Potravinářská komora České republiky


Kohoutková nebo balená? Potravinářská komora nebo Veolia?

Autor: PK ČR

Datum: 09. 08. 2013

Potravinářská komora ČR (dále jen „PK ČR“) byla požádána MUDr. Janou Foltinovou o zveřejnění jejího stanoviska k diskusi o kvalitě pitné vody. Jedná se o stanovisko hygieničky a v letech 1990-2000 ředitelky odboru hygieny Ministerstva zdravotnictví a zástupkyně hlavního hygienika. V nezměněné podobě jej naleznete společně s původním stanoviskem Státního zdravotního ústavu (dále jen „SZÚ“), na které reaguje, v příloze.

V této souvislosti si dovolujeme uvést, že dne 2.8.2013 PK ČR vyzvala v reakci na totéž stanovisko SZÚ k tomu, aby se zdržel neoprávněných zásahů do dobré pověsti PK ČR. K tomuto kroku vedlo PK ČR několik důvodů:

1.   Zaměstnanci SZÚ použili nepravdivá a hrubě zkreslující tvrzení o PK ČR, která podle názoru PK ČR přesáhla únosnou míru akceptovatelnou v rámci svobody slova. SZÚ zcela účelově vytrhává z kontextu celkové tiskové zprávy jednotlivé pasáže, používá je v odlišném sledu, aby záměrně navodil ve spotřebitelích dojem, že PK ČR na zdraví spotřebitelů nezáleží a používá neodůvodněné argumenty. 

2.  Zaměstnanci ve stanovisku SZÚ naprosto nevnímají základní legislativní pojmy a zcela účelově odvádějí pozornost spotřebitele od otázky, co vlastně pitná voda je. SZÚ ve svém stanovisku klade rovnítko mezi provozovatele potravinářských podniků a provozovatele vodáren a navozuje ve spotřebiteli dojem, že i provozovatel vodního díla, kterým je bezesporu i vodovod, je výrobce potravin a že dodržuje požadavky potravinového práva kladené na bezpečnost potravin. V této souvislosti si dovolujeme odkázat např. na: http://zpravy.idnes.cz/pitna-voda-pri-povodnich-v-usteckem-kraji-v-cervnu-2013-pcl-/domaci.aspx?c=A130603_122601_usti-zpravy_alh.

3.   PK ČR se ohrazuje také vůči tvrzení, že spotřebitel nemá právo na informace. Toto je zcela účelově použitá lež, která vychází z neznalosti základních právních předpisů a která opět vede k matení spotřebitele. Právo na informace garantuje každému Listina základních práv a svobod v čl. 17, podle kterého je právo na informace zaručeno a lze jej omezit jen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Chce snad SZÚ ve spotřebiteli vyvolat dojem, že jsou mu některé údaje účelově utajovány?

4.   PK ČR při vydání svého stanoviska vycházela z běžně dostupných zdrojů stejně jako SZÚ, některé jsou volně dostupné např. i na foodnetu. Nelze však popřít, že některé informace SZÚ zcela účelově nezmiňuje, a to např. problematiku endokrinních disruptorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi závažné téma, což potvrzují nejen dvě rozdílná, byť si v konečném důsledku velmi podobná, stanoviska vydaná dvěma svazy – Svazem minerálních vod a Svazem marginálních oblastí, bylo by žádoucí na něj spotřebitele vhodným způsobem upozornit. 

PK ČR zveřejněním vyjádření MUDr. Foltinové považuje diskusi o jakosti pitné vody za ukončenou. Vzhledem k tomu, že spotřebitel má již v dnešní době k dispozici celou škálu informací o potravinách, považujeme za vhodné ponechat právě na spotřebiteli, aby se rozhodl, jaký produkt si vybere a jaké informace k tomuto rozhodnutí povedou.

V Praze dne 9. srpna 2013

kohoutková_nebo_balená_MUDr_Foltinová.pdf [375.94 KB]

Stanovisko SZU ke zprave Potravinarske komory o pitne vode_cerve [208.92 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3