrdí, že při produkci ekologických potravin nebyla použita antibiotika. Konzultace je otevřena do 11/08/2021, k dispozici zde.

Komise dne 16/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojů. Iniciativa cílí na snížení emisí skleníkových plynů o 50 % do roku 2030 v rámci Evropské zelené dohody. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 16/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k hodnocení a přezkumu směrnice EU o energetické účinnosti. Cílem je v rámci Zelené dohody pro Evropu snížení emisí skleníkových plynů o 50 % do roku 2030. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích v rámci Evropské zelené dohody. Účelem iniciativy je zamezit přesunu výroby do zemí s mírnějšími předpisy pro emise. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi směrnice o zdanění energie v rámci Zelené dohody pro Evropu. Dlouhodobým cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k posílení rezervy tržní stability v souvislosti s revizí systému EU pro obchodování s emisemi. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k vnitrostátním cílům snižování emisí – nařízení o sdílení úsilí. Iniciativa se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 v rámci Evropské zelené dohody. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu pravidel EU pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví. V rámci Zelené dohody pro Evropu cílí iniciativa na zintenzivnění úsilí daného odvětví napomoci dosáhnout klimatické neutrality. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), aby plně napomáhal dosažení cílů Evropské zelené dohody. Konzultace je otevřena do 12/09/2021, k dispozici zde.

Komise dne 14/07/2021 zahájila zpětnou vazbu ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek. Účelem iniciativy je zjednodušit a zefektivnit požadavky na označování některých kategorií chemických látek. Konzultace je otevřena do 20/09/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska ke změně právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat

Komise dne 06/07/2021 zahájila zpětnou vazbu ke změně právních předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat. Cílem iniciativy je zohlednit výsledky nedávných studií a rozšířit působnost předpisů pro dobré životní podmínky zvířat. Konzultace je otevřena do 03/08/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k udržitelným biopalivům; k programu ovoce, zelenina a mléko do škol; k výdajovému programu potravinového řetězce; a k rybím farmám osvobozeným od registrace

Komise dne 29/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k udržitelným biopalivům, biokapalinám a palivům z biomasy. Iniciativa cílí na stanovení podrobných pravidel na podporu rozvoje dobrovolných režimů. Konzultace je otevřena do 27/07/2021, k dispozici zde.

Komise dne 29/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách. Přezkum programu přispěje k propagaci spotřeby potravin v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 27/07/2021, k dispozici zde.

Komise dne 29/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k finanční podpoře programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách. Přezkum programu přispěje k propagaci spotřeby potravin v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 27/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 30/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k evaluaci výdajového programu potravinového řetězce (2014-2020). Evaluace určí efektivitu, účinnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu programu. Konzultace je otevřena do 28/07/2021, k dispozici zde.

Komise dne 02/07/2021 zahájila zpětnou vazbu k typům rybích farem osvobozených od povinnosti registrace a vedení záznamů. Některé podniky mohou být z povinnosti registrace vyňaty, jestliže představují riziko ohrožení zdraví zvířat. Konzultace je otevřena do 30/07/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k úředním kontrolám ekologických produktů; a k označování alkoholických nápojů

Komise dne 21/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k předpisům týkajících se úředních kontrol ekologických produktů určených pro dovoz do EU. Předpisy vzejdou v platnost dne 01/01/2022. Konzultace je otevřena do 19/07/2021, k dispozici zde.

Komise dne 24/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům. Iniciativa stanoví povinný seznam položek a nutričních údajů u alkoholických nápojů v souvislosti s Evropským plánem boje proti rakovině. Konzultace je otevřena do 22/07/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k dovozu ekologických produktů ze třetích zemí; k legislativě o rostlinném a lesním reprodukčním materiálu; a ke kvótám hovězího z Paraguaye

Komise dne 14/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k dovozu ekologických produktů ze zemí mimo EU, konkrétně k pravidlům pro země EU a hospodářské subjekty. Konzultace je otevřena do 12/07/2021, k dispozici zde

Komise dne 14/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k dovozu ekologických produktů ze zemí mimo EU, konkrétně k potvrzením o kontrole a k úředním kontrolám. Konzultace je otevřena do 12/07/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi legislativy o rostlinném a lesním reprodukčním materiálu. Iniciativa cílí na sladění legislativy s cíli Evropské zelené dohody. Konzultace je otevřena do 13/07/2021, k dispozici zde.

