Při uvádění doplňků stravy na trh musí být splněny požadavky vyplývající z potravinového práva Evropské unie a to zejména nařízení (ES) č. 178/2002, které stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a  stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, nařízení (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách a nařízení (ES) č.  1925/2006 o přidávání vitamínů, minerálních látek a dalších látek do potravin. Zároveň musí být splněny požadavky vyplývající z potravinového práva České republiky a to zejména ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhlášky č.  417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin a vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.

Za bezpečnost doplňku stravy a splnění požadavků na doplňky stravy, vyplývajících z právních předpisů Evropské unie a České republiky, má dle potravinového práva primární právní odpovědnost provozovatel potravinářského podniku, který doplněk stravy uvádí na trh.

Aktuálně vzniká Seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy, který je pouze doporučujícího charakteru a nejsou jím dotčeny povinnosti provozovatelů potravinářských podniků vyplývající z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie a to zejména povinnost, že doplněk stravy uvedený na trh musí být bezpečný a nesmí představovat riziko pro lidské zdraví.

Proč se doplňky stravy konzumují?

  • Doplňky stravy jsou určeny pro zdravé spotřebitele, doplňují látky, které ve stravě chybí,
  • Spotřebitel nesmí být klamán, nesmí si myslet, že doplňky stravy slouží k léčbě nebo prevenci.

Co je v označování DS zakázáno:

  • Přisuzovat DS vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat
  • Obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitamínů nebo minerálních látek
  • Výživová a zdravotní tvrzení se mohou uvádět za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 1924/2006

Informace k legislativním požadavkům pro doplňky stravy, pravidla pro jejich uvádění na trh a splnění informační povinnosti naleznete také na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Národní seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy

Dokument představuje neuzavřený seznam rostlin, případně jejich částí, které lze použít při výrobě doplňků stravy. Seznam se vztahuje pouze na rostliny vytvořené tradičními šlechtitelskými postupy.

Seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy byl vypracován na základě konsensu zástupců těchto institucí: Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Potravinářská komora ČR a Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny. Dokument je pouze doporučujícího charakteru a nejsou jím dotčeny povinnosti provozovatelů potravinářských podniků vyplývající z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie a to zejména povinnost, že doplněk stravy uvedený na trh musí být bezpečný a nesmí představovat riziko pro lidské zdraví.

Systém pro oznamování potravin (SOP)

Systém pro oznamování potravin (SOP) je elektronický systém pro splnění informační povinnosti dle zákona o potravinách pro doplňky stravy a obohacené potraviny přes portál Ministerstva zemědělství.

Zřízením elektronického systému dochází k významnému usnadnění celého oznamovacího procesu pro provozovatele potravinářských podniků.

Provozovatel potravinářského podniku, před prvním uvedením doplňku stravy nebo obohacené potraviny na trh, splní dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů oznamovací povinnost tak, že se přes odkaz na webových stránkách Ministerstva zemědělství přihlásí do svého účtu, kde vyplní složení a další vlastnosti výrobku a případně vloží i etiketu. Odesláním této informace prostřednictvím Systému pro oznamování potravin bude zákonná povinnost splněna.

Systém pro oznamování potravin lze využívat od 11.11.2021 na www.eagri.cz/ssl/app/Sop/Gui/

Navod_jak_se_registrovat_a_vstoupit_do_aplikace_SOP
Prirucka_pro_PPP_k_orientaci_v_aplikaci_SOP
ADMINISTRATIVNI_POSTUP_pro_splneni_informacni_povinnosti
ADMINISTRATIVE_PROCEDURE_for_Compliance_with_Reporting_Duty