Nové nařízení Komise (EU) 2021/1297, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká perfluorkarboxylových kyselin, které obsahují 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich solí a látek příbuzných C9-C14 PFCA.

 

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/1297 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Nová položka 68 v příloze XVII nařízení REACH se týká perfluorkarboxylových kyselin obsahujících 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich solí a látek příbuzných C9-C14 PFCA.

Tyto látky se nesmějí se ode dne 25. února 2023 vyrábět ani uvádět na trh jako látky samotné, nesmějí se používat ani uvádět na trh jako složky jiné látky, ve směsi a v předmětu s výjimkou případů, kdy je koncentrace v látce, směsi nebo předmětu nižší než 25 ppb (25 mg/kg) pro celkové množství C9-C14 PFCA a jejich solí nebo 260 ppb pro celkové množství látek příbuzných C9-C14 PFCA.

Záznam 68 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, který původně stanovil omezení pro perfluoroktanovou kyselinu (PFOA) a její soli, byl dříve zrušen nařízením (EU) 2020/2096 vzhledem k tomu, že pro tuto látku jsou stanovena přísnější omezení v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách. Omezení PFOA platí od 4. 7. 2020.

Text nového nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2021/1297

Nařízení Komise (EU) 2021/1297 - ENG

 

Zdroj:MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/chemicke-latky-a-smesi/latky-svhc-povoleni-omezeni/narizeni-komise-eu-2021-1297---zmena-prilohy-xvii-narizeni-reach--262808/