Komise dne 19/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k celní kvótě EU pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye. Konzultace je otevřena do 14/08/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k obchodním normám Unie pro zemědělské produkty

Komise dne 08/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty. Cílem iniciativy je aktualizovat obchodní normy tak, aby podporovaly dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům, zjednodušily stávající právní předpisy a sladily pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy. Konzultace je otevřena do 31/08/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k síti údajů o udržitelnosti zemědělských podniků

Komise dne 04/06/2021 zahájila zpětnou vazbu k přechodu na síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků (FSDN). Iniciativa cílí na rozšíření dosavadní oblasti působnosti sítě o zemědělských podnicích v EU, aby zahrnovala i údaje o jejich environmentálních a sociálních postupech. Konzultace je otevřena do 02/07/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k používání monakolinů z červené fermentované rýže

Komise dne 20/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k omezení používání monakolinů z červené fermentované rýže v potravinách. V návaznosti na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se Komise rozhodla omezit používání monakolinů z červené fermentované rýže v potravinách a doplňcích stravy. Konzultace je otevřena do 17/06/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k praxi v oblasti farmakovigilence pro veterinární léčiva; k distribuční praxi veterinárních léčiv; k distribuci účinných látek veterinárních léčiv; ke zprávě o ekologických produktech; a k osvědčení pro subjekty mimo EU v oblasti biopotravin

Komise dne 11/05/2021 zahájila zpětnou vazbu ke správné praxi v oblasti farmakovigilance pro veterinární léčivé přípravky v rámci bezpečnosti potravin. Konzultace je otevřena do 08/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 12/05/2021 zahájila zpětnou vazbu ke správné distribuční praxi veterinárních léčivých přípravků. Iniciativa cílí na ustanovení opatření týkajících se osvědčených postupů distribuce těchto přípravků. Konzultace je otevřena do 09/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 12/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k pravidlům distribuce účinných látek pro veterinární léčivé přípravky. Iniciativa zajistí správné skladování, přepravu a zacházení s účinnými látkami. Konzultace je otevřena do 09/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 12/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k výroční zprávě o kontrolách a označování ekologických produktů. Cílem iniciativy je provést změnu v části každoroční zprávy členských států o produkci a označování ekologických produktů. Konzultace je otevřena do 09/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 12/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k osvědčení pro hospodářské subjekty sídlící mimo EU a seznam kontrolních orgánů a subjektů v oblasti biopotravin. Iniciativa v rámci nového nařízení o ekologické produkci stanoví: vzor osvědčení pro subjekty v zemích mimo EU a elektronický systém vydávání osvědčení; a seznam kontrolních orgánů a subjektů. Konzultace je otevřena do 09/06/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k chemickým látkám; a k narušování hospodářské soutěže zahraničními subvencemi

Komise dne 04/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek. Účelem iniciativy je v rámci Zelené dohody, konkrétně Strategie pro udržitelnost chemických látek, stanovit opatření vyžadující cílenou revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Konzultace je otevřena do 01/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 04/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi nařízení o chemických látkách (REACH) s cílem dosažení životního prostředí bez toxinů. Mezi cíle Zelené dohody spadá snížení znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu, v rámci strategie pro udržitelnost je tedy za potřebí revidovat pravidla pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Konzultace je otevřena do 01/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 05/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizovanému seznamu látek podléhajících omezení v rámci nařízení o chemických látkách (REACH). Cílem iniciativy je doplnit seznam o látky nedávno klasifikované jako zdraví škodlivé. Konzultace je otevřena do 02/06/2021, k dispozici zde.

