Biopotraviny vyprodukované v České republice musí být označené jak národním logem, tzv. biozebrou, tak i evropským logem. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí.

Národní značení

dsfg

Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. 

Toto logo musí nést na svých obalech nejen biopotraviny, ale všechny bioprodukty vyprodukované v České republice. Musí zde být také umístěn číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx).

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 247/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely zákona je především adaptace na nařízení EP a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Novela zákona dále provádí adaptaci na nařízení EP a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách.

 

Evropské značení

Bio_logo_nove_EU.jpg

Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci  je definován v nařízení Rady (ES) č. 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské surovinyPro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

Pokud je použito, musí být evropské logo vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní organizace a informací o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v jednom zorném poli s tímto logem.

Bližší informace získáte na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Související legislativa

V roce 2022 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 848/2018 o ekologické produkci a označování bioproduktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 nabylo účinnosti 1. 1. 2022.

 

AKTUALITY Z OBLASTI EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVIN

Změny v pravidlech ekologického zemědělství v souvislosti s Nařízením 2018/848 - 17. 2. 2022

Evropská komise předložila Akční plán pro ekologické zemědělství; plán cílí na zvýšení produkce, posílení spotřeby, a další zlepšení udržitelnosti ekologického zemědělství

Akční plán pro ekologické zemědělství - předložení

Evropská komise plánuje předložit nový Akční plán pro ekologické zemědělství dne 31/03/2021 s cílem posílit spotřebu ekologických produktů, podpořit produkci, a posílit příspěvek sektoru ekologického zemědělství k ochraně životního prostředí a udržitelnos

Evropská komise zveřejnila seznam doporučovaných eko-schémat, na seznam zařadila ekologické zemědělství i agroekologii; eko-schémata budou muset napomáhat plnění cílů Evropské zelené dohody - 1/2021

Brexit - Dovoz a vývoz bioprodukce z a do Velké Británie od 1. ledna 2021 v rámci Dohody o spolupráci mezi EU a UK 

Kompletní právní předpisy EZ ve formě publikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)

Interpretační dopis k problematice aromat ve zpracování biopotravin