Potravinářská komora České republiky


PROGRAMY EU/CZ

     

Účast v programech podporovaných na národní i evropské úrovni znamená pro Potravinářskou komoru ČR nejen zdroj finančních prostředků, ale zejména společenské prestiže a možnosti budování nových a udržování stávajících kanálů sloužících k výměně informací, a stále širšímu zapojení PK ČR do celoevropských aktivit.

 

Výzva potravinářským výrobcům k registraci u Mgr. Š. Štejnarové (e-mail: stejnarova@foodnet.cz)  →

pro řešení aktuálních potřeb společnosti a finanční výpomoc v rámci jednoho z níže uvedených projektů (dle časové posloupnosti):

 

Počínaje již rokem 2000 vedla PK ČR pod svou záštitou, příp. ve formě partnerské role řadu projektů financovaných z EU (pro SVE). Zprvu se jednalo o programy PHARE (Business Support Programme, Small Projects Programme). Jmenovitě: BSP 1 posílení provozního zázemí přistupujících zemí EU, školící aktivity), BSP2 (kody GHP/GMPškolící aktivity), Phare Small Projects Programme (podpora při vydávání Potravinářského zpravodaje), Phare Small Projects Programme (výroba CD-romu k bezpečnosti potravin atd.), Business Support Programme BSP 3 (školící aktivity, audity k bezpečnosti potravin atd.), nebo Small Projects Programme (serie školení). Poslední projekt představoval s tématikou zaměření EU – Politika bezpečnosti potravin a její realizace v oblasti MSP organizaci následovných školení: 5/10/2004 Praha, 9/11/2004 České Budějovice, 7/12/2004 Ústí nad Labem, 18/1/2005 Hradec Králové, 22/2/2005 Jihlava, 22/3/2005 Olomouc, 26/4/2005 Praha (zpracování živ. produktů), 27/4/2005 Praha (zpracování krmiv), 19/5/2005 Praha (zpracování než. produkce) a 20/5/2005 Praha (zpr. než. produkce + nealko a alkoholické nápoje).

 

Od roku 2004 se PK ČR aktivně účastnila (v kooperaci se svými členskými potravinářskými producenty) plnění projektů šestého i sedmého rámcového programu EU, programu Leonardo da Vinci a Erasmus. Jednalo se o tyto chronologicky řazené projekty:

 

SMEs-NET „Networking European Food quality and Safety Stakeholders“ (propojení odborníků z oblasti kvality a bezpečnosti potravin EU ve formě školení apod.).

Školení organizovaná PK ČR v rámci problematiky projektu byla následovná: 7/12/2005 Praha (zajištění bezp. potravin v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce); 20/3/2006 Praha (Česká technologická platforma pro potraviny, pod záštitou premiéra vlády J. Paroubka); 13/12/2006 Praha (ČTPP);25/5/2007 Praha (ČTPP mezinárodní úrovně, ve spol. s MŠMT ČR a SCHP ČR).

 

TRUEFOOD „Traditional United Europe Food“ (zvýšení výživové hodnoty tradičních potravin díky inovacím ve formě školení a dalších diseminačních aktivit).

Čtyřletý projekt s oficiálním zakončením k 30. dubnu 2010, zrealizovaný z podnětu konsorcia 11 národních federací potravinářského a nápojového průmyslu (SP.E.S. GEIE), si kladl prioritně za cíl zlepšit kvalitu a bezpečnost tradičních evropských potravin a to v přímé souvislosti se zavedením inovací do výroby za pomoci výzkumu a vzdělávání.

 

Konkrétní vize projektu byla naplněna ve smyslu identifikace a kvantifikace očekávání, postojů a představ spotřebitelů s ohledem na bezpečnost a kvalitu charakteristickou pro tradiční potraviny, dále pak identifikace, posouzení a přenesení inovací z bezpečnosti tradičních potravin, nutriční kvality apod. do potravinářského průmyslu. Podpora marketingu a budování dodavatelských řetězců, stejně jako usnadnění efektivního přenosu informací a technologií, naplňuje jeden z cílů vytyčených již od svého počátku, tj. 1. května 2006. 