Komise dne 07/05/2021 zahájila zpětnou vazbu k řešení problému narušování soutěže způsobovaného zahraničními subvencemi. Iniciativa cílí na nalezení nových nástrojů řešících potencionální negativní dopady, které mohou mít subvence poskytované státy mimo EU na jednotný trh. Konzultace je otevřena do 04/07/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k tradičním názvům v odvětví vína

Komise dne 30/04/2021 zahájila zpětnou vazbu k novelizaci postupu pro změnu tradičních názvů v odvětví vína. Iniciativa cílí na napravení opomenutí v poslední aktualizaci pravidel EU týkajících se chráněných tradičních výrazů v odvětví vína z roku 2019. Konzultace je otevřena do 28/05/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k uznávání kontrolních orgánů a subjektů; a k pravidlům obchodování s produkty ekologického zemědělství

Komise dne 23/04/2021 zahájila zpětnou vazbu k uznávání kontrolních orgánů a subjektů ze strany EU, aby mohly certifikovat hospodářské subjekty mimo EU pro účely dovozu jejich ekologických produktů. Konzultace je otevřena do 21/05/2021, k dispozici zde.

Komise dne 23/04/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci pravidel obchodování s produkty ekologického zemědělství. Iniciativa cílí na vytvoření nařízení v přenesené pravomoci ke změně pravidel obchodování s produkty ekologického zemědělství. Konzultace je otevřena do 21/05/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k záznamům o ekologické produkci; k vzdělávání o udržitelnosti životního prostředí; k názvům lihovin; ke kontrolám výrobků vstupujících do EU; a k welfare zvířat

Komise dne 13/04/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci požadavků na uchovávání záznamů o ekologické produkci. Účelem iniciativy je rozšířit informace, které se zaznamenávají do záznamů o ekologické produkci. Konzultace je otevřena do 11/05/2021, k dispozici zde.

Komise dne 13/04/2021 zahájila zpětnou vazbu ke vzdělávání o udržitelnosti životního prostředí. Iniciativa se zaměřuje na pomoc členským státům v posílení rozvoje politik a ve spolupráci na vzdělávání o udržitelnosti životního prostředí v rámci Evropské strategie pro biodiverzitu. Konzultace je otevřena do 11/05/2021, k dispozici zde.

Komise dne 14/04/2021 zahájila zpětnou vazbu k definicím a použití narážek na názvy lihovin. Jedná se o aktualizaci pravidel EU pro označování lihovin – konkrétně o poskytování informací o tradičních výrobních postupech. Konzultace je otevřena do 12/05/2021, k dispozici zde.

Komise dne 17/04/2021 zahájila zpětnou vazbu ke kontrolám výrobků vstupujících do EU. Iniciativa cílí na upřesnění statistických údajů o kontrolách, které členské státy každý rok předkládají. Konzultace je otevřena do 15/05/2021, k dispozici zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil dne 15/04/2021 veřejnou konzultaci k welfare zvířat během transportu. Odpovědi by měly napomoci Úřadu při zpracování vědeckého stanoviska týkajícího se ochrany suchozemských zvířat během transportu, přičemž toto stanovisko bude doplňovat revizi evropské legislativy pro welfare zvířat, na které bude pracovat Evropská komise. EFSA sbírá data týkající se teplot, vlhkosti, i úrovní emisí amoniaku během transportu. Konzultace je otevřena do 10/06/2021, dostupná zde. Stanovisko EFSA by mělo být dokončeno v druhé polovině roku 2022.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k vývozní licenci pro rýži

Komise dne 09/04/2021 zahájila zpětnou vazbu k ukončení povinnosti použít vývozní licenci pro rýži. Vzhledem k možnosti sledovat vývoz rýže jinými prostředky než skrze vývozní licenci, je možné povinnost licence zrušit, aby se snížila administrativní zátěž. Konzultace je otevřena do 07/05/2021, k dispozici zde.

