Geneticky modifikovanou potravinou / krmivem se rozumí potravina/krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyrobena. Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU.  Za GMO je považován organismus, s výjimkou lidských bytostí, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí technik genového inženýrství. Jedná se o techniky odlišné od klasického šlechtění. Geneticky modifikovány mohou být rostliny, zvířata, mikroorganismy. Běžný spotřebitel se v současné době může nejčastěji setkat s produkty z GMO rostlinného původu. Přehled schválených GM potravin a krmiv naleznete na stránkách Evropské komise v Registru EU geneticky modifikovaných potravin a krmiv.

KOMPETENCE V OBLASTI GMO V ČR:

 • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Uvolňování GMO do životního prostředí
  • Polní pokusy s GMO
  • Uzavřené nakládání s GMO
  • Česká komise pro nakládání s GMO a GM produkty
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Hodnocení rizik pro zdraví lidí (SZÚ)
 • Ministerstvo zemědělství ČR 
  • Pěstování a monitoring pěstování GM rostlin
  • Uvádění GM potravin a krmiv na trh

PŘEHLED LEGISLATIVY:

Rámcový přehled legislativy související s oblastí geneticky modifikovaných organismů:

Legislativa EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003, o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu,...

Související legislativa EU

Nařízení Evropského parlamentu rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

Legislativa ČR:

Zákon č. 252/1997 Sb., Zákon o zemědělství

Zákon č. 78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Vyhláška č. 89/2006 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Vyhláška č. 209/2004 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Vyhláška č. 415/2009 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Mezinárodní smlouvy v oblasti GMO - zdroj MŽP ČR:

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Legislativní předpisy sledujte také na stránkách Ministerstva zemědělství ČR v sekci GM plodiny - pěstování geneticky modifikovaných plodin.

 

OZNAČOVÁNÍ:

Vztahuje se na potraviny/krmiva, které obsahují GMO nebo z nich sestávají nebo jsou vyrobeny z GMO nebo obsahují slžoky vyrobené z GMO.

Prezentace MZe ČR - Legislativa GM potraviny a krmiva

 

DALŠÍ INFORMACE:

European Non-GMO Industry Association

GMO bez obalu

Portál Bezpečnosti potravin

GMO - Otázky a odpovědi

Bezpečnost genetický modifikovaných potravin a krmiv

Informace MInisterstva zemědělství ČR

Standard "Bez GMO"