 

V rámci projektu byla zrealizována společná setkání k průběžným výsledkům projektu a managementu pro zástupce partnerských národních potravinářských federací. Potenciální školitelé tak získali prostřednictvím 11 školících kurzů jedinečnou příležitost k seznámení se s problematikou legislativy EU k bezpečnosti potravin a krmiv, obalů, zpracování potravin, inovací tradičních potravin při zpracování a balení, trendů spotřebitelů a marketingu, diagnostiky a analýzy potravin, značení a výživy potravin, trendů výzkumu a vývoje v potravinářském průmyslu, nebo zpracování zemědělské produkce. 

 

Vycházeje z poptávky průzkumu iniciované na členské úrovni PK ČR k zmapování nejžádanější oblasti na proškolení a odborným diskuzím, zorganizovala PK ČR v průběhu roku 2009 sérii školení zaměřených na chemickou bezpečnost komodit mlékárenství, pekařství a sladovnictví. Důraz byl kladen na legislativu, standardy řetězců, funkční potraviny, aditiva, aktivní a inteligentní obaly, označování apod. V přímé návaznosti, PK ČR v prvním čtvrtletí roku 2010 zrealizovala k výstupům projektu z tématiky dříve uvedené serii školení ve spolupráci s VŠCHT Praha, a dále pak individuální školení pro zájmové subjekty z řad členské základny PK ČR.

www.truefood.eu

 

ICARE „Impeding neo-formed contaminants accumulated to reduce their health effects“ (omezení ukládání škodlivých látek v potravinách; půlroční vydání bulletinu, školení apod.). Proběhla řada školení, z nichž nejvýznamnější bylo 28/6/2007 Praha (výstupní informace z výzkumných aktivit).

www.icare-project.eu

 

ENFFI „European Networking for financing Food Innovation“ (financování vývoje potravinářského průmyslu). V rámci projektu bylo zorganizováno školení 29/6/2007 Praha (podnikatelský seminář k mobilizaci a propojení investorské komunity a potravinářského průmyslu).

http://food.gate2finance.com/node/15

 

BARLEYBREADEuropean Guideline for healthy high fiber/ low salt baking process based on the use of European Barely“ (využití ječmene k získání pečiva s vysokým obsahem vlákniny a  nízkým obsahem soli).

Počátek roku 2010 znamenal pro PK ČR oficiální konec tříletého projektu BARLEYBREAD, jehož se stala partnerem počínaje 1. říjnem 2006, kdy spolu s federací potravinářského a nápojového průmyslu Norska, Španělska, Estonska, 7 MSP a 3 výzkumných, vzdělávacích institucí sdílela  motto renesance uplatnění ječmene ve výživě evropské populace. Nejen malým a středním mlynářům a pekařům byla v rámci projektu poskytnuta nová technologie a nové poznatky o tom, jak nahradit určitý podíl pšenice při výrobě chleba ječmenem.

 

Vycházeje ze získaných poznatků z projektu BARLEYBREAD, PK ČR zkompilovala nový navazující projekt s národní a mezinárodní účastí, jenž bude předložen v nejbližším kole výzev v rámci programů Kapacity (Výzkum ve prospěch MSP) a Spolupráce (Potraviny, zemědělství a biotechnologie) Sedmého rámcového programu EU.

ALIMA - 27. mezinárodní potraSALIMA - 27. mezinárodní potravinářský veletrh

Prostřednictvím pracovní skupiny pro ječmen České technologické platformy pro potraviny PK ČR navázala na verifikaci nových poznatků a pokroků v této oblasti, jenž stále silněji dokazují možná uplatnění ječmene nejen v tradičních oborech, ale i v pekárenství.

http://www.projectplace.com

 

PROPRALINE „Structure and processing for high-quality of chocolate pralines „ (vyvinutí vhodné struktury a způsobu zpracování plněných čokoládových cukrovinek při splnění max. stupně jakosti).

 

Zjištění příčin a omezení tvorby trhlin a tukových výkvětů na povrchu při výrobě plněných čokoládových cukrovinek, publikace příručky s identifikací kritických bodů výroby a jejich prevence výskytu, doporučení a nových poznatků včetně výstupů ze školících kurzů patřilo z titulu vytyčených cílů koordinátora a partnerů k jednomu z naplněných indikátorů tohoto projektu.

 

Vedle šíření poznatků, zkušeností a výsledků z projektu se PK ČR rovněž přímým způsobem podílela spolu se švédským a belgickým sdružením výrobců čokoládových cukrovinek (CHOKOFA, CHOPRABISCO) na organizaci prvního dvoudenního školícího kurzu pro výrobce čokoládových cukrovinek ve východní, severní a střední Evropě. Ve spolupráci s VŠCHT Praha (Ústav chemie a technologie sacharidů) tento 1. kurz proběhl pro tuzemské výrobce v Praze ve dnech 17. – 18. května 2010. Druhý závěrečný kurz, k jehož realizaci dojde rovněž v Praze a to ve dnech 10. – 11. května 2011, představil teoretické i praktické výsledky vycházející ze spotřebitelských průzkumů a relevantních výzkumných aktivit celého projektu.  

http://www.sik.se/propraline/

 

ECOTROFOOD “European Trophelia Service Platform for Eco-Innovation in Food”. S finanční pomocí DG Enterprise (7. R.P. CIP, ECOTROFOOD) plnila PK ČR/ČTPP aktivní roli v účasti vítězného národního studentského teamu v prestižní soutěži evropské úrovně. Z řady českých teamů byl 5. září 2011 vybrán odbornou zkušební komisí nejlepší team (Mendelova univerzita v Brně, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství) s návrhem čerstvého džusu z biomasy mladých rostlin ječmene. Klíčovou podmínkou k účasti na soutěži v Kolíně (9. – 10. 10. 2011, ANUGA) byla “ekoinovativnost” a to počínaje fází výrobní suroviny, balení, výrobní proces, distribuci/logistiku k fázi spotřebitele atd. V letech následovných tuzemský vítezný team reprezentoval Českou republiku na veletrhu SIAL v Paříži (říjen 2012), dále pak opět v Kolíně u příležitosti veletrhu ANUGA (říjen 2013).

http://www.europe-innova.eu/web/guest/eco-innovation/eco-innovation-platform/ecotrofood/about;jsessionid=61DE6D74164F65F9AF1375F153BA3B36

 

NUAGE (Nové stravovací strategie oslovující specifické potřeby osob pokročilejšího věku ve prospěch zdraví prospěšného stárnutí v Evropě)

Oficiálním datem zahájení projektu byl květen 2011, ukončení duben 2016 s rozpočtem přesahujícím 12 mil. €. Partnerství v konsorciu SP.E.S. GEIE znamená pro PK ČR mj. účast v konsorciu integrovaného projektu předloženého Universitou v Bologni, a to vedle 31 subjektů z řad národních potravinářských a nápojových federací, podnikatelských subjektů, institucí terciárního vzdělávání, ale i výzkumných organizací. Díky dlouholeté spolupráci s konsorciem SP.E.S. GEIE se PK ČR podařilo prosadit i partnerství pro Zeelandia, spol. s r.o.

 

V roce 2015 proběhla další revize s dalším sběrem dat o stravovacích zvyklostech starší populace nad 65 let v ČR a na rozšíření platformy průmyslových podniků tvořících základnu pro transfer poznatků a zpětnou vazbu. PK ČR se podílela na definici školících podkladů pro nadcházející pořádané akce, spolu s EUFIC (Evropská rada pro informace o potravinách) zpracovala podklady k připravovanému bulletinu projektu, aktivně spolupracovala při diseminaci v rámci relevantního pracovního balíčku projektu a zpracovala národní data pro tržní analýzu v rámci projektu.

 

SAFEBAB (Inovační balící systém s dekontaminační schopností pro čerstvou produkci ovoce a zeleniny, ve smyslu alternace chlorové dezinfekce)

Počátkem roku 2015 bylo úspěšně dovršeno plnění tříletého projektu 7. R. P. EU z kategorie Výzkum pro benefit MSP asociací, Safe-bag, jenž byl oficiálně zahájen v září 2011 ve složení jedenáctičlenného konsorcia v čele se španělským institutem IRIS (Innovació i Recerca Industrial i Sostenible). Partnerství v projektu Safe-bag přijali s IRIS celkem 4 MSP asociace (PK ČR, rakouská národní federace FIAA/Food industry association of Austria, turecká SETBIR/Union of dairy, beef, food industrialists and producers of Turkey a slovinská GZS/Chamber of commerce and industry of Slovenia – Chamber of agricultural and food enterprises), 2 RTD (irský DIT/Dublin institute of technology a DCU/Dublin city university), a dále pak 4 další instituce (z VB FM/FM Foods Ltd., irská Nature/Nature´s Best, španělská Verdi/Verdifresh a italská OSV/OSV Srl.).  

 

Projekt splnil svůj vytyčený cíl, tj. vyvinout inovační balící system s dekontaminační schopností pro čerstvou produkci, založenou na současných výsledcích výzkumu dosažených DIT/Dublin Institute of Technology, kdežto technologie s plasmou byla efektivně užita v balícím procesu dekontaminace výrobků jen na laboratorní úrovni. Plasma (energeticky ionizovaný plyn) je široce využíván při zpracování průmyslových materiálů a v poslední době se osvědčil jako nástroj pro slibnou dekontaminaci a ukázal na schopnost likvidace patogenních bakterií na povrchu řady potravin, celé řadě potravin a nápojů.

 

Prototyp balícího systému s dekontaminační schopností byl navrhnut a vytvořen v průběhu celého běhu projektu a jeho efektivita ve prospěch čerstvě zabaleného salátu, ovoce nebo zeleniny byla pozitivně průběžně i v závěru projektu vyhodnocena průmyslem. Systém dovoluje krátkodobě žijícím radikálům (jako „singlet oxygen“) nové vytvoření v rámci uzavřeného obalu vedoucího k vyhubení mikroorganismů, po kterém onen plyn napomůže k návratu k původní podobě a skladbě potravin.

 

Dopad tohoto systému Safe-bag projektu představuje značné benefity pro zdraví bezpečnou a sebevědomou volbu potravin/y spotřebitelem, prodloužení doby skladovatelnosti potravin a zvýšené požadavky pro čerstvý výrobek, což přináší příznivý dopad na konkurenceschopnost výrobců s výše uvedeným typem čerstvých potravin.  

 

Do počátku roku 2015 byla PK ČR, z pozice své vedoucí role, zodpovědná za realizaci vzniku oficiální internetové stránky, vydání letáku, posteru projektu, školící materiály a on-line školící nástroj pro podnikatelskou veřejnost.

 

Vedle technického a finančního zpravodajství plynoucího z vedoucí role PK ČR v projektu byl ve sledovaném roce zpracován další roční zpravodaj dokumentující vědecké pokroky v projektu, dokončen PUDF (praktický plán pro budoucí využití a šíření výstupů/znalostí z projektu), a ve spolupráci s IRIS podnikatelský plán. Uchován byl úkol správy a aktualizace webových stránek projektu, tj. Redmine. V neposlední řadě zesílila součinnost s IRIS na plnění demonstračních aktivit a s FIAA u ochrany autorských práv a řízení projektu. Do počátku roku 2015 proběhla řada demonstrací výsledného projektového prototypu v prostorách průmyslu, v rámci semináře pro tuzemské výrobce vakuovaného ovoce a zeleniny.    

 

FOODMANUFUTURE (Návrh koncepce infrastruktury potravinářského výzkumu pro urychlení inovací v potravinářském průmyslu)

Dne prvního ledna 2012 projekt zahájil plnění svých vytyčených cílů. Zařazením v kategorii Coordination and Support Action byl navržen k přípravě návrhu koncepční studie, určené pro základní rozhodování o výzkumné infrastruktuře evropského potravinářského výzkumu. Výzkumná infrastruktura byla směřována na urychlení inovací potravinářského sektoru cestou špičkového výzkumu zahrnujícího transfer znalostí a motivujícího ke vzdělávání. Projekt zakončený v prvním kvartálu r. 2015 byl dle časového rozvrhu realizován partnery z průmyslu, akademického sektoru a veřejnoprávní i privátní osoby z potravinářského sektoru a výroby technologií s cílem naplnění potřeb malých a středních i velkých podniků pomocí multidisciplinárního přístupu v evropském rozměru. Konsorcium bylo založeno na široké síti veřejnoprávních a soukromých subjektů aktivních v ETP FOOD FOR LIFE. Roli koordinátora vedla Aalborg University z Dánska. PK ČR byla zapojena prostřednictvím konsorcia SPES GEIE.

 

Ve spolupráci s partnery projektu se PK ČR aktivně podílela na vzniku elektronické brožury projektu, překladu do české mutace a grafickém zpracování brožury do 10 národních/partnerských verzí. Rovněž tak spolupracovala při kompilaci tiskových zpravodajství.   

 

BIOBOARD (Vývoj trvanlivých papírových a lepenkových povrchových systémů na bázi proteinů, s cílem zvýšení recyklovatelnosti potravinářských a nápojových obalových materiálů)

Pod záštitou koordinátora IRIS v projektu kategorie Research for benefit of SME ´s zastoupila PK ČR i v r. 2015 jednoho z 14 členů konsorcia. Jeden z hlavních cílů byl naplněn, tj. vývoj série bio-povlaků a kompozitů vč. způsobu jejich výroby pro aplikaci na papír, lepenku a kartón, s cílem nahradit konvenční plasty založené na fosilních palivech (polyethylen) v laminovaných balících materiálech. Projekt vycházel z předchozích výzkumů, že povlaky založené na živočišných proteinech, jako jsou povlaky na bázi syrovátkových proteinů nebo rostlinných proteinů, jako je pšeničný gluten, sojový protein nebo žitný zein, mohou tvořit bio-degradibilní plastické vrstvy, které mohou nahradit současné plastové vrstvy ve vícevrstvých obalech a zvýšit jejich recyklovatelnost.

 

PK ČR se zúčastnila dubnového (Celje/Slovinsko) a říjnového (Lucca/Itálie) jednání k managementu, v průběhu rovněž kterých byla součinná s vedoucími partnery na aktivitách diseminace, řízení a ochrany autorských práv.

 

COMPETE (Mezinárodní porovnání dodavatelských řetězců v agro-potravinářských sektorech v kontextu nalezení klíčových faktorů jejich konkurenceschopnosti a chování na evropských a mezinárodních trzích)

Do konce září 2015 zastávala PK ČR partnerskou roli v celkem desetičlenném konsorciu, pod záštitou koordinátora tříletého projektu, Leibniz Institut Fuer Agrarentwickung in Mittel und Osteuropa.

 

Projekt úspěšně naplnil vytyčený cíl podat konzistentní a inovativní zhodnocení konkurenceschopnosti evropských potravinářských řetězců prostřednictvím integrace rozmanitých přístupů. Na základě této skutečnosti, výzkumné výsledky dovolily vyvodit slučitelnou, koherentní a konzistentní sadu politických doporučení, s cílem zkvalitnit konkurenceschopnost a prosadit znalostně založenou bio-ekonomii v Evropě. Rozbor byl prováděn na dvou úrovních, a to na koncepci a indikátorech konkurenceschopnosti a na jejích klíčových faktorech. 

 

V září 2015 se PK ČR zúčastnila v Bruselu závěrečné konference a spolupracovala na aktivitách diseminace a komunikace. Zajistila překlad a tisk propagačních materiálů projektu v českém jazyce. 

 

FABBIOGAS (Produkce bioplynu z organického odpadu v evropském potravinářském a nápojovém průmyslu)

Koncem září 2015 se podařilo koordinátorovi projektu, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna - Department for Agrobiotechnology, úspěšně administrativně zakončit plnění, ale především naplnit projektový cíl, tj. poskytnout podporu potravinářským podnikům s nakládáním s odpadem a jeho likvidací, při zvýšení ochrany životního prostředí a snížení výrobních nákladů.  

 

Z pozice vedoucího pátého pracovního balíčku PK ČR zajistila mj. průzkum u členské základny ve smyslu potenciálního investora do bioplynu a zainteresované výrobce pro aplikaci bioplynu, proškolení pracovníka na třídenním externím školení (organizovaném národním členem EBA – asociací bioplynu), záštitu poradního servisu osobám/podnikatelským subjektům se zájmem investice do produkce bioplynu nebo nabídky organického odpadu k produkci bioplynu apod.

 

V květnu (Lodz/Polsko) a září (Brusel/Belgie) 2015 se PK ČR zúčastnila jednání k řízení projektu a spolupracovala na aktivitách WP 5, diseminace a komunikace.