Komise dne 09/04/2021 zahájila zpětnou vazbu k odstranění podrobných ustanovení pro vývozní licence pro rýži. Iniciativa cílí na zrušení podrobných ustanovení licencí – výše skládané jistoty, období platnosti, oznamovací povinnost. Konzultace je otevřena do 07/05/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska seznamu aktivních látek u pesticidů; a k propagační politice pro zemědělské a potravinářské produkty

Komise dne 30/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k statistickým údajům u pesticidů, konkrétně k seznamu aktivních látek. Konzultace je otevřena do 27/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 31/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu propagační politiky v EU i mimo ni pro zemědělské a potravinářské produkty. Iniciativa je součástí Strategie Farm to Fork a cílí na posílení příspěvku propagační politiky k udržitelné produkci a spotřebě prostřednictvím přechodu na rostlinnou stravu (více informací zde). Konzultace je otevřena do 23/06/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k informacím uvedeným u alkoholových nápojů; k identifikaci antimikrobiálních léčivých přípravků; k látkám povoleným v ekologické produkci; a k doplňkovým látkám v krmivech pro zvířata

Komise dne 26/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k použití odkazů v popisu alkoholických nápojů. Inciativa v rámci nového nařízení o lihovinách cílí na poskytování přesnějších informací spotřebitelům. Konzultace je otevřena do 23/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k používání názvu sloučenin v alkoholických nápojích. Iniciativa se dle nového nařízení o lihovinách zaměřuje na uvádění přesnějších informací pro spotřebitele. Konzultace je otevřena do 23/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/03/2021 zahájila zpětnou vazbu ke kritériím pro identifikaci antimikrobiálních léčivých přípravků určených k léčbě lidí. Iniciativa nastaví kritéria pro stanovení antimikrobiálních látek určených pro humánní použití, a tudíž zakázaných pro použití u zvířat. Konzultace je otevřena do 23/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 26/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci seznamu produktů a látek povolených v ekologické produkci. Účelem iniciativy je utvořit rámec produkce biovýrobků v EU. Konzultace je otevřena do 23/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 25/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k modernizaci pravidel EU ohledně doplňkových látek v krmivech pro zvířata. Iniciativa je zaměřená na usnadnění uvádění udržitelných a inovativních látek na trh. Konzultace je otevřena do 17/06/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k podvodům s vínem; k financování čistých technologií; k určení úředních laboratoří; a k udržitelným produktům

Komise dne 16/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k databázi EU pro chemickou analýzu na ochranu identity původu a jakosti vín. Iniciativa se zaměřuje na zlepšení právního rámce pro databázi pro snížení počtu podvodů v odvětví vína. Konzultace je otevřena do 13/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 17/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k financování čistých technologií. Cílem iniciativy je navrhnout změnu postupu podávání žádostí o prostředky z Inovačního fondu pro financování tzv. čistých technologií. Konzultace je otevřena do 14/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 19/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k určení úředních laboratoří pro analýzu vzorků. Iniciativa cílí na stanovení podmínek a okolností pro výjimečné využití neakreditovaných laboratoří na analýzu vzorků odebraných při kontrolách zvířat, rostlin, krmiv a potravin. Konzultace je otevřena do 16/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 17/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k udržitelným produktům. Účelem iniciativy je revidovat směrnici o ekodesignu a následně navrhnout nová legislativní opatření s cílem zajistit vyšší udržitelnost produktů. Konzultace je otevřena do 09/06/2021, k dispozici zde.

Veřejné konzultace: Komise přijímá zpětné vazby a stanoviska k výjimkám z požadavků na schvalování státních dotací; k povolení zahrnutí kolagenu přežvýkavců a hmyzích bílkovin do krmiv pro drůbež a prasata; k potravinářským přídatným látkám; a k použití antimikrobiálních látek

