V roce 1998 byla přijata směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů. Členským státům zavádí povinnost oznámit Evropské komisi každý návrh technického předpisu předtím, než je schválen a stane se součástí národního práva. Oznamovací postup se vztahuje na předpisy týkající se výrobků (průmyslových a zemědělských) a služeb informační společnosti, tj. služeb poskytovaných on-line. Ve lhůtě tří měsíců po oznámení mohou nejen ostatní členské státy a Evropská komise, ale i jednotliví podnikatelé či asociace zaslat k návrhu své připomínky.

Notifikované návrhy technických předpisů jsou publikovány na internetových stránkách Evropské unie http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_en.htm  v databázi TRIS (Technical Regulations Information System). Databáze je veřejně přístupná a návrhy předpisů jsou k dispozici v češtině i v ostatních jazycích EU.

České kontaktní místo pro směrnici 98/64/ES v ČR je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (více informací na http://www.unmz.cz/kontakt_98_34/index.htm).

V této souvislosti je také možné kontaktovat přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor vnitřního trhu a služeb EU ( informace na http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/zbozi/), kde se lze také informovat na různé typy překážek, které se často v návrzích technických předpisů objevují.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a její konsolidované znění: