Potravinářská komora České republiky


Oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Autor: ČTK

Datum: 02. 07. 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") vydává následující upozornění: 

 

Z novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 205/2020 Sb.), v oblasti předmětů běžného užívání, podle § 26, odst. 5 až 7, vyplývá od 1. 5. 2020 následující povinnost:  

Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.   

Podnikající fyzická osoba v oznámení uvede jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.   

Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.  

Tato povinnost se obdobně vztahuje i na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.  

Oznamovací povinnost platí také pro výrobce a dovozce, kteří zahájili výrobu nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami PŘEDE dnem nabytí účinnosti zákona, ti musí tuto oznamovací povinnost učinit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tedy do 1. 11. 2020).  

Písemné oznámení se zasílá na HSHMP, oddělení PBU, nejlépe prostřednictvím centrální elektronické adresy podatelna@hygpraha.cz.

 

Příloha:

 

V Praze 1.7.2020 

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP
Oddělení hygieny
předmětů běžného užívání (odd. PBU)

Zdroj: HSHMP

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3