Komise dne 08/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k výjimkám z požadavků na schvalování státních dotací v kontextu Zelené dohody a průmyslové a digitální strategie EU. Iniciativa cílí na upravení nařízení o blokových výjimkách při poskytování pomoci domácím podnikům v jednotlivých členských státech.  Konzultace je otevřena do 05/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 09/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k povolení krmit nepřežvýkavá zvířata (prasata a drůbež) kolagenem / želatinou z přežvýkavců a bílkovinami z hmyzu. Iniciativa cílí na účinné využití krmných materiálů vzhledem k nulovému výskytu bovinní spongiformní encefalopatie v Evropě a zaměření Farm to Fork strategie na lepší využití bílkovin a dalších krmných materiálů produkovaných v Evropě. Konzultace je otevřena do 06/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 12/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k potravinářským přídatným látkám v rámci bezpečnosti potravin. Iniciativa je zaměřena na úpravu pravidel týkajících se potravinářských přídatných látek v souvislosti s nařízením EU o transparentnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci. Konzultace je otevřena do 09/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 10/03/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci pravidel EU umožňujících kontroly použití antimikrobiálních látek u importovaných zvířat a živočišných produktů. Konzultace je otevřena do 05/05/2021, k dispozici zde.

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k Pohotovostnímu plánu pro zabezpečení dodávek potravin, Pohotovostní plán spadá pod strategii Farm to Fork

Evropská komise zahájila dne 01/03/2021 veřejnou konzultaci k Pohotovostnímu plánu pro zabezpečení dodávek potravin, který spadá pod strategii Farm to Fork. Iniciativa cílí na posouzení odolnosti potravinářského řetězce a následné vypracování pohotovostního plánu pro dodávky potravin a potravinové zabezpečení. Komise uvádí, že „tento pohotovostní plán by usiloval o zlepšení přípravy na krizi jakéhokoli druhu, která by mohla významně ovlivnit potravinové zabezpečení v EU, a o zlepšení koordinace v oblastech politiky souvisejících s potravinovým systémem (zemědělství, rybolov, bezpečnost potravin, pracovní síla, zdraví, dopravní záležitosti atd.). To zahrnuje zřízení mechanismu reakce na potravinovou krizi, který má koordinovat Komise a do něhož se mají zapojit členské státy, jakož i soubor obecných pokynů a doporučení ke zlepšení koordinace na úrovni EU a členských států, které budou vytvořeny na základě výsledků činnosti fóra“. Konzultace je k dispozici zde, je dostupná i v českém jazyce.

Komise dne 24/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k ustanovení o označování směsí lihovin. Iniciativa cílí na vyjasnění označování směsí lihovin různých zeměpisných označení. Konzultace je otevřena do 24/03/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k doplňkovým obchodním pravidlům v ekologickém zemědělství. Cílem iniciativy je připravit nařízení v přenesené pravomoci k doplnění obchodních pravidel týkajících se ekologických potravin. Konzultace je otevřena do 15/03/2021, k dispozici zde.

Komise dne 17/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k integrované statistice zemědělských podniků v rámci finančního rámce. Iniciativa cílí na adaptaci statistik k novému Víceletému finančnímu rámci pro roky 2021-2027. Konzultace je otevřena do 17/03/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci právních předpisů EU týkajících se souhrnných zemědělských účtů. Účelem iniciativy je aktualizovat nařízení EU o souhrnném zemědělském účtu zavedením formálních ujednání pro regionální účty; doplněním požadavku na podávání zpráv o kvalitě; a posunutím lhůty pro předání druhého odhadu národních hospodářských účtů pro zemědělství. Konzultace je otevřena do 12/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 09/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu propagačních programů v Unii i mimo ni pro zemědělské a potravinářské produkty EU. Komise přezkoumá politiku EU s cílem zvýšit její příspěvek k udržitelné produkci a spotřebě. Konzultace je otevřena do 09/03/2021, k dispozici zde.

Komise stále přijímá zpětnou vazbu k aktualizaci pravidel EU pro průmyslové emise. Iniciativa cílí na aktualizaci pravidel takovým způsobem, aby se i díky příspěvku průmyslu nadále zlepšoval stav životního prostředí. Konzultace je otevřena do 23/03/2021, k dispozici zde.

Komise dne 08/02/2021 zahájila zpětnou vazbu ke zlepšení předpisů EU o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva. Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí má chránit životní prostředí prostřednictvím trestního práva, vhodných sankcí a přeshraniční spolupráce. Konzultace je otevřena do 03/05/2021, k dispozici zde.

