Potravinářská komora České republiky


Konference k významné tržní síle - 17. října 2013, ÚOHS

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 18. 10. 2013

Zákon o významné tržní síle plní svou funkci, měl by však být novelizován 17. 10. 2013 V brněnském sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se dnes konala v pořadí již třetí z podzimní série konferencí, tentokrát na téma zákona o významné tržní síle. I. místopředseda Úřadu Hynek Brom v úvodu konstatoval, že zákon má svoje přednosti i mezery, avšak svou roli plní.

„Zákon o významné tržní síle byl od počátku atakován, ale přežil a po provedení některých chystaných změn si zaslouží pevné místo v českém právním řádu,“ uvedl místopředseda Brom s tím, že připravovaná technická novelizace by měla přinést zpřesnění některých pojmů a zavedení nových, například obecného pojmu potravina, podnikatel, významná tržní síla či nové pojetí správního deliktu. Povinným subjektem se bude moci za určitých podmínek stát i dodavatel a záměrem je také zredukovat dosavadní konkrétní výčet několika desítek správních deliktů na 9 obecně vymezených deliktů. Návrh novely čeká v současné době na posouzení Legislativní radou vlády, v přípravě je však kromě toho také nová komplexní právní úprava.

V následujícím programu se zamýšlel Rostislav Janda z Odboru druhostupňového rozhodování ÚOHS nad ústavními přesahy zákona o VTS. Zdůraznil, že posláním Úřadu je naplňovat cíle, které zákonem zamýšlel zákonodárce, nikoliv tyto cíle domýšlet. Úřad nemá přezkoumávat soulad zákona s ústavou, ale je odpovědný za to, že jeho aplikace bude ústavně konformní a jeho interpretace v maximální možné míře respektuje práva dotčených subjektů, a to při současném naplňování účelu zákona.

Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, se ve své prezentaci zaměřil na zkušenosti dodavatelů. Názor na nekalé obchodní praktiky je dle něj stejný jak z pohledu českého práva, tak i z pohledu Evropské unie. „Dílčí změny v chování v této oblasti nestačí, je zapotřebí zásadní změna obchodní politiky,“ konstatoval Miroslav Koberna s odkazem na úspěšnou praxi na Slovensku. Postoj Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k zákonu o významné tržní síle prezentovala na konferenci Jana Pattynová z advokátní kanceláře Pierstone. Poukázala na několik neúspěšných pokusů o novelizaci tohoto zákona, což dle ní svědčí o jeho hlubším, koncepčním problému. Největší nedostatek spatřuje v tom, že před schválením zákona nebylo provedeno hodnocení jeho dopadů a dále fakt, že se zákon soustředí pouze na sektor potravinářství. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR podporuje variantu zrušení ZVTS a zařazení problematiky do zákona o ochraně hospodářské soutěže. Další směřování spatřuje v aktivitách na úrovni Evropské unie (Zelená kniha) a iniciativy samoregulace (Supply chain initiative). Závěr dopoledních vystoupení patřil Štěpánu Svobodovi z Evropské komise. Seznámil přítomné s použitím soutěžních pravidel v zemědělském sektoru z perspektivy Evropské komise, konkrétně s nejnovějším vývojem v oblasti kolektivního vyjednávání o cenách.

Odpolední blok moderoval Luděk Svoboda, ředitel odboru významné tržní síly na ÚOHS. Ve své prezentaci zrekapituloval vývoj ochrany před nekalými obchodními praktikami jak na národní, tak i na evropské úrovni a úlohu ÚOHS. Neexistence jednotného právního rámce EU na potírání nekalých praktik je dle něj překážkou přeshraničního obchodování. V závěru zdůraznil nutnost regulace prostřednictvím zákona, nikoliv kodexy chování, které nejsou právně závazné. Potvrzuje to i zahraniční praxe.

Ještě detailnější mezinárodní srovnání poskytla Barbora Dubanská ze společnosti CMS, a to na základě studie pokrývající celý region střední a východní Evropy. Slovenskou zkušenost pak zprostředkoval Gabriel Depeš z Ministerstva zemědělství SR, které je pověřeno výkonem kontroly nad dodržováním zákona o nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích, jejichž předmětem jsou potraviny.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
13/084/VTS001

Prezentace, které na konferenci zazněly, naleznete níže.

ZVTS-konference-L.Svoboda.pdf [552.18 KB]

ZVTS-konference-R.Jandák.pdf [1.80 MB]

ZVTS-konference-M.Koberna.pdf [1.47 MB]

ZVTS-konference-B.Dubanská.pdf [977.94 KB]

ZVTS-konference-SOCR.pdf [880.53 KB]

ZVTS-konference-EK.pdf [1.34 MB]