Potravinářská komora České republiky


Co říká zákon...

Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

Datum: 25. 09. 2006

IPPC  - Integrovaná prevence a omezování znečištění

     Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů a jeho novela zákon č. 222/2006 Sb.

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

     Podstatou zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a integrovaném registru znečišťování je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a zabezpečit plnou slučitelnost právního řádu České republiky v této oblasti s právem Evropského společenství, zejména se směrnicí Rady 96/61/ES.

     Cílem všech opatření je snížit materiálovou spotřebu, dosáhnout menší energetické náročnosti a dodržení celkově čistších technologických procesů – tedy předcházet znečištění již v průběhu výrobního procesu, nikoliv jen instalací koncových zařízení (čistírny odpadních vod, filtry apod.).

Uvedené cíle budou dosaženy těmito nástroji:

-  vzájemně propojeným – integrovaným zhodnocením všech vlivů provozu určitých zařízení na životní prostředí, na jehož základě bude místo několika individuálních povolení (vyjádření, stanovisek, souhlasů) vydáno žadateli jedno tzv. Integrované povolení k provozu těchto zařízení

- komunikací mezi žadatelem a povolujícím subjektem, jejímž výsledkem má být stanovení opatření a podmínek pro provoz zařízení vyhovujících jak životnímu prostředí, tak i provozovateli zařízení

- výměnou informací o nejlepších dostupných technikách mezi členskými státy Evropské unie i mezi výrobci a provozovateli zařízení v České republice

- zveřejňováním údajů o znečišťujících látkách vedených v integrovaném registru znečišťování. 

     Tyto nástroje jsou promítnuty do systému povolování provozu zařízení podle platných právních předpisů. Právní úprava vymezuje okruh zařízení, která novému systému budou podléhat povinně, ostatní zařízení mohou jejich provozovatelé do tohoto systému zapojit na základě vlastního rozhodnutí.

Novela zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

     Dne 26.5.2006 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

     Novelou zákona se mimo jiné zjednodušuje a urychluje vyřízení žádostí o integrované povolení.

     Konečný termín pro vydání integrovaného povolení VŠECH ZAŘÍZENÍ spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci je 30. 10.2 007.

     Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že povinnost provozovatele je integrované povolení k 30.10.2007 mít, nikoliv o ně do této lhůty požádat. Provoz zařízení bez řádného integrovaného povolení může znamenat zastavení provozu zařízení.     

Seznam zařízení, na které se vztahuje zákon o Integrovaném povolení

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ

1. Energetika 
2. Výroba a zpracování kovů 
3. Zpracování nerostů 
4. Chemický průmysl 
5. Nakládání s odpady
6. Ostatní průmyslové činnosti

Zemědělská a potravinářská problematika

6.4.

a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně

b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv

– z  živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně

-  z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí)

c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)

6.5.

Zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně

6.6.

Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než

a) 40 000 kusů drůbeže

b) 2000 kusů prasat ve výkrmu (nad 30 kg), nebo

c) 750 kusů prasnic

Informace o procesu IPPC

http://www.mze.cz

http://www.ippc.cz

Ministerstvo Zeděmělství ČR
úřad pro potraviny
Odbor bezpečnosti potravin, environmentálního rozvoje a prevence znečištění
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: +420 221 811 111

www.mze.cz

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: +420 545 132 101

www.mendelu.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Poradenské středisko pro implementaci směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství
Drnovská 507, 161 01 Praha 6-Ruzyně
tel.: +420 233 022 398

www.vuzt.cz
 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA
Poradenské středisko pro implementaci směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství
Radiová 7/1285, 102 31 Praha 10-Hostivař
tel.: +420 296 792 226

www.vupp.cz