Komise dne 04/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k průkazům pro koně. Inciativa cílí na vytvoření průkazu koňovitých pro identifikaci koní a podobných zvířat při přepravě v rámci EU. Konzultace je otevřena do 04/03/2021, k dispozici zde.

Komise dne 02/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k hnojivým výrobkům. Evropská unie přijala nová pravidla týkající se různých druhů hnojivých výrobků, která mají zajistit možnost volného prodeje těchto výrobků. Konzultace je otevřena do 16/03/2021, k dispozici zde.

Komise dne 03/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k aktualizaci pravidel týkajících se zemědělských vstupů a výstupů na trh. Cílem iniciativy je aktualizovat pravidla sestavování statistik zemědělských podniků EU, což zahrnuje vstup do zemědělství i jeho výstupy. Konzultace je otevřena do 31/03/2021, k dispozici zde.

Komise dne 05/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k prodloužení doby trvání ochrany práv šlechtitelů rostlin pro některé druhy rostlin. Konzultace je otevřena do 03/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 25/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k nové strategii EU pro lesnictví. Účelem iniciativy je v rámci Zelené dohody připravit novou strategii EU v oblasti lesnictví. Strategie se zaměří na zajištění zdravých a odolných lesů, což přispěje k cílům v oblasti biodiverzity a klimatu, sníží výskyt přírodních katastrof, zajistí živobytí, přispěje k oběhovému biohospodářství a k podpoře venkovských komunit. Konzultace je otevřena do 19/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 29/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k přezkumu daňových předpisů pro alkohol a tabák zakoupený v zahraničí. Stávající pravidla stanovují, že daň z tabáku a alkoholu zakoupeného pro vlastní potřebu přepravující do jiné země EU platí pouze v místě zakoupení. Kvůli zneužívání pravidel iniciativa cílí na jejich přezkoumání a úpravu. Konzultace je otevřena do 23/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 02/02/2021 zahájila zpětnou vazbu k nové strategii EU pro půdu. Iniciativa spadá pod strategii EU v oblasti biodiverzity do roku 2030 a cílí na aktualizaci stávající strategie řešení degradace půdy a zachování půdních zdrojů. Konzultace je otevřena do 27/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 19/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi obchodních norem EU pro zemědělské produkty. Iniciativa cílí na úpravu norem tak, aby podporovaly dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům, zjednodušily stávající právní předpisy a sladily pravidla EU s Lisabonskou smlouvou. Konzultace je otevřena do 16/02/2021, k dispozici zde.

Komise dne 18/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k udržitelnému používání pesticidů. Iniciativa přezkoumá dosavadní plnění cílů podporujících používání menšího objemu pesticidů, souhrnná data využije k dalšímu snižování objemu používaných pesticidů v rámci cílů Farm to Fork a Zelené dohody. Komise plánuje ukončit evaluaci používání pesticidů ve druhé čtvrtině tohoto roku, publikovat posouzení dopadů na konci roku 2021, a přijmout nové legislativní návrhy na začátku 2022. Konzultace je otevřena do 12/04/2021, k dispozici zde.

Komise stále přijímá zpětné vazby k nařízení o sdílení úsilí u vnitrostátních cílů snižování emisí. Iniciativa je zaměřená na přezkum nařízení na základě cílů v oblasti klimatu do roku 2030. Konzultace je otevřena do 05/02/2021, k dispozici zde.

Komise stále přijímá zpětné vazby k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi. Iniciativa cílí na úpravu nařízení souvisejících se splněním cílů v oblasti klimatu do roku 2030. Konzultace je otevřena do 05/02/2021, k dispozici zde.

Komise dne 11/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k zeměpisným chráněným označení lihovin v rámci programu jakosti potravin. Iniciativa stanoví další pravidla uvádění lihovin se zeměpisným označením na trh. Konzultace je otevřena do 08/02/2021, akt v přenesené pravomoci k dispozici zde, prováděcí akt k dispozici zde.