 

OPEN NEW FOOD

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení povědomí a kompetencí vedoucích pracovníků malých a středních podniků (MSP) potravinářského průmyslu o možnostech spolupráce při vývoji nových potravinářských výrobků. Tím došlo k výraznému zvýšení optimalizace celého procesu a k vývoji produktů, které více vyhovují požadavkům cílové skupiny. To vše je možné díky spolupráci projektového konsorcia s mezinárodním zastoupením.

Potravinářská sdružení, která jsou členy projektového konsorcia, vytvořila tzv. “národní inovační jednotky”. Ty představily stálé týmy, jejichž úkolem bylo zajistit udržitelnost výsledků projektu v čase, tedy i po skončení projektu jako takového.

Obsah projektu a všechny jeho nástroje byly vytvořeny v jazyce všech partnerů konsorcia, tedy ve španělštině, angličtině, turečtině, češtině, dánštině, francouzštině a vlámštině. Tím byl znásoben dosah projektu.

Délka trvání projektu byla 24 měsíců, tj. od 01/10/2013 do 30/09/2015. Projekt byl financován z prostředků Evropské Komise z programu Celoživotního vzdělávání 2013.

(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm)

 

FOODLAB (European FoodBusiness Transfer Laboratory for stimulating entrepreneurial skills, for fostering innovation and for business creation in the Food Sector)

Tento projekt  bude vyvíjet projektový přístup založený na učení studentů, podporovat interakce mezi zúčastněnými stranami v potravinářství, vyvíjet inovativní projekty. Projekt bude posilovat a zároveň využívat zkušenosti z projektu ECOTROPHELIA. V rámci soutěže bylo pouze 35 inovativních projektů využito pro podnikatelské účely, z celkového počtu 200 nápadů. Přes některé úspěšné počiny neproběhl dostateční transfer do podnikání. 

K hlavním přínosům patří následovné:

- vytváření trvalých mostů mezi akademickou obcí a potravinářskými podniky,

-  rozvoj podnikatelských dovedností prostřednictvím řízeneného sebevzdělávání,

-  zvýšení zaměstnatelnosti studentů malých a středních podniků a zepšení přenosu inovací pro podnikání v odvětví.

 

EU-MERCI (EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the Industry)

Všeobecným cílem EU-MERCI (EU koordinované MEtody a postupy založené na Reálných Případech pro účinné zavádění politik a opatření na podporu energetické účinnosti v Průmyslu) je podporovat, koordinovaným způsobem, růst energetické účinnosti průmyslových procesů. Budou vyvinuty metody a nástroje pro pomoc průmyslu EU při účinné implementaci zlepšení energetické účinnosti a monitorování úspor energie, při aplikaci směrnice EU 2012/27.

Metodika bude vycházet z analýzy tisíců projektů zavádějících reálně energetickou účinnost, v souladu se současnými energetickými politikami a opatřeními v různých členských státech, a zabývající se desítkami různých průmyslových sektorů a procesů. Řešení energetické účinnosti bude stanoveno podle dohodnutých kritérií týkajících se žádostí, postupů a technologií: nejlepších praxí, algoritmů a postupů posuzování účinnosti, jenž budou odvozeny, harmonizovány a standardizovány.

Projekt si klade za úkol odpovědět následující otázky:

• jaká jsou nejúčinnější opatření zlepšující účinnost určitého postupu nebo průmyslového odvětví?

• Jak je v konkrétních případech zavést?

• Jaké jsou nejslibnější technologie?

• Jaké je zlepšení účinnosti dosažitelné s každou aktivitou?

• Jak měřit, sledovat a hlásit úspory?

• Jaké jsou náklady s tím spojené? 

EU-MERCI, s doporučeními a specifickým sdílením aktivit bude také pomáhat politikům a veřejným institucím při posuzování účinnosti a transparentnosti mechanismů, poskytující jim také obraz o technologiích a zlepšení účinnosti ve vztahu k motivaci.

Poučení ze zemí disponujících konsolidovanými schématy energetické účinnosti, budou přenášena do zemí méně rozvinutých. Výstupy z EU-MERCI budou zvláště vyhodnoceny pro zemědělsko-potravinářský průmysl na celoevropské úrovni. Nakonec se očekává, že v důsledku této pomoci průmyslu, se počet a účinnost zlepšení energetické účinnosti výrazně zvýší, a tím přispěje k dosažení evropských a národních cílů v oblasti energetiky. 

www.eu-merci.eu