Potravinářská komora České republiky


PUBLIKACE: série CD-romů MOZAIKA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

     V rámci projektu Phare Small Project Programme (CZ0112), Potravinářská komora ČR (PK ČR) vydala za finanční podpory Evropské komise 4 dílnou sérii CD-Romu pod titulem Mozaika potravinářského průmyslu za odborné spolupráce Ministerstva zemědělství ČR (MZe), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE), Státního  zdravotního ústavu (SZÚ), Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT Praha), a dále ve spolupráci se CIAA (Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU 15).

     V souladu se strukturou projektu jsou jednotlivé části CD-Rom série Mozaiky potravinářského průmyslu doplněny (Úvod do problematiky potravinářství v ČR a EU; Zákon o potravinách a navazující předpisy; Bezpečnost a hygiena potravin;Potravinářská výroba a možnosti podpory z národních a evropských zdrojů) o pravidelné videosekvence společně se zvukovými nahrávkami, grafy a ilustračními obrázky k navazující problematice.

     V počátečním prvotním dílu CD-Romu, který je zahájen úvodním proslovem ministra zemědělství ČR Ing. Jaroslavem Palasem,  je shrnuta historie potravinářství a norem kvality produkce – paralely se současností; vznik PK ČR (její role, současná struktura); výčet institucí působících v ČR v oblasti potravinářského průmyslu; vzdělávání v oboru v ČR; pozice potravinářství v českém průmyslu; pozice potravinářství v EU; základní rámec evropské legislativy týkající se potravinářství včetně seznamu nejdůležitějších zákonů týkajících se potravinářství.

     Druhá část série zahrnuje úvodní videosekvenci náměstka pro potravinářskou výrobu a obchod, Ing. Rudolfa Jánského, na téma základní smysl a  cíle potravinářské legislativy. Rovněž aktuální změny v rámci poslední novely zákona o potravinách; plné znění  o kompletní výklad zákona o potravinách; výčet prováděcích vyhlášek k zákonu o potravinách; vyhlášku ke kapitole „druhy potravin pro zvláštní výživu“ s komentáři; vymezení působnosti Státní veterinární správy, Státní rostlinolékařské správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, včetně zákonů o působnosti uvedených institucí; vyhlášky MZd z oblasti daného sektoru; zákl. zákony v působnosti MŽP z oblasti potravin; zákon o obalech, odpadech, nakládání s GMO; členění a výklad základních pojmů předpisů Evropské unie; harmonizace předpisů v oblasti potravin v ČR s EU.

      V navazujícím díle Mozaiky potravinářského průmyslu uvítá zvukovou videosekvencí své diváky, jménem Státního zdravotního ústavu, Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Třetí část seznamuje zájemce se strukturou a fungováním Evropského úřadu bezpečnosti potravin; Národním úřadu bezpečnosti potravin; systémem rychlé výstrahy – komunikace orgánů; podmínkami plnění HACCP, zásadami pro certifikaci a vyhlášku k HACCP; vymezením pojmů certifikace, akreditace a systémy řízení jakosti včetně komentářů; rolí a strukturou certifikačních orgánů; zásadami správné výrobní a hygienické praxe v ČR na všeobecné i oborové úrovni; monitoringem cizorodých látek ve finálních výrobcích a v polotovarech (krmiva).  

     Videosekvence obecného úvodu o významu podpůrných programů pro potravinářský průmysl je umístěna v závěrečném dílu čtyřdílné série CD-Romu. Své diváky zaujme výčtem podpůrných programů v gesci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, seznámením s obecnými programy podpor malého a středního podnikání; výčtem dotačních a podpůrných programů EU na potravinářství, informacemi k nepřímé podpoře sektoru např. formou podpory exportu; informacemi v otázce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; strukturami kontrol potravinářských podniků; nejaktuálnější verzí tuzemských zákonů a vyhlášek týkajících se výroby potravin (výčet legislativy spojené s výrobou ze surovin živočišného i rostlinného původu); informacemi ochranných známek a předpisů souvisejích s patentováním těchto známek a v neposlední řadě s vývojem pozice nadnárodních obchodních řetězců včetně jejich kontaktů.

     Stanoviska vyjádřená v obsahu čtyřdílné série představují názory Potravinářské komory ČR a nemohou být proto žádným způsobem spojeny se stanoviskem(y) Evropské komise.

     V případě potřeby získání bližších informací se prosím obraťte na sekretariát Potravinářské komory ČR:

tel: +420 296 411 187; e-mail: foodnet@foodnet.czwww.foodnet.cz