Potravinářská komora České republiky


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

Autor: PK ČR

Datum: 25. 11. 2015

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

( Úřední věstník Evropské unie L 304 ze dne 22. listopadu 2011 )

1.

Strana 29, čl. 13 odst. 2:

místo:

„2.   Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Unie týkající se určitých potravin, jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k němu připojené v dobře čitelné podobě, vytisknou se na nich písmem, jehož výška malého písmene ‚x‘, jak je definována v příloze IV, činí nejméně 1,2 mm.“,

má být:

„2.   Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Unie týkající se určitých potravin, jsou-li povinné údaje stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedeny na obalu nebo na etiketě k němu připojené, vytisknou se na nich v dobře čitelné podobě písmem, jehož střední výška, jak je definována v příloze IV, činí nejméně 1,2 mm.“

2.

Strana 29, čl. 13 odst. 3:

místo:

„3.   V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí výška malého písmene ‚x‘ písma uvedeného v odstavci 2 nejméně 0,9 mm.“,

má být:

„3.   V případě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí střední výška písma uvedená v odstavci 2 nejméně 0,9 mm.“

3.

Strana 46, příloha IV, název:

místo:

„DEFINICE VÝŠKY MALÉHO PÍSMENE ‚x‘“,

má být:

„DEFINICE STŘEDNÍ VÝŠKY PÍSMA“.

4.

Strana 46, příloha IV, nadpis:

místo:

„VÝŠKA MALÉHO PÍSMENE ‚x‘“,

má být:

„STŘEDNÍ VÝŠKA PÍSMA“.

5.

Strana 46, příloha IV, vysvětlivka č. 6:

místo:

„Výška malého písmene ‚x‘“,

má být:

„Střední výška písma“.

6.

Strana 48, příloha VI, část A bod 4 písm. b):

místo:

„b)

vytištěný písmem, jehož výška malého písmene ‚x‘ představuje alespoň 75 % výšky malého písmene ‚x‘ názvu produktu a jehož velikost není menší než minimální velikost písma stanovená v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.“,

má být:

„b)

vytištěný písmem, jehož střední výška písma představuje alespoň 75 % střední výšky písma názvu produktu a jehož velikost není menší než minimální velikost písma stanovená v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.“

 

FIC-oprava_13_11_2015.pdf [310.31 KB]