Potravinářská komora České republiky


ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY

     Dne 20. března 2006 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze ustavující setkání účastníků „České technologické platformy pro potraviny“.  O významu této aktivity Potravinářské komory ČR svědčila účast více než 120 zástupců potravinářského průmyslu, zemědělské prvovýroby, logistiků, maloobchodních prodejců potravin, sdružení spotřebitelů, zástupců finančních kruhů, novinářů a příslušných státních a dozorových orgánů a dalších.

     Myšlenka založit technologickou platformu pro potraviny na národní úrovni se zrodila v Potravinářské komoře České republiky (PK ČR). Tato iniciativa je logickým výsledkem angažovanosti PK ČR v evropských strukturách a projektech. Navíc Potravinářská komora ČR je zakládajícím členem Evropské technologické platformy potraviny pro život (European Technology Platform Food for Life), která byla ustavena v červenci 2005. Pro informaci dalšími zakládajícími členy evropské platformy jsou z tzv. nových zemí již jen Maďarsko.

     Česká technologická platforma pro potraviny (ČTP pro potraviny) ideově vychází z Evropské technologické platformy potraviny pro život (ETP Food for Life), jejímž iniciátorem a administrátorem je Evropská konfederace potravinářského průmyslu (CIAA). Zdrojem tématické a metodické inspirace byla platforma evropská, ale vlastní realizace založení a existence národních platforem podléhá v rámci EU značné rozmanitosti a nejednotnosti. Inspirací v tomto případě byly zkušenosti a doporučení Technologického centra AV ČR,  kolegů v jiných státech EU a především kolegů z platformy českého chemického průmyslu. Rozmanitost postupů ustavení a následné existence je dána především způsoby financování aktivit platformy.

Proč vlastně potřebujeme Českou technologickou platformu pro potraviny ?

     Smysl existence platformy může být vnímán mnoha způsoby. I očekávání jejího přínosu mohou být různá.

Co můžeme očekávat od platformy ať už z pozice potenciálního účastníka, uživatele výsledků činnosti, státního úředníka nebo jako spotřebitele ?

     Z vnějšího pohledu je platforma zatím nečitelnou institucí, která má snahu posílit v zájmu konkurenceschopnosti celoevropský proces inovace, jehož prostřednictvím se jednotlivé strany zainteresované na klíčových odvětvích ekonomiky zavazují pracovat společně na určení inovačních cílů, rozvoji nezbytných výzkumných programů a zavádění jejich výsledků do praxe.

     Z vnitřního pohledu je smysl definován především očekáváním prospěchu a přínosu jednotlivých účastníků platformy. Účastníky ČTP pro potraviny tvoří na první pohled rozmanitou a nesourodou skupinu. Je to proto, že téma potravin nelze omezit pouze na potravinářský průmysl, ale dotýká se celé skupiny  subjektů, kterou lépe charakterizuje pojem potravinový řetězec. To znamená, že účastníkem jsou subjekty počínaje prvovýrobci, přes subjekty zpracovávající potravin až po maloobchodní prodejce, včetně zpětné vazby prostřednictvím sdružení spotřebitelů atd.

     Konkrétního přínosu pro jednotlivé účastníky lze dosáhnout u průmyslu  prostřednictvím definování středně a dlouhodobých podnikatelských cílů.

     Společnost a spotřebitelé mohou vidět přínos prostřednictvím ovlivnění budoucích výrobků tak, aby zdravá volba se stala snadnou volbou, prostřednictvím zlepšené komunikace s ostatními účastníky, především průmyslem a akademickým sektorem.

     Pro akademický sektor je přínos charakterizován převáděním výzev do definovaných výzkumných programů, větší spoluprací na evropské úrovni a lepší výměnou informací s ostatními účastníky.

     Regulátory trhu zaujme zlepšená harmonizace na národní a evropské úrovni, politiky pak lepší přístup k expertním a nezávislým informacím.

     Pro vědecká a podnikatelská média se zlepší pozice pro zásobování čtenářů informacemi o inovacích a příležitostech v nejbližším možném termínu.

 Jaké jsou vize a cíle České technologické platformy pro potraviny ?

     Ty má Česká technologická platforma pro potraviny shodné s evropskou. Tady lze použít citaci z oficiálního materiálu ETP Food for Life.

     Vizí platformy je účinná integrace strategicky zaměřeného národního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravin a spotřebitele a řízení potravinového řetězce, což přinese inovované, nové a zdokonalené potravinářské výrobky pro regionální, národní a globální trhy. Tyto nové produkty budou lépe odpovídat potřebám a očekáváním spotřebitelů a budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a kvalitu života. Takto cílené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný celoevropský agro-potravinářský průmysl, jehož podnikatelské řízení bude založené na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti produkce a důvěře spotřebitelů.

     Cílem ČTP pro potraviny je naplnění uvedené vize na národní úrovni a širší zapojení českých účastníků do evropských aktivit v oboru. Je třeba zdůraznit, že podmínky evropské a národní jsou odlišné. Proto i způsob naplnění a dosažení cílů je a bude národně specifický. Tomu je uzpůsobena i organizační struktura, která nenaplnila v ČTP pro potraviny oproti evropské ETP Food for Life oblast horizontálních aktivit, ale soustředila se na štíhlou organizační strukturu co se týká administrace platformy. Dále se zaměřila na efektivní podporu činnosti pracovních skupin v rámci priorit. Proto jsou pro úspěšné hledání celospolečenského konsensu do činnosti platformy zapojeni zástupci všech oborů prostřednictvím 16-ti členného řídícího výboru. Součástí tohoto orgánu jsou i představitelé jednotlivých priorit z řad vědeckých a výzkumných institucí. Zároveň i Mirror Group, v našich podmínkách nazvaný dohlížecí výbor, je obsazen 20 – 25-ti zástupci všech zainteresovaných ministerstev a dozorových orgánů.


  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: foodnet@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3