Komise stále přijímá zpětné vazby k přezkumu pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojů. V rámci iniciativy budou prozkoumány možnosti, jak snížit emise skleníkových plynů do roku 2030. Konzultace je otevřena do 09/02/2021, k dispozici zde.

Komise dne 11/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k cílům obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitosti. Z důvodu rychle ubývající biologické rozmanitosti je tato iniciativa jedním z hlavních opatření zahrnutých ve strategii EU na ochranu biologické rozmanitosti do roku 2030. Na základě posouzení dopadů bude v rámci iniciativy navržen soubor právně závazných cílů obnovy přírody. Konzultace je otevřena do 05/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 11/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k hodnocení strategii pro biodiverzitu do roku 2020. Hodnocení strategie určí, zdali opatření vedla k dosažení stanovených cílů v oblasti biodiverzity. Konzultace je otevřena do 05/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 15/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k revizi systému chráněných zeměpisných označení EU potravin a nápojů. Cílem iniciativy je posílit systém chráněných zeměpisných označení prostřednictvím urychlení registračních postupů, zlepšení dodržování pravidel a zvýšení ochrany producentů. Konzultace je otevřena do 09/04/2021, k dispozici zde.

Komise dne 05/01/2021 zahájila zpětnou vazbu k směsným potravinářským výrobkům osvobozených od úředních kontrol na hranicích EU v rámci bezpečnosti potravin. V rámci iniciativy bude rozšířen seznam výjimek zahraničních směsných potravinářských výrobků (např. lasagne, šunková pizza a krémové likéry), které budou osvobozeny od kontrol potravinářských norem EU. Konzultace je otevřena do 02/02/2021, k dispozici zde.

Evropská komise zahájila dne 22/12/2020 veřejnou konzultaci k Bezpečnosti potravin – pozměněným pravidlům týkajícím se systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC). Cílem této iniciativy je dále upřesnit a vyjasnit stávající postupy fungování systému IMSOC. Konzultace se soustředí na systémy ADIS (veterinární varování), EUROPHYT (fytosanitární varování), a TRACES (osvědčení). Konzultace je otevřena do 19/01/2021. Dostupné zde.

Evropská komise zahájila dne 23/12/2020 veřejnou konzultaci k Označování potravin – revizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům. Cílem tohoto návrhu je revidovat pravidla EU týkající se informací poskytovaných spotřebitelům. Návrh je součástí strategie Farm to Fork. Navrhuje se zavedení standardizovaného povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu, rozšíření povinnosti uvádět informace o původu nebo provenienci na další specifické produkty, a revize pravidel týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti). Komise zveřejnila společně s veřejnou konzultací i počáteční posouzení dopadů, zatím dostupné pouze v angličtině. Konzultace je otevřena do 03/02/2021. Dostupné zde.

Evropská komise zahájila dne 23/12/2020 veřejnou konzultaci k Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů. Tato iniciativa se zaměřuje na potraviny s výživovými a zdravotními tvrzeními a navazuje na strategii Farm to Fork. Jejím účelem je vytvořit tzv. výživové profily. Jedná se o prahové hodnoty pro živiny, jako jsou tuky, cukry a/nebo sůl, při jejichž překročení jsou výživová a zdravotní tvrzení omezena nebo zakázána. Komise zveřejnila společně s veřejnou konzultací i počáteční posouzení dopadů, zatím dostupné pouze v angličtině. Konzultace je otevřena do 03/02/2021. Dostupné zde.

Komise dne 14/12/2020 zahájila zpětnou vazbu k modernizaci pravidel EU ohledně doplňkových látek ve zvířecí výživě. Iniciativa je zaměřená na usnadnění uvádění udržitelných a inovativních látek na trh a zefektivní postup jejich povolování. Konzultace je otevřena do 25/01/2021, k dispozici zde.

Komise dne 18/12/2020 zahájila zpětnou vazbu k revizi pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami. Cílem iniciativy je zajistit bezpečnost potravin a vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví, omezit používání nebezpečných chemických látek a podpořit inovace a nejnovější technologii. Konzultace je otevřena do 29/01/2021, k dispozici zde.