Novými potravinami se rozumí jakékoli potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii před 15. květnem 1997, bez ohledu na den přistoupení členských států k Unii, a které spadají alespoň do jedné z kategorií uváděných v nařízení.

Novými potravinami nebo novými složkami potravin nového typu se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, tedy datem kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy. Od 1. ledna 2018 platí nové nařízení o nových potravinách – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283. Hlavním cílem tohoto nařízení je zajistit, aby se na evropský trh nedostaly potraviny, které by mohly poškodit zdraví konzumentů.  Za pozornost také stojí seznam Unie pro nové potraviny (Prováděcí nařízení Komise 2470/2017), který slouží jako seznam k vyhledání jakékoli složky či potraviny, u níž si výrobce není jist, zda se jedná či nejedná o novou potravinu.

Nové potraviny mohou být nově vyvinuté, vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU. Příkladem jsou olej z antarktického krilu (Euphausia superba), oleoresin bohatý na astaxantin z řas Haematococcus pluvialis, zemědělské produkty ze třetích zemí (semena chia, noni džus) nebo potraviny produkované novým technologickým procesem (UV zářením ošetřený chléb, mléko, houby nebo pekařské droždí). 

Historií bezpečného používání jako potraviny ze třetí zemí se rozumí skutečnost, že bezpečnost dané potraviny byla potvrzena údaji o jejím složen a zkušenostmi s jejím soustavným používáním v obvyklé výživě podstatného počtu obyvatel minimálně jedné třetí země po dobu alespoň 25 let před oznámením.

Tradiční potraivnou ve třetí zemi se rozumí nová potravina, jak je definována ve čl. 3 odst. 2 písm. a), jiná než nové potraviny uvedené v písm. a) bodech i), iii), vii, viii), ix) a x) tohoto odstavce, která pochází z prvovýroby, jak je definována v čl. 3 bodu 17 nařízení (ES) č. 178/2002, a má ve třetí zemi historii bezpečného používání jako potravina. Jsou to tedy potraviny z prvovýroby, které mají historii bezpečného používání jako potraviny ve třetí zemi (bezpečnost byla potvrzena používáním v obvyklé výživě podstatného počtu obyvatel minimálně jedné třetí země po dobu alespoň 25 let). 

Příklady: Sirup ze Sorghum bicolor - čirok dvoubarevný, Semena Digitaria exilis - rosička útlá

Prováděcí nařízení k PNT:

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách
    • obsahuje všechny nové potraviny autorizované dle předcházejícího nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách

    •  povolení je již obecné, není určeno pouze žadateli. Pro každou položku jsou definovány podmínky použití, požadavky na označování a její specifikace. 

Nové potraviny musí dále splňovat veškeré požadavky potravinového práva, stejně jako běžné potraviny.  

Za nové potraviny nejsou považovány:

- geneticky modifikované potraviny

- enzymy, potraivnářské přídatné látky a aromata

- extrakční rozpouštědla

Kompetentní úřad pro nové potraviny v ČR:

Nové potraviny i nadále podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se nově podává přímo Evropské komisi. Žádost o autorizaci nové potraviny i notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí se podává  prostřednictvím systému pro elektronické podávání: e-submission.

V ČR je kompetentním úřadem pro nové potraviny:

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
ID DS: yphaax8                

Katalog nových potravin:

Katalog nových potravin je seznamem produktů rostlinných, živočišných, ale i dalších látek, které byly diskutovány členskými státy EU, a u kterých došlo ke shodě na jejich statusu.

Výčet položek není uzavřený ani vyčerpávající. Katalog nemá oporu v legislativě. Před uvedením na trh doporučujeme kontaktovat kompetentní autoritu státu, v kterém bude potravina uváděna na trh poprvé. Každý členský stát může na základě národních právních předpisů omezit uvádění uvedených potravin a složek na trh. V ČR je touto autoritou: Ministerstvo zemědělství

Zodpovědnost za rozhodnutí, zda určitá potravina nebo složka potraviny, má provozovatel potravinářského podniku. V případě pochybností musí podle výše uvedeného čl. 4 nařízení (EU) č. 2015/2283 ověřit, jaký status má daná potravina v členském státě, v kterém ji chce uvést na trh poprvé.

V současné době je Evropskou komisí tvořen prováděcí akt, který stanoví jak postupovat při rozhodování o statusu dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. Rozhodnutí o statusu pak bude závazné.

 

katalog 3 

Příklad: Šáchor jedlý (Cyperus esculentus)

Do potravin je možné přidávat pouze hlízy rostliny Cyperus esculentus. Pouze toto použití není považováno za nové, protože má prokázánu historii použití v EU před 15.5.1997. Pokud je z těchto hlíz klasickým způsobem vyrobena například mouka, pak ani ona není považována za novou potravinu. Pokud by však byl k její výrobě použit postup, který se před 15.5.1997 nepoužíval, pak by se o novou potravinu mohlo jednat.

 

santor

Vysvětlení:

fajfky

Podrobné informace k potravinám nového typu naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Veškeré informace o uvádění nových potravin na trh také naleznete na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin.

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Prezentace SZPI_Problematika nových potravin

 

Zápisy z FoodDrinkEurope: NOVF: Nové potraviny