Projekt Abeceda zákona

r. 2013 - V rámci projektu Abeceda zákona HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. ve spolupráci s epravo.cz, a.s. nabízí pravidelné informace o obsahu nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Formou krátkých příspěvků na vybrané téma z nového kodexu bude advokátní kancelář Hájek Zrzavecký postupně seznamovat laickou a částečně i širší odbornou veřejnost s jednotlivými dílčími oblastmi a právními instituty, které zákoník upravuje, zejména však se změnami, které do právní praxe přináší ve srovnání se stávající právní úpravou. Jednotlivé příspěvky Abecedy zákona jsou publikovány každé pondělní ráno na stránkách www.abecedazakona.cz. Smyslem projektu není poskytnout ucelený odborný výklad jednotlivých dílčích ustanovení zákona, ale indikativním způsobem poukázat na ta ustanovení, která přinášejí novou právní úpravu, změnu pohledu na již existující úpravu, nový právní pojem nebo definici anebo jsou z jiného pohledu pro budoucí aplikaci zákona významná či zajímavá.
Proč je třeba věnovat novému občanskému zákoníku takovou pozornost již v době téměř dva roky do nabytí jeho účinnosti? Nový kodex komplexně upravuje celou oblast soukromoprávních vztahů a významně tak zasáhne do života fakticky každého. Zákon nahrazuje dosavadní roztříštěnou právní úpravu, když mimo jiné ruší dosud platný občanský zákoník z roku 1964 a na něj navazující právní předpisy, obchodní zákoník z roku 1991, zákon o rodině z roku 1963, jakož i zákon o vlastnictví bytů, stejně jako zákon o cenných papírech a mnoho dalších. Vrací se k tradicím a principům Obecného zákoníku občanského z roku 1811, současně je však moderním zákoníkem civilního práva, jenž reflektuje současná právní témata. Oproti 880 paragrafům stávajícího platného občanského zákoníku obsahuje nový kodex 3081 paragrafů a je tematicky rozdělen do pěti částí. Dělí se na část obecnou (základní zásady, postavení osob, základní právní instituty), část zabývající se rodinným právem (manželství, poměry mezi dětmi a rodiči a jinými osobami), část upravující absolutní majetková práva (vlastnictví, věcná práva k cizím věcem, dědické právo), část ohledně relativních majetkových práv (závazky ze smluv, jednotlivé smluvní typy, závazky z deliktů) a konečně část obsahující ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
Je nepochybné, že do doby nabytí jeho účinnosti by se celá tuzemská právní i laická veřejnost měla s novým kodexem alespoň rámcově seznámit a včas se připravit na změny, které nám nová právní úprava přinese. K tomu by měl tento týdeník významným způsobem